Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatása / ROM-RKT-12
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
10/08/2012
Érvényes:
10/08/2012
Tárgymutató:
roma kulturális események támogatása / ROM-RKT-12
Pályázhat:
a) önálló jogi személyiséggel rendelkező támogatott civil szervezetek, melyek bírósági nyilvántartásba vétellel jöttek létre, és alapító okiratukban szerepel a kulturális és művészeti tevékenységek folytatása, közösségfejlesztés, vagy hagyomány és kultúra ápolása, vagy
b) cigány/roma nemzetiségi önkormányzatok, vagy
c) helyi, megyei önkormányzatok, illetve azok intézményei
d) települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása
e) egyház, egyházi jogi személy
f) közművelődési, kulturális intézmények, vagy azok fenntartói
g) a közművelődési feladatellátásra a helyi önkormányzattal közművelődési megállapodást kötő szervezetek - beleértve a roma közösségi házakat - az 1997. évi CXL törvény szerint, vagy ezek fenntartói; vagy
h) könyvtárak, illetve fenntartóik
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására
(A pályázat kódja: ROM-RKT-12)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 19/2012. (III. 22.) KIM rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására.

1. A pályázat célja
A kultúra olyan, a köznapi ember számára is érthető és élvezhető üzenetet hordoz bármely művészeti ág esetében, ami a másság, az egyediség, jelen esetben a nemzetiséghez tartozás elfogadását és megértését segíti elő. A roma kultúra értékeinek bemutatása hozzájárulhat a negatív megítélés csökkentéséhez, erősítheti a különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadását. Emellett a romák számára eszköze lehetne a kulturális örökségük megismerésére, a fiatal nemzedékeknek való továbbadására.
A pályázat közvetlen célja a roma kulturális események megvalósításán keresztül:
a) a cigány nyelv ápolása és fejlesztése;
b) a hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb korosztályoknak;
c) a roma kisebbség kulturális örökségeinek és múltjának megismerése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, és mások);
d) a különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítése.

2. A pályázat kategóriái, igénylésük alapfeltételei és a támogatás mértéke
A pályázat keretében az alábbi komponensek valamelyikére nyújtható be pályázat. Egy szervezet kizárólag egy komponensre nyújthat be pályázatot.
"A" komponens: A roma képzőművészet és irodalom támogatása:
Az "A" komponens a roma művészek műveinek bemutatására teremt alkalmat, mely magában foglalja az időszaki kiállításokat, irodalmi esteket, felolvasásokat, filmbemutatókat, színházi- és táncelőadásokat. A roma művészek művein túl olyan művek is bemutatásra kerülhetnek, melyek szerzője nem roma származású, de a mű témájában pozitív értelemben foglalkozik a cigánysággal. A szervezett eseményhez kapcsolódhatnak a tematikát követő gyermekprogramok, műhelyek.
A pályázat keretében legalább 2 alkalommal kell a fenti tevékenységek valamelyikét megszervezni. Előnyt jelent, ha a fent felsorolt tevékenységek rendszeresek, illetve egymással kombináltak. További előnyt jelent, ha - szükség esetén, tolmács alkalmazása mellett - a programok cigány és magyar nyelven is elérhetőek.
Az "A" komponensre rendelkezésre álló keretösszeg 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint.
Az "A" komponensre legalább 150 000 és legfeljebb 600 000 forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető, az alábbi részletezésben:
2 alkalom esetén 150 000 Ft,
3-6 alkalom esetén 300 000 Ft,
6-10 alkalom esetén 600 000 Ft.
"B" komponens: Kulturális események támogatása:
A komponens célja a helyi szintű közösségfejlesztés és a roma kultúra bemutatása, megismertetése. Olyan kulturális események (fesztiválok, roma napok, stb.) megvalósítására kerülhet sor, amelyek nagyobb közösségeket képesek megszólítani. Fontos szempont, hogy ezek ne zárt (csak a roma közösséget elérő), hanem nyitott (össztársadalmi célzású települési, kistérségi, megyei, regionális szintű) események legyenek. Ilyen események közösségépítő hatással kell, hogy legyenek az adott területen. A szervezett eseményhez kapcsolódhatnak a tematikát követő gyermekprogramok, műhelyek.
A pályázatban szükséges bemutatni, hogy a kulturális esemény(eke)t mely szabadtéri vagy zárt területen és mely időszakban kívánja lebonyolítani a pályázó. Lehetőség szerint a pályázatban be kell mutatni, hogy fellépőként kik vesznek részt a rendezvényen, kik tartoznak a rendezvény által megszólítani kívánt célcsoportba.
A pályázóval szemben elvárás, hogy értesítse a rendezvény által elérni kívánt települések összes nemzetiségi önkormányzatát és kulturális civil szervezetét a megrendezésre kerülő kulturális napról, annak érdekében, hogy minden település megfelelő tájékoztatást és részvételi lehetősséget kapjon a rendezvény tekintetében.
Előnyt élveznek azok a rendezvények, amelyeken a kultúra mellett megjelennek egyéb tématerületek is, így például az egészségmegőrzés, prevenció, helyi foglalkoztatási és képzési lehetőségek, a helyi turizmus.
A rendezvények megszervezésénél kiemelten figyelni kell a roma és nem roma lakosság egyenlő mértékben történő bevonására. A rendezvények előkészítése során, fel kell venni a kapcsolatot a Széchényi Programirodával és a felzárkóztatást elősegítő intézményekkel, megteremtve a lehetőséget egy információs pont felállítására.
A "B" komponensre rendelkezésre álló keretösszeg 15 900 000 Ft, azaz tizenötmillió-kilencszázezer forint.
A komponens keretében pályázónként egy darab rendezvény megszervezésére vonatkozóan lehet pályázatot benyújtani. A támogatás összege települési szintű rendezvények esetén maximum 250 000 Ft, kistérségi szinten 400 000 Ft, megyei szinten pedig 600 000 Ft.
Támogatásban megyénként egy megyei szintű, kistérségenként egy kistérségi szintű és településenként egy helyi szintű pályázat támogatható. Abban az esetben, ha egy településről kistérségi és helyi szintű pályázat is beérkezik, ezek közül csak egy támogatható. Budapesten egy fővárosi szintű és kerületenként egy kerületi szintű pályázat részesülhet támogatásban.
A kulturális rendezvények szervezése tekintetében felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az Országos Roma Önkormányzat május 20-át a Magyar Cigányság Napjának nyilvánította.

3. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 25 900 000 Ft, azaz huszonötmillió-kilencszázezer forint a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény X. fejezet, 20. cím, 9. alcímcsoport "Roma kultúra támogatása" fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 331673) terhére.

4. A támogatás formája
A támogatás mindkét komponens esetében vissza nem térítendő támogatás, a projekt keretén belül igényelt támogatás 100%-a. A pályázat keretében saját forrás kötelezően nem kerül előírásra, azonban a pályázattal nem támogatott tevékenységek finanszírozását saját forrásból kell megoldani.

5. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a pályázati útmutató 9. pontja szerint. A Támogatáskezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 15 napon belül utalja át.
A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó kulturális események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási időszakon belül, de legkésőbb az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

6. Támogatási időszak
A pályázó által a pályázatban megjelölt 2012. szeptember 1. és 2013. június 30. közé eső időszak.

7. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be. A "B" komponens tekintetében azonos területi szintről érkező pályázatok esetében a Támogató szintenként egy pályázó pályázatát támogatja, a 2. pontban részletezettek szerint.

8. A pályázók köre
a) önálló jogi személyiséggel rendelkező támogatott civil szervezetek, melyek bírósági nyilvántartásba vétellel jöttek létre, és alapító okiratukban szerepel a kulturális és művészeti tevékenységek folytatása, közösségfejlesztés, vagy hagyomány és kultúra ápolása, vagy
b) cigány/roma nemzetiségi önkormányzatok, vagy
c) helyi, megyei önkormányzatok, illetve azok intézményei
d) települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása
e) egyház, egyházi jogi személy
f) közművelődési, kulturális intézmények, vagy azok fenntartói
g) a közművelődési feladatellátásra a helyi önkormányzattal közművelődési megállapodást kötő szervezetek - beleértve a roma közösségi házakat - az 1997. évi CXL törvény szerint, vagy ezek fenntartói; vagy
h) könyvtárak, illetve fenntartóik.
Abban az esetben, ha a pályázó maga nem roma nemzetiségi önkormányzat, kötelező a megvalósítás során igazoltan együttműködnie roma nemzetiségi önkormányzattal, vagy helyi szinten legalább olyan roma kulturális szervezettel, melynek alapító okiratában szerepel a kultúra és/vagy hagyományápolás.
Pályázatot a "B" komponens tekintetében konzorciumi formában is be lehet nyújtani.
A konzorcium célja, hogy lehetővé tegye egy komplex, önálló pályázó által nem, vagy nem megfelelő hatékonysággal megvalósítható programhoz szükséges összefogást.
A konzorcium vezetője az a szervezet, amely a konzorciumot a Támogatáskezelő irányában képviseli, és a pályázatot benyújtotta.
Minden konzorciumi tag részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában, de közvetlenül támogatásban a pályázó szervezet részesül.
A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt nem vásárolhatnak.
A konzorcium konzorciumi együttműködési megállapodással jön létre, erre vonatkozóan a konzorcium tagjai a konzorciumi együttműködési megállapodást csatolják.
Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Pályázati Kiírásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet.
A konzorciumi tagok száma minimum kettő, legfeljebb négy lehet.

9. Támogatható kiadások
Pályázat keretében támogatás nyújtható a megvalósítással összefüggésben felmerült költségek fedezetére.
"A" komponens keretében támogatható tevékenységek:
- programban részt vevő előadók, művészek tiszteletdíjaira
- programban részt vevő előadók, művészek útiköltség térítésére, amennyiben nem részesül tiszteletdíjban,
- tolmácsolás költsége
- catering
- gyerekprogramokhoz kapcsolódó személyi és kisértékű dologi költségek
- világosítás, hangosítás, színpadtechnika költségei
- reklám és PR költség
"B" komponens keretében támogatható tevékenységek:
- rendezvényszervezés költségei
- programban részt vevő előadók, művészek tiszteletdíjaira
- programban részt vevő előadók, művészek útiköltség térítésére, amennyiben nem részesül tiszteletdíjban,
- gyerekprogramokhoz kapcsolódó személyi és kisértékű dologi költségek
- pavilonok, sátrak, standok, színpad és az ehhez kapcsolódó technika költségei
világosítás, hangosítás, színpadtechnika költségei
- egyéb közvetlenül kapcsoló költségek
- reklám és PR költség

10. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
a) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
b) a korábban nyújtott állami, vagy Európai Uniós támogatásokkal az előírt határidőre nem számolt el,
c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
d) korábban a Támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
e) szervezetnek lejárt esedékességű, vagy meg nem fizetett adótartozása - ide nem értve a helyi adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás) van
f) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,
g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
h) pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerinti határidőben nem kezdeményezte.
i) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
j) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek,
k) jogszabályban vagy az Ávr-ben rendeletben a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
l) ha előírás a saját forrás - a támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik az Ávr. 72 § (3) a) pontja szerint,
m) az Áht.vhr. 76.§ (3) bekezdése alapján az előző évben vagy években azonos vagy jogelőd fejezethez tartozó azonos vagy jogelőd fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatásról a szakmai beszámolót vagy a pénzügyi elszámolást nem nyújtotta be, vagy a támogató által ennek következtében vagy egyébként a beszámoló, elszámolás alapján a részére előírt visszafizetési kötelezettséget a megállapított határidőben, illetve a részletfizetési megállapodásban meghatározott határidőben nem teljesítette.

11. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

12. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által működtetett Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (továbbiakban: EPER) szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati kiírásban és az útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, és az ott megjelölt elektronikus mellékletek csatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a http://www.emet.gov.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztráció menetével és a 3000 Ft pályázati díjjal kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 4.2 pontja tartalmazza.

13. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok beadási határideje 2012. október 8. 24:00 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került;

14. A pályázat kezelője
Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 25.
Telephely: 1054 Budapest, Báthory utca 10.
Telefon: (06-1) 795-2902 romakultura@emet.gov.hu

15. A pályázat érvényességének vizsgálata
Amennyiben a pályázat kezelője a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban, útmutatóban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 7 napos hiánypótlási határidő megjelölésével.
Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a pályázat kezelője megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikusan küld értesítést a pályázónak.
Az alábbi esetekben a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen:
a) nem a 8. pontban meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot;
b) teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében.

16. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a Bíráló Bizottság a pályázati útmutató 7. pontjában meghatározott szempontrendszer és ütemezés szerint végzi.
A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. A Támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.
17. A pályázók döntést követő kiértesítése
Az emberi erőforrások minisztere döntését követően a pályázat kezelője 15 napon belül elektronikus értesítést küld a pályázónak pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.emet.gov.hu honlapon kerül közzétételre.
A támogatói döntés ellen jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van lehetőség.

18. Szerződéskötés
A kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a pályázat kezelője köti meg.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.
A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezettnek be kell nyújtania a jogszabályok (Ávr. 72. §; Áht. 50. §), illetve a Támogató/Támogatáskezelő által előírt nyilatkozatokat, dokumentumokat. A nyilatkozatok, dokumentumok benyújtásának határideje a támogatási szerződés megkötésének napja, kivéve amiről jogszabály eltérően rendelkezik.
A költségvetési támogatások felhasználását - ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak - közbeszerzés alkalmazásához kell kötni.

19. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap.
A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az éves szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó miniszteri rendelet, a támogatási szerződés és a pályázati útmutató 11. pontja tartalmazza.

20. További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a pályázati útmutató tartalmazza.
A pályázat kezelője fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati kiírás keretében.

Jelen pályázati kiírás és a pályázati útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati kiírás és a pályázati útmutató letölthető a http://www.emet.gov.hu, és http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag honlapokról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatnak:
E-mail: romakultura@emet.gov.hu
Telefon: (1) 795-2902 hétfőtől csütörtökig: 8.00-16.30, pénteken: 8.00-14.00

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati útmutató (PDF)
Költségvetés részletes tervezése sablon (Word)Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum