Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Közösségi pályázatok
Kiíró:
Generali a Biztonságért Alapítvány
Határidő:
10/31/2016
Érvényes:
10/31/2016
Tárgymutató:
szociális tevékenység, közlekedésbiztonság, egészséges életmódra nevelés
Pályázhat:
Magyarországon bejegyzett, nyilvántartott szervezetek, intézmények
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Közösségi pályázataink

A GENERALI a Biztonságért Alapítvány célkitűzéseinek megfelelően, alapítványi céljai elérése érdekében pályázatokat ír ki a 2016-os évre az alábbiakban részletezett témakörökben. A pályázatokra az adott pályázati témáknál megjelölt, Magyarországon bejegyzett, nyilvántartott szervezetek, intézmények jelentkezhetnek.

1. Általános tudnivalók
A Generali a Biztonságért Alapítvány célkitűzéseinek megfelelően, alapítványi céljai elérése érdekében pályázatokat ír ki a 2016-os évre az alábbiakban részletezett témakörökben. A pályázatokra az adott pályázati témáknál megjelölt, Magyarországon bejegyzett, nyilvántartott szervezetek, intézmények jelentkezhetnek.
Alapítványunk olyan pályázók számára kíván pénzbeli támogatást nyújtani, akik pályázatuk alapján tevékenységükkel elköteleződést vállalnak a Generali a Biztonságért Alapítvány céljaival és küldetésével.

A pályázatok benyújtásának ideje: 2016. február 22.-október 31. között.
A pályázatok megvalósításának határideje: 2017. június 30.

Az önerő biztosítását előnyként értékeli az alapítvány. A pályázathoz részletes programleírást és tételes költségvetést szükséges benyújtani, a megvalósítandó tevékenység tervezett ütemezésével együtt.
Az alapítvány a nyertes pályázók részére pénzbeli támogatást nyújt támogatási szerződés keretében, melyben rögzítésre kerülnek a nyertes pályázók vállalásai. Az együttműködés ideje alatt elvárás, hogy a nyertes pályázók az általuk tett vállalásokat megvalósítsák, támogatóként az alapítványt méltó módon megjelenítsék, illetve a Generali a Biztonságért Alapítvány logója a honlapjukon, illetve a támogatott rendezvényen megjelenjen.
A támogatási szerződésben vállaltak megvalósulásáról a támogatott szervezet köteles írásos, fotókkal is dokumentált beszámolót küldeni az alapítvány részére. Ennek hiánya, vagy a vállalások megvalósulásának az elmaradása esetén a támogatás visszakövetelhető.
A pályázatot a pályázók az alapítvány weboldalán megtalálható online pályázati adatlapon nyújthatják be.
A jelen pályázati felhívásban foglalt feltételektől a Generali a Biztonságért Alapítvány kuratóriuma indokolt esetben, a pályázat megvalósításához szükséges mértékben eltérést engedhet a pályázó előnyére.
2. Pályázati témakörök:
- I. témakör: Gyógyító és szociális tevékenység, sürgősségi betegellátás, elsősegélynyújtás és mentési tevékenység
- II. témakör: Közlekedésbiztonság, baleset-megelőzés, kármegelőzés
- III. témakör: Egészséges életmódra nevelés, betegség-megelőzés, diák- és szabadidősport
(A fenti témakörökön belül támogatható tevékenységek és aktivitások részleteit lásd lentebb.)
Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a meghirdetett témakörök és azon belül az egyes témák költségkeretei meghatározottak és korlátozottak. Amennyiben a beérkezett pályázatok alapján az odaítélt támogatások elérték az adott témakörre az alapítvány által felhasználásra szánt összegkeretet, úgy az adott témában vagy témakörben a pályázati lehetőség a 2016. évre vonatkozóan lezárul. Erről az alapítvány az alapitvany.generali.hu honlapon ad tájékoztatást.

I. pályázati témakör
Gyógyító és szociális tevékenység támogatása, sürgősségi betegellátás, mentési tevékenység, elsősegély-nyújtási ismeretek terjesztése a lakosság körében
A pályázat tárgya
A pályázat tárgya a gyógyító, szociális és mentési tevékenységet végző szervezetek mindennapi munkáját segítő tevékenység, amely vonatkozhat a betegellátás színvonalát javító műszerek, egészségügyi eszközök beszerzésére, tárgyi feltételek és közérzetet javító programok biztosítására, illetve a munkavégzéshez szükséges munkafelszerelések beszerzésére. A pályázat tárgyát képezi továbbá az elsősegélynyújtás oktatása és terjesztése a lakosság körében, e témában kiadványok készítése, oktatások tartása. Ezen eseményeken fontos az elméleti és gyakorlati oktatás biztosítása, többek között az életmentési alapfogalmak, az elsősegély-nyújtási ismeretek, illetve a háztartásban és iskolában előforduló balesetek és azok megelőzésére vonatkozó tudnivalók megosztása.
A pályázat célja
A Generali a Biztonságért Alapítvány a gyógyítás és a betegellátás színvonalának javulását kívánja elősegíteni, mivel meggyőződése, hogy a betegellátási és életmentési feladatok elvégzéséhez magas színvonalú tárgyi és szakmai feltételekre van szükség. Alapítványunk fontosnak tartja továbbá az odafigyelést a betegek testi-lelki jólétére, valamint a gyógyulás optimális körülményeire. Az alapítvány meggyőződése, hogy az elsősegélynyújtás a hétköznapi jártasságok egyike kell, hogy legyen. A lakosság jelenleg elenyésző számban, az iskoláskorú gyermekek pedig egyáltalán nem rendelkeznek megfelelő baleset-megelőzési, illetve elsősegély-nyújtási ismeretekkel. Ezért a Generali a Biztonságért Alapítvány támogat minden olyan kezdeményezést, mely ezen célok elérését szolgálja, hosszútávon hozzájárulva a környezetünkben előforduló balesetek számának csökkenéséhez.
A pályázók köre
Civil szervezetek, közigazgatási szervezetek, oktatási intézmények.

II. pályázati témakör
Közlekedésbiztonság, baleset-megelőzés és kármegelőzés, valamint a közrend, közbiztonság és vagyonbiztonság védelme
A pályázat tárgya
A pályázat tárgya a közlekedésbiztonsági módszerek, ismeretek, technológiák terjesztése, a baleset-megelőzési szemléletformálás, illetve a vagyontárgyakban és a környezeti értékekben bekövetkezett károsodás esetén alkalmazható kárenyhítési és kármegelőzési módszerek ismertetése, elterjedésük elősegítése. A pályázat tárgya továbbá a fenti témákhoz kapcsolódó, elsősorban iskoláskorú gyermekek számára megrendezésre kerülő közlekedésbiztonsági vetélkedők, elméleti és gyakorlati oktatások szervezése. A megvalósítás kiadványok, oktatások, rendezvények és eszközök terjesztésével, népszerűsítésével is történhet.
A pályázat célja
Közös célunk, hogy a közlekedési baleseti sérülések és halálesetek száma csökkenjen. Ennek érdekében a fenntartható közlekedés elveit szem előtt tartva a Generali a Biztonságért Alapítvány támogatja a közlekedésbiztonság fejlődését elősegítő projekteket. A biztonságos közlekedésre nevelést már gyermekkorban el kell kezdeni, az ilyen kezdeményezések támogatása a pályázat egyik fő célja. Környezetünk értékeinek és közösségi tereink biztonságának megóvása ugyancsak mindennapi feladatunk, azok megőrzése és az erre történő figyelemfelhívás társadalmi ügy. Ezért a Generali a Biztonságért Alapítvány támogatja azon szervezetek kezdeményezéseit, melyek a megjelölt célokat szolgálják.
A pályázók köre
Oktatási intézmények, civil szervezetek, közigazgatási intézmények, önkormányzatok.

III. pályázati témakör
Egészséges életmódra nevelés, betegség-megelőzés, diák- és szabadidősport
A pályázat tárgya
A pályázat tárgya a gyermek, felnőtt és ifjúsági szabadidősport népszerűsítését szolgáló rendezvények, valamint az egészséges életmódra, egészséges táplálkozásra, betegség-megelőzésre nevelő programok, rendezvények, oktatások megvalósulásának támogatása. A szabadidős rendezvények, programok köréhez tartoznak a település szintű, regionális vagy országos rendezvények, a tömegsport, az egészséges életmód témájához kapcsolódó szakmai konferenciák, gyermekbarát kupák. A támogatás kapcsolódhat egyszeri, illetve hosszabb, de legfeljebb 2017. június 30-ig tartó eseményhez.
A pályázat célja
Alapítványunk egyik célkitűzése, hogy a lakosság körében az egészséges életmód és táplálkozás, valamint a rendszeres testmozgás iránti igényt felkeltse, ami hosszútávon hozzájárulhat a lakosság kedvező egészségi állapotához. A Generali a Biztonságért Alapítvány ezért támogatásban kívánja részesíteni azon sportegyesületeket és szabadidősport-tevékenységet szervező társaságokat, melyek minél széles körben igénybe vehető testedzési lehetőséget biztosítsanak a sportolni, mozogni vágyók számára nyilvános sportrendezvények megszervezése, lebonyolítása és népszerűsítés útján. Alapítványunk emellett támogatja az egészséges életmódra, helyes táplálkozásra nevelő programokat és ezek terjesztését a lakosság körében.
A pályázók köre
Sportegyesületek, szabadidő és tömegsport szervezetek, civil szervezetek.

3. A pályázaton való részvétel feltételei
Pályázó lehet az egyes pályázati témáknál felsorolt, Magyarországon nyilvántartott szervezet, intézmény.
A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
- kitöltött Pályázati adatlap
- kitöltött Összeférhetetlenségi nyilatkozat
- a pályázó létesítő okirata (pl. alapítói okirat, társasági szerződés stb.), valamint a pályázó nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum (pl. cégkivonat, de annak közjegyzői hitelesítése nem szükséges)
- a pályázó rövid bemutatása (max. 1 oldal)
- a támogatásra jelölt program bemutatása (max. 1 oldal)
- költségvetés részletezése (max. 1 oldal)
A megpályázott téma megvalósítására az alapítványtól kért támogatási összeget a pályázó jelöli meg.

4. A pályázat benyújtásának módja
Elektonikusan az online adatlap kitöltésével és a pályázathoz szükséges dokumentumok feltöltésével lehetséges.

5. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat benyújtása 2016. február 22-től 2016. október 31-ig folyamatos.

6. A pályázat elbírálásának módja
A pályázatokat az alapítvány kuratóriuma bírálja el szükség esetén külső szakértő bevonásával, és ennek során választja ki a nyertes pályázókat.

7. A pályázat elbírálásának határideje
A pályázat beérkezésétől számított 3 héten belül. A döntésről a pályázót e-mail-ben értesíti a Generali a Biztonságért Alapítvány.
A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Generali a Biztonságért Alapítványnak a fenti pályázati témákra szánt költségkerete korlátozott. Az alapítvány fenntartja a jogot arra, hogy bármelyik pályázatot bármikor, indokolás nélkül elutasítsa, ideértve azt az esetet is, ha egyébként a pályázati anyag a kiírásnak minden tekintetben megfelel. Az elutasítással szemben felülvizsgálatot, jogorvoslatot az alapítvány nem biztosít. Az alapítvány továbbá fenntartja a jogot arra, hogy a támogatást a pályázó által igényelt összegtől eltérő mértékben állapítsa meg. A pályázó a fentieket a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja.

8. A támogatás módja
A nyertes pályázók részére a pénzbeni támogatást az alapítvány támogatási szerződés útján biztosítja.

9. További információ
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: alapitvany.hu@generali.com
http://alapitvany.generali.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Online pályázati adatlap
Részletes pályázati felhívás
Összeférhetetlenségi nyilatkozatIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum