Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Civil szervezetek működési célú támogatása 2016 / NEA-16-M
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
01/04/2016, 01/05/2016, 01/06/2016, 01/07/2016
Érvényes:
01/07/2016
Tárgymutató:
civil szervezetek működési célú támogatása 2016 / NEA-16-M
Pályázhat:
- szövetségek,
- alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP
Közösségi környezet kollégium
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium
Nemzeti összetartozás kollégium
Társadalmi felelősségvállalás kollégium
Új nemzedékek jövőjéért kollégium

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Civil szervezetek működési célú támogatása 2016.
Pályázati kategória kódja: NEA-16-M
Meghirdetés dátuma: 2015. november 24.
A Közösségi környezet kollégium, a Mobilitás és alkalmazkodás kollégium, a Nemzeti összetartozás kollégium, a Társadalmi felelősségvállalás kollégium, az Új nemzedékek jövőjéért kollégium (továbbiakban: Kollégium) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Alapkezelő) nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek működési célú támogatására az alábbiaknak megfelelően:
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.);
- a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II.16.) KIM rendelet (továbbiakban NEAr.);
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.);
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet;
- a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet.

FIGYELEM! Jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
Jelen pályázati kiírás részét képezi a "Pályázati Útmutató a NEA 2016. évi működési pályázatokhoz” (továbbiakban: Pályázati Útmutató), amely letölthető a http://www.emet.gov.hu illetve a http://www.civil.info.hu/web/nea linkeken.

1. A pályázat célja
A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén.

2. A támogatható tevékenységek
A támogatás a civil szervezet alapcélja szerinti tevékenységei feltételeinek biztosítására fordítható.

3. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Civil tv. 56. §, NEAr. 29.
A rendelkezésre álló forrás 2 151 308 000 Ft Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 54. alcím Nemzeti Együttműködési Alap fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT: 332995] terhére (továbbiakban: pályázati keretösszeg), az alábbi bontásnak megfelelően:
- szövetségek részére 4%.
- egyesületek (nem szövetségek) és alapítványok részére 96%.

5. Pályázók köre
Civil tv. 59. - (1)-(2) bek.
5.1. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek:
Az alábbi - Magyarországon nyilvántartásba vett - szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
- szövetségek,
- alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot)
5.2. A NEA-16-M jelű kategórián az alábbi alapcél szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek nyújthatják be pályázatukat.
NEA-KK-16-M Közösségi környezet kollégium
- kulturális tevékenység,
- közművelődés,
- tudomány és kutatás,
- hagyományápolás,
- audio- és telekommunikáció,
- informatika,
- elektronikus hírközlés,
- szak- és felnőttképzés,
- ismeretterjesztés,
- társadalmi párbeszéd,
- fogyasztóvédelem
- település és közösségfejlesztés.

NEA-MA-16-M Mobilitás és alkalmazkodás kollégium
- élet és vagyonbiztonság,
- közbiztonság,
- polgári védelem,
- önkéntes tűzoltás,
- mentés és katasztrófa-elhárítás,
- közrend és közlekedésbiztonság védelme,
- szabadidő,
- hobbi és sport,
- a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme.

NEA-NO-16-M Nemzeti összetartozás kollégium
- a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése,
- az európai integráció elősegítése,
- a Magyarországon élő nemzetiségek védelme,
- az emberi és állampolgári jogok védelme,
- a vallási tevékenység elősegítése.
NEA-TF-16-M Társadalmi felelősségvállalás kollégium
- nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások,
- szakmai és érdekképviselet,
- adományosztás,
- szociális tevékenység,
- családsegítés,
- időskorúak gondozása,
- rehabilitációs foglalkoztatás,
- hátrányos helyzetű rétegek segítése,
- egyéb nonprofit tevékenységek.

NEA-UN-16-M Új nemzedékek jövőjéért kollégium
- nevelés és oktatás,
- képességfejlesztés,
- gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
- gyermek- és ifjúságvédelem,
- egészségmegőrzés,
- betegségmegelőzés,
- gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- kábítószer-megelőzés,
- természet- és környezetvédelem.

5.3. Nem nyújthatnak be pályázatot:
- szakszervezetek,
- pártok,
- párt által alapított alapítványok,
- párt részvételével létrehozott egyesületek,
- munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
- kölcsönös biztosító egyesületek,
- közalapítványok,
- bevett egyház, egyházi jogi személy,
- civil társaság,

valamint azon szervezetek:
- amelyek nem minősülnek átlátható szervezetnek;
- amelyek az Áht. és a Civil tv. alapján összeférhetetlennek minősülnek;

Áht. 50. - (3) bek., Civil tv. 67. - (1)-(2) bek.
- amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
- amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban;
- amelyeket a támogatási igény benyújtásának évében vett nyilvántartásba a bíróság (jogerős döntés);

NEAr. 4. - (2) bek. c) pont
- amelyek a pályázat kiírásának évében (2015. évben) a költségvetési törvényben nevesítve részesülnek támogatásban;

Civil tv. 59. - (3) bek.
- amelyek a megelőző lezárt üzleti évben (2014. évben) a Tao. tv.2 alapján 3 000 000 Ft feletti látvány-csapatsport támogatásban részesültek.

2 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao. tv.) 4. - 44. pontja szerinti támogatás, amely után a támogató a Tao. tv. 22/C. §-ában rögzített adókedvezményt érvényesített.
27/2015. (10. 12.) sz. Tanácsi döntés
- az Alap támogatásaiból kizárásra kerültek a NEAr. 9. - (1) bekezdés a) pontja esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetésétől számított második év utolsó napjáig, NEAr. 9. - (1) bekezdés b) pontja esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetéséig.

NEAr. 9. -
FIGYELEM! Egy pályázó szervezet egy pályázatot nyújthat be NEA-16-M kategóriák keretében. A benyújtott pályázat nem vonható vissza.
A pályázat befogadásáról az Alapkezelő legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.
A pályázat befogadása során az Alapkezelő vizsgálja, hogy
- a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra,
- az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető mértéket, és a támogatási arány nem haladja-e meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást, és
- a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik.

Ávr. 70. - (1)-(2) bek.
A pályázat befogadásáról vagy elutasításáról az Alapkezelő az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren (a továbbiakban: EPER) keresztül elektronikus üzenetben küld tájékoztatást a pályázó részére. Minden EPER üzenet a pályázó által megadott e-mail címre is megküldésre kerül, valamint ha megadott mobil elérhetőséget, SMS üzenet formájában tájékoztatjuk az új üzenet érkezéséről.

FIGYELEM! A pályázat befogadása nem jelenti a pályázat formai követelményeknek való teljes körű megfelelését, azaz a pályázat érvényességét!
Az Alapkezelő a pályázatot annak beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a támogatási igény benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártát követő húsz napon belül az Országos Bírósági Hivatal által vezetett országos névjegyzék alapján ellenőrzi, valamint a beérkezés sorrendjében formai szempontból megvizsgálja, és elutasítja:
Áht. 50. - (3) bek., Civil tv. 62. - (2) bek.; NEAr. 3. - (2.) bek. 4. - (2) bek.
- ha a támogatási igény hiányosan vagy nem az EPER rendszer útján került benyújtásra;
- ha a támogatási igény NEAr.-ben, valamint a pályázati kiírás 13. pontjában előírt mellékletei hiányoznak;
- ha a támogatási igény, valamint a mellékletként benyújtott dokumentumok adatai között ellentmondás van;
- ha a pályázó utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolójának oldalhű digitális másolata nem került az EPER-ben vagy a http://www.birosag.hu oldalon feltöltésre;
- ha a támogatási igényt benyújtó civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló végzés a pályázat benyújtásának évében emelkedett jogerőre;
- ha a támogatási igényt benyújtó személyt az EPER-ben aláíróként nem regisztrálták, vagy egyébként nem jogosult a támogatást igénylő szervezet képviseletére3;
- ha a támogatási igény benyújtója a Civil tv. alapján nem jogosult az Alap támogatására;
- ha a támogatási igény benyújtója 2016-os költségvetési év vonatkozásában már rendelkezik érvényes pályázattal és az újabb támogatási igényt a korábbitól eltérő Kollégiumhoz nyújtotta be (ha a pályázó a NEA-16-SZ jelű kiírásra pályázatot nyújtott be, jelen kiírás keretében pályázatot ugyanahhoz a Kollégiumhoz nyújthat be);
- ha a NEA Tanács elnökének, tagjainak, a Kollégium elnökének, tagjainak vagy ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozóként összeférhetetlennek jelzett szervezet pályázott;
- ha az Áht. 50. - (3) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll;
- ha a pályázónak nincs határidőben benyújtott, érvényes Regisztrációs Nyilatkozata;
- ha a pályázati díj fizetésére kötelezett pályázó a pályázati díj határidőben történő átutalását elmulasztotta;
- az Alap támogatásaiból kizárásra kerültek a NEAr. 9. - (1) bekezdés a) pontja esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetésétől számított második év utolsó napjáig, NEAr. 9. - (1) bekezdés b) pontja esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetéséig;
- ha a támogatást igénylő szervezet a pályázati adatlapjához nem csatolta a hivatalos képviselője által aláírt, a pályázat benyújtásánál 30 nappal nem régebbi nyilatkozatát a pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben rendelkezésre álló saját forrásról.

6. A támogatási időszak
A támogatási időszakot Kollégiumonként, a kezdő és záró időpont megjelölésével a 4. pont szerinti táblázat tartalmazza.
A Kollégium a civil szervezet fenti időszakban felmerült működési költségeihez nyújt visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatást.
A költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás mellett, 100%-os támogatási előleg formájában vagy a beszámoló elfogadását követően folyósított támogatás formájában történhet. Támogatási előleg folyósítására a támogatást igénylő szervezet erre irányuló kérelme esetén kerülhet sor.
Ávr. 86. §, 87. - és NEAr. 4. - (18) bek.
A pályázatban csak azok a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik és melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási határidő végéig megtörténik. Az elszámolás részletes szabályait az "Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2016. évi forrásaira benyújtott támogatási igények (pályázat és egyedi kérelem) alapján biztosított költségvetési támogatások szakmai és pénzügyi elszámolásához” című segédlet tartalmazza.
A pályázati kiírásban meghatározott támogatási időszak módosítását a kedvezményezett nem kezdeményezheti.

7. A támogatás formája és mértéke
7.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő / visszatérítendő támogatás.
FIGYELEM! Azon civil szervezetek részére, melyek éves összes bevétele az utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolóval igazolható módon eléri vagy meghaladja az 50 millió Ft-ot, csak visszatérítendő működési támogatás nyújtható.
Civil tv. 57. - (1) bek., NEAr. 14. - (1) bek.
Visszatérítendő támogatás az Alap rendelkezésre álló tárgyévi támogatási források 10%-a erejéig nyújtható.
7.2. Civil szervezet működéséhez támogatás akkor biztosítható, ha a civil szervezetek működésének támogatása meghaladja a kettőszázötvenezer forintot.
NEAr. 12. - (4) bek. b) pont
7.3. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 3 000 000 forint.
27/2015. (10. 12.) sz. Tanácsi döntés
FIGYELEM! A Kollégium a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.
7.4. Jelen pályázati kiírás keretében benyújtott pályázat benyújtásához önrészként a támogatási összeg legalább 10%-át saját forrásként szükséges vállalni.
NEAr. 11. - (3) bek., Ávr. 83.-
Önrész: minden, az Alapból folyósított támogatáson kívüli forrás, mely tartalmazza az egyéb forrás mellett az Ávr. 83. §-ában foglalt korlátozás figyelembe vételével megállapított saját forrást is.
NEAr. 2. - 17. a.
FIGYELEM!
A szükséges saját forrás biztosítása történhet természetben (különösen közérdekű önkéntes munka formájában, dologi feltételek vagy szolgáltatások ellentételezés nélküli biztosításának igazolásával), és/vagy pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben.
A pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben rendelkezésre álló saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell, amit a "dokumentumbeküldőn” keresztül az EPER-be fel kell csatolni.
Kérjük, a költségvetés készítésekor fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a költségek a megfelelő sorban kerüljenek feltüntetésre a Pályázati Útmutató 5.4.1., 5.4.2. és 7. pontjának megfelelően! Az EPER a táblázat kitöltöttségét csak számszaki szempontból tudja ellenőrizni. A kitöltetlen költségvetési tábla a pályázat formai érvénytelenségét eredményezi. 7.5. A költségvetési támogatás folyósítása egy összegben történhet.
7.6. A maximális támogatási intenzitás mértéke: 90%

8. Támogatásból elszámolható költségek köre
A támogatás terhére a NEAr. 7. melléklete szerinti, - a támogatási időszak kezdete, valamint az elszámolási határidő vége között pénzügyileg is teljesült - költségek számolhatók el a civil szervezet alapcélja szerinti tevékenységei feltételeinek biztosításával összefüggésben. A támogatásból elszámolható költségekről részletes tájékoztatást nyújt a Pályázati Útmutató.

9. Támogatásból el nem számolható költségek köre
9.1. A pályázatban csak azok a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik és melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási határidő végéig megtörténik. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó által szervezett programok, rendezvények vagy más projektek költségei.
9.2. Nem számolhatók el a pályázó fenntartásában működő intézmények költségei.
9.3. Nem elszámolható kiadás a visszaigényelhető előzetesen felszámított általános forgalmi adó (ÁFA visszaigénylésre jogosult szervezetek költségvetésükben és elszámolásukban csak a visszaigényelhető ÁFA nélküli (nettó) összegeket szerepeltethetik).
9.4. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet szakmai programjainak közvetlen költségei.

10. Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER)
Az EPER a pályázatok internetes benyújtásától a nyertes pályázatok lezárásáig a teljes folyamat nyomon követését kiszolgálja, a pályázattal és a pályázatot benyújtó szervezettel kapcsolatos adatokat nyilvántartja. Jelen pályázati eljárás keretében az EPER rendszeren keresztül történik a kapcsolattartás a pályázókkal, minden EPER üzenet a pályázó által megadott e-mail címre is megküldésre kerül, valamint ha megadott mobil elérhetőséget SMS üzenet formájában tájékoztatjuk az új üzenet érkezéséről.
Az EPER elérése:
a http://www.emet.gov.hu oldalon keresztül: az EPER feliratra kattintva, vagy
közvetlenül a http://eper.hu/eperemet/paly/palybelep.aspx oldalon.

11. A pályázatok benyújtásának módja és helye
11.1. A pályázatot kizárólag elektronikusan EPER-ben lehet benyújtani. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit az EPER felhasználói kézikönyvben leírtak szerint, illetve a Pályázati Útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.
FIGYELEM! Az EPER rendszert a http://eper.hu/eperemet/paly/palybelep.aspx oldalon vagy az http://www.emet.gov.hu honlapon keresztül lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER rendszerben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.
11.2. A pályázatok benyújtása során, a jelen pályázat beadása napjáig a pályázónak egyszeri és egy összegű pályázati díjat kell megfizetnie kizárólag banki átutalással, melynek összege 2.000 Ft. A banki átutalást alátámasztó dokumentumot (banki átutalási megbízás, bankszámlakivonat nyitó- és záró egyenleggel), kérjük az EPER-ben "dokumentumbeküldőn” keresztül felcsatolni. A díjat banki átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000
IBAN HU17100320000145146100000000
A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után. Kérjük, pályázatát csak akkor véglegesítse EPER-ben, ha a pályázati díjat már elutalta és az utalást alátámasztó banki dokumentumot az EPER-be feltöltötte.
FIGYELEM! A pályázónak nem kell befizetnie a pályázati díjat, ha a NEA-16-SZ kiíráshoz kapcsolódóan egyszer már megfizette azt.
Kérjük, a pályázati díj befizetésekor a beazonosíthatóság érdekében tüntesse fel a megjegyzés rovatban a pályázó szervezet - internetes pályázatkezelő rendszerben megadott - adószámát, továbbá azt, hogy NEA.
11.3. Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázónak az Alapkezelő által elfogadott (érvényesnek nyilvánított) regisztrációs nyilatkozattal kell rendelkeznie. Nem kell beküldeni a regisztrációs nyilatkozatot, amennyiben az utoljára beküldött regisztrációs nyilatkozata érvényes és adataikban nem történt változás.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a szervezet adatait az Országos Bírósági Hivatal alábbiakban megjelölt honlapján a Civil Szervezetek Névjegyzékével szükséges egyeztetni.
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses
Amennyiben újonnan regisztrált a szervezet vagy változás történt, esetleg módosítást lát szükségesnek, úgy a regisztrációs nyilatkozatot az Alapkezelő részére postai úton meg kell küldeni. A módosítást követően az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát (és az azt alátámasztó dokumentumok hiteles másolatait) postai úton az alábbi postacímre kell küldeni:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1381 Budapest, Pf. 1407
FIGYELEM! A regisztrációs nyilatkozatnak legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig (EPER-ben történő véglegesítés) be kell érkeznie az Alapkezelőhöz.
Amennyiben a regisztrációs nyilatkozat nem, vagy határidő után kerül postázásra, az a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.

12. A pályázat benyújtási határideje
A pályázat EPER-ben való véglegesítésének határideje: Kollégium elnevezése
Benyújtási határidő
Közösségi környezet kollégium 2016. 01. 04. 23:59
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 2016. 01. 07. 23:59
Nemzeti összetartozás kollégium 2016. 01. 05. 23:59
Társadalmi felelősségvállalás kollégium 2016. 01. 05. 23:59
Új nemzedékek jövőjéért kollégium 2016. 01. 06. 23:59
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Kiírás
Útmutató
ÁSZFIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum