Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Civil háló támogatási program 2017
Kiíró:
Magyar Nemzeti Bank
Határidő:
10/05/2017
Érvényes:
10/05/2017
Tárgymutató:
civil háló támogatási program 2017
Pályázhat:
az a civil szervezet juthat támogatáshoz, amely
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó nonprofit szervezet,
- a mindenkori politikától függetlenül, magánjogi szabályok alapján működik,
- alapszabályban rögzített céljai és tevékenységei között legalább egy szerepel az alábbiak közül:
- fogyasztóvédelem/pénzügyi fogyasztóvédelem,
- pénzügyi kultúra fejlesztése,
- pénzügyi fogyasztói tudatosság növelése,
- pénzügyi fogyasztói jogérvényesítés elősegítése,
- a tevékenység a bírósági nyilvántartásban szerepel, vagy bejegyzése folyamatban van,
- tevékenységét oly módon folytatja, amely nem sérti vagy veszélyezteti az MNB jó hírét
A kiíró(k) adatai

A PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ PROGRAMJÁNAK
"CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2017"
ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a társadalmi felelősségvállalás stratégiai céljai között feladatának tekinti a pénzügyi kultúra és ismeretterjesztés, a pénzügyi tudatosság, valamint az ezt megalapozó közgazdasági és társadalmi gondolkodás, illetve az ehhez kapcsolódó intézményrendszer és infrastruktúra fejlesztését, ezért részt vállal a civil fogyasztóvédelmi szervezetek pénzügyi fogyasztóvédelmi tevékenységének támogatásában.
A magyar lakosság pénzügyi fogyasztóvédelmi tájékoztatása és pénzügyeikhez kapcsolódó jogorvoslati lehetőségeinek biztosítása kiemelt társadalmi és gazdasági érdek. Kiemelten fontos a fogyasztók pénzügyi kiszolgáltatottságának jelentős mértékű csökkentése, a pénzügyi fogyasztóvédelmi jogorvoslati érdekeik érvényesítésének széleskörű elősegítése, valamint a lakosság pénzügyi tudatosságának növelése.
Felismerve ezen területek fejlesztési lehetőségeit a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja (PFK) országos lefedettséget biztosító integrált pénzügyi fogyasztóvédelmi rendszert alakított ki. A Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Civil Háló a fenti elveknek megfelelően arra törekszik, hogy az MNB és a civil szervezetek közötti együttműködés során a valós pénzügyi fogyasztóvédelmi szemléletváltás megvalósuljon hazánkban.
Az aktuális piaci helyzetre vonatkozóan és a fenti célok megvalósításának érdekében a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek számára a fogyasztók pénzügyi kultúrájának fejlesztésére és a pénzügyi tudatosság növelésére.

1. A PÁLYÁZAT CÉLJAI ÉS TÉMAKÖREI
A támogatható projektek megvalósítása során a pályázók a pénzügyi fogyasztóvédelmet, a pénzügyi tudatosság és a pénzügyi kultúra fejlesztését szolgáló össztársadalmi értékeket hoznak létre.
A pályázat során elnyert források kizárólag a pályázati kiírásban körülírt témakörökhöz kapcsolódó projektek megvalósítására fordíthatók.
A pályázó lehetőséget ad arra, hogy az MNB - "Pénzügyek felsőfokon - Légy kreatív!” elnevezésű - ötletpályázatán döntős helyezést elérők közül kiválasztott egyetemi hallgatók (maximum 3 fő), az alábbi témakörök mentén kidolgozott projekt megvalósításába bekapcsolódjanak. A kapcsolatfelvétel és a hallgatók kiválasztása az MNB-vel együttműködve történik.
1.1. Pénzügyi kultúra fejlesztő oktatási program a közfoglalkoztatottak1 számára
1A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (4) bekezdése szerinti természetes személyek.
A pályázat során a pályázóknak a "felelős hitelfelvétel” témakörhöz kapcsolódóan a közfoglalkoztatottak részére - regionális szintű vagy országos elérésű - oktatási programot kell indítaniuk, amelynek során egyszerű példákon keresztül, innovatív módon járják körbe a felelős hitelfelvétel témáját. Ennek eredményeként az oktatási programon résztvevők nem csupán az alapfogalmakat sajátítják el, hanem az összefüggéseket is megtanulják. Az oktatás a "hagyományos” előadások mellett szimulációs gyakorlatokon keresztül fejleszti a résztvevők képességeit, amelyek valós életből merített ok-okozati összefüggéseket mutatnak be. (Szimulációs alapú oktatási technika: valóságos szituáció feldolgozása mesterségesen előállított helyzetben. Az oktatáson résztvevők így például kockázatok nélkül számszerűsíteni tudják a pénzügyi döntéseikkel járó költségeket, valamint megtapasztalhatják a kockázatokat is. A közoktatásban egyre inkább elterjedt interaktív táblák alkalmasak arra, hogy szemléletesen bemutassák a különböző helyzeteket.)
1.2. Pénzügyi tudatosságot növelő kommunikációs program elmaradott térség(ek)ben
A pályázat célja helyi, regionális szinten szervezett oktatási program megszervezése és végrehajtása egyrészt a pénzügyi tudatosság növelése, illetve a pénzügyi kultúra fejlesztése - különösen a felelős és tudatos kölcsönfelvételi magatartás elősegítése - témakörökben.
A pályázat további célja az oktatási programot és annak fő üzeneteit támogató kommunikációs aktivitás(ok) megvalósítása, amelyek során az információ a lehető legtöbb fogyasztót elérő kommunikációs csatornákon keresztül (pl. lokális, regionális és országos kültéri, nyomtatott, televíziós, rádiós és online felületek) közérthető formában jut el a célcsoporthoz. A projekt(ek) megszervezésére Borsod-Abaúj-Zemplén megye elmaradott térségeiben van lehetőség. A pályázó szervezet a program hatékonyságát az adott településhez valamilyen módon kötődő, országosan ismert és népszerű személyiség (pl. zenész, színész, médiaszereplő) bevonásával biztosítja oly módon, hogy a kiválasztott személy a kampány során létrehozott kommunikációs tartalmakon kreatív módon és jól felépített koncepció mentén megjelenik, és a pénzügyi tudatossággal kapcsolatos üzeneteket hitelesen közvetíti.
A két programelem - az oktatás, valamint a kommunikációs kampány - kizárólag egymást kiegészítő és segítő módon kerülhet megszervezésre.
2. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KERETÖSSZEG
2.1. Keretösszeg
Az MNB igazgatósága a "Civil Háló Támogatási Program 2017” pályázati kiírás keretösszegét 60 000 000 Ft, azaz hatvan-millió forint összegben határozta meg.
2.2. Keretösszeg forrása
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 170. § (2) bekezdés alapján az MNB által kiszabott és megfizetett bírságok képezik a 170. § (3) bekezdés c) pontban meghatározott céloknak megfelelő Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Civil Háló Program finanszírozásának forrását.
3. TÁMOGATÁS FORMÁJA
A "Civil Háló Támogatási Program 2017” című pályázat nyilvános, támogatási kérelmet a feltételeket teljesítő bármely civil szervezet benyújthat. A támogatási összeg a projekt 100%-át fedezheti, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező, de annak megléte a bírálat során előnyt jelent. A támogatási összeg rendelkezésre bocsátása a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően egy vagy több részletben, utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában történik, a pályázati anyagban vállalt kötelezettségek teljesítésére figyelemmel.
A támogatás - szerződésszerű teljesítés esetén - vissza nem térítendő támogatás formájában kerül odaítélésre.
5. TÁMOGATÁSI IDŐSZAK
Jelen kiírás keretében a pályázati kiírás feltételeinek megfelelő, 2017. december 1-től induló, legkésőbb 2018. december 31-ig megvalósuló projektekkel lehet pályázni.
6. JOGOSULTAK KÖRE, JOGOSULTSÁGI KRITÉRIUMOK
A pályázat keretében az a civil szervezet juthat támogatáshoz, amely
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó nonprofit szervezet,
- a mindenkori politikától függetlenül, magánjogi szabályok alapján működik,
- alapszabályban rögzített céljai és tevékenységei között legalább egy szerepel az alábbiak közül:
- fogyasztóvédelem/pénzügyi fogyasztóvédelem,
- pénzügyi kultúra fejlesztése,
- pénzügyi fogyasztói tudatosság növelése,
- pénzügyi fogyasztói jogérvényesítés elősegítése,
- a tevékenység a bírósági nyilvántartásban szerepel, vagy bejegyzése folyamatban van,
- tevékenységét oly módon folytatja, amely nem sérti vagy veszélyezteti az MNB jó hírét.
6.1. A benyújtott projekttervek elbírálásánál előnyben részesül az a szervezet, amely
- elsősorban a pénzügyi fogyasztóvédelem területén működik,
- a tevékenysége során széles társadalmi rétegeket, sérülékeny vagy speciális csoportokat ér el.
6.2. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
- a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
- a korábban nyújtott MNB-s támogatásokkal az előírt határidőre nem számolt el,
- a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
- korábban az MNB-vel, mint támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
- a szervezetnek adótartozása, járulék, illetve adók módjára behajtható köztartozása van,
- csőd-, felszámolási- illetve végelszámolási eljárás alatt áll,
- munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek.

7. JELENTKEZÉSI FOLYAMAT
7.1. Pályázat benyújtásának módja
A támogatási kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány a Magyar Nemzeti Bank honlapjának "Fogyasztó-védelem” aloldalán, a "Pályázatok” menüpont "Civil Háló pályázatok” részében (https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/palyazatok/civil-halo-palyazatok) érhető el. A formanyomtatvány általános, a civil szervezet működésére vonatkozó részét, továbbá a megpályázandó projektre vonatkozó projektadatlapot kinyomtatva és cégszerű aláírással ellátva, a szükséges igazolásokkal és egyéb okirati másolatokkal postai úton, vagy személyesen kell eljuttatni.
A támogatási kérelmet postai úton a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ, 1013 Budapest, Krisztina körút 39. címre kell eljuttatni, személyes benyújtásra a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ Ügyfélszolgálatán (1013 Budapest, Krisztina körút 39.) nyitvatartási időben van lehetőség.
A pályázati borítékon fel kell tüntetni a "Civil Háló Támogatási Program 2017” pályázat elnevezést.
A pályázatot folyamatos oldalszámozással ellátva, összefűzés nélkül, minden oldalán aláírt 1 eredeti példányban kell benyújtani.
7.2. Benyújtható pályázatok száma
Egy civil szervezet egy kérelmet nyújthat be. Kérelmenként maximum egy projekt megvalósításának támogatását kérheti annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló keretösszegből minél szélesebb körben részesülhessenek a civil szervezetek.
7.3. Benyújtandó dokumentumok
7.3.1. Szervezeti dokumentumok
- Hiánytalanul kitöltött és cégszerűen aláírt Szervezeti adatlap.
- Létesítő okirat másolati példánya.
- 30 napnál nem régebbi Bírósági nyilvántartási kivonat eredeti példánya.
- Közhasznúságot bizonyító okirat másolati példánya (amennyiben rendelkezésre áll).
- Aláírásra jogosult képviselő 30 napnál nem régebbi, eredeti aláírási címpéldánya.
- 2016. évi beszámoló és mellékletei másolati példánya.
- Nyilatkozat, hogy a Pályázó szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Amennyiben nem szerepel, akkor 30 napnál nem régebbi NAV köztartozás-mentességi igazolás, a köztartozás-mentes adózói adatbázis regisztrációt bizonyító dokumentumok (kitöltött "KOMA” nyomtatvány, valamint az elektronikus úton benyújtást bizonyító "Nyugta”) benyújtása szükséges.
7.3.2. Projektdokumentumok
- Hiánytalanul kitöltött Projektadatlap.
- Részletes projektköltségvetés, annak adatait alátámasztó okiratokkal (árajánlat, szerződés stb.). o Oktatások időbeli ütemezése.
o Oktatási program rövid, maximum kétoldalas bemutatása.
o Az oktatások helyszínére vonatkozó részletes árajánlatok, szerződéstervezetek.
o A támogatandó tevékenység részletes tematikája, témakörök és szakmai tartalom ismertetése.
o Előadók, közreműködők bemutatása (szakmai végzettség, pénzügyi fogyasztóvédelmi tapasztalatok, projektben végzett feladatok).
o Az oktatásokon használni kívánt (saját készítésű) tájékoztató anyagok felsorolása, azok másolati példányai.
o Az oktatásokhoz kapcsolódó kommunikációs terv, valamint a tervezett médiamegjelenések, marketing-kommunikációs eszközök (plakátok, szórólapok stb.) árajánlattal történő bemutatása.
- "Pénzügyi kultúra fejlesztő oktatási program a közfoglalkoztatottak számára” kategória esetén
o A projekt sikerességét mérő mutatószámok ismertetése, elvárt eredmény bemutatása, számszerűsítése. o A projekt során használni kívánt (saját készítésű) tájékoztató anyagok felsorolása, azok másolati példányai.
o Oktatások időbeli ütemezése.
o Oktatási program rövid, maximum kétoldalas bemutatása.
o Az oktatások helyszínére vonatkozó részletes árajánlatok, szerződéstervezetek.
o A támogatandó tevékenység részletes tematikája, témakörök és szakmai tartalom ismertetése.
o Előadók, közreműködők bemutatása (szakmai végzettség, pénzügyi fogyasztóvédelmi tapasztalatok, projektben végzett feladatok).
o A kommunikációs kampány részleteinek bemutatása (alkalmazandó kommunikációs csatornák és eszközök, tervezett média és egyéb megjelenések (plakátok, szórólapok stb.) árajánlattal).
o A kampányban résztvevő ismert személy, valamint a vele tervezett együttműködés részleteinek bemutatása (pl. együttműködési megállapodástervezet)
o A projekt sikerességét mérő mutatószámok ismertetése, elvárt eredmény bemutatása, számszerűsítése.
- "Pénzügyi tudatosságot növelő kommunikációs program elmaradott térség(ek)ben” kategória esetén
- Egyéb, a projekt értékelésénél fontos dokumentum.
7.4. A pályázat benyújtási határideje
A támogatási kérelmek beérkezésének határideje 2017. október 5. (csütörtök), 16 óra. A postán beérkező pályázatok határidőben történő benyújtásával összefüggő felelősség a pályázót terheli, az MNB-re semmilyen módon át nem hárítható. A postán benyújtott pályázat akkor tekintendő határidőben benyújtottnak, ha a pályázat a benyújtására nyitva álló határidőn belül, azaz legkésőbb 2017. október 5. napján a megadott címre beérkezik. A postai feladásból származó valamennyi kockázatot (késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése, eltérítése, elirányítása stb.) a Pályázó viseli.
A bármilyen ok miatt a határidőn túl beérkezett támogatási kérelmeket az MNB érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja.

8. DÖNTÉSHOZATAL
8.1. A pályázat formai vizsgálata
A határidőben, szabályszerűen beérkezett pályázatok bontására és formai vizsgálatára a 7.4. pontban szereplő határidőtől számított 3 munkanapon belül kerül sor. A bontási eljárás nem nyilvános, arról a PFK külön felvilágosítást nem ad. A pályázatok bontásáról jegyzőkönyv kerül felvételre. A határidőn túl beérkezett pályázatokat a bizottság nem bontja fel, azokról a határidőben benyújtott pályázatok bontásának befejezését követően külön jegyzőkönyvet vesz fel.
8.3. Bíráló bizottság
A támogatási kérelmek - az MNB igazgatósága által jóváhagyott alapelvek alapján történő - elbírálásáért öttagú bizottság a felelős. A bizottság Elnöke a Fogyasztóvédelemért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető igazgató, tagjai a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ igazgatója, a Fogyasztóvédelmi Kommunikáció és Információs Főosztály vezetője, a felügyeleti szóvivő, továbbá egy, a Pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök által felkért kijelölt MNB-s munkavállaló.
8.4. A pályázat tartalmi elbírálása
A Magyar Nemzeti Bank társadalmi felelősségvállalási programjának szempontjait figyelembe véve azok a projekt-támogatási kérelmek részesülhetnek a pályázati eljárásban pozitív elbírálásban, amelyek elősegítik a meghatározott célok megvalósulását, tükrözik a hitelességet és szakmaiságot, széleskörű elérést biztosítanak, valamint értéket teremtenek.
A bíráló bizottság a kérelmeket tételesen és projektenként megvizsgálja, tartalmi szempontok alapján minősíti a 8.5 pontban meghatározott szempontrendszer szerint.
A bírálat során a bíráló bizottság kérheti - a döntés meghozatalának elősegítése érdekében -, hogy a pályázatot benyújtó civil szervezet képviselője személyes előadás (prezentáció) megtartásával is szemléltesse a projekttervben foglaltakat.
A bíráló bizottság az értékelést végző által írásban tett, bírálati lapban foglalt javaslata alapján döntési javaslatot tesz a pályázat támogatására vagy elutasítására. Minden szakmailag elfogadható pályázathoz kapcsolódóan a bíráló bizottság meghatározza, hogy mekkora (a támogatási igényben szereplőnél kisebb vagy egyenlő) támogatási összegben részesül a pályázó, amennyiben a pályázóra vonatkozó keret rendelkezésre áll.
A döntéshozatal során a bíráló bizottság érvénytelennek minősítheti azokat a kérelmeket, amelyek nem felelnek meg teljes mértékben a formai követelményeknek, vagy a pályázati kiírásban foglaltaknak.
A bíráló bizottság szavazással, egyszerű többséggel határoz a döntési javaslatról.
A bizottság a bírálat során az alábbi támogató döntéseket hozhatja:
- a pályázat támogatása,
- a pályázat csökkentett összegű és/vagy módosított tartalmú támogatása.
A bíráló bizottság további döntése lehet a tartalmi bírálat során:
- a pályázat elutasítása.
8.5. Értékelési szempontok
A pályázatok elbírálásakor az alábbi szempontok kerülnek vizsgálatra:
a) formai és tartalmi követelményeknek való megfelelés (határidőben történő benyújtás, szükséges alaki és formai követelmények teljesítése, szükséges iratok rendelkezésre állása stb.),
b) a szervezet alapító okirata és bírósági nyilvántartása szerinti tevékenységének besorolása (bírósági nyilvántartás),
c) a szervezet finanszírozása,
d) a szervezet saját tevékenységére vonatkozó, létesítő okiratában vagy nyilvánosan elérhető fórumain meghatározott céljai, működési elvei, ezek összhangja az MNB által megfogalmazott támogatási célokkal és elvekkel,
e) a szervezet szakmai múltja, az elmúlt 6 hónapban végzett pénzügyi fogyasztóvédelmi tevékenységének főbb eredményei, a pénzügyi tudatosság és kultúra fejlesztése érdekében kifejtett tevékenysége, a szervezet ügyfélelérésének száma,
f) a szervezet korábbi, az elmúlt 6 hónapban kifejtett oktatási, tájékoztatási és információs tevékenysége,
g) a szervezet médiakapcsolatai,
h) a szervezet marketingtevékenysége és kommunikációs gyakorlata,
i) a szervezet korábbi munkássága a társadalmi felelősségvállalás témakörében,
j) a szervezet tevékenységében külön figyelmet fordít-e a sérülékeny, hátrányos helyzetű csoportokra,
k) a szervezet tevékenységének földrajzi kiterjedése (országos hatáskörrel vagy regionális kiterjedéssel végzi-e tevékenységét),
l) a szervezet korábbi innovációi (pl. széles körben alkalmazott, a fogyasztók tájékozódását elősegítő megvalósítások),
m) a szervezet saját tartalom-előállítási rendszere, módszerei,
n) az elkészített támogatási kérelem/projektterv szakmaisága (megalapozottsága, az MNB céljainak és elveinek történő megfelelés),
o) az elkészített projektterv megvalósíthatósága, pénzügyi tervének megalapozottsága,
p) az elkészített projektterv átláthatósága (a szervezet vezetőinek és a támogatások felhasználásának transzparenciája), a támogatás felhasználására vonatkozó tervek,
q) a projekt várható eredményei.
8.6. A támogatás nem fordítható:
a) gazdasági, vállalkozási tevékenység ellátására,
b) politikai tevékenységre, pártokkal összefüggő bármilyen feladat ellátására,
c) olyan tevékenységre, amely sérti vagy veszélyezteti az MNB jóhírét,
d) egyéb, a Pályázati kiírás 11.3.1 pontjában részletezett kiadásokra.
8.7. A pályázat érvénytelensége
Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha
a) nem felel meg a Pályázati Kiírásban a pályázat formai követelményeire meghatározott feltételeknek,
b) nem felel meg a Pályázati Kiírás tartalmi követelményeire meghatározott feltételeknek,
c) nem csatolták hiánytalanul a Pályázati Kiírásban meghatározott mellékleteket,
d) a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejártát követően érkezett be,
e) olyan pályázó nyújtotta be, aki nem felel meg a Pályázati Kiírásban foglalt személyi feltételeknek,
f) a pályázatban közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak,
g) a pályázat nem tartalmazza az előírt adatokat,
h) pályázó a pályázatát egy másik pályázathoz kötötte,
i) a pályázó a Kiírásban közölt feltételeket nem vállalja vagy eltérő feltételeket ajánl.
8.8. Eredménytelen pályázati eljárás
Eredménytelen a meghirdetett pályázat, ha
a) nem érkezett érvényes pályázat vagy pályázatot egyáltalán nem nyújtottak be,
b) a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a jelen Pályázati Kiírásban foglalt feltételeknek,
c) amennyiben a nyertes pályázóval a szerződés bármely okból nem köthető meg, és a pályázatot az MNB eredménytelennek nyilvánítja.
8.9. Az elbírálás határideje
A bíráló bizottság a befogadást követően az érvényes támogatási igények végleges adatait tartalmazó lista és előterjesztés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül dönt.
A bíráló bizottság szakmai véleményezése és döntési javaslata alapján a projektekhez kapcsolódó támogatási összegeket az MNB Igazgatósága hagyja jóvá.
8.10. Döntést követő értesítés
A nyertes pályázókat az MNB postai úton és e-mailben, Támogató levél formájában értesíti a döntést követő 8 munkanapon belül.
Az értesítésben a támogatási szerződés megkötése érdekében az MNB tájékoztatja a támogatást igénylő civil szervezetet, és egyben megküldi a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat.
Támogatási igény feltételes elfogadása, továbbá elutasító döntés esetén az MNB postai úton, levélben küld értesítést 8 napon belül, amely tartalmazza a feltételes támogatás feltételeit, illetve az elutasítás indokait.
8.11. Jogorvoslati lehetőség
A pályázó kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói levél kiadására vagy a támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő. A kifogást jelen kiírás 7.1. pontjában feltüntetett módon és címre postai úton, vagy személyesen kell benyújtani a kifogásolt döntés közlésétől számított öt munkanapon belül.
A kifogás kivizsgálását a PFK végzi, javaslata alapján a bíráló bizottság dönt a rendelkezésre álló 30 napon belül.
9. SZERZŐDÉSKÖTÉS
A támogatási döntésről szóló értesítő levél tartalmazza a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját, valamint a támogatási szerződéstervezet megküldésének határidejét.
A támogatás igénybevételére a támogatási szerződés keretei között van lehetőség.
Amennyiben a pályázó mulasztásából az MNB által meghatározott határidőtől számított további harminc napon belül nem kerül sor a szerződéskötésre, a támogatási döntés hatályát veszti. Ha a pályázó ezen időszak alatt a mulasztását kimenti, és az az MNB megítélése szerint méltányolható okból származik, a szerződéskötésre az általa megállapított határidőt követő 30 napon belül az eredeti határidőnél nem hosszabb időtartamú új határidőt állapíthat meg.
Az MNB a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a pályázót 8 napos határidővel, egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást nem teljesíti a támogatási szerződés nem kerül aláírásra.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén az MNB köti meg a támogatási szerződést. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követő 15 napon belül kerül sor.
Szerződéskötés után a pályázó szervezetnek csak indokolt esetben, MNB jóváhagyásával van lehetősége a projekt és költségvetésének módosítására.

10. KIFIZETÉSEK
10.1. Határidők
A támogatások kifizetésének határideje a mindkét fél által aláírt támogatási szerződésben szereplő folyósítási feltételek teljesítésétől számított 15 munkanap.
10.2. Kifizetési mód
A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában történik.
A pályázati összegek folyósítása egy vagy több részletben történik banki átutalással a Támogatási szerződésben szereplő fizetési számlaszámra annak érdekében, hogy a fenti célok maradéktalanul teljesülhessenek.
Az MNB az esedékes részletet a támogatási szerződésben rögzített feltételek teljesülése esetén folyósítja.
Amennyiben a pályázó szervezet ellen a pályázati összeg teljes, vagy időarányos kifizetésének időpontjáig felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás indul, az MNB a pályázati támogatási összeg vagy részösszeg kifizetését felfüggeszti.

11. KIÉRTÉKELÉS, MONITOROZÁS ÉS JELENTÉS
11.1. Jelentési kötelezettségek, következmények
A támogatott civil szervezet a megvalósult projektekről és a támogatás pénzügyi felhasználásáról a projekt záróidőpontjától számított 30 napon belül, de legkésőbb 2019. január 31-ig kötelesek teljes körűen az MNB-t tájékoztatni.
A tájékoztatás két részből áll:
- Szakmai beszámoló
- Pénzügyi elszámolás
Mindaddig, amíg a civil szervezet a támogatás felhasználásáról, a projekt megvalósulásáról nem tájékoztatja az MNB-t, a következő évi támogatásból nem részesülhet.
11.2. Szakmai beszámoló
A szakmai beszámoló a pályázatban vállalt feladatok megvalósulását mutatja be. A pályázónak a szakmai beszámoló adatlapot a Magyar Nemzeti Bank honlapjának "Fogyasztóvédelem” aloldaláról (https://www.mnb.hu/fogyasztovede-lem/palyazatok/civil-halo-palyazatok) kell letöltenie. A beküldött szakmai beszámoló ellenőrzése kiterjed annak vizsgálatára, hogy az elfogadott, érvényes programterv az elszámolásban rögzített kérdések megválaszolásával megvalósultnak tekinthető-e.
11.3. Pénzügyi elszámolás
A pénzügyi elszámolás keretében a pályázónak a támogatási szerződésben megjelölt időszakban megvalósult projekt események költségeit igazoló számviteli bizonylatokat és azok pénzügyi teljesítését (kifizetését) igazoló bizonylatokat egy számlaösszesítő valamint teljességi nyilatkozat melléklettel együtt kell benyújtani a szakmai beszámolóval együtt.
A támogatás terhére a támogatási szerződésben rögzítettek alapján felmerült és a támogatási időszak kezdete, valamint az elszámolási határidő vége között keletkezett, de pénzügyileg nem rendezett költségek számolhatók el a civil szervezet projektjével összefüggésben.
11.3.1. Támogatásból el nem számolható költségek köre
A pályázat terhére nem számolhatók el a támogatási szerződés Projektköltségvetésében nem szereplő tételek, továbbá nem számolhatók el a pályázó fenntartásában működő intézmények költségei.
Ilyen költségek különösképpen a 8.6. pontban említetteken túl:
- Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók, vagyonadók.
- Köztartozás, bírságok, büntetések, késedelmi pótlék/kamat, kötbér.
- Adósságszolgálat teljesítése.
- Hitel-, kölcsön-, pénzügyi lízing tőketörlesztése.
11.3.2. Elszámolható tárgyi eszköz költségek köre
A támogatási összeg terhére kizárólag olyan tárgyi eszköz számolható el, amely a projekt nélkülözhetetlen elemének tekinthető.
Indokolt esetben egyéb tárgyi eszköz a támogatás 10%-áig, de maximum 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint összegig számolható el. A tárgyi eszköz beszerzéseknél kérjük figyelembe venni a költségarányosság elvét és a pénzügyi, gazdaságossági szempontokat!
11.4. Értékelés és lezárás
Az MNB a megküldött beszámoló és pénzügyi elszámolás, valamint az esetlegesen bekért további információk alapján a projektzárást követően írásos értékelést készít. Az értékelés elkészítésével kerül sor a pályázat lezárására. A PFK a döntésről tértivevényes elfogadó/elutasító tájékoztató levelet küld a pályázó részére.

12. EGYÉB
12.1. Szerződéses kötelem
Az MNB a támogatás felhasználásával kapcsolatos részletes szabályokat a Támogatási szerződésben rögzíti.
12.2. Nyilvánosság
A pályázat keretén belül megkötött támogatási szerződések aláírását követő 8 munkanapon belül sajtóközlemény formában az MNB honlapján közzéteszi a nyertes pályázókat.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény III. Gazdálkodási adatok mellékletének 6. pontja alapján, az MNB a nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések jogszabályban előírt tartalmi elemeit köteles a jogszabályban és belső szabályzatában előírt módon és időtartamban közzétenni.
A Civil Program keretén belül nyújtott támogatások - összeghatártól függetlenül - negyedéves bontásban a https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/palyazatok/civil-tamogatasok aloldalon közzétételre kerülnek.
A támogatásban részesült pályázónak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az MNB támogatja. Ettől a támogatási szerződésben az MNB elállhat.
A nyilvánosság minimális követelményei:
- A szervezet székhelyén/működési helyén kihelyezett tájékoztató felirat,
- honlap működtetése esetén az MNB támogatóként történő megjelenítése,
- esemény megvalósítása esetén az esemény hivatalos irataiban történő feltüntetés (meghívó, jelenléti ív, sajtóközlemény), az esemény helyszínén tájékoztató felirat, továbbá
- kiadványok esetén a kiadványban támogatóként történő feltüntetés.
12.3. További információ
A Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ a hatékony és magas színvonalú projektek megvalósítása érdekében minden pályázó részére konzultációs lehetőséget biztosít a pályázatok beadására nyitva álló időszak alatt.
Az MNB a pályázati kiírással kapcsolatos, esetlegesen felmerülő kérdéseket a civilhalo@mnb.hu e-mail címen fogadja. További információkat telefonon Bors László István fogyasztóvédelmi szakértőtől, a 06-1-489-9306 telefonszámon kaphatnak.
Az MNB rögzíti, hogy a pályázati eljárással kapcsolatos valamennyi költség a pályázat eredményességétől függetlenül a pályázót terheli. Az MNB kizárja a feltételek bármely jogszabályváltozás folytán bekövetkező változásából eredő felelősségét.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumetumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum