Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Kábítószer-prevenciós programok támogatása / KAB-ME-16-A/B/C
Kiíró:
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Határidő:
09/25/2016
Érvényes:
09/25/2016
Tárgymutató:
kábítószer-prevenciós programok támogatása / KAB-ME-16-A/B/C
Pályázhat:
1. közhasznú civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
2. közhasznú alapítványok,
3. közhasznú közalapítványok,
4. egyházak,
5. egyházi fenntartású intézmények,
6. önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények,
7. nonprofit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kábítószer-prevenciós programok támogatására

(A pályázat kódja: KAB-ME-16-A/B/C)
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal (a továbbiakban: Lebonyolító) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján nyílt pályázatot hirdet univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatására.

1. Pályázat célja
A pályázat célja univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatása, melyek illeszkednek a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020 "Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen" című dokumentumhoz. A pályázat keretében az iskolai színtéren univerzális, célzott és javallott prevenciós beavatkozások, valamint a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, a drogfogyasztással szemben megfelelő alternatívát nyújtó, továbbá a családi rendszer megerősítését elősegítő programok támogatására van lehetőség, gyermekek és fiatal felnőttek részére, a szerhasználat súlyosságát tekintve kiemelten veszélyeztetett területeken.
A fenti célok megvalósítását három pályázati kategória szolgálja:
"A" kategória: Az iskolai színtéren olyan univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatására van lehetőség, amelyek illeszkednek az iskolai egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokhoz és a program rendelkezik NEFI minősítéssel.
"B" kategória: Az iskolai színtéren olyan univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatására van lehetőség, amelyek illeszkednek az iskolai egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokhoz és a program nem rendelkezik NEFI minősítéssel, ugyanakkor a Pályázó vállalja, hogy a minősítést a program megkezdéséig megszerzi.
"C" kategória: A függőnek nem minősülő, de annak korai jeleit mutató szerfogyasztó személyek számára speciális intervenciók alkalmazása, közösségi programok megvalósítása, valamint a családi rendszer megerősítése, a szülői készségek fejlesztését szolgáló, célzott, javallott programok, képzések támogatásával. A kategória lehetőséget biztosít pedagógusokat, nevelőket, szociális munkásokat (akik már szakterületen dolgoznak) célzó érzékenyítő programokra és prevenciót elősegítő képzésekre is.

2. Rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 150 000 000 Ft, azaz százötven millió forint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/14 címrendű "A kábítószer- fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok" megnevezésű előirányzat 1. számú a kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos részfeladat megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 228653) terhére.
A három pályázati kategória közötti forrásarányok meghatározása a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége (bírálat eredménye) alapján történik.

3. Pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton legalább 1 000 000 Ft, illetve legfeljebb 5 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázó által biztosítandó 10% önrész.

4. Támogatás mértéke
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a. A saját forrás legalább 50%-ának, vagy az összköltség 5%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi (önkéntes közérdekű) munka, dologi feltételek vagy szolgáltatás biztosításának forintosított értékével. Az államháztartásból származó bevétel nem minősül saját forrásnak.
Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás.
A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell, majd a szerződéskötés alkalmával igazolni szükséges a rendelkezésre álló összeget.

5. Támogatás folyósítása
A támogatás folyósítása egy összegben, támogatási előleg formájában történik, tekintettel arra, hogy az Ávr. 87. § (1) bekezdése értelmében költségvetési támogatás a beszámoló vagy a részbeszámoló elfogadását megelőzően is folyósítható.
A Lebonyolító a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át.
A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg, a saját forrás és az államháztartásból származó támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek teljesítésének a támogatási időszakon belül meg kell történnie.

6. Támogatási időszak
A Pályázó által a pályázatban megjelölt 2016. szeptember 1. és 2017. június 30. közötti időszak.

7. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be kategóriánként.

8. Pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Lebonyolító által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati űrlapot a Pályázati Felhívásban és a Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani. A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a http://kab.nrszh.hu/ honlapon regisztrálnia kell magát az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.

9. Pályázók köre
9.1. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
1. közhasznú civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
2. közhasznú alapítványok,
3. közhasznú közalapítványok,
4. egyházak,
5. egyházi fenntartású intézmények,
6. önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények,
7. non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok,
9.2. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely
a) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Pályázó a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
b) az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el,
c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
e) kedvezményezettnek - a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével - adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van,
f) csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
h) nem felel meg az Áht. 50. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
i) Pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi,
j) a támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik,
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
l) gazdasági társaság nem tesz eleget az Áht.-ban, az Ávr-ben, valamint a 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában foglalt követelményeknek,
m) az Ávr-ben vagy más jogszabályban, illetve a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
9.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

10. Pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok beadási határideje: 2016. szeptember 25. 23:59 (A megjelenés napja a http://www.nrszh.kormany.hu honlapon való közzététel dátuma.)
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely fenti határidő betartásával postai és elektronikus úton is határidőben benyújtásra került. A határidőben történő benyújtásra vonatkozó részletes szabályokat a Pályázati Útmutató 4. pontja tartalmazza.

11. Lebonyolító
NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL
1406 Budapest, Postafiók 8. Telefon: (06-1) 462-6400 kabpalyazat@nrszh.hu

12. Pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Lebonyolító Internetes Pályázatkezelő rendszere iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére kerül sor a Pályázati Útmutató 5. pontjában meghatározott szempontrendszer szerint.
Amennyiben a Lebonyolító a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban, útmutatóban és az adatlapban foglalt feltételeknek, a Pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével a beadási határidőtől számított 10 munkanapon belül.
Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen:
a) nem a 9.1. pontban meghatározott Pályázó nyújtotta be a pályázatot;
b) a teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében.
Amennyiben a Pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a Lebonyolító megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a Pályázónak.

13. Pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését az Értékelő Bizottság a Pályázati Útmutató 7. és 8. pontjában meghatározott szempontrendszer és ütemezés szerint végzi.
A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.

14. Pályázók döntést követő kiértesítése
A szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár döntését követően a Lebonyolító 15 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma és a http://www.nrszh.kormany.hu honlapokon kerülnek közzétételre.
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2016. november 25.

15. Szerződéskötés
A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a Lebonyolító köti meg.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon megjelölt határidőn belül a Pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.
A szerződéskötéssel kapcsolatos részletes információkat a Pályázati Útmutató 9. pontja tartalmazza.

16. Támogatás elszámolása és ellenőrzése
A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap (amely nem lehet későbbi, mint 2017. július 31).
A pályázati program alapján támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az éves szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 12. pontja tartalmazza.
A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozólag) jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van lehetőség.

17. További információk
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított Pályázati Felhívás keretében.
Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma és a http://www.nrszh.kormany.hu honlapokról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a Lebonyolító munkatársaitól kaphatnak az (1) 462-6676-os telefonszámon, valamint a kabpalyazat@nrszh.hu e-mail címen.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum