Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Transznacionális együttműködések humán szolgáltatásokat nyújtó állami és nem állami intézmények, szervezetek és fenntartóik számára / EFOP-5.2.2-17
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
09/04/2017
Tárgymutató:
transznacionális együttműködések / EFOP-5.2.2-17
Pályázhat:
azok a humán szolgáltatásokat nyújtó intézmények, szervezetek és fenntartóik (kivéve köznevelési és felsőoktatási intézmények), amelyek:
- tevékenységét 2011. december 31-e előtt megkezdte (konzorciumvezető és önállóan támogatás igénylő esetében kötelező feltétel, konzorciumi tag esetében nem kötelező);
- civil szervezetek esetében közhasznú státusszal rendelkeznek (konzorciumvezető és önállóan támogatás igénylő esetében kötelező feltétel, konzorciumi tag esetében nem kötelező)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A beérkezett támogatási kérelmek számára és a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret valószínűsíthető kimerülésére tekintettel 2017. szeptember 4-től, a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Transznacionális együttműködések” című (EFOP-5.2.2-17 kódszámú) felhívás felfüggesztésre kerül.
Ennek értelmében – a felfüggesztés esetleges feloldásáig – támogatási kérelmek nem lesznek benyújthatók.


FELHÍVÁS
A Transznacionális együttműködések megvalósítását célzó projektek megvalósítása

A Felhívás címe:
Transznacionális együttműködések
A Felhívás kódszáma:
EFOP-5.2.2-17
Magyarország Kormányának felhívása a humán szolgáltatásokat nyújtó állami és nem állami intézmények, szervezetek és fenntartóik számára, a transznacionális együttműködés megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a magyarországi (köz)szolgáltatások elérhetőségének és minőségének fejlesztését, esélyteremtő szerepének javítását. A cél elérését a Kormány nemzetközi együttműködések kialakításával és nemzetközi tapasztalatszerzés útján a humán szolgáltatásokat nyújtó állami és nem állami intézmények, szervezetek, és fenntartóik együttműködésével, tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 30 000 000 Ft, maximum 50 000 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratéga, az Ifjúsági Garancia akcióterve, a Nemzeti ifjúsági stratégia (NIS), a Civil stratégia, a Nemzeti önkéntes stratégia, a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhely kiváltásról szóló stratégia, vagy az Egészséges Magyarország stratégia céljainak eléréséhez, amely célként fogalmazza meg a (köz)szolgáltatások minőségének fejlesztését, esélyteremtő és hátránykompenzációs képességének erősítését;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A felhívás indokoltsága:
Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra egyik célja a (köz) szolgáltatások eredményességének javítása, struktúrájának megújítása és egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése. A tematikus célkitűzésekhez kapcsolódó EFOP prioritási tengelyek mellett az EFOP 5. prioritása támogatja a társadalmi innováció és a transznacionális együttműködés eszközeinek alkalmazását az Együttműködő társadalom és a Gyarapodó tudástőke által lefedett területeken (9. és 10. tematikus cél). Jelen felhívás eszközrendszere szinergikusan kapcsolódik az EFOP 5.2 intézkedéséhez (A társadalmi innováció javítása és a transznacionális együttműködés kiterjesztése), ezen belül is a transznacionális együttműködéssel megvalósuló fejlesztésekhez. Az említett területen dolgozó hazai szakemberek tudásának naprakészen tartása és a nemzetközi tapasztalatok becsatornázása érdekében szükséges a nemzetközi együttműködések révén létrejövő tudástranszfer megvalósítása.
Helyzetelemzés:
A Visegrádi Együttműködés és a Duna Stratégia országait sok közös kulturális, gazdasági, és intézményi jellemzőjük köti össze, és a köztük lévő együttműködés fejlesztése folyamatosan napirenden van. Ezekben a Kelet-közép-európai országokban jelentkező társadalmi kihívásokban sok a közös, ezek közös kutatása és a szakpolitikai intézkedésekkel kapcsolatos tapasztalatok határokon átnyúló megosztása jelentősen hozzájárulhat a szakpolitikai tervezés és végrehajtás minőségének emeléséhez, és a kihívások hatékonyabb kezeléséhez.
A megvalósuló tevékenységek hozzájárulnak a szakpolitikai szakértők látókörének szélesítéséhez, az innovatív szakpolitikai tervezési és végrehajtási gyakorlatok határon átnyúló terjedéséhez, a kutatási és elemzési eredmények szélesebb körű megismertetése révén pedig a szakpolitikai tervezés és végrehajtás minőségének fejlesztéséhez is hozzájárulhatnak a résztvevő országokban.
A felhívás célja:
A felhívás célja a nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása az EFOP Együttműködő társadalom prioritási tengely által lefedett szakterületeken a társadalmi kihívásokra adott válaszok javítása érdekében.
A projekt célja nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése (ahol lehet kipróbálása) és ajánlások kidolgozása a hazai alkalmazásra. A hazai fejlesztések mellett szükséges nemzetközi szakpolitikai tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése is, a megoldandó társadalmi hiányok és problémák jobb kezelése érdekében.
A transznacionális együttműködések terén elsődleges irány a Duna stratégiát végrehajtó államokkal és a V4 országokkal való együttműködés erősítése. Ezen belül a projektekben tervezett beavatkozási irányok a következők lehetnek:
- Európai Roma Keretstratégia megvalósítása a kelet-közép európai romák felzárkózásának elősegítése érdekében az érintett országok együttműködésének, tapasztalatcseréjének, közös programjainak támogatása.
- Nemzetiségekkel való kapcsolatfelvétel és szoros viszony kialakítása.
- Az ifjúsági együttműködések erősítése, közös programok szervezése.
- Az egészségügyi és- szociális hálózati együttműködés javítása.
- Az egészségbiztosítási szolgáltatások határokon átívelő kiterjesztésének módszertana, transznacionális egészségügyi hálózati együttműködés, egészségipari kutatási kapcsolatok fokozása.
- Civil ernyőszervezetek egymás közötti együttműködése.
- Kulturális civil szervezetek és intézmények hálózati együttműködése a multikulturális sokszínűség megóvása és ápolása, az együttműködések tartalmának kibővítése, tapasztalatcserék erősítése érdekében.
- Komplex esélyteremtő társadalmi felzárkózási modell kidolgozása és ennek megfelelő mintaprogramok közös megvalósítása.
- Társadalombiztosítási szolgáltatások határokon átívelő kiterjesztésének módszertana.
- Közösségfejlesztő szervezetek, egyházak hálózati együttműködése, tapasztalatcserék erősítése.
- A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése és cseréje.
- A Duna Stratégia megvalósítása keretében kialakítandó hálózati együttműködések támogatása.

A felhívás keretében elérni kívánt részcélok a következők:
1. A meghatározott társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyag bővítése.
2. Az együttműködés erősítése a Duna stratégia országai és a visegrádi országok szakpolitikai szakértői között.
3. A szakpolitikai tudásanyag és a projektben végrehajtott kutatások eredményei olyan formában elérhetővé váljanak, amelyek a jövőbeli szakpolitikai tervezést és végrehajtást, valamint a mindennapos szakmai munkát segíteni tudják (szakmai ajánlások megfogalmazása).
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

Célcsoport
Humán szolgáltatásokat nyújtó állami és nem állami intézményekben, szervezetekben (kivéve köznevelési és felsőoktatási intézmények) dolgozó szakemberek, beleértve civil szervezeteket, egyházi jogi személyeket, önkormányzatokat és nemzetiségi önkormányzatokat (társulásaik és intézményeik is).

Beavatkozási logika:
A támogatást igénylők legalább kettő nemzetközi partnerrel kötött együttműködési megállapodás alapján tapasztalatszerzési és együttműködési tervet dolgoznak ki, melynek során a két vagy több országban fellelhető jó szakmai gyakorlatokat azonosítják, egyeztetik és kutatás keretében a megismerik. A kutatásról kutatási zárójelentést (összehasonlító elemzést) készítenek, a tapasztalatokról leírást és szakmai ajánlásokat fogalmaznak meg, mely megteremti a lehetőséget későbbi innovációk és szakmai fejlesztések számára.
Az együttműködő partner munkatársai, valamint a támogatást igénylő által opcionálisan kiválasztott más EU 28 országbeli szakértők szakmai megvalósítóként közreműködnek a projekt megvalósításában, a Magyarországon és az ide utazás során felmerülő költségeiket (beleértve utazás, szállás, előadói díjak) a projekt költségvetésébe beépíti a hazai támogatást igénylő.
A tapasztalatcsere, valamint a közösen kiválasztott beavatkozási területek (például közös tréning kidolgozása és kipróbálása, összehasonlító elemzés, kézikönyv és kutatási jelentés készítés, stb.) mentén elindul a közös munka folyamata, melynek végén a tapasztalatok összegzéseként a felek közösen kidolgozott szakmai ajánlásokat fogadnak el és tesznek közzé.
Illeszkedés a stratégiai környezethez
A fejlesztéshez illeszkedő stratégiák, dokumentumok:
- Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratéga
- Ifjúsági garancia akcióterv
- Nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia,
- Nemzeti ifjúsági stratégia (NIS)
- Civil stratégia
- A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhely kiváltásról szóló stratégia
- Egészséges Magyarország stratégia
Duna Régió Stratégia
Jelen felhívás keretében megvalósuló fejlesztések támogatják és szolgálják a DRS-ben a makro-régió egyes területei közötti nagyfokú regionális fejlettségbeli különbségek felszámolására, lényeges mérséklésére meghatározott célok megvalósulását.
A fejlesztések összhangban vannak a Duna Régió Stratégia 7. prioritási területének (Tudásalapú társadalom kialakítása a kutatás, oktatás és az információs technológiák segítségével) kiemelt célkitűzéseivel, és az által hozzájárulnak azok megvalósulásához is.
A Duna Régió Stratégia 9. prioritásának (Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés) beavatkozási területei kapcsán célul tűzi ki az elmaradott régiók, térségek versenyképes tudáshoz való hozzásegítését.
Illeszkedés az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív programhoz:
A konstrukció illeszkedik továbbá az EFOP 5. prioritási tengely 5.2 intézkedéshez (Társadalmi innováció és transznacionális együttműködések), melynek egyedi célkitűzése a transznacionális együttműködés kiterjesztése, nemzetközi tapasztalatok megismerése.
Kapcsolódási pontok:
A tevékenységek megvalósítása során biztosítani szükséges az egyéb európai uniós fejlesztésektől való, különösen az EFOP 1. prioritása (Együttműködő társadalom) és a 3. prioritás (Gyarapodó tudástőke) valamennyi intézkedésétől történő lehatárolást.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 390 000 000 Ft.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: minimum 107 db, maximum 180 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az EFOP keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016 (II. 9) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
A projekt megvalósítása során az egyes tevékenységek más Uniós tagállam területén is megvalósíthatók. Ugyanakkor a programterületen (tehát Magyarország kevésbé fejlett régióin) kívül megvalósuló tevékenységek költségei nem elszámolhatóak a projekt keretében, azt a projektgazdának más forrásból szükséges biztosítania.

PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
1. A tanulmányozni kívánt terület, szolgáltatás (módszer, eljárás) nemzetközi együttműködés keretében történő megismerése;
2. Nemzetközi hálózatépítés;
3. A nemzetközi együttműködés keretében megismert szolgáltatás (módszer, eljárás) tapasztalatainak feldolgozása, jó gyakorlatok leírása;
4. Kutatás és összehasonlító elemzés megvalósítása a választott szakmai, szolgáltatási területen legalább két országban (ebből az egyik lehet Magyarország, a másik uniós ország lehet), országonként legalább 100-100 fős célcsoport körében (a külföldi adatokat a külföldi partnernek kell biztosítania)
5. A nemzetközi együttműködés keretében kompetenciafejlesztés, tréning, terepmunka megvalósítása;
6. Közös szakmai programok szervezése, megtartása a partnerekkel;
7. Évente legalább 6 alkalommal műhelymunka, évente 4 alkalommal a projekt költségvetéséből programterületen megvalósuló hazai tanulmányút vagy más forrásból megvalósuló külföldi tanulmányút szervezése. és lebonyolítása az együttműködő partnerek és más partnerek részvételével (amennyiben indokolt);
8. Disszemináció keretében a tapasztalatok megosztása a hazai szakemberek körében tréningek, kompetencia fejlesztések keretében
9. Módszertani-szakmai összegzés és szakmai ajánlások megfogalmazása
10. Adatgyűjtés, dokumentációs rendszer működtetése.
11. A projekt keretében megvalósult kutatásról összehasonlító kutatási zárójelentés készítése és nyilvánosságra hozása;
12. A projekt eredményeinek széles körű megismertetése.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a humán szolgáltatásokat nyújtó intézmények, szervezetek és fenntartóik (kivéve köznevelési és felsőoktatási intézmények), amelyek:
- tevékenységét 2011. december 31-e előtt megkezdte (konzorciumvezető és önállóan támogatás igénylő esetében kötelező feltétel, konzorciumi tag esetében nem kötelező);
- civil szervezetek esetében közhasznú státusszal rendelkeznek (konzorciumvezető és önállóan támogatás igénylő esetében kötelező feltétel, konzorciumi tag esetében nem kötelező)

A konzorciumvezető vagy önálló támogatást igénylő lehet (GFO kódok szerint):
a) Egyházi szervezet technikai kód GFO 559
b) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy GFO 555
c) Vallási tevékenységet végző szervezet GFO 525
d) Bevett egyház GFO 551
e) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy GFO 552
f) Országos sportági szakszövetség GFO 515
g) Egyéb sportszövetség GFO 516
h) Egyéb szövetség GFO 517
i) Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége GFO 519
j) Sportegyesület GFO 521
k) Polgárőr egyesület GFO 526
l) Nemzetiségi egyesület GFO 528
m) Egyéb egyesület GFO 529
n) Közalapítvány GFO 561
o) Közalapítvány önálló intézménye GFO 562
p) Egyéb alapítvány önálló intézménye GFO 563
q) Egyéb alapítvány GFO 569

Az elvárt (fő)tevékenységi kör egyházi szervezetek esetében nem releváns.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A konzorcium tagok száma legfeljebb 3, beleértve a konzorciumvezetőt is.
Konzorciumi tag a fentieken kívül lehet:
a) GFO 371 - Helyi nemzetiségi önkormányzat
b) GFO 321 - Helyi önkormányzat
https://www.palyazat.gov.hu/efop-522-17-transznacionlis-egyttmkdsek-
Egy fenntartó fenntartott intézményenként egy támogatási kérelmet nyújthat be, de egy fenntartó több támogatási kérelmet is beadhat amennyiben az más-más intézménye fejlesztésére irányul.
A jelen felhívásra a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet igényelhet támogatást.
Közép-magyarországi régióban lévő székhellyel rendelkező szervezet akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha a megvalósítás helyszínéül szolgáló telephellyel rendelkezik a kevésbé fejlett régiókban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl).
A Helyi Esélyegyenlőségi Programokban nevesített esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő fejlesztések esetében az önkormányzatok csak abban az esetben részesülhetnek támogatásban, ha a tervezett fejlesztés illeszkedik a Helyi Esélyegyenlőségi Programjukhoz.
Amennyiben egy támogatást igénylő az EFOP-1.12.1-17 vagy az EFOP-3.10.1-17 felhívások valamelyikére nyújt be támogatási kérelmet, akkor nem nyújthat be támogatási kérelmet az EFOP-5.2.2-17 felhívásra.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 22. napjától 2019. év június 3. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. június 22.-2017. július 24.
2017. július 31.-2017. augusztus 28.
2017. szeptember 4.-2017. november 14.
2017. november 21.-2018. április 17.
2018. április 24.-2018. november 20.
2018. november 27.-2019. június 3.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással3 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest, Pf. 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!
3 Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 30 000 000 Ft, maximum 50 000 000 Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-522-17-transznacionlis-egyttmkdsek-
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumetumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum