Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Gyermekek és fiatalok közösségeinek, valamint ifjúsági civil szervezetek téli táborozási programjának támogatása / IFJ-GY-12-D
Kiíró:
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Határidő:
11/12/2012
Érvényes:
11/12/2012
Tárgymutató:
téli táborozási programok támogatása, gyermek és ifjúsági / IFJ-GY-12-D
Pályázhat:
alábbi feltételeknek megfelelő magyarországi szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
- társadalmi szervezetek, alapítványok (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
- önálló jogi személyiséggel nem rendelkező ifjúsági közösségek, amennyiben rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel,
- egyházak, egyházi szervezetek, egyházi fenntartású intézmények,
- önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségek és fenntartásukban működő intézmények,
- többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények,
- megyei intézményfenntartó központok.
amelyek (kivéve: önkormányzatok és egyházak esetében):
- gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
- gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
- gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
- a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gyermekek és fiatalok közösségeinek, valamint ifjúsági civil szervezetek téli táborozási programjának támogatása
A pályázat kódja:
IFJ-GY-12-D

A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: Pályázatkezelő) az 1995. évi LXIV. törvény a Gyermek- és Ifjúsági Alapról, valamint a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványról, a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.), a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek téli táborozási programjának támogatására.

1. A pályázati program célkitűzései:
A gyermek- és fiatal korosztály részére és aktív részvételével - kizárólag Magyarország területén megvalósuló - értékközpontú és értékteremtő táborozási programok támogatása, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába, továbbá hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a közösségek erősítéséhez, a haza és a lakóhely szeretetére nevelnek, biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését és hozzájárulnak a fiatalság egészségmegőrzéséhez.
A fenti célok elérése érdekében a pályázati programban gyermekeket és fiatalokat célzó téli táborozás támogatható, amely bentlakásos és minimum 3 napos. Előnyt élveznek azok a programok, amelyek a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról 1. számú mellékletének II.-III.-IV. pontjai alapján meghatározott típusú szállásokon valósulnak meg.
A tervezett program minden esetben egy fejlesztő folyamat részeként valósítható meg, ahol az adott program közvetlenül segíti elő a pályázat célkitűzéseinek megvalósítását.
Jelen pályázati kiírás keretében képzési programok megvalósítására nincs lehetőség.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg:
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 35 000 000 Ft, azaz harmincötmillió forint, amely a 1156/2012. (V. 16.) Kormányhatározat, valamint az NGM/5695/30/2012. számú intézkedése alapján a XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium 20/15/03/04 címrendi besorolású "Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata (ÁHT: 031831).

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája:
Maximum 600 000 Ft, vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

4. A támogatás mértéke:
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a.
A saját forrás legalább 50%-nak készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értékével.
A saját forrás rendelkezésre állásáról-, a pályázatban nyilatkozni kell, és a saját forrás rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell.

5. A támogatás folyósítása:
A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a Pályázati útmutató 10. pontja szerint.
A Pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át.
A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, teljesített, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó támogatási összeg és a saját forrás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el.

6. Támogatási időszak:
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. december 1. és 2013. május 31. közé eső időszak.

7. Beadható pályázatok száma:
Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

8. Pályázati díj:
Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2200 Ft. A pályázati díjat a pályázat beadásának napjáig szükséges megfizetni a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 10032000-00283841-00000000 számú számlájára, kizárólag átutalással. A pályázati díj befizetéséről szóló igazolást a pályázathoz csatolni kell. Kérjük, hogy befizetésekor az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben (PR) megadott felhasználónevet, a szervezet pontos megnevezését, továbbá a pályázati azonosító számot (IFJ-GY-12-D-......) szíveskedjen feltüntetni. A pályázati díj befizetését csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a befizető adatai megegyeznek az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben regisztrált pályázó szervezet adataival és a befizetésről szóló igazolás, csatolásra került a pályázatban.

9. A Pályázók köre:
9.1. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő magyarországi szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
- társadalmi szervezetek, alapítványok (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
- önálló jogi személyiséggel nem rendelkező ifjúsági közösségek, amennyiben rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel,
- egyházak, egyházi szervezetek, egyházi fenntartású intézmények,
- önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségek és fenntartásukban működő intézmények,
- többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények,
- megyei intézményfenntartó központok.
amelyek (kivéve: önkormányzatok és egyházak esetében):
- gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
- gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
- gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
- a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban.

Továbbá, amelyek
- a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszere) regisztráltak. (A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati útmutató 5. pontja tartalmazza.)

7.2. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
b) az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el,
c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
e) a kedvezményezettnek - a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével - adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van,
f) csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
h) nem felel meg az Áht. 50. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
i) Pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi,
j) a támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik,
k) gazdasági társaság nem tesz eleget az Áht., valamint a 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában foglalt követelményeknek.
l) jogszabályban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
7.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye:
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

8. A pályázatok benyújtásának módja és helye:
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett Pályázatkezelő Rendszeren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a http://www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati útmutató 5. pontja tartalmazza.

9. A pályázatok benyújtásának határideje:
Az internetes pályázatok beadási határideje: 2012. november 12. 23:59 perc
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő Rendszerben véglegesítésre került. A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati útmutató 6. pontja tartalmazza.

10. Pályázatkezelő:
NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
1134 Budapest, Tüzér u.33-35. Telefon: (06-1) 237 6782 palyazat@ncsszi.hu

11. A pályázat érvényességének vizsgálata:
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja, és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére kerül sor a Pályázati útmutató 7. pontjában meghatározott szempontrendszer szerint.
A pályázat beérkezését követően egy alkalommal lehetőség van hiánypótlásra.
Amennyiben a Pályázatkezelő a hiánypótlás ellenőrzése során újfent megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a Pályázónak a hiánypótlás beadási határidejétől számított 10 munkanapon belül.

12. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje:
A pályázatok értékelését a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa a Pályázati útmutató 8. pontjában meghatározott szempontrendszer és ütemezés szerint végzi.
A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.

13. A Pályázók döntést követő kiértesítése:
A szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár döntését követően a Pályázatkezelő 15 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma és a http://www.ncsszi.hu honlapokon kerülnek közzétételre.
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2012. december 18.

14. Szerződéskötés:
A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a Pályázatkezelő köti meg.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napos határidőn belül a Pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.
A szerződéskötéssel kapcsolatos részletes információkat a Pályázati útmutató 9. pontja tartalmazza.

15. A támogatás elszámolása és ellenőrzése:
A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap.
A pályázati program alapján támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az éves szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a támogatási szerződés és a Pályázati útmutató 12. pontja tartalmazza.
A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozólag) jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van lehetőség.

16. További információk:
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati útmutató tartalmazza.
A pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt rendelkezések az EMMI fejezethez tartozó 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló, EMMII rendelet előírásai alapján módosításra kerülhetnek!
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.
Jelen pályázati felhívás és a Pályázati útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati útmutató letölthető a http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma és a http://www.ncsszi.hu honlapokról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint a palyazat@ncsszi.hu e-mail címen, valamint a NCSSZI–Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság regionális irodáitól az alábbi elérhetőségeken:
NCSSZI-Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság
Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
3530 Miskolc, Mindszent tér 1.
Tel.: 06-46-506-348,
Fax: 06-46-506-347
E-mail: emriszi@mobilitas.hu
NCSSZI-Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság
Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
4024 Debrecen, Piac u. 26/a
Tel./fax.: 52/531-053, -054, 52/530-025
E-mail: eariszi@mobilitas.hu
NCSSZI-Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság
Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
6720 Szeged, Dózsa György u. 2.
Tel./fax.: 62/540-788, 62/540-789
E-mail: dariszi@mobilitas.hu
NCSSZI-Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság
Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
7621 Pécs, Rákóczi u. 55.
Tel./fax: 72/520-532
E-mail: ddriszi@mobilitas.hu
NCSSZI-Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság
Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
8200 Veszprém, Budapest út 3.
Tel./fax: 88/581-570, 88/581-571
E-mail: kdriszi@mobilitas.hu
NCSSZI-Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság
Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
9022 Győr, Árpád út 44.
Tel./fax: 96/518-685, 96/518-686
E-mail: ndriszi@mobilitas.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
IFJ-GY-12-D Pályázati felhívás
IFJ-GY-12-D Pályázati útmutatóIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum