Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése / TÁMOP-5.6.1.B-12/1
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
06/04/2012
Érvényes:
06/04/2012
Tárgymutató:
bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése / TÁMOP-5.6.1.B-12/1
Pályázhat:
- Központi költségvetési irányító szerv (KSH 311)
- Központi költségvetési szerv (KSH 312)
- Helyi önkormányzat (KSH 321)
- Helyi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322)
- Többcélú kistérségi társulás (KSH 326)
- Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 327)
- Területfejlesztési önkormányzati társulás (KSH 328)
- Sportegyesület, sportszövetség, országos sportági szakszövetség (KSH 521)
- Egyéb egyesület (KSH 529)
- Egyház (KSH 551)
- Önálló egyházi intézmény (KSH 552)
- Egyház önálló szervezete (KSH 553)
- Egyházak szövetsége (KSH 554)
- Egyéb egyházi szervezet (KSH 559)
- Közalapítvány (KSH 561)
- Közalapítvány önálló intézménye (KSH 562)
- Egyéb alapítvány (KSH 569)
- Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)
- Nonprofit részvénytársaság (KSH 573)
- Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos,
bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából
veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése
c.
pályázati felhívásához
Kódszám:
TÁMOP-5.6.1.B-12/1

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A1. Alapvető cél és háttér információ
Az összbűnözés az 1980-as évek második felében felgyorsult, majd a rendszerváltozás utáni robbanásszerű növekedést követően stabilizálódott. Az ismertté vált bűnözés évi volumene ugyan jelentős mértékben meghaladja a rendszerváltozást megelőző időszak bűnözését, ám 200 000 bűncselekménnyel alatta marad az 1990-es évek csúcsszámainak. A most már tizenkét éve tartó csökkenés, illetve az utóbbi évek ingadozása azt jelzi, hogy új egyensúlyi szint alakult ki (összes ismertté vált bűncselekmény 2010-ben: 447.186). Az ezredforduló körüli magyar társadalom bűnözése már hasonló méretű és szerkezetű, mint a hagyományos nyugat európai demokráciák bűnözése. A piaci társadalom sajátosságaival rendelkezik.
A fiatalkori bűnözés Magyarországon tíz év folyamatos változását követően - 2010-ra visszaállt az 1999-es szintre (11 540). A gyermekbűnözés elkövetői oldala azonos időszakban kiegyensúlyozottabb, összességében csökkenő tendenciát mutat. A gyakorisági mutatók azt mutatják, hogy a 14 és 18 év kor között lévők mintegy kétszerte nagyobb arányban vesznek részt a bűnözésben, mint a 18 évesnél idősebb népesség.
A gyermek- és fiatalkorúak korcsoportja az ismertté vált sértettek populációján belül viszonylag állandó hányadot képez. Az ismertté vált gyermekkorú sértettek az utóbbi években az összes ismertté vált sértett nagyjából másfél százalékát teszik ki.
A 14 és 17 év közötti sértettek összes sértetthez viszonyított aránya az utóbbi években viszonylag stabil, 3,5-4 százalék körül alakult. A 18 évesnél fiatalabb népesség áldozattá válására jellemző, hogy az erőszakos vagyon elleni bűnözésen belül a rablások 25-30 százalékát, míg a kifosztások 10-12 százalékát a sérelmükre követik el. Az összes erőszakos és garázda bűncselekménynek mintegy 15 százalékát 18 évesnél fiatalabb sértett sérelmére követik el. Ez a hosszabb ideje változatlan tendencia azt jelzi, hogy a gyermek- és fiatalkorú személyek a teljes hazai népesség átlagos áldozattá válási trendjénél tízszer-tizenötször, de a rablások vonatkozásában extrém esetben harmincszor nagyobb eséllyel válnak súlyos, erőszakos bűncselekmény áldozatává.
Széleskörűen elterjedt az a nézet, hogy a gyermek- és fiatalkori bűnözés egyre erőszakosabb. Ezzel szemben a bűnügyi statisztikából megismerhető gyermekbűnözés struktúrája éppen hogy nem az erőszakos bűnözés javára tér el az összbűnözés szerkezetétől. A 14 évnél fiatalabb elkövetők bűnözésében a vagyon elleni bűnözés aránya 71 százalék, ami az összbűnözés átlagát meghaladja.
A gyermek- és fiatalkorúak messze népességarányukon felül jelennek meg az erőszakos bűncselekmények, különösen a rablások által áldozatává váltak között. Ugyanakkor e bűncselekmények elkövetői oldalán is legtöbbször ők szerepelnek. Tekintettel arra, hogy a kevésbé súlyos erőszakkal megvalósított erőszakos bűncselekményeket rendkívül magas látencia jellemzi, a 2008-től mért, a korábbiaknál kedvezőtlenebbnek tűnő adatok feltehetően nem csak az erőszakos bűnözés helyzetének a romlását, hanem a sértettek növekvő feljelentési hajlandóságát és a bűnüldöző szervek javuló bűnfelderítési képességét is jelzik. A kortársagresszió a gyermek- és fiatalkorúak körében gyakran iskolai erőszak formájában jelenik meg, így alapos a feltevés, hogy a szóban lévő adatok mögött részben az iskolai erőszak jelenségét kísérő megnövekedett közérdeklődés és az emberek agresszióval szembeni megváltozott tűrőképessége húzódik meg.
A fiatalkori bűnözés okai között emeli ki a szakirodalom1 az alábbi elemeket:
- hátrányos társadalmi-gazdasági helyzet, szegénység (ezen belül a növekvő gyermekszegénység), a rossz lakhatási körülmények,
- családi környezet (családok felbomlása, a családi élet és a munka összeegyeztetése során felmerülő nehézségekből adódó problémák, érzelmi izoláció, stb), az ezen veszélyeztető tényezők következtében adott válaszok,
- az iskolakerülés és a tanulási kudarcok, amelyek már az iskolában társadalmi megbélyegzést eredményeznek, ez pedig gyakran vezet antiszociális viselkedéshez.
A társadalom védekező képességének növelése érdekében az Országgyűlés elfogadta a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiáját, amely öt beavatkozási területet határoz meg, amelyből a TÁMOP 5.6. intézkedés a társadalmi szegregáció szempontjából legveszélyeztetettebb célcsoportokra fókuszál, úgymint a gyermek- és fiatalkorúak, az áldozatok, a szabadságvesztésre vagy közösségben végrehajtott büntetésre ítéltek, illetve pártfogó felügyelet hatálya alatt állók.
A kiírás ezen csoportok közül a gyermek- és fiatalkorúak társadalmi kirekesztődésének csökkentését, érdek- és jogérvényesítésük növelését kívánja elérni.
Az Európai Unió Tanácsa döntése értelmében a bűnmegelőzés minden olyan intézkedés és beavatkozás, amelynek célja vagy eredménye a bűnözés mennyiségi csökkentése, az állampolgárok biztonságérzetének minőségi javítása, történjék az a bűnalkalmak csökkentésével, a bűnözést előidéző okok hatásának mérséklésével, vagy a sértetté válás megelőzésével.
A közvetlen bűnmegelőzési célú intézkedések körébe sorolható például az általános iskolai tanulmányok félbeszakítása, az ezt kísérő csavargás, koldulás elleni fellépés vagy a futballhuliganizmus megelőzése érdekében tett intézkedés. Közvetett, azaz hatásában bűnözést csökkentő intézkedések között tartják számon például azokat az eredményes szociálpolitikai intézkedéseket, amelyek a tartós, a szakképzetlen, illetve az első munkavállalók munkanélküliségének felszámolására irányulnak. A biztonságra közvetlenül és közvetetten ható intézkedések megvalósulási feltételeit országosan és helyi szinten egyaránt biztosítani kell.
A konstrukció közvetlen célja a bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett gyermekek és fiatalkorúak segítése, a rendőrségi háló és a fogadó intézmény együttműködésének erősítése által. A pályázat kiemelt célja ezen veszélyeztetett korosztály áldozattá és bűnelkövetővé válásának megelőzése, a normaszegéssel járó társadalmi hátrányok csökkentése, valamint integrációs esélyeik növelése.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
B1. Jogi forma
Pályázóként jelen pályázati kiírás keretében a 2010. január 1. előtt bejegyzett, jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó alábbi szervezetek pályázhatnak (a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.)
KSH közlemény alapján):
- Központi költségvetési irányító szerv (KSH 311)
- Központi költségvetési szerv (KSH 312)
- Helyi önkormányzat (KSH 321)
- Helyi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322)
- Többcélú kistérségi társulás (KSH 326)
- Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 327)
- Területfejlesztési önkormányzati társulás (KSH 328)
- Sportegyesület, sportszövetség, országos sportági szakszövetség (KSH 521)
- Egyéb egyesület (KSH 529)
- Egyház (KSH 551)
- Önálló egyházi intézmény (KSH 552)
- Egyház önálló szervezete (KSH 553)
- Egyházak szövetsége (KSH 554)
- Egyéb egyházi szervezet (KSH 559)
- Közalapítvány (KSH 561)
- Közalapítvány önálló intézménye (KSH 562)
- Egyéb alapítvány (KSH 569)
- Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)
- Nonprofit részvénytársaság (KSH 573)
- Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
A jelen kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötniük az útmutató 8. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Pályázati Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a pályázatot tartalmazó CD-n szerepeltetni).
A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
- A konzorcium maximum 3 tagból állhat.
- Egy szervezet önálló Pályázóként csak egy pályázatot nyújthat be (kivéve fenntartó), azonban konzorciumi partnerként több pályázatban is részt vehet.
Amennyiben a pályázni kívánó szervezet nem önállóan működő és/vagy gazdálkodó, úgy a fenntartó szervezet több - max. 4 db - pályázatot is benyújthat, de egy megvalósítási helyszínen történő fejlesztésre (pl. székhely, telephely) csak egy pályázat nyújtható be.
- A kifizetéseket a Támogató partnerenként kezeli.
Konzorciumi partner kizárólag olyan szervezet lehet, amely a projekt során támogatható tevékenységet valósít meg és támogatásban részesül. Amennyiben olyan szervezettel kívánják a projektet megvalósítani, amely támogatásban nem részesül, akkor az együttműködő partnerként vonható be. Az együttműködő partner a Támogatási Szerződést nem írja alá.
Az együttműködő partnerként történő bevonáshoz az együttműködő partnerrel együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató 10. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. Együttműködő Partnerként maximum 5 szervezet vonható be.
A konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie a Pályázati Felhívásban meghatározott követelményeknek, minden konzorciumi tag részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában, továbbá támogatásban részesül.
A pályázó szervezetnek (konzorcium esetén minden tagnak) közvetlen felelősséget kell vállalnia a projekt előkészítéséért és megvalósításáért, azaz nem lehet pusztán közvetítő szervezet.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és a Nemzeti Fejlesztési Miniszter az egységes működési kézikönyv kiadásáról szóló 24/2011. (V.6.) NFM utasítása (a továbbiakban: EMK) szabályozza.

A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése
Jelen pályázati kiírásra nem vonatkozik.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, valamint az útmutatóban előírt mellékletekkel nyújtható be. A projekt adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a http://www.nfu.hu honlapról.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikusan benyújtott projekt adatlapot kizárólag .xzip formátumban fogadjuk el; pdf vagy más formátumban benyújtott projekt adatlap feldolgozására nincsen lehetőség. Az xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kitöltött projekt adatlapot, az elektronikus adathordozón szereplő projekt adatlappal megegyező tartalommal, papír alapon is be kell nyújtani.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot a részletes költségvetéssel együtt és az útmutatóban előírt további mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt projekt adatlappal és nyilatkozattal (nyilatkozat elektronikusan benyújtott pályázathoz) együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TAMOP-5.6.1.B-12/1
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP-5.6.1B-12/1) a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.nfu.hu honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az nfu@nfu.gov.hu e-mail címen, illetve a 06-40/638-638 telefonszámon, illetve személyesen a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) kapható.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. - (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés KSZ-hez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2012. április 16-tól 2012. június 4-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a KSZ kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati útmutató (pdf, 931 kB) (Feltöltve: 2012-03-24)
Adatlap (doc, 341 kB) (Feltöltve: 2012-03-23)
01_adatlap_01_mell_ESZA_koltsegvetes (xls, 7 271 kB) (Feltöltve: 2012-03-23)
02_melleklet_Projekt_adatlap_kitoltesi_utmutato (pdf, 98 kB) (Feltöltve: 2012-03-23)
03_melleklet_ESZA_Altalanos_utmutato_az_elszamolhato_koltsegekrol (pdf, 268 kB) (Feltöltve: 2012-03-23)
04_melleklet_ERFA Altalanos_utmutato_az_elszamolhato_koltsegekrol (pdf, 264 kB) (Feltöltve: 2012-03-23)
5_USZT_kedvezmenyezettek_tajekoztatási_kotelezettsegei (pdf, 192 kB) (Feltöltve: 2012-03-23)
6_USZT_arculati_kezikonyv (pdf, 17 034 kB) (Feltöltve: 2012-03-23)
07_melleklet_Tamogatasi_szerzodes_tervezete (pdf, 241 kB) (Feltöltve: 2012-03-23)
08_melleklet_Konzorciumi_megallapodas_palyazat (doc, 158 kB) (Feltöltve: 2012-03-23)
09_Konzorciumi_egyuttmukodesi_megallapodas_TSZhez (doc, 952 kB) (Feltöltve: 2012-03-23)
10_melleklet_egyuttmukodesi_megallapodas (doc, 157 kB) (Feltöltve: 2012-05-08)
11_melleklet_Szakmai_Oneletrajz minta (doc, 141 kB) (Feltöltve: 2012-03-23)
12_melleklet_Kozzeteteli_kerelem_minta (doc, 153 kB) (Feltöltve: 2012-03-23)
13_melleklet_Utmutato munkaszerz_megbizasi szerz (pdf, 36 kB) (Feltöltve: 2012-03-23)
14_melleklet_kornyezeti_fenntarthatosag_szempontok (pdf, 84 kB) (Feltöltve: 2012-03-23)
15_melleklet_Eselyegyenlosegi_utmutato (pdf, 61 kB) (Feltöltve: 2012-03-23)
16_melleklet_Szakmai_koncepcio (pdf, 39 kB) (Feltöltve: 2012-03-23)
17_melleklet_GANTT-diagram_sablon (xls, 50 kB) (Feltöltve: 2012-03-23)
18_melleklet_Nyilatkozat_elektronikus (doc, 165 kB) (Feltöltve: 2012-03-23)
kormanyrendelet_modositas_201204_11 (doc, 107 kB) (Feltöltve: 2012-05-23)
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum