Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Jogsegély-szolgálat fejlesztése a konvergencia régiókban / TÁMOP 2.5.3.B-12/1
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
12/03/2012
Érvényes:
12/03/2012
Tárgymutató:
jogsegély-szolgálat fejlesztése Konverg. régió / TÁMOP 2.5.3.B-12/1
Pályázhat:
- Szakszervezet (GFO 531)
- Egyéb munkavállalói érdekképviselet (GFO 532)
- Munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet (GFO 527)
- Egyéb egyesület (GFO 529)
- Szövetség, kivéve sportszövetség (GFO 522)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP-2.5.3.B-12/1-2 jelű, „Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése - Jogsegély-szolgálat fejlesztése” című pályázatokhoz kapcsolódó adatlapok elérhetőek word formátumban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése
Jogsegély-szolgálat
fejlesztése a konvergencia
régiókban
c.
pályázati felhívásához
Kódszám:
TÁMOP 2.5.3.B-12/1

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Alapvető cél és háttér információ
Az Új Széchenyi Terv fontos célkitűzése a versenyképesség, a termelékenység emelkedése, a foglalkoztatása bővülése, a Foglalkoztatási Program pedig hangsúlyozza az alkalmazkodás, a rugalmasság, a biztonság fontosságát, mint a változásokhoz való alkalmazkodás alapvető eszközeit. A munkavállalók és munkáltatók érdekképviseletei meghatározó szereplői a munka világának, akik - amennyiben rendelkeznek a kellő tudással, felkészültséggel, kapacitással, - az egymással és a szakpolitikák irányítóival folytatott párbeszéd révén képesek hozzájárulni a versenyképesség javulásához, a gazdasági változásokhoz való adaptációhoz.
A felhívás a korábbi TÁMOP-2.5.1 pályázatai keretében létrehozott jogsegély-szolgálatok rendszerét kívánja továbbfejleszteni azzal, hogy az elérhetőség Magyarország egész területén kiegyensúlyozottabbá váljon. Ennek érdekében elsősorban az 5000 és 10 000 lakosságszámú településeken térítésmentes segítséget nyújt a foglalkoztatással, foglalkoztatási jogviszonyokkal, munkavállalással kapcsolatban felmerülő problémák kezelésében a munkavállalók és a munkáltatók szélesebb köre számára. A jogsegélyszolgálatban új célcsoportként emellett a kisvállalkozást alapítani szándékozók is megjelennek, amely révén a pályázat kapcsolódik az Új Széchenyi Tervhez abból a szempontból is, hogy fontos támogatási eszköznek tekinti a vállalkozóvá válás támogatását.
A Társadalmi Megújulás Operatív Program alapján elő kell segíteni a szociális partnerek aktív részvételét a változásokra való felkészülésben és az alkalmazkodóképesség előmozdításában - beleértve az egész életen át tartó tanulás, a rugalmas és családbarát munkaszervezési formák, a nemek közti esélyegyenlőség, a munkahelyi egészség és biztonság, az időskori aktivitás, valamint a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci integrációjának kérdéseit.
Az Európai Szociális Alapról szóló 1081/2006/EK rendelet (ESZA rendelet) preambulumának (14) bekezdése szerint "az ESZA által támogatott tevékenységek hatékony és eredményes végrehajtása a felelősségteljes kormányzáson és valamennyi releváns területi és társadalmi-gazdasági szereplő, különösen pedig a szociális partnerek és más érdekelt felek partnerségén múlik, ideértve a nemzeti, regionális és helyi szintet is. A szociális partnerek központi szerepet játszanak a változást szolgáló széleskörű partnerségben, és elkötelezettségük alapvető jelentőségű a gazdasági és társadalmi kohéziónak a foglalkoztatás és a munkalehetőségek javítása révén történő erősítésében. Ebben az összefüggésben, amikor a munkáltatók és munkaadók együttesen hozzájárulnak az ESZA tevékenységeinek pénzügyi támogatásához, ezt a pénzügyi hozzájárulást - amely ugyan magánkiadás -figyelembe kellene venni az ESZA társfinanszírozás kiszámításakor." Az ESZA rendelet 5. cikke rendelkezik arról is, hogy a "konvergencia" célkitűzés alapján az ESZA forrásaiból megfelelő összeget kell elkülöníteni kapacitásépítésre, többek között a képzési, hálózatépítési intézkedésekre és a szociális párbeszéd megerősítésére, valamint a szociális partnerek által együttesen végzett, különösen a munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességével kapcsolatos tevékenységekre.
A pályázat egyik előzménye a TÁMOP 2.5.1. "Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése" című pályázat, amely 2008-ban és 2011-ben került meghirdetésre a szociális partnerek, illetve résztvevő civil szervezetek számára. A pályázatok eredményeként valamennyi régióban létrejöttek a jogpont szolgáltatások és a jogpont hálózatok a 10 000 lakosságszám feletti településeken. A TÁMOP 2.5.2. “A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerősítése, közös kezdeményezések támogatása" című kiemelt projekt (2008-2010) pedig a jogsegély-szolgálatok tevékenységének koordinálására szolgált. A projektgazda a Foglalkoztatási Hivatal Társadalmi Párbeszéd Központja volt. "Jogsegély-szolgálat fejlesztése" alcímű pályázati kiírás célja a jogsegélyszolgálatok területi lefedettségének bővítése, a jogsegély, az ingyenes jogi segítség biztosítása a munkavállalók a munkáltatók és a vállalkozni szándékozók szélesebb köre számára.
Részcélok
- Kerüljön bővítésre a jogsegélyszolgálat területi lefedettsége, az igénybe vehető közlekedési infrastruktúra minőségi különbségeiből adódó egyenlőtlenségek kezelésével.
- Az új munkajogi szabályozást a településen széleskörűen ismerjék meg a munkáltatók és munkavállalók.
- A kedvezményezettek működtessenek jogsegélyszolgálatokat munkajogi, társadalombiztosítás jogi és vállalkozóvá válást segítő jogterületeken.
- Alakítsanak ki személyesen telefonon és elektronikus formában elérhető jogsegélyszolgálatokat.
- Tegyék elérhetővé a jogsegélyszolgálat szolgáltatásait olyan rászorulók számára is, akik nem tudnak, akik számára nehézséget okoz, vagy nem mernek segítséget kérni.
Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra1 rendelkezésre álló keretösszeg 850 millió Ft.
A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10%-a, 85 millió Ft fordítható.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
Támogatható pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma: 5 db. Régiónként egy pályázat támogatható, kivéve a Dél-Dunántúli Régiót és a Nyugat- Dunántúli Régiót, ahol a két régióra egy pályázatot lehet benyújtani.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Önállóan vagy konzorciumban pályázhatnak:
- Az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrejött, jogi személyiséggel rendelkező, bíróságon bejegyzett, alapszabályuk szerint munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek (továbbiakban együtt szociális partnerek), és ezek szövetségei, konzorciumai.
Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (GFO besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján):
- Szakszervezet (GFO 531)
- Egyéb munkavállalói érdekképviselet (GFO 532)
- Munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet (GFO 527)
- Egyéb egyesület (GFO 529)
- Szövetség, kivéve sportszövetség (GFO 522)
(GFO 522 és 529 esetében kizárólag azon szervezetek, amelyek alapszabályában szerepel, hogy munkavállalói vagy munkáltatói érdekképviseleti szervezet) Az adatlap 4.1 pontjában kötelezően jól látható módon fel kell tüntetnie, hogy az alapszabály mely pontjában került feltüntetésre, hogy az egyesület munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezet. A jogsegélyszolgálatra vonatkozóan egy pályázat egy statisztikai régióra terjedhet ki (egy pályázó szervezet több pályázatot is benyújthat pályázatonként más-más régióra vonatkozóan) kivéve a Nyugat-Dunántúli és a Dél-Dunántúli régiót, ahol a szolgáltatást egy pályázat keretében kell kialakítani.
A jelen kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató F9. pont 7/A. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Pályázati Felhívásban és a jelen Útmutatóban meghatározott követelményeknek megfelel, részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában és támogatásban részesül. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a pályázatot tartalmazó elektronikus adathordozón szerepeltetni).
A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
- Konzorciumi tagok száma minimum 2 maximum 5, a konzorciumi vezetővel együtt
- Finanszírozás módja tagonként történő finanszírozás
Székhely
Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személy.
Az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személy. Konzorciumi megvalósítás esetén a fenti kitételek minden konzorciumi partnerre érvényesnek kell lennie.

C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
A jogsegélyszolgálatokat minden régióban a mellékelt településlista (elsősorban az 5-10 ezer fő közötti településeken, másodsorban a 3-5 ezer fő közötti településeken, illetve kistérségi központokban ) kell létrehozni. A települések listáját az útmutató F9. pont 10. számú melléklete tartalmazza.
A jogsegély-szolgálat létrehozására a szociális partnerek szervezetei régiónként pályázhatnak. Minden pályázatban legalább a az adott régióra vonatkozóan felsorolt települések 70%-án (matematikai kerekítési szabályok figyelembe vételével) kell jogpont kialakítását vállalni. Ettől több jogpont kialakítása is támogatható, akár az összes érintett településen. Egy településen egy jogpont alakítható ki. A pályázónak lehetősége van az adott régióban szereplő összes település számának tíz százalékáig terjedően a listában nem szereplő településeken is jogsegély-szolgálati pont létrehozására azzal, hogy a pályázatában bemutatja a jogsegély-szolgálati pont adott településen történő létrehozásának indokait (pl. munkaerő-piaci, gazdasági vagy a település elhelyezkedéséből adódóan betöltött szerepe). Figyelem! Azokon a településeken, ahol a TÁMOP-2.5.1.B- 11/1 felhívás keretében támogatásból létrehozott jogsegély-szolgálati pont működik, jelen pályázatból nem hozható létre jogsegély-szolgálati pont!
A jogsegély-szolgálati pontok egységes működése és minőségbiztosítása érdekében a pályázat megvalósítása során a pályázónak együtt kell működnie az a TÁMOP-2.4.8-12/1 kiemelt projekt projektgazdájával.
Az együttműködés a következő tevékenységekre terjed ki:
- meghatározott iratminták használata;
- adatszolgáltatás, nyilvántartások vezetése;
- közös értékrend alapján történő működés;
- képzésen, tapasztalatcserén való részvétel
- rendszeres kapcsolattartás a TÁMOP-2.4.8-12/1 kiemelt projekt projektgazdájával.
A pályázat keretében támogatható a jogsegély-szolgáltatást ellátó jogászok felkészítése a feladat ellátására, különös tekintettel a 2012. július 1-től megváltozott munkajogi szabályozásra.
Célcsoport:
A projekt célcsoportja a jogsegély-szolgálati pontokhoz forduló természetes személyek.
Támogatható tevékenységek köre
1. A munkavállalók, munkáltatók, kisvállalkozást alapítani szándékozók részére biztosított jogi információszolgáltatás;
2. egyéni és csoportos munkajogi, társadalombiztosítási jogi, munkavállalással, munkavállaló alkalmazásával és a vállalkozóvá válással összefüggő jogi tanácsadás,
3. az ügyfélforgalom nyilvántartása;
4. a projekt megvalósításához, a jogsegélyszolgálat hatékony, minőségi ellátásához elengedhetetlenül szükséges szakmai képzésszervezés a projektben szakmai feladatokat ellátó személyek számára (kompetenciafejlesztés és/vagy szakmai továbbképzés);
5. jogviták megelőzése, alternatív vitarendezési eljárások népszerűsítése és azzal kapcsolatos információszolgáltatás, tanácsadás biztosítása;
6. a jogsegély-szolgálati pontok koordinálásával megbízott szervezettel (TÁMOP-2.4.8- 12/1 projektgazdája) való együttműködéssel kapcsolatos tevékenységek (például a jogsegélyszolgálatot ellátók képzése, információszolgáltatás, statisztikák);
7. tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek; Honlap kialakítása, működtetése, vagy a szervezet által más Jogsegély-szolgálati pontok működtetésével kapcsolatban kialakított honlap bővítése a pályázat keretében nyújtott szolgáltatások nyilvánosságának biztosítására;
8. az ügyfelek számára a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges helyiség és feltételek biztosítása;
9. A kiírásban nyertes jogsegély-szolgálati pontok közötti együttműködéshez kapcsolódó tevékenységek (rendszeres tapasztalatcsere).
Projekt területi korlátozása
A projektek csak Magyarországon, a konvergencia régiók területén valósíthatók meg.
A projekt megkezdése
A projekt a támogatói döntés napjától saját felelősségre megkezdhető. A projekt megvalósítását a támogatási szerződés megkötését követő három hónapon belül meg kell kezdeni.
A projekt fizikai befejezésének és a projekt megvalósításának
végső határideje
A támogatott tevékenységet akkor tekintjük fizikailag befejezettnek, ha az a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint teljesült a Pályázati Felhívásban és az Útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai befejezésének a beruházás, illetve a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.
A projekt akkor valósult meg, ha a támogatott tevékenység a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint teljesült és a megvalósítás során keletkezett kiegyenlítése megtörtént.
A Támogatási Szerződésben meghatározott határidőig záró kifizetési igénylést kell benyújtani. A záró kifizetési igénylés keretében a Pályázó köteles elszámolni a projekttel összefüggésben ténylegesen felmerült költségekkel, továbbá be kell számolnia a Támogatási Szerződésben vállaltak teljesítéséről a záró kifizetési igényléshez csatolt záró beszámolóban lefedett időszakra, valamint a teljes projekt megvalósítás időszakára vonatkozóan.
A projekt megvalósítását a Pályázó annak megkezdésétől számítva minimum 18, maximum 24 hónapra tervezheti.
A projekt megvalósításának (támogatott tevékenység teljesült és a számlák kifizetése a Kedvezményezett részéről megtörtént) végső dátuma a projekt fizikai befejezését követő maximum 60. nap.
A Pályázó projekttel kapcsolatos végső pénzügyi elszámolás és a záró beszámoló benyújtásának végső határideje a szakmai tevékenységek teljesítését és a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítését (projekt megvalósítását) követő 30. nap.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK
Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.
Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege minimum 120 millió forint, maximum 170 millió forint lehet.

E. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet és az EMK szabályozza.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon, a Pályázati Felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be.
Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a Projekt Adatlapot nem kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött dokumentumok jelen útmutató F8. pontjában megadott formátumban történő elektronikus adathordozóra másolását jelenti.
A Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy jelen Útmutató 2. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírva kell benyújtani.
A pályázatot (kitöltött Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón, a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai2/futárposta3 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-2.5.3.B-12/1
Jogsegély-szolgálat fejlesztése a konvergencia régiókban
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázatok személyes benyújtására lehetőség nincs.
Kérjük, hogy az elektronikus adathordozón jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP-2.5.3.B-12/1), a Pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.nfu.hu honlapról tölthetők le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
honlap: http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés Közreműködő Szervezethez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2012. október 31-től 2012. december 3-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a Közreműködő Szervezet kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (pdf, 180 kB)
Pályázati útmutató (pdf, 1 047 kB)
Projekt adatlap (pdf, 160 kB)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum