Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása / TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
03/30/2012, 10/15/2012
Érvényes:
10/15/2012
Tárgymutató:
nemzetközi kutatási projektek vidéken / TÁMOP-4.2.2.
Pályázhat:
311 Központi költségvetési irányító szerv
312 Központi költségvetési szerv
341 Köztestületi költségvetési irányító szerv
342 Köztestületi költségvetési szerv
529 Egyéb egyesület
541 Kamara
549 Egyéb köztestület
561 Közalapítvány
562 Közalapítvány önálló intézménye
569 Egyéb alapítvány
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
591 Egyesülés
599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

soremelés
A pályázattal kapcsolatos kiírói közlemények:
01/04/2012Technikai módosítás a Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása című pályázathoz kapcsolódóan A "Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása" című pályázathoz kapcsolódó útmutató hibás tartalomjegyzéke javításra került.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és
célzott alapkutatási projektek támogatása
c.
pályázati felhívásához
Kódszám:
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) célja, hogy mélyreható tartalmi, strukturális reformok kiteljesítése révén a felsőoktatási intézmények a jelenleginél aktívabb és kezdeményezőbb szerepet vállaljanak a tudásalapú gazdaság kiépítésének felgyorsításában. A nemzetközi kutatás-fejlesztési programok szereplőivel való intézményes együttműködésre építve számottevően kell növelni a magyar felsőoktatás potenciálját a kutatás-fejlesztés és ezen keresztül az innováció terén.
A konstrukció átfogó célja a felsőoktatásban történő kutatás-fejlesztés feltételrendszerének javítása a kutatásokhoz szükséges humánerőforrás és szolgáltatásfejlesztési igény finanszírozásával. A konstrukció ösztönözni kívánja a felsőoktatás innovatív tevékenységét, ezáltal is elősegítve a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos munkahelyteremtést, valamint a legkorszerűbb nemzetközi kutatásmódszertani tapasztalatok hazai adaptációját.
A konstrukció közvetlen célja a felsőoktatási intézményekben működő transznacionális, innovatív kutatói teamek közreműködésével megvalósuló komplex kutatási projektek támogatása és kapcsolódó kutatás menedzsment kapacitások, fejlesztése. Ennek megfelelően a konstrukció elsősorban jól behatárolt, és komplex kutatási témák, illetve kutatási irányok támogatását kívánja lehetővé tenni. Ezen túlmenően a konstrukció célja egy-egy kutatási terület nemzetközi szinten elismert jelentős képviselőinek és a mögöttük álló intézményeknek összekapcsolása a hazai kutatási projektekkel. Ezzel megkönnyíti részvételüket különböző Európai Unió közösségi pályázatokban, így például a 7. Kutatási Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramban (FP7), illetve annak utódjában, a Horizon 2020-ban (FP8).
Ezen túlmenően a kutatás-fejlesztés piaci lábának erősítése is kiemelt cél az adott kutatási területek hosszú távú finanszírozása érdekében, ezért a konstrukció hozzájárul a vállalkozásokkal való intézményi együttműködés erősítéséhez.
A konstrukció célja továbbá, hogy a támogatott kutatási fejlesztési projektek lehetőséget teremtsenek a kutatójelöltek és a fiatal kutatók számára, nemzetközi kutatási programokban történő részvételre.
A konstrukció elsősorban azokat a tevékenységeket támogatja, amelyek bővítik a felsőoktatási intézmények kapacitásait a tudástermelés, illetve kutatás-fejlesztés és innováció terén.
A konstrukció elsősorban a matematikai, műszaki, informatikai, élet- és természettudományos K+F+I+O (kutatási, fejlesztési, innovációs, oktatási) profillal rendelkező felsőoktatási tudásközpontokban végrehajtandó fejlesztéseket támogatja.
A pályázat stratégiailag az Európa2020 Stratégia és a TÁMOP céljaihoz kapcsolódóan szolgálja a kiemelt iparági területek és tudományágak, az Új Széchenyi Tervben kijelölt húzóágazatok fejlesztéséhez szükséges kutatásokat.
Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a hat régióra (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak- Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) az elszámolható közkiadásokra1 rendelkezésre álló keretösszeg 20 000 000 000 forint. Jelen kiírásra két ütemben (beadási időszakban) lehet pályázatot benyújtani és ennek megfelelően az értékelés is két szakaszban történik.
A kiírás első ütemében (2011. december 15.-2012. február 15.) az elszámolható közkiadásokra1 a felhívás megjelenésekor rendelkezésre álló keretösszeg 10 000 000 000 forint.
A kiírás második ütemében (2012. július 15.-2012. október 15.) az elszámolható közkiadásokra2 a felhívás megjelenésekor rendelkezésre álló keretösszeg 10 000 000 000 forint.
Amennyiben a kiírás első ütemében a támogathatósági feltételeknek megfelelő pályázatok támogatási igénye meghaladja a rendelkezésre álló keretösszeget, akkor a második ütemben rendelkezésre álló keretösszegből kormánydöntéssel átcsoportosítható forrás az első ütemben forráshiány miatt tartaléklistára helyezett pályázatok részére.
A projekt lebonyolítása során a Közép-magyarországi régióban a megítélt támogatás nem használható fel egyik ütemben sem.
A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 8%-a, azaz 1 600 000 000 forint fordítható.
A konstrukció első ütemében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 8%-a, azaz 800 000 000 forint fordítható.
A konstrukció második ütemében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 8%-a, azaz 800 000 000 forint fordítható.
Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében egyedüli pályázóként, illetve konzorciumvezetőként kizárólag a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények pályázhatnak.
A pályázati útmutató B/17 mellékletét képező megállapodás minta szerinti konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodás megkötésével az államilag elismert felsőoktatási intézmények, továbbá a következő jogi formák valamelyikével rendelkező szervezetek is lehetnek konzorciumi tagok (a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
311 Központi költségvetési irányító szerv
312 Központi költségvetési szerv
341 Köztestületi költségvetési irányító szerv
342 Köztestületi költségvetési szerv
529 Egyéb egyesület
541 Kamara
549 Egyéb köztestület
561 Közalapítvány
562 Közalapítvány önálló intézménye
569 Egyéb alapítvány
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
591 Egyesülés
599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Pályázati Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a pályázatot tartalmazó CD/DVD-n szerepeltetni).
Amennyiben együttműködő partner bevonására is szükség van, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá.
A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
- A konzorciumi tagok maximális száma: 4 (konzorciumvezető + 3 tag).
- Konzorciumi formában megvalósuló projekt esetén a finanszírozás tagonkénti finanszírozással történik.
- Konzorciumvezető kizárólag államilag elismert felsőoktatási intézmény lehet.
- Ütemenként egy felsőoktatási egyedüli pályázóként, konzorciumi vezetőként vagy konzorciumi tagként összesen az alábbi mennyiségű pályázatban vehet részt:
A konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie a Pályázati Felhívásban meghatározott követelményeknek, minden konzorciumi tag részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában, továbbá támogatásban részesül.
Székhely
Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet vehet részt a pályázatban. A pályázatban a Közép-magyarországi régióban lévő székhellyel rendelkező szervezet is részt vehet, ha a megvalósítás helyszínéül szolgáló telephellyel rendelkezik a konvergencia régiókban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak- Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl). A Középmagyarországi régióban lévő telephely megvalósítási helyszín nem támogatható a projekt keretében.

C. PÁLYÁZAT TARTALMA
Támogatható tevékenységek köre
I. Projekt előkészítés
- Előzetes igényfelmérés, háttérelemzés, piackutatás
- Intézményi együttműködések körében végzett szükségletfelmérések, helyzetfeltárások
- Környezeti hatásvizsgálat, egyéb szükséges háttértanulmányok
- Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
- Kutatási terv készítése
- Közbeszerzési eljárás előkészítése (Ajánlati felhívás, Műszaki specifikáció, Szerződés tervezetek elkészítése).
II. Szakmai tevékenységek
1) Alapkutatási és célzott alapkutatási projektek megvalósítása
2) Kutatás-fejlesztés megvalósításához szükséges humánerőforrás és szolgáltatás biztosítása
- Kutatócsoport létrehozása, kutatók alkalmazása, illetve megbízása, valamint vállalati szektor kutatóinak bevonása.
- Olyan kutatók és tudománymenedzserek képzése, akik a hazai kutatócsoportok uniós K+F pályázatokban történő sikeres részvételét tudják majd biztosítani, beleértve a pályázatok megírását, hálózatépítést és azok lebonyolítását.
- Kutatási asszisztencia fejlesztése
- Fiatal kutatók bevonása innovatív kutatói teamekbe
- Hallgatók bevonása innovatív kutatói teamekbe
- A létrejött eredmények hasznosításával kapcsolatos képzéseken (pl. innovációmenedzsment, projektmenedzsment) való részvétel
3) Kutatás-fejlesztési szolgáltatások fejlesztése, valamint kutatási és innovációs együttműködések kialakítása
- Nemzetközi K+F és innovációs együttműködés, tapasztalatcsere, nemzetközi kapcsolat- és hálózatépítés FP7-es és Horizon2020-as potenciális pályázó szervezetekkel, intézetekkel;
- A felsőoktatási kutatóhelyek és a vállalkozások tudományos együttműködésének elősegítése;
- Kutatók és közoktatásban, felnőttképzésben, szakképzésben dolgozó pedagógusok együttműködésének megteremtése és támogatása;
- Kutatásmenedzsmenti szervezetfejlesztés;
- Tudástranszfer-szolgáltatások fejlesztése kizárólag a projekt kutatási területéhez kapcsolódóan;
- Tudásbázis-szolgáltatások fejlesztése a projekt kutatási területéhez kapcsolódóan, kutatás-fejlesztési célokat támogató tudományos adattárak és adatbázisok beszerzése, fejlesztése;
- Nem saját tulajdonú know-how és szellemi termékekhez kapcsolódó felhasználói jogok beszerzése;
- A projekt során létrejött tudományos eredmények hasznosíthatóságának vizsgálata.
4) A kutatás-fejlesztési, valamint az innovációs tevékenységek és azok infrastruktúrájának létrehozása:
- Kutatás-fejlesztési célokat szolgáló tudományos eszközök és berendezések beszerzése;
- Kutatásmenedzsmentet támogató informatikai eszközök (szoftverek és hardverek) beszerzése;
III. A C1.1 és C1.3 pontban megjelölt elvárásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- Projektmenedzsment;
- Tájékoztatás, nyilvánosság;
- Könyvvizsgálat;
- Horizontális elvek és vállalások megvalósulását támogató tevékenységek;
- Beszerzésekhez kapcsolódó tevékenységek;
- A kutatás szolgáltatási fejlesztések és a kutatói team-ek tartós fenntartásának szervezeti és módszertani előkészítése a projektidőszakon belül.
- Szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó jogi tanácsadás igénybevétele.
Projekt területi korlátozása
A projekt keretében elvégzett tevékenységek megvalósítása csak a konvergencia régiókban történhet. Kivételt képez ez alól az esetleges tanulmányutakon, tapasztalatcseréken, konzultációkon, egyeztetéseken, konferenciákon való részvétel.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.
Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 150 000 000 Ft, de legfeljebb 900 000 000 Ft lehet.

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban közzétett befogadási, jogosutsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik.

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot (EMIR kitöltő) és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal (az EMIR kitöltő által generált és amennyiben releváns a B/7 melléklet szerinti nyilatkozat) együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai1/futárposta2 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével 1 példányban a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV, a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázatok benyújtása első ütemben 2012. február 1-től 2012. március 30-ig, második ütemben 2012. agusztus 15-től 2012. október 15-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása az ütemeknek megfelelően két szakaszban történik.
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kapható:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel.: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu
honlap: http://www.ujszechenyiterv.gov.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (pdf, 122 kB) (Feltöltve: 2011-12-23)
Pályázati útmutató (pdf, 456 kB) (Feltöltve: 2011-12-23)
Adatlap (doc, 352 kB) (Feltöltve: 2011-12-23)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum