Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2016
Kiíró:
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala
Határidő:
08/31/2016
Érvényes:
08/31/2016
Tárgymutató:
Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2016
Pályázhat:
minden a Rendelet 9. § (1) bekezdés szerinti civil szervezet, budapesti telephelyű köznevelési intézmény, budapesti telephelyű felsőoktatási intézmény és budapesti társasház, amely az elnyert összegből Budapest közigazgatási területén végez környezet- és természetvédelmi tevékenységet
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Fővárosi Önkormányzat
Környezetvédelmi Alapjának
2016. évi pályázati kiírása

Tekintettel a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról (a továbbiakban: Környezetvédelmi Alap) szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
4. § a) pontjára és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (4) bekezdésére, Budapest Főváros Közgyűlésének Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) nyílt pályázatot hirdet kizárólag az alábbi témakörökben.

Budapest környezeti állapotának javítása, fejlesztése körében:
- a fővárosi zöldfelületek létrehozásával, megújításával, gondozásával kapcsolatos programok támogatása;
- az avar és kerti zöld hulladék komposztálásának elősegítését célzó programok támogatása;
- a budapesti helyi védett természeti területeken a civil és önkéntes aktivitás növelésével járó programok szervezése és lebonyolítása, tanösvények létrehozása, fenntartása.
A pályázat alapján elnyerhető támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A nyújtandó támogatás mértéke legfeljebb a tervezett költségek 75%-a. A pályázat benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a legalább 25%-nyi saját rész meglétének hitelt érdemlő igazolását. Az önrészbe önkéntes munka nem számítható be.
A támogatásra pályázó projektek a pályázat benyújtását követően saját felelősségre megkezdhetők, de a beérkezett pályázatok elbírálásáról szóló döntés dátumáig kiállított számlák a támogatásként nyújtott összeg terhére nem számolhatók el, azok önrésznek minősülnek.
A pályázat kiemelt céljaira összesen 33 612 ezer forint áll rendelkezésre.

1. Részvételi feltételek
- A pályázaton részt vehet minden a Rendelet 9. § (1) bekezdés szerinti civil szervezet, budapesti telephelyű köznevelési intézmény, budapesti telephelyű felsőoktatási intézmény és budapesti társasház, amely az elnyert összegből Budapest közigazgatási területén végez környezet- és természetvédelmi tevékenységet.
- A pályázó szervezet a Környezetvédelmi Alaphoz csak a Rendelet előírásainak megfelelő, induló, meg nem kezdett beruházással, tevékenységgel pályázhat.
- A pályázó szervezet működése, a projekt közvetett költségei a Környezetvédelmi Alapból nem támogathatók, így pl. a bérleti díj, iroda fenntartási költsége, állományi bér és járulékai.
- A Környezetvédelmi Alapból nem támogatandók a pályázati célokkal közvetlenül nem összefüggő gép- és eszközbeszerzések.
Amennyiben államháztartáson kívüli szervezet (kivéve társasház) pályázik, nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban, aki, vagy amely szervezet a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdésében foglalt korlátozás alá esik, azaz összeférhetetlen
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a pályázaton való részvételből való kizártságának tényét a Knyt. előírásai szerint működtetett honlapon közzétették.
A Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség esetén, amennyiben a pályázatot benyújtó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
úgy a pályázat benyújtásával egyidejűleg köteles kezdeményezni e körülménynek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által működtetett honlapon való közzétételét a Pályázati kiírás 10. sz. melléklet szerinti "Közzétételi kérelem” kitöltésével és a pályázathoz csatolásával.
Támogatási kérelmet benyújtó államháztartáson kívüli szervezet (kivéve társasház) köteles a Pályázati kiírás 9. sz. melléklete szerinti "Nyilatkozat összeférhetetlenségről és érintettségről” csatolására is. E nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen.
A Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről, pályázati rendszeréről szóló 61/2008. (XI. 21.) számú Főv. Kgy. rendelet 13. §-a minden civil szervezet számára előírja, hogy amennyiben a Fővárosi Önkormányzat alapjára pályázik, előzetesen regisztrálnia kell a Fővárosi Civil Adatbázisba. A regisztráció során a szervezet letétbe helyezi az alapdokumentumait a Fővárosi Civil Irodán (a továbbiakban: Civil Iroda), így ezeket a Környezetvédelmi Alap pályázatán részt vevő civil szervezeteknek újból benyújtani nem szükséges. Hivatkozásul a Fővárosi Civil Adatbázis regisztrációs számát a pályázati űrlapon fel kell tüntetni.

2. A pályázattal kapcsolatos határidők és egyéb információk
- A Pályázati dokumentáció tartalmazza a pályázati kiírást és a pályázati adatlapot, továbbá tájékoztató jelleggel - a Bizottság döntése alapján a támogatott pályázóval kötendő - Támogatási szerződés mintáját. A Pályázati dokumentációt a http://www.budapest.hu honlapról lehet letölteni, továbbá a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest, V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) lehet beszerezni (hétfő és szerda 8:00-18:00-ig, kedd és csütörtök 8:00-16:30-ig, péntek 8:00-14:00 óráig).
- A pályázatokat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalához (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) kell 2016. augusztus 31-ig benyújtani postai úton vagy az Ügyfélszolgálati Irodában személyesen. A borítékra kérjük ráírni:

Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2016.
A benyújtás határidejének a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalába (a továbbiakban: Hivatal) történő érkeztetés dátuma tekintendő. A késve érkezett pályázatok elbírálás nélkül érvénytelennek minősülnek.
- Amennyiben a pályázó által kért mértékűnél kisebb támogatás kerül megítélésre az elbíráláskor, akkor a pályázónak az önrész növelésével kell megvalósítania a projektet.
- A nyertes pályázóval megkötendő szerződés tartalmaz olyan rendelkezést, amely szerint a szerződés megkötése után lehetőség van a pályázati célra biztosított összeghatáron belül a részletes költségvetés egyes tételeinek összeghatárához képest - indokolt esetben, legfeljebb (+/-) 20%-os mértékben - történő eltérésére. Azonban ha a részletes költségvetés egyes tételeinek változása a pályázati cél megvalósításához szükséges összköltséget csökkenti, úgy a támogatás összegét az összköltség csökkenéssel megegyező arányban csökkenteni kell. Ha az egyes tételek változása a pályázati cél megvalósításához szükséges összköltséget növeli, úgy a támogatás összege nem változik.

A Hivatal a Kormány által kijelölt szerv által üzemeltetett honlapon közzéteszi a pályázat tárgyát és kiíróját, benyújtóját, az igényelt összeget, az érintettséget.
A kiíró a pályázatokat legkésőbb 2016. november 30-ig elbírálja, a pályázók értesítéséről
2016. december 31-ig gondoskodik.
A Hivatal a pályázat elbírálását követően gondoskodik a pályázat eredményeinek, közérdekű adatainak közzétételéről.
A pályázat elszámolásakor a pályázat teljes összegével, a kapott támogatással és az önrésszel is el kell számolni. A Hivatal gondoskodik a benyújtott és elfogadott pályázati elszámolás közérdekű adatainak (lezárás összege, dátuma) közzétételéről.
A Hivatal törli a közzétett adatokat a támogatás igényléséhez való jog megnyílása naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével.
Kérjük, hogy a pályázati dosszié minden tájékoztató anyagát figyelmesen olvassa el, mielőtt részletes pályázatát megírná.
A pályázók az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 102/D. §-ában foglaltak alapján kifogást nyújthatnak be.

Hiánypótlás
Minden kötelezően csatolandó mellékletet csatoljon pályázatához. Hiánypótlásra csak az alábbi dokumentumok, dokumentumtípusok esetében kerülhet sor egy alkalommal:
- bankszámlakivonat;
- adóigazolás;
- engedélyek, határozatok;
- máshol pályázott és külső források igazolása.
Amennyiben a pályázó hiányosan, vagy hibásan nyújtja be pályázatát, a kiíró a pályázat benyújtási határidejét követő 10 munkanapon belül a pályázót - a pályázati adatlapon feltüntetett e-mail-címre elküldött elektronikus levélben - egyszeri alkalommal, kézbesítési visszaigazolást kérve hiánypótlásra szólítja fel.
A hiányzó dokumentum(ok) benyújtására kizárólag személyesen vagy postai úton van lehetőség a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3.), hétfőn és szerdán 8:00-18:00-ig, kedden és csütörtökön 8:00-16:30-ig, pénteken 8:00-14:00 óráig a hiánypótlásra való felszólítást követő 15 napon belül.

3. A pályázatok elbírálásának szempontjai
Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek:
- minél kisebb költségek mellett minél nagyobb új biológiai aktivitást eredményeznek, vagy
- a zöldfelületek létrehozása, illetve megújítása során minél kisebb költség mellett többszintes - lehetőleg őshonos - növényállomány telepítését valósítják meg (gyepesítés mellett egy- és kétnyári növények, évelők, cserjék és fák telepítését is), vagy
- minél kisebb költségek mellett minél több fővárosi helyszínen történő szakszerű komposztálást eredményeznek, vagy
- a fővárosi helyi védett természeti területeket érintő programok, akciók esetén minél magasabb szakmai színvonalú munkát és minél szélesebb körű szemléletformálást, valamint minél nagyobb önkéntes aktivitás elérését eredményezik.
http://infoszab.budapest.hu:8080/akl/tva/Palyazatok.aspx?id=1072

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Kv_Alap_felhivas_2016.docx
Kv_Alap_kiiras_és_pályázati_adatlap_2016.docx
Kv_Alap_tamszerz_minta_2016.docxIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum