Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Helyi szabadidősport események megrendezésének támogatása / MOB-HSZE-12
Kiíró:
Magyar Olimpiai Bizottság
Határidő:
10/05/2012
Érvényes:
10/05/2012
Tárgymutató:
szabadidősport események megrendezése, helyi / MOB-HSZE-12
Pályázhat:
belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

A Magyar Olimpiai Bizottság
PÁLYÁZATOT HIRDET
Helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására
(Pályázat kódja: MOB-HSZE-12)

A 2012 januárjától módosított sporttörvény értelmében a sportközélet egészére kiterjedő hatáskörrel felruházott Magyar Olimpiai Bizottság átérzi a megnövekedett felelősségét. Mostantól ugyanis már nem csak az olimpiai élsportért, hanem egyebek között a lakosság egészséges, mozgásgazdag életmódjáért is számot kell adnia az ország közvéleményének.
A Magyar Olimpiai Bizottság (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) - a továbbiakban: Támogató - pályázatot hirdet a rendszeres fizikai aktivitás, és a testmozgásban gazdag életmód lehetőségének biztosítása érdekében szabadidősport események megrendezésének támogatására, a lakossági sportrendezvények színvonalának javítására, az állami sportcélú támogatások felhasználásának és elosztásának részletes szabályairól szóló 22/2012. (IV. 11.) NEFMI rendelet alapján.

1. A támogatás célja:
Jelen pályázat célja a népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű felkeltése, a lakosság rendszeres sporttevékenységének, fizikai aktivitásának ösztönzése, a szabadidősportot népszerűsítő események, különösen a fajlagosan alacsony költségigényű életmód sportágakban megrendezendő helyi programok szervezésének elősegítése érdekében szabadidősport események támogatása.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg:
2.1 A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 129 200 000 forint, azaz százhuszonkilenc millió kettőszáz ezer forint.
2.2 A pályázati keretösszeget a Magyar Köztársaság 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20/23/23 jogcím szám "Szabadidősport események támogatása" elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata tartalmazza.

3. A támogatott időszak:
3.1 Támogatott időszak (a pályázattal támogatandó események időpontja): 2012. július 1. és 2013. április 30.
3.1.1 Támogatás felhasználásának időszaka: A pályázattal támogatott esemény kapcsán keletkező beszámolási kötelezettség kizárólag a 2012. július 1. és az esemény befejezési időpontját követő 60 napig terjedő időszakban kelt és teljesített, a támogatott program gazdasági-pénzügyi eseményeihez kapcsolódó számviteli bizonylatokkal teljesíthető.
3.1.1.1 Azon események esetében, melyek befejezési időpontja a 2013. március 1. és április 30. közé esik a támogatás felhasználásának és a beszámoló feladásának záró időpontja 2013. április 30.
3.1.2 A 2013. április 30-a utáni költség elszámolására nincs lehetőség.

4. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek [Lásd: a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 15.§- a, és 19. §- a].

5. A támogatás kérhető
Magyarországon, 2012. július 1. és 2013. április 30. között megrendezésre kerülő, a testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő,
5.1 a pályázó által szervezett helyi, körzeti (kerületi), megyei, országos szabadidősport események megrendezésének;
5.2 a pályázó rendszeres sporttevékenységével kapcsolatban használt sportlétesítmény bérleti költségeinek;
5.3 a pályázó mások által szervezett sportrendezvényein való részvételének támogatására.
Preferált tevékenységek:
Nők, családok, hátrányos helyzetűek, fogyatékos személyek, idősek szabadidősportja, hagyományos magyar sportok művelése illetve a munkahelyi, továbbá a szabadban űzött sportolás.
Jelen pályázat keretében egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.
Figyelem! A jelen pályázattal egyidejűleg MOB-MSZT-12 pályázati kóddal meghirdetett pályázati kiírásra pályázó sportszövetségek jelen pályázatra csak esemény rendezési céllal pályázhatnak.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a több célt, több sportágat, illetve több szakosztályt felsoroló pályázat esetén meghatározza a támogatott célt, illetve tevékenységet.
A támogatási időszak 2012. július 1-i kezdete miatt a pályázat elbírálásáig a programjuk megvalósítását a pályázók saját anyagi kockázatukra vállalják.

6. Az igényelhető támogatás:
6.1 Az igényelhető támogatás mértéke minimum 100 000,-Ft.
6.1 A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
6.3 A támogatás felhasználható a pályázati programmal kapcsolatban felmerülő személyi és dologi költségek finanszírozására. Az alkalmi és a rendszeres szabadidősport eseménnyel, tevékenységgel kapcsolatos
6.3.1 Sportszervezési és sportszolgáltatási költségek
6.3.2 Kommunikációs költségek
6.3.3 Sportlétesítmény bérleti díja
6.3.4 Technikai, műszaki eszközök bérleti díja
6.3.5 Játékvezetői díj
6.3.6 Orvosi ügyeleti díj
6.3.7 Díjazási költségek közül az érem, kupa, oklevél
6.3.8 A résztvevők által igénybe vett tömegközlekedési eszközök csoportos (min. 10 fő) utazási költségei
6.3.9 Nevezési díj
6.4 A támogatás folyósítása utófinanszírozás formájában történik. A támogatás folyósítására a pénzügyi elszámolás, valamint a szakmai beszámoló elfogadását követően kerül sor.
6.4.1 Az elszámolási határidőt a támogatási szerződés tartalmazza. (Az elszámolási határidő kedvezményezettnek felróható be nem tartása a szerződéstől való elállást vonja maga után.)
6.5 A pályázati eljárás keretében maximum 400 pályázatot díjazunk.

7. Közreműködő Szervezet:
A Támogató a pályázat lebonyolításához Közreműködő Szervezetet vesz igénybe:
Magyar Szabadidősport Szövetség (továbbiakban: Közreműködő Szervezet)
Postacím: 1146 Budapest Istvánmezei út 1-3.
E-mail: palyazat@masport.hu
Honlap címe: http://www.masport.hu

8. Pályázat befogadásának feltételei:
8.1 A pályázati kiírás elválaszthatatlan része a pályázati útmutató és a pályázati formanyomtatvány, melyek együtt tartalmazzák a pályázat összes feltételét.
8.2 Pályázati formanyomtatvány (1 eredeti papír alapon + 1 elektronikus példány feltöltve Word formátumban, nem szkennelve)
A pályázat eredeti példányát zárt borítékban vagy csomagban, ajánlott küldeményként kell postára adni. A pályázó egyidejűleg köteles az eredetben beküldött pályázatával egyező dokumentációt elektronikus formában feltölteni az útmutatóban leírtak szerint (lásd pályázati útmutató 10. pontját).
8.2.1 Pályázati adatlap (minden kérdés megválaszolásával);
8.2.2 Áfa-nyilatkozat a megfelelő rovatban cégszerűen aláírva (Csak egy rovat tölthető ki!);
8.2.3 Általános nyilatkozat cégszerűen aláírva;
8.2.4 Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról;
8.2.5 Amennyiben fennáll az érintettség, közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről;
8.2.6 Adatszolgáltatás az Állami Sportinformációs Rendszerhez, amennyiben az 2012-ben még nem került beadásra, ellenkező esetben nyilatkozat a beadásról.
A Pályázati Formanyomtatvány és a mellékletek papír alapú változata az előírt helyeken a keltezés időpontjával és a pályázó hivatalos képviselőjének cégszerű aláírásával ellátva érvényes.
8.3 Kötelező mellékletek (1 eredeti papír alapon + 1 elektronikus pld feltöltve az alábbiakban részletezettek szerint)
1 Költségvetés Excel formátum, nem szkennelt!
2 A pályázati díj befizetését igazoló banki igazolás másolata PDF formátum
3 Pályázó szervezet Alapszabályának, vagy Alapító okiratának hiteles másolata PDF formátum
8.4 Ajánlott kiegészítő mellékletek: (1 eredeti papír alapon + 1 elektronikus pld feltöltve az alábbiakban részletezettek szerint)
4 Az önerő részét képező külső források realizálását megalapozó megállapodások, szándéknyilatkozatok másolata PDF formátum
5 A program megvalósításában együttműködő szervezet(ek) /intézmény(ek) képviselőjének szándéknyilatkozata PDF formátum
6 A pályázó szervezet eddigi tevékenységének részletes bemutatása (tömörített fotó-, videóanyagok) jpg, jpeg, mpeg, avi, wmv formátum
8.5. A pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázati formanyomtatvány nyilatkozatában szereplő kommunikációs feltételeket teljesíti.
8.6 A pályázó saját felelőssége a papír alapú és az elektronikusan feltöltött pályázati dokumentáció egyezőssége. Vitás esetekben a Közreműködő Szervezet a papír alapú változatot tekinti mértékadónak.

9 Pályázati díj:
A pályázati díj 6350 Ft (5000 Ftt + áfa), melyet banki átutalással legkésőbb a pályázat beadási határidő utolsó napjáig kell teljesíteni Közreműködő Szervezet 11706016-20828176- 00000000 számú elkülönített banki alszámlájára.
Az átutalás közleményében a pályázat kódját fel kell tüntetni (MOB- HSZE-12)!
A pályázati díjról minden pályázó postai úton, utólag számlát kap.

10. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
10.1 A Pályázati tudnivalók 2012. július 12-től a Magyar Szabadidősport Szövetség, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság internetes honlapjain (http://www.masport.hu, http://www.mob.hu,) továbbá a http://www.kormany.hu -n olvashatók.
A Pályázati formanyomtatvány és költségvetés letöltésére a Magyar Szabadidősport Szövetség honlapjáról 2012. július 12-től van lehetőség.
A máshonnan letöltött dokumentáció alapján benyújtott pályázat nem elfogadható.
10.2 A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványon nyújtható be. A formanyomtatvány és költségvetés nem változtatható meg sem tartalmában, sem alakjában (lásd a pályázati útmutató 10. pontját). Kézzel írott pályázatok nem kerülnek feldolgozásra.
10.3 A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.
10.4 A pályázati dokumentációt jelen kiírás 8. pontjában leírtak szerint postai úton, egy zárt borítékban, ajánlott küldeményként kell beküldeni az alábbi címre:
Magyar Szabadidősport Szövetség
1146 Budapest Istvánmezei út 1-3.
A pályázatot és annak mellékleteit 2012. október 5-én 24 óráig kell postára adni.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét és az MOB-HSZE- 12 kódot.
Azok a pályázatok kerülnek befogadásra, amelyek postára adása a megjelölt határidőig megtörténik, továbbá amelyeket a postára adással egyidejűleg elektronikusan is feltöltöttek az útmutatóban leírtak szerint.
A beérkezett pályázati anyagokat a Támogató és a Közreműködő Szervezet bizalmasan kezeli.

11. A pályázat elbírálásának folyamata:
11.1 A pályázati dokumentáció beérkezését követően Közreműködő Szervezet megvizsgálja, hogy a pályázat érvényes-e, azaz megfelel-e
- a jogosultság (lásd kiírás 4. pont, útmutató 3. és 5. pont);
- a benyújtás (lásd kiírás 10. pont);
- a teljesség (lásd kiírás 8. pont) feltételeinek (a Kedvezményezett a formanyomtatvány minden kérdésére választ adott, a pályázat minden kötelező mellékletet tartalmaz, cégszerű aláírás megtörtént stb.).
11.2 Amennyiben a pályázat érvénytelen, Közreműködő Szervezet ennek tényéről értesíti a pályázót az érvénytelenítés okának megjelölésével.
11.3 Az érvényesítést követően Közreműködő Szervezet a befogadott pályázatokat és azok mellékleteit a Támogató által kijelölt külső szakértőknek átadja bírálatra. Egyidejűleg a befogadott pályázatok azonosító számát tájékoztatás céljából honlapján közzéteszi.
11.4 A pályázatokról a szakértők javaslata alapján a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke vagy az általa megbízott döntéshozó a pályázati benyújtási határidőtől számított 50 napon belül dönt.
A nyertes pályázatok listáját a Támogató és a Közreműködő Szervezet a http://www.mob.hu, http://www.masport.hu honlapokon a döntést követő 8 napon belül közzé teszi.
11.5 Közreműködő Szervezet a pályázati bírálat eredményéről, azaz
- a pályázatnak az igényelt támogatással egyező összegű támogatásáról, vagy
- a pályázat csökkentett mértékű támogatásáról, vagy
- a pályázat elutasításáról,
a döntés nyilvánosságra hozását követő 8 napon belül írásban küld tájékoztatást. Az értesítő levélben a nyertes szervezetek tájékoztatást kapnak a szerződéskötés feltételeiről is. A nyertes szervezetekkel a Közreműködő Szervezet köt támogatási szerződést.
Amennyiben a támogatási szerződés megkötésére a nyertes szervezet mulasztásából a támogatási döntés kézhezvételétől számított 60 napon belül nem kerül sor, a támogatási döntés hatályát veszti.
11.6 A pályázó a támogatás tényéről és nagyságáról szóló írásos értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül köteles az értesítésben felsorolt szerződéskötéshez szükséges dokumentumok visszaküldésére.
11.7 A pályázaton elnyert támogatások folyósítására az állami támogatás Közreműködő Szervezet részére történő rendelkezésre bocsátását követően kerülhet sor.
11.8 Ha a rendelkezésre álló keretösszeget bármilyen okból nem lehet a pályázat folyamán teljesen lekötni, akkor Támogató további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozhat meg egy módosított pályázati kiírás keretében.
11.9 Amennyiben a pályázati keret nem elegendő a beérkezett támogatási igények kielégítésére, a Támogató forráshiányra hivatkozva a támogatási igényeket elutasíthatja.
11.10 A pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozóan jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van lehetőség. Az Ávr. 90 § (2)-(3) bekezdése alapján a kifogást a Közreműködő Szervezet címére postai úton kell benyújtani, a kifogásolt döntés közlésétől számított 5 napon belül.
A PÁLYÁZATRÓL, ILLETVE ANNAK ÉRTÉKELÉSÉRŐL A MOB, A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET, ILLETVE A DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐK NEM ADHATNAK ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁST.

12. Az elbírálás szakmai szempontrendszere:
12.1 Mennyire illeszkedik a beadott pályázati elképzelés a pályázati kiírás igényeihez?
12.2 Mennyire felel meg a pályázott program a fajlagosan alacsony költségigényű életmód sportágak elterjesztésének?
12.3 A támogatandó tevékenység mennyire járul hozzá a rendszeres szabadidő-sportoláshoz?
12.4 A támogatandó tevékenységgel érintettek várható létszáma.
12.5 A pályázott programban résztvevő szociálisan hátrányos helyzetű csoportok, valamint a fogyatékos személyek aránya, lehetőségei.
12.6 Az állami támogatás felhasználásának módja.
12.7 A költségvetéséből igényelt támogatás nagysága.
12.8 A csatolt kiegészítő mellékletek mennyisége és minősége.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati útmutató
Pályázati adatlap
Költségvetési táblázatIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum