Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2012. június 1-jétől 2015. március 31-ig terjedő időszakra / 21281
Kiíró:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
Határidő:
05/03/2012, 05/04/2012
Érvényes:
05/04/2012
Tárgymutató:
Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása / 21281
Pályázhat:
bármely jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó, helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.évi CXXXV.törvény 8., illetve 9.§-a szerinti helyi önkormányzatok intézményi társulása, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely államban (a továbbiakban: EGT-állam), valamint - ha az Európai Közösséggel és tagállamaival létrejött nemzetközi szerződés alapján az adott állam szolgáltatói a letelepedés szabadsága tekintetében az EGT-államok szolgáltatóival azonos jogállást élveznek - az EGT-államoktól eltérő más államban honos vállalkozás belföldön bejegyzett fióktelepe pályázhat
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázati felhívás
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium nevében
a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
által meghirdetett 21281 kódjelű
"Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása
2012. június 1-jétől 2015. március 31-ig terjedő időszakra"
című pályázati programhoz

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium nevében a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI.10.) NEFMI rendelet alapján a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány általános pályázatot hirdet a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás állami támogatásának igénybevételére.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a pályázat lebonyolításával a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványt (továbbiakban: módszertani központ) bízza meg.

1., A pályázat hivatkozási száma: 21281

2., Pályázat jellege
Nyilvánosan meghirdetett általános pályázat.
3., A pályázat forrása
A program első évében (2012.06.01.-2013.03.31) 328 717 000 Ft, azaz háromszázhuszonnyolcmillió-hétszáztizenhétezer forint a pályázaton nyertes szervezeteknek továbbadandó pályázati keret, melyet a Nemzeti Erőforrás Minisztérium bocsát rendelkezésre.

4., A pályázat lebonyolítója:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (továbbiakban: módszertani központ)

5., A program célja
Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás biztosítása olyan magyar állampolgársággal, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, valamint bevándorolt és letelepedett hallássérült, illetve siketvak személy részére,
a) aki magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy
b) aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
c) akinek hallássérülése legalább az egyik fülön meghaladja a 60 dB-t, vagy mindkét fülön a 40 dB-t, vagy
d) akinek fogyatékossága - a BNO-10-es osztályozása szerint - egyidejűleg a H54-es és a H90-es csoportba tartozik.

6., A program keretében megvalósítandó tevékenységek
A pályázati program keretén belül 19 megyei és 3 fővárosi, összesen 22 jelnyelvi tolmácsszolgálat támogatható, melyek közül egyik jelnyelvi tolmácsszolgálat tekintetében a bíráló bizottság javaslatot tesz arra, hogy az ország egész területére kiterjedően végezhessen siketvak személyek számára tolmácsolást.

7., A támogatható pályázatok maximális száma: 22 db

8., A támogatások mértéke
A módszertani központ a jelnyelvi tolmácsszolgálatokat az alábbiakban támogatja:
Alaptámogatás: a tolmácsszolgálat működéséhez nyújtott állami támogatás.
Az alaptámogatást a módszertani központ első alkalommal a finanszírozási időszak kezdőhónapjának 10. napjáig, azt követően minden hónap 10. napjáig utalja át.
Az egy tolmácsszolgálat által pályázható alaptámogatás első évi maximális összege: 10 350 000 Ft.
Kiegészítő támogatás: a kiegészítő támogatásra jogosító minimális havi térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási óraszám túllépése esetén a tolmácsszolgálat által igényelhető többlettámogatás.
A kiegészítő támogatást a módszertani központ a tárgyhónapot követő második hónap 10. napjáig utalja át.

9., A támogatható költségek
Kizárólag a program megvalósításához szükséges, a pályázatban tervezett, illetve a Finanszírozási szerződésben megjelölt tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek számolhatóak el. A benyújtott számláknak, vagy egyéb számviteli bizonylatoknak a Finanszírozási szerződésben megjelölt tevékenységhez kell kapcsolódniuk, és ezt a kapcsolódást a számlákhoz mellékelt egyéb dokumentumoknak kell alátámasztaniuk (pl. szerződések, jelenléti ívek, teljesítésigazolások, meghívók stb.).
Alaptámogatás terhére elszámolható költségek:
a tolmácsszolgálat működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosításának - így berendezéseinek, felszereléseinek beszerzési, fenntartási, működési, fejlesztési, karbantartási és javítási, továbbá helyiségeinek fenntartási, karbantartási, felújítási és korszerűsítési - költsége,
a tolmácsszolgálat honlapjának kialakítási és üzemeltetési költsége, a tolmácsszolgálat szolgáltatási rendje - könnyen érthető, magyar jelnyelvi és Braille-írásos változatban történő - elkészítésének költsége,
a tolmácsszolgálatnál munkaviszony keretében kötelezően alkalmazottak személyi juttatásai és az ezekhez kapcsolódó közterhek, továbbá
a tolmácsszolgálatnál munkaviszony keretében kötelezően alkalmazottak jelnyelvi képzésével, továbbképzésével kapcsolatos költségek.

10., A támogatott projekt időtartama
2012. június 1. - 2015. március 31.

11., A pályázók köre
A szolgáltatás ellátására párt kivételével bármely jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó, helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.évi CXXXV.törvény 8., illetve 9.§-a szerinti helyi önkormányzatok intézményi társulása, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely államban (a továbbiakban: EGT-állam), valamint - ha az Európai Közösséggel és tagállamaival létrejött nemzetközi szerződés alapján az adott állam szolgáltatói a letelepedés szabadsága tekintetében az EGT-államok szolgáltatóival azonos jogállást élveznek - az EGT-államoktól eltérő más államban honos vállalkozás belföldön bejegyzett fióktelepe pályázhat.

12., A pályázat benyújtására vonatkozó információk
A pályázatot a jelnyelvi tolmácsszolgálatot létesítő illetve működtető fenntartó nyújtja be a módszertani központhoz.
Amennyiben a pályázó több ellátási területen kíván tolmácsszolgálatot létrehozni, illetve működtetni, úgy ellátási területenként külön pályázatot kell benyújtania.

Pályázat benyújtásának módja
A pályázatot és annak mellékleteit egy eredeti és három másolati példányban , spirálozva, vagy gyűrűs dossziéba lefűzve folyamatos oldalszámozással ellátva, tartalomjegyzékkel, zárt csomagolásban személyesen, vagy tértivevényes küldeményben kell benyújtani.
A pályázatokat mellékletekkel együtt elektronikus formában is be kell benyújtani CD-n. A pályázati dokumentáció csomagolásán a pályázati kódszámot fel kell tüntetni.

A pályázat benyújtásának helye
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
Székhely: 1139 Budapest Pap Károly u. 4-6. V. em.
Postai levelezési cím: 1139 Budapest Pap Károly u. 4-6.

Pályázat benyújtásának határideje
Postai úton: 2012. 05. 03. (postára adás 2012. 05. 03.-án éjfélig)
Személyes leadás esetén: 2012. 05. 04. déli 12 óráig

A KÉSVE ÉRKEZETT PÁLYÁZATOKAT NEM ÁLL MÓDUNKBAN ELBÍRÁLNI!
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag írásban,
e-mailen: mozes.bea@fszk.hu
levélben. FSZK, 1139 Bp., Pap Károly u.4-6.
faxon: 06-1/450-32-45
lehet feltenni.
A beérkezett kérdésekre adott válaszok a Közalapítvány honlapján, http://www.fszk.hu, a pályázati felhívás mellett a "gyakran ismételt kérdések" (GYIK) rovatban jelennek meg, legkésőbb a pályázat beadási határidejét megelőző 5. napig.
Ezt követően nincs lehetőség további kérdések küldésére.

13., Pályázat elbírálásának menete, szempontrendszere
A pályázatokat a módszertani központ a beérkezést követő 3 napon belül előkészíti a bíráló bizottság részére javaslattétel céljából.
A pályázatokat a bíráló bizottság a beérkezett pályázatok előkészítését követő 7 napon belül véleményezi.
A pályázatok értékelése során a Pályázati Útmutatóban és a Pályázati Űrlapban bemutatott kötelező mellékletek formai és tartalmai ellenőrzésére kerül sor, az alábbi szempontok figyelembe vételével:
a tolmácsszolgálatnál meghatározott munkakörök tekintetében a pályázó által vállalt minimális munkaidő, illetve az ott meghatározott létszám felett alkalmazottak és foglalkoztatottak száma, feladata, munkaköre, munkaideje,
a tolmácsszolgálat és annak munkatársai által használt eszközök száma, minősége,
a tolmácsszolgálat által ellátott tolmácsolási módok,
siketvak személyek számára történő tolmácsszolgáltatás vállalása, illetve az ahhoz szükséges szakmai feltételek teljesítése,
a költségterv belső arányai, megalapozottsága,
a költségterv szöveges indokolásának megalapozottsága,
a rendelkezésre álló egyéb bevételek.
A bíráló bizottság szöveges javaslata alapján a módszertani központ a kézhezvételétől számított 5 napon belül jóváhagyásra felterjeszti javaslatát a pályázatokról a szociális, család-és ifjúságügyekért felelős államtitkár részére. A módszertani központ a döntés megszületését követő 2 napon belül írásban értesíti a pályázókat.

14., A pályázat eredményéről történő értesítés várható időpontja 2012. 05. 22.

15., Szerződéskötés
A módszertani központ a nyertes pályázóval finanszírozási szerződést köt a teljes finanszírozási időszakra.

16., Elszámolásra vonatkozó információk
A fenntartó a finanszírozási időszak alatt minden év
a) október 31-ig szeptember 30-i fordulónappal,
b) április 30-ig március 31-i fordulónappal
féléves - a támogatás felhasználásának és a tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait is tartalmazó - elszámolást nyújt be a módszertani központhoz az igénybe vett alap- és kiegészítő támogatásról.
Az elszámolások szabályszerűségét a módszertani központ évente legalább egy alkalommal a tolmácsszolgálat címén, illetve szükség szerint a fenntartó székhelyén ellenőrzi (pénzügyi ellenőrzés).
A módszertani központ a rendeletben és a finanszírozási szerződésben foglalt egyéb előírások betartását évente legalább egy alkalommal ellenőrzi (szakmai ellenőrzés).

17., Támogatás jogosulatlan igénybevételének következményei
A módszertani központ a finanszírozási szerződést azonnali hatállyal felmondja, ha a fenntartó a pályázatban, az ahhoz csatolt iratokban, vagy a finanszírozási szerződés megkötéséhez benyújtott dokumentumokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott.
http://www.kormany.hu

Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum