Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Tanoda programok támogatása - Hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítása / EFOP-3.3.1-16
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
07/30/2016
Tárgymutató:
hátrányos helyzetű tanulók felzárkózásá - Tanoda programok támogatása / EFOP-3.3.1-16
Pályázhat:
- Egyéb egyesület (GFO 529)
- Egyházi jogi személy (GFO 525, 551, 552, 555, 559)
- Alapítvány, Közalapítvány, Egyéb alapítvány (GFO 562, 563, 565, 569)
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Tanoda programok támogatása” című (EFOP-3.3.1-15 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=75899


FELHÍVÁS
hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására

A felhívás címe:
Tanoda programok támogatása
A felhívás kódszáma: EFOP-3.3.1-16
Magyarország Kormányának felhívása egyházi és non-profit szervezetek részére1, amely a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégiában foglaltakkal összhangban támogatja a tanodák szakmai tevekénységeinek továbbfejlesztését a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése és a hátrányos helyzetű, főként roma származású tanulók iskolai eredményességének növelése, valamint képességeinek kibontakoztatása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházást a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében. A fenti célok elérését a Kormány egyházi és civil szervezetek segítségével létrehozott tanodák támogatásával tervezi megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 15 millió Ft-18,85 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig,
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak az Európa 2020 Stratégiában megfogalmazott célok eléréséhez, azaz támogatják a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának 10% alá csökkentését és a felsőfokú végzettséggel rendelkező 30-34 év közötti uniós lakosok arányának 40% fölé emelését,
- a projektjük megvalósításával továbbá hozzájárulnak a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia céljainak eléréséhez, amely szintén célként fogalmazza meg az iskolai lemorzsolódás csökkentését, valamint a roma és mélyszegénységben élő gyermekek közép- és felsőfokú oktatásba való eljutásának és bennmaradásának elősegítését,
- a projektjük megvalósulásával hozzájárulnak a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégiában foglalt célok eléréséhez,
- a projektjük megvalósulásával hozzájárulnak a Köznevelés fejlesztési stratégia céljaihoz, mely kiemelt szerepet tulajdonít a befogadó nevelés, valamint a nyitottságra ösztönző nevelés támogatásának,
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.
csökkentését, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növelését, valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítását.
Jelen felhívás eszközrendszere szinergikusan kapcsolódik az EFOP 3.3 intézkedéséhez (A neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális és informális tanulási formákon keresztül), amely a fenti célokhoz igazodva az alábbi intézkedéseket fogalmazza meg:
- A végzettség nélküli iskolaelhagyás visszaszorítása érdekében cél a komplex kompetencia- és személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, készségfejlesztő, pályaorientációt támogató programok, foglalkozások megvalósítása, fejlesztése a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók részére, valamint a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése.
- A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkózási esélyeinek növelése képességeik kibontakoztatása tanoda fejlesztések révén. A tanulók támogatása a középfokú tanulmányaik sikeressége, végzettségi szintjük emelése érdekében a köznevelés rendszerén kívüli egyházi és non-profit szervezetek bevonásával.
- Feladat a létrejött jó gyakorlatok terjesztése, a végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó egyedi megoldások összegyűjtése.

Helyzetleírás
A köznevelés-statisztikai adatokból látható, hogy az oktatás szintjein felfelé haladva a hátrányos helyzetű és különösen a roma tanulók aránya egyre alacsonyabb. Magas (11% körül mozog) a végzettség nélküli iskolaelhagyás aránya, és az oktatási rendszerek teljesítményét vizsgáló hazai és nemzetközi mérések egyaránt azt mutatják, hogy (nemzetközi összehasonlításban) kiugróan nagyok a társadalmi háttértényezők mentén meglévő különbségek: a szociális hátrányok és a tanulási kudarc között szoros az összefüggés. Mindez meghatározó a későbbi munkaerő-piaci lehetőségek szempontjából is: minél alacsonyabb végzettséggel rendelkezik valaki, annál kisebb esélye van a munkaerőpiacra való belépésre, a nyílt munkaerőpiacon történő sikeres helytállásra.
Az alacsony iskolázottságú népességben jelentős arányt képviselnek a roma származású csoportok. Kutatási adatok szerint az iskolázatlan szülők által nevelt gyerekek közül több mint 25%-kal nagyobb valószínűséggel esnek ki a nappali tagozatos iskolarendszerből a roma, mint a nem roma fiatalok.
A köznevelés rendszerén kívül, alulról jövő kezdeményezésként létrehozott tanodák képesek voltak megszólítani a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat és családjukat, tevékenységeikkel hozzájárultak a tanulók lemorzsolódásának csökkentéséhez és a továbbtanulási esélyeik növeléséhez. Jelen felhívás célja ezen, tapasztalt tanodát évek óta működtető szervezetek támogatása tanodáik fejlesztése, tapasztalataik, tudásuk megosztásának lehetővé tétele érdekében.

A program előzményei
- HEFOP-2.1.4 "Modell értékű tanoda típusú (extrakurrikuláris) tevékenységek támogatása a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége érdekében”
- TÁMOP-3.3.5/A/08/1 "Tanoda programok támogatása”
- TÁMOP-3.3.7/09/1 - Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében
- TÁMOP-3.3.7/09/2 - Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében
- TÁMOP-3.3.9 A-12/2 "A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása - Tanoda típusú programok támogatása
- TÁMOP-3.3.9.C-12 - A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása - Tanoda típusú programok támogatása a Hátrányos Helyzetű kistérségekben - EFOP-3.3.1-15 - Tanoda programok támogatása
A tanodák működésének egységes szakmai keretet ad a tanodasztenderd, amely a TÁMOP 3.3.13. Eötvös József Program keretében került - a szakmai tapasztalatok alapján - megújításra.

Stratégiai környezet, stratégiai célok
A konstrukció illeszkedik az EU 2020 Stratégiában tett nemzeti vállaláshoz, miszerint 40% fölé nő a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők aránya a 30-34 éves népességen belül, és 10%-ra csökken a végzettség nélküli iskolaelhagyók száma.
A konstrukció illeszkedik továbbá a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 7.3.3. Hátrányos helyzetű, köztük roma fiatalok közép- és felsőfokú oktatásba való eljutásának és bennmaradásának elősegítése pontjához:
"Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű, köztük roma fiatalok eljussanak a közép- és felsőfokú oktatásba. Növelni kell a hátrányos helyzetű, köztük roma gyerekek arányát az érettségit adó képzésekben és a felsőoktatásban, valamint a piacképes szakmát adó, a gazdasági integrációt lehetővé tévő szakképzésben. Az érettségit adó középiskolába történő bejutást minél magasabb arányban kell biztosítani mind az érettségit nem adó szakképzéseket követően, mind pedig közvetlenül az általános iskola után. Az általános iskolából a középiskolába történő átmenethez kapcsolódóan fontos annak biztosítása, hogy a jó eredményű roma tanulók is a képességeiknek megfelelő intézményeket célozzanak meg.
A cél alapvetően az oktatás hátránykompenzáló képességének megerősödésével befogadóvá válásával (a 7.3.2. pontban megfogalmazott beavatkozások megvalósításával) valósulhat meg.
Emellett szükség van:
- A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű - kiemelten roma - tanulók/hallgatók oktatási sikerességét célzó egyéni támogató, segítségnyújtó programokra, ösztöndíjprogramokra.”

A Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia egyik átfogó stratégiai célja az "VI.2.1. Az egyéni szükségletek kielégítése”, amely megvalósításának egyik eszközeként említi a tanoda programot (1.4. Extrakurrikuláris és intézményes nevelésen kívüli tevékenységek, lehetőségek). A stratégia beavatkozási területei és eszközrendszere fejezetben a "VII. 2.4. Az iskolarendszerből való végzettség nélküli iskolaelhagyás ellenében beavatkozó intézkedések” részeként jelenik meg a tanoda program (2.4.4. Tanórán kívüli tevékenységek, egész napos iskola, szülőkkel való együttműködés erősítése).

A Köznevelés-fejlesztési stratégia kiemelt szerepet tulajdonít a befogadó nevelés támogatásának. Beavatkozásai között szerepel a végzettség nélküli iskolaelhagyás arányának csökkentése (2.6.10) valamint a nyitottságra ösztönző nevelés támogatása (2.6.11). E célok megvalósításához szintén hozzájárulnak a tanodák.
Jelen felhívás keretében megvalósuló fejlesztések támogatják és szolgálják a Duna Régió Stratégiában a makro-régió egyes területei közötti nagyfokú regionális fejlettségbeli különbségek felszámolására, lényeges mérséklésére meghatározott célok megvalósulását. A fejlesztések összhangban vannak a Duna Régió Stratégia 7. prioritási területének (Tudásalapú társadalom kialakítása a kutatás, oktatás, és az információs technológiák segítségével) kiemelt célkitűzéseivel, és ez által hozzájárulnak azok megvalósulásához is.

A felhívás célja
A konstrukció alapvető célja a résztvevő hátrányos helyzetű tanulók körében a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése és az iskolai sikeresség előmozdítása a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférésének elősegítésével extrakurrikuláris tevékenységek megvalósításán keresztül. Ennek érdekében jelen felhívás lehetőséget teremt a hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók igényeire és a helyi szükségletekre rugalmasan reagálni tudó, évek óta működő, tapasztalattal rendelkező tanodák továbbfejlesztésére és a tanodai programok megvalósítására, tapasztalataik, tudásuk megosztására.
A felhívásban támogatott projektek közvetlen célja a résztvevő hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók komplex személyiségfejlesztése, életpálya-építése nem formális, informális keretek között, a tanulói és helyi szükségletekre reagálva, a jelen felhívás szakmai mellékletében található tanodasztenderd című dokumentumban leírtaknak megfelelően.
A tanoda feladata összhangban van a köznevelési feladatokkal, a tanoda nem vonja ki a tanulót az iskolai életből, az iskolai pedagógiai munkát nem váltja ki, hanem az iskola utáni időszakban kínál olyan lehetőséget a célcsoport számára, amellyel hozzájárul a tanulók iskolai eredményességéhez, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma 106-133 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az EFOP keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016 (II.9) Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
Célcsoport:
- Elsősorban hátrányos helyzetű, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók3 (általános iskola alsó és felső tagozatos tanulói vagy középfokú iskola tanulói)
- A Tanoda programba bevont tanulók szülei, családtagjai
- Az integráció érvényesítése érdekében a köznevelésben résztvevő nem hátrányos helyzetű tanulók
Egy tanuló egyszerre csak egy tanodában lehet célcsoport tagként bevont tanuló.
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek
I. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
1. A tanulók programból való lemorzsolódásának megakadályozása:
a) szülőkkel való aktív kapcsolattartás, családlátogatás, szülők bevonása a programokba, gyermekük oktatását érintő folyamatokba
b) tájékoztatás nyújtása a hátrányos helyzetű tanulók számára kialakított támogatási rendszerekről, felhívásokról
2. Tanulástámogatás, kiemelten az alapkészségek fejlődésének támogatása, a tanuló egyéni fejlesztési tervének elkészítésén és megvalósításán keresztül egyéni előrehaladási napló vezetésével:
a) együttműködés a bemeneti és kimeneti mérések elvégzése, kiértékelése érdekében az EFOP 3.1.7. Esélyteremtés a köznevelésben kiemelt projekttel
b) egyéni fejlesztési tervek elkészítése, a tanulók fejlesztési igényei szerinti beavatkozások meghatározása rövid és középtávon (pl. 3 hónapra, 12 hónapra, teljes projekt időtartamra)
c) egyéni haladási napló vezetése (fejlesztési alkalmak rögzítése folyamatosan fejlesztési területenként / tantárgyanként, legalább hathavonta szöveges értékelés és a mérési eredmények rögzítése, annak kiértékelése) és az egyéni fejlesztési tervek kapcsolódó felülvizsgálata
d) fejlesztő tevékenységek megvalósítása a tanuló egyéni szükségletei (egyéni fejlesztési terv) szerint
o szövegértési képesség fejlesztése
o matematikai alapműveletek elsajátításának fejlesztése
o szociális kompetenciák fejlesztése
o az önálló tanulás képességének kialakítása, a tanulót segítő technikák megtalálása, elsajátítása,
e) a tanoda programban résztvevő tanulók mentorálása
3. Életpálya-építés, a továbbtanulást közvetlenül segítő tevékenységek, pályaorientációs tevékenységek megvalósítása:
a) a tanulók önismeretének, pozitív jövőképének fejlesztése (pl. drámapedagógiai foglalkozás, mentálhigiénés szakember alkalmazása)
b) pályaválasztással kapcsolatos ismeretek bővítése, pályaorientációs alkalmak
c) középfokú (elsősorban érettségit adó) és felsőfokú oktatási intézmények, roma szakkollégiumok, lehetséges foglalkoztatók látogatása, velük való kapcsolatfelvétel
d) szerepmodellek bemutatása, bevonása (pl. hasonló társadalmi helyzetből érkező diplomások, egyetemisták, sikeres emberek)
e) pályaorientációt, karriertervezést segítő partnerekkel, munkaerő-piaci szereplőkkel szervezett programok
f) szülők és tanulók tájékoztatása az iskolarendszer fordulópontjairól, a továbbtanuláshoz kapcsolódó döntési lehetőségekről és annak következményeiről, a (tovább) tanulás megtérülő jellegének tudatosítása
4. A szociális hátrányok kompenzálása, közösségfejlesztés, integrált közösségi programok megvalósítása a tanodában és a tanodán kívül:
a) szabadidős tevékenységek, kulturális események, klubtevékenységek (pl. szülők/család aktív szerepvállalási lehetőségének biztosítása mellett) szervezése, tanodán belüli és kívüli integrált programok megvalósítása
5. Hálózatosodás, kapacitásfejlesztés:
a) kapcsolattartás, együttműködés a tanoda programot megvalósított/megvalósító szervezetekkel (pl. tanodák közötti szakmai műhelyek szervezése, bevált gyakorlatok megosztása, konferencia szervezése) - a projekt megvalósításának ideje alatt legalább két különböző tanodával való dokumentált együttműködés)
b) a tanoda programban résztvevő pedagógusok, további szakmai megvalósítók személyiségének karbantartása, ennek érdekében felkészítésük és szupervízióban, tréningeken, képzésekben való részvételük biztosítása

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a szerveztek, melyekre az alábbi a) és b) feltétel egyaránt igaz és kizárólag a c) és d) pontban meghatározott tanodákra vonatkozóan nyújtható be kérelem:
a) A szervezet az EFOP 3.3.1-15 felhívás keretében támogatási kérelmet nyújtott be.
b) A szervezet a TÁMOP 3.3.5. vagy TÁMOP 3.3.7 vagy TÁMOP 3.3.9. pályázatok keretében tanoda programot valósított meg és azt/azokat sikeresen lezárta (nem történt a támogatási szerződéstől elállás).
c) Azokra a megvalósítási helyszínekre (tanodákra) vonatkozóan lehet támogatási igénylést benyújtani, ahol a szervezet a TÁMOP 3.3.5. vagy TÁMOP 3.3.7 vagy TÁMOP 3.3.9. pályázatok keretében tanoda programot valósított meg. Amennyiben a megvalósítási helyszín a TÁMOP projekt lezárása óta megváltozott, akkor a támogatási kérelem benyújtásakor a változás okát indokolni szükséges. Amennyiben a TÁMOP 3.3.7 pályázat keretében több tanodát valósított meg a szervezet, minden korábban is működő tanodájával jogosult pályázni.
d) Kizárólag azokra a helyszínekre (tanodákra) vonatkozóan lehet támogatási igénylést benyújtani, melyre vonatkozóan a szervezet az EFOP 3.3.1-15 keretében támogatási igénylését benyújtotta, és nem nyert támogatást (nem jogosult / elutasítva / forráshiány miatt elutasítva) figyelembe véve a c) pontban foglaltakat is.
- Egyéb egyesület (GFO 529)
- Egyházi jogi személy (GFO 525, 551, 552, 555, 559)
- Alapítvány, Közalapítvány, Egyéb alapítvány (GFO 562, 563, 565, 569)
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)
Egy szervezet egy megvalósítási helyszínre egy támogatási kérelmet nyújthat be. Amennyiben egy szervezet több helyszínen kíván projektet megvalósítani, akkor az egyes helyszínekre külön támogatási kérelmet szükséges benyújtani.
A jelen felhívásra a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet igényelhet támogatást.
Közép-magyarországi régióban lévő székhellyel rendelkező szervezet akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha a megvalósítás helyszínéül szolgáló telephellyel rendelkezik a kevésbé fejlett régiókban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl).
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁUF c. dokumentumban található "Kizáró okok listája” c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év január hó 09. naptól 2019. év január hó 09. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési időszakokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. január 09.-2017. február 06.
2017. február 13.-2017. április 10.
2017. április 17.-2017. szeptember 15.
2017. szeptember 22.-2018. február 28.
2018. március 07.-2018. szeptember 10.
2018. szeptember 17. - 2019. január 09.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással6 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás7/futárposta-szolgáltatás8 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest, Pf. 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!
https://www.palyazat.gov.hu/efop-331-16-tanoda-programok-tmogatsa-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum