Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
KOR-dokumentumok - A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve / GUL-16-B
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
08/15/2016, 09/15/2016
Érvényes:
09/15/2016
Tárgymutató:
KOR-dokumentumok - politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve / GUL-16-B
Pályázhat:
- alapítvány
- alapítványi fenntartású intézmény
- állami fenntartású felsőoktatási intézmény
- egyéb fenntartású intézmény
- egyéni vállalkozó
- egyesület
- egyház, egyházi szervezet
- egyházi fenntartású intézmény
- felsőoktatási intézmények
- Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény
- gazdasági társaság és nonprofit gazdasági társaság
- helyi önkormányzatok
- helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai
- kistérségi fenntartású intézmény
- közalapítvány
- köznevelési intézmények
- központi költségvetési szerv (pl. ÁNTSZ)
- köztestület (pl. MTA)
- kutatóintézetek
- külföldi jogi személy
- magyarországi és határon túli civil szervezetek
- megyei önkormányzat által fenntartott intézmény
- országos nemzetiségi önkormányzat
- önkormányzati fenntartású intézmény
- személyek egyéb közössége
- települési- és területi nemzetiségi önkormányzat
- természetes személy
- tudományos, kulturális, muzeális és közgyűjteményi tevékenységet folytató intézmények (múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek, tájházak, nyilvános könyvtári tevékenységet folytató intézmények, levéltár)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

"KOR-dokumentumok"

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A pályázati kategória kódja: GUL-16-B

Általános bevezetés
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) nyílt pályázatot hirdet "A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévével" kapcsolatosan.

1. A pályázat háttere és célja
1.1 A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve meghirdetéséről szóló 1009/2015. (I. 20.) Korm. határozattal a Kormány a 2015. évet a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévévé nyilvánította.
1.2 A pályázati kiírás célja a Szovjetunióba hurcoltak sorsának minél szélesebb körű megismertetése, nemzetközi, országos, helyi és nemzetiségi kiállítások, és kapcsolódó kiadványok, regionális és helytörténeti kutatások anyaga megjelentetésének támogatása révén.
1.3 Amennyiben a pályázati kiírás alapján az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke értelmében vett olyan gazdasági tevékenységek részesülnek támogatásban, amelyek érintik a tagállamok közötti kereskedelmet, úgy a jelen kiírás keretében az érintett kedvezményezett az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozatával meghosszabbított N 357/2007számú bizottsági határozat szerinti kulturális célú támogatásban részesül.
Gazdasági tevékenységnek minősül bármely tevékenység, amelynek keretében valamely piacon árukat és szolgáltatásokat kínálnak.
Nem érinti a tagállamok közötti kereskedelmet az adott intézkedés, ha a támogatás nem vezet kereslet vagy befektetések vonzásához az érintett térségben, és nem akadályozza más tagállamokból származó vállalkozások letelepedését, továbbá a kedvezményezett által nyújtott termékek vagy szolgáltatások tisztán helyi jellegűek vagy földrajzilag korlátozott vonzáskörzettel bírnak és végül a szomszédos tagállamok piacaira és fogyasztóira csak marginális hatást gyakorolnak."

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:
- alapítvány
- alapítványi fenntartású intézmény
- állami fenntartású felsőoktatási intézmény
- egyéb fenntartású intézmény
- egyéni vállalkozó
- egyesület
- egyház, egyházi szervezet
- egyházi fenntartású intézmény
- felsőoktatási intézmények
- Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény
- gazdasági társaság és nonprofit gazdasági társaság
- helyi önkormányzatok
- helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai
- kistérségi fenntartású intézmény
- közalapítvány
- köznevelési intézmények
- központi költségvetési szerv (pl. ÁNTSZ)
- köztestület (pl. MTA)
- kutatóintézetek
- külföldi jogi személy
- magyarországi és határon túli civil szervezetek
- megyei önkormányzat által fenntartott intézmény
- országos nemzetiségi önkormányzat
- önkormányzati fenntartású intézmény
- személyek egyéb közössége
- települési- és területi nemzetiségi önkormányzat
- természetes személy
- tudományos, kulturális, muzeális és közgyűjteményi tevékenységet folytató intézmények (múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek, tájházak, nyilvános könyvtári tevékenységet folytató intézmények, levéltár)

3. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására felhasználható keretösszeg 295 000 000 Ft, azaz kétszázkilencvenötmillió forint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. mellékletének XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma Fejezet 20/5/2 Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása című fejezeti kezelésű előirányzata terhére. Pályázatok a keret kimerüléséig támogathatóak.

4. Támogatható tevékenységek:
Támogatható tevékenységek:
Az emlékévhez kapcsolódóan a témában megvalósított:
- kiállítások, vándorkiállítások szervezése (több helyről elindított kiállítási anyagok létrehozása és eljuttatása oktatási intézményekbe, rendezvényekre és más helyszínekre) és a kapcsolódó emlékgyűjtés.
- tanulmánykötetek, történelmi és szépirodalmi kiadványok, folyóiratok, CD/DVD kiadása
- regionális és helytörténeti kutatások publikálása
- kiadványok e-könyvtárba helyezése

5. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázat benyújtására papír alapon vagy elektronikus pályázatkezelő rendszerben van lehetőség.
A pályázat benyújtását megelőzően minden elektronikusan pályázónak a https://eptk.fair.gov.hu honlapon keresztül elérhető elektronikus pályázatkezelő rendszerben regisztrálnia kell magát a pályázati útmutató 8. pontjában leírtak szerint, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). Ezt követően az elérhető elektronikus pályázatkezelő rendszerben kell benyújtani a pályázatot a megfelelő oldalak kitöltésével.
A pályázatokat a pályázó szervezet anyaországától függetlenül magyar nyelven kell benyújtani.
Benyújtandó:
Kiállítás esetén: a kiállítás részletes terve (amely tartalmazza az elérendő célközönség létszámát, a tervezett kiállítási alapterületet, a felkért alkotókat, a projekt kommunikációs tervét stb.), valamint részletes költségterv - a kiírásban meghatározott módon; kiállítások, vándorkiállítások esetén kérjük megnevezni az esemény kurátorát, a szakértőt/szakértőket (legyen itt is szándéknyilatkozat), vándorkiállítások esetén a befogadó intézményektől befogadó nyilatkozat
Kiadványok esetén: a kiadvány terve (amely tartalmazza a megjelentetni kívánt tanulmányok, szépirodalmi alkotások stb. kéziratát/képanyagát, az elkészítés tervezett ütemezését, a kiadvány célcsoportját, a kivitelezésre vonatkozó elképzeléseket, a tervezett darabszámot, a felkért szakértőket, a projekt kommunikációs tervét stb.), valamint a részletes költségterv - a kiírásban meghatározott módon. A tanulmánykötetek, történelmi kiadvány esetén részletes terve - szerzők szakmai referenciái, szándéknyilatkozatai, min. 5000 karakteres bemutatása az anyagoknak (rezümé)
Regionális kutatások esetén: projekt részletes terve. a kivitelezésre vonatkozó elképzeléseket, (a projekt kommunikációs tervét), valamint a részletes költségterv - a kiírásban meghatározott módon.
továbbá:
- Aláírási címpéldány
- Létesítő okirat, cégkivonat, egyéni vállalkozási igazolvány
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a szakmai tartalomhoz kapcsolódóan az alábbi információk megadására különösen ügyeljenek:
- kiállítások, vándorkiállítások szervezésénél, kérjük, részletesen mutassák be a felhasználni tervezett forrásokat/anyagokat,
- kutatások esetében kérjük, részletesen mutassák be a kutató személyét, referenciáit, önéletrajzát illetve a kutatás területét, és idejét,
- tanulmánykötetek, történelmi és szépirodalmi kiadványok, folyóiratok, CD/DVD kiadásánál, valamint a regionális és helytörténeti kutatások publikálásához mellékeljék a publikálók szakmai önéletrajzát, és nevezzenek meg a kötethez felkért szakmai lektort, mellékelve annak szakmai önéletrajzát, valamint legfontosabb publikációit.

Benyújtási határidők (szakaszos):
- 2016. augusztus 15.
- 2016. szeptember 15.

Megvalósítási időszak:
- 2016. július 15.-2017. február 25.

6. A támogatás formája és mértéke
A támogatás vissza nem térítendő támogatás, amelynek folyósítása a záró szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történik. A Támogatáskezelő a támogatási előleget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 30 napon belül utalja át.
Támogatás mértéke: az elnyerhető támogatás mértékének alsó határa 100 000 Ft, felső határa 5 000 000 Ft, melyhez saját forrás biztosítása nem szükséges. A teljes támogatási intenzitás maximuma 100%.

7. Szakmai elvárások:
A pályázók a pályázat benyújtásával vállalják: amennyiben támogatásban részesülnek, úgy a megvalósítás során:
a) feltüntetik és használják "A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve" hivatalos logóját
b) a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó dokumentumokat/pályaműveket/fotókat megküldik az Emlékév hivatalos weboldalára publikálásra
c) benyújtanak egy előzetes kommunikációs tervet
d) a megvalósítást követően az elnyert támogatási összegről teljes körű beszámolót nyújtanak be, mely áll egy záró szakmai beszámolóból és egy pénzügyi elszámolásból a költséget igazoló bizonylatokkal együtt

8. Elszámolható költségek köre:
Elszámolható költségek: terembérleti díj, hangosítás, installáció költségei, reprezentációs költségek, hirdetési- és reklámköltségek (TV, rádió, sajtó, szórólap, plakát, internetes hirdetés stb.), kiadványok szerkesztési és nyomdaköltségei, könyvbemutató költségei, megbízási/tisztelet díj, szállítási díj, utazási költségek, tárgyi eszköz beszerzés (a tárgyi eszköz értéke nem haladhatja meg a teljes projekt összköltség 10%-át - a kiírásban meghatározott feltételekkel és költségkorlátokkal.

9. A pályázat lebonyolítója:
A pályázat lebonyolítója az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/gulag_gupvi5/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum