Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Civil szervezetek adományok után járó normatív kiegészítése / NEA-13-N
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
03/25/2013
Érvényes:
03/25/2013
Tárgymutató:
Civil szervezetek adomány-kiegészítése / NEA-13-N
Pályázhat:
a. szövetség vagy
b. alapítvány, illetve egyesület
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP "CIVIL SZERVEZETEK ADOMÁNYOK UTÁN JÁRÓ NORMATÍV KIEGÉSZÍTÉSE 2013" c. PÁLYÁZATI KIÍRÁSA (Pályázat kiírás kódja: NEA-13-N)

A Közösségi környezet kollégium; a Mobilitás és alkalmazkodás kollégium; Nemzeti összetartozás kollégium; a Társadalmi felelősségvállalás kollégium valamint az Új nemzedékek jövőjéért kollégium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Alapkezelő) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.), a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban: NEAr.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására1.

1. A pályázat célja
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás a társadalmi támogatottságukhoz kapcsolódóan. A civil szervezetek által gyűjtött és elektronikusan bevallott (számviteli beszámoló külön során szerepeltetett) adományok után járó öt százalékos normatív kiegészítés működési támogatásnak minősül.

2. A támogatható tevékenységek
A támogatás a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő tevékenységek, valamint a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítására fordítható.

3. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
A rendelkezésre álló forrást az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosítja a "Nemzeti Együttműködési Alap" elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 332995) terhére.
Pályázati keretösszeg: A Kollégiumok az érvényes pályázatok között (a támogatási igények beérkezési sorrendjében) a NEA-13-M jelű pályázati kiírás 4. pontja alapján az adományok után járó normatív kiegészítésre rendelkezésre álló támogatási forrás (Civil tv. 56. § (1) bekezdés a) pontja szerinti forrás) fennmaradt, fel nem használt részét oszthatják szét.

4. A pályázat benyújtásának alapvető feltételei, keretei

Kollégium
Közösségi környezet
Támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenységi besorolása
A kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek.
Beadási határidő 2013.03.25.
Támogatási időszak kezdő időpontja 2013.03.21.
Támogatási időszak záró időpontja 2014.03.20.
Kollégium
Mobilitás és alkalmazkodás
Támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenységi besorolása
Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófaelhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek.
Beadási határidő 2013.03.25.
Támogatási időszak kezdő időpontja 2013.03.11.
Támogatási időszak záró időpontja 2014.03.10.
Kollégium
Nemzeti összetartozás
Támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenységi besorolása
A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése és az európai integráció, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek.
Beadási határidő 2013.03.25.
Támogatási időszak kezdő időpontja 2013.02.21.
Támogatási időszak záró időpontja 2014.02.20.
Kollégium
Társadalmi felelősségvállalás
Támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenységi besorolása
Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek területén működő civil szervezetek.
Beadási határidő 2013.03.25.
Támogatási időszak kezdő időpontja 2013.03.31.
Támogatási időszak záró időpontja 2014.03.30.
Kollégium
Új nemzedékek jövőjéért
Támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenységi besorolása
A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek.
Beadási határidő 2013.03.25.
Támogatási időszak kezdő időpontja 2013.03.01.
Támogatási időszak záró időpontja 2014.02.28.
Pályázati keretösszeg: A NEA-13-M jelű pályázati kiírás 4. pontja alapján az adományok után járó normatív kiegészítésre rendelkezésre álló támogatási forrás (Civil tv. 56. § (1) bekezdés a) pontja szerinti forrás) fel nem használt része. Jelen pályázat keretében fel nem használt összeg a NEA-13-M jelű pályázati döntés szerinti várólista alapján kerül felhasználásra.

5. Pályázók köre
5.1. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek Civil tv. 59. § (2) bek.
Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
a. szövetség2 vagy
b. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget)
Nem nyújthatnak be pályázatot:
szakszervezetek,
pártok,
párt által alapított alapítványok,
párt részvételével létrehozott egyesületek,
munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
biztosító egyesületek,
egyházak,
közalapítványok,
jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
civil társaságok.
5.2. Pályázatból kizárt szervezetek
Nem jogosult az Alapból működési támogatásra az a civil szervezet, amely a pályázat kiírásának évében a költségvetési törvényben nevesítve részesül működési célú támogatásban. Civil tv. 59. § (3) bek. Nem biztosítható költségvetési támogatás annak a civil szervezetnek, amely az előző években a támogató által azonos célra (működésre) biztosított költségvetési támogatás felhasználásával a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el. Ávr. 76. § (3) bek. Ugyanazon támogatott tevékenységhez költségvetési támogatás egy azonos célú előirányzatból csak egy alkalommal ítélhető meg, ha kormányrendelet ettől eltérően nem rendelkezik. Ávr. 95 § (4) bek. Amennyiben a pályázó NEA-13-M kiírásra benyújtott pályázata támogatásban részesül, akkor a jelen kiíráson elnyert támogatásról le kell mondania. A pályázó a pályázat beadásakor erről nyilatkozik.
5.3. Érvénytelenségi okok
Civil tv. 62. § (2) bek.; NEAr. 3. § (5) bek., 24. § (1) bek. b), (2) bek.; 1. melléklet
- a hiányosan vagy nem az internetes támogatáskezelő rendszer útján vagy határidőn túl benyújtott támogatási igény;
- a támogatási igény NEAr.-ben, valamint a pályázati kiírásban előírt mellékletének hiánya;
- a támogatási igény valamint a mellékletként benyújtott dokumentumok adatai közötti ellentmondás;
- a pályázó a támogatási igény benyújtását megelőző üzleti évről (2012. évről) szóló számviteli beszámolójának oldalhű digitális másolata nem került az EPER-ben vagy a http://www.birosag.hu oldalon feltöltésre;
- ha a támogatási igényt benyújtó civil szervezetet a támogatási igény benyújtásának évében (2013-ban) vette jogerősen nyilvántartásba a bíróság;
- ha a támogatási igényt benyújtó személy nem jogosult a szervezet képviseletére;
- ha a támogatási igény benyújtója a Civil tv. alapján nem jogosult az Alap támogatására;
- az újabb támogatási igény, ha a támogatási igény benyújtója költségvetési éven belül az újabb támogatási igényt a korábbitól eltérő kollégiumhoz nyújtotta be (Ha a pályázó a NEA-13-M jelű kiírásra pályázatot nyújtott be, jelen kiírás keretében pályázatot ugyanahhoz a kollégiumhoz nyújthat be);
- a NEA Tanács elnökének és tagjainak, a Kollégium elnökének és tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozóként összeférhetetlennek jelzett szervezet pályázata;
- ha a pályázónak nincs határidőben benyújtott, érvényes Regisztrációs Nyilatkozata;
- ha a pályázati díj fizetésére kötelezett pályázó a pályázati díjhatáridőben történő átutalását elmulasztotta.
Azon szervezetek, amelyek a 2012. évben, a "Civil szervezetek működési célú támogatása 2013." c. pályázat keretében befizették a pályázati díjat, jelen pályázati eljárásban mentesülnek a pályázati díj megfizetése alól! Egyéb feltételek: A határon túli civil szervezetműködési célú támogatásnak nem lehet kedvezményezettje. Civil tv. 56. § (4) bek. és 59. § (4) bek. Az Alap terhére csak visszatérítendő működési támogatás nyújtható azon közhasznú jogállású civil szervezetnek, amely a pályázat megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben (2012.) beszámolóval igazolható éves bevétele eléri vagy meghaladja az ötvenmillió forintot. Civil tv. 57. § (1) bek. ésNEAr. 14. § (1) bek.
Egy szervezet jelen pályázati kiírásra egy pályázatot nyújthat be, továbbá költségvetési éven belül az újabb támogatási igényt a korábbival megegyező kollégiumhoz szükséges benyújtani. (A2012. évben a "Civil szervezetek működési célú támogatása 2013." c. NEA-13-M jelű kiírásra
benyújtott pályázatokhoz is szükséges igazodni a kollégium vonatkozásában, mivel az szintén a 2013. költségvetési évet érintette.)

6. A támogatási időszak, a támogatás formája
6.1. A támogatási időszak és a támogatás formája
A támogatási időszak a pályázó által a pályázatban megjelölt tevékenységi kör alapján, a megfelelő Kollégium támogatásához kapcsolódó időszak (lásd 4. pont szerinti táblázat). A Kollégium a civil szervezet fenti időszakban felmerült működési költségeihez nyújt vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatást. A költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában történhet. Áht. 52. § (1) A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási határidő végéig megtörténik. Az elszámolás részletes szabályait az "Útmutató a NEA 2013. évi pályázatok szakmai és pénzügyi elszámolásához" című segédlet tartalmazza.

7. Pénzügyi feltételek
7.1. A támogatás mértéke
A civil szervezet működéséhez jelen kiírás keretében akkor biztosítható támogatás, ha a civil szervezetek által gyűjtött és elektronikusan bevallott adomány után járó öt százalékos normatív kiegészítés eléri a 10 000 Ft-ot, azaz tízezer forintot. Az adományok után járó normatív kiegészítésként nyújtott működési támogatás legfeljebb 250 000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint értékig biztosítható. NEAr. 12. § (4) bek. a) A jelen pályázat keretében nyújtható támogatás legkisebb összege 10 000 Ft, legnagyobb összege 250 000 Ft. NEAr. 12. § (4) bek. a)
Jelen pályázat keretében az önrész arányának legkisebb mértéke a támogatási összeg 10 százaléka. A szükséges önrész biztosítása történhet természetben - különösen a közérdekű önkéntes munka4 igazolásával - vagy készpénzben. Jelen pályázat esetében nem lehet az önrész forrása a Nemzeti Együttműködési Alap. Önrésznek minősül minden, az Alapból folyósított támogatáson kívüli forrás, az önrész tartalmazza az egyéb forrás mellett a saját forrást is. NEAr. 11. § (4) bek. Önrésznek minősül, de nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből (pl. minisztériumoktól, elkülönített állami alapokból) kapott más költségvetési támogatás. Ávr. 76. § (2) bek. Az önrésszel a beszámolási kötelezettség keretében el kell számolni.
4 A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szerinti közérdekű önkéntes munka egy órára jutó értékének számításánál a mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér százhatvanad részét (a pályázat kiírásakor ez óránként 612,5 Ft) kell figyelembe venni a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése alapján.
7.2. A finanszírozás módja
Jelen pályázat keretében visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásra is pályázhatnak a civil szervezetek. Előfinanszírozásra vonatkozó kérelem esetén a támogatásból a támogatási időszak kezdő napjától felmerült költségek finanszírozhatók. NEAr. 3. § (1) bek. e) pont; Ávr. 78. § (2) bek.

8. Támogatásból elszámolható költségek köre
A támogatás terhére a NEAr. 6. melléklete szerinti, - a Civil tv. 19. § (2) bekezdés c) pontja alapján felmerült és a támogatási időszak kezdete, valamint az elszámolási határidő vége között pénzügyileg is teljesült - költségek számolhatók el a civil szervezet működésével összefüggésben. A támogatásból elszámolható költségekről részletes tájékoztatást nyújt a Pályázati Útmutató. Jelen pályázat terhére - a pályázó szervezet működésének fenntartását szolgáló - működési költség számolható el.

9. Támogatásból el nem számolható költségek köre
A támogatás terhére kizárólag azok a NEAr. 6. mellékletében meghatározott, továbbá a 8. pontban meghatározott költségek számolhatók el, amelyek a támogatási időszakon belül merültek fel. Nem számolható el az olyan támogatási időszakban felmerült költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó által szervezett programok, rendezvények vagy más projektek költségei. Nem számolhatók el a pályázó fenntartásában működő intézmények költségei. Nem elszámolható kiadás a visszaigényelhető előzetesen felszámított általános forgalmi adó (áfa visszaigénylésre jogosult szervezetek költségvetésükben és elszámolásukban csak a visszaigényelhető áfa nélküli (nettó) összegeket szerepeltethetik).

10. Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER)
Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer, melyet EPER-nek rövidítünk, alkalmas a pályázatok internetes benyújtásától a nyertes pályázatok lezárásáig a teljes folyamat nyomon követésére, a pályázattal és a pályázatot benyújtó szervezettel kapcsolatos adatok nyilvántartására. Az egyszerű regisztrációval naprakészen figyelheti pályázatainak aktuális állapotát (státuszát) vagy az Alapkezelőhöz benyújtott dokumentumokat.
Az EPER-t legkönnyebben úgy éri el, ha a http://www.emet.gov.hu oldalon az EPER feliratra kattint vagy begépeli ezt a címet: http://www.eper.hu/webeper/PALY/PalyBelep.aspx

11. A pályázatok benyújtásának módja és helye
Az érvényes pályázat benyújtásának előfeltétele az érvényes, az Alapkezelő által visszaigazolt EPER regisztrációs nyilatkozat megléte, amely a regisztrációs dokumentum megfelelő kitöltésével, nyomtatásával és beküldésével, továbbá -a pályázati díj fizetése alól nem mentesített pályázók esetében - a pályázati díjmegfizetésével érhető el. A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani!
11.1. Regisztrációs Nyilatkozat
A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak a http://eper.hu/webeper/paly/palybelep.aspx honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs Nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató tartalmazza. Az EPER használatához, a regisztrációs folyamat elvégzéséhez további segítséget nyújt a (http://www.emet.gov.hu) oldalról letölthető "Felhasználói kézikönyv" is. Az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (melyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton (1381 Budapest, Pf. 1407) legkésőbb a jelen pályázat beadásának napján kell megküldeni! Ha a 2013. évre érvényes regisztrációval rendelkezik, kérjük, ellenőrizze az EPER-ben megadott adatait, amennyiben változás történt vagy módosítást lát szükségesnek, az EPER-ből kinyomtatott módosított Regisztrációs Nyilatkozat(melyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton (1381 Budapest, Pf. 1407) legkésőbb a jelen pályázat beadásának napján kell megküldeni! A borítékon szíveskedjenek feltüntetni a következőket: "NEA Regisztrációs nyilatkozat". Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1381 Budapest, Pf. 1407
11.2. Pályázati díj
A pályázat benyújtásának feltétele a pályázati díj átutalása. Ennek összege 2000 Ft, azaz kettőezer forint. A pályázati díjat legkésőbb a pályázati beadása napján kell befizetni, be nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után. Azon szervezetek, amelyek a 2012. évben, a "Civil szervezetek működési célú támogatása 2013." c. pályázat keretében befizették a 3.000 Ft költségtérítést (pályázati díjat), jelen pályázati eljárásban mentesülnek a pályázati díj megfizetése alól! A pályázati díjat átutalással a következő számlaszámra kell befizetni: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000. A közlemény rovatban kérjük, pontosan tüntessék fel a szervezet adószámát, illetve a "NEA-2013-N" megjelölést a beazonosíthatóság érdekében!
11.3. Pályázat benyújtásának helye:
A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani az alábbi oldalon: http://www.eper.hu A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit a Pályázati Útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.
11.4. Elektronikus pályázati adatlap
Az elektronikus pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz az elektronikus pályázati adatlap minden kérdésére választ adva kell benyújtani.
A pályázat benyújtásáig az EPER rendszerbe fel kell tölteni a pályázó szervezet 2012. évről szóló (a szervezet képviselője által aláírt) számviteli beszámolójának oldalhű (teljes terjedelmében olvasható) digitális másolatát. Nem kell csatolni a számviteli beszámolót, ha: a) a pályázat benyújtásáig már korábban csatolta a pályázó szervezet 2012. évről szóló(a szervezet képviselője által aláírt) számviteli beszámoló oldalhű digitális másolatát és az EPER rendszerben az elérhető, megnyitható, teljes terjedelmében olvasható vagy
b) a pályázat benyújtásáig http://www.birosag.hu oldalon elérhetővé vált a pályázó szervezet 2012. évről szóló (a szervezet képviselője által aláírt) számviteli beszámolójának oldalhű digitális másolata és az elérhető, megnyitható, teljes terjedelmében olvasható. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a szerződéskötésig szükséges megküldeni az Alapkezelő részére a pályázó szervezet számviteli beszámolójának letétbe helyezését igazoló dokumentum (érkeztető bélyegzővel ellátott irat vagy ajánlott küldeményként feladott levél feladóvevénye) egyszerű másolatát.
11.5. A pályázat benyújtási határideje
Az egyes kollégiumokhoz tartozó beadási határidőket A pályázat benyújtásának alapvető feltételei, keretei c. táblázat (4. pont) tartalmazza.
12. A pályázat formai vizsgálata és tartalmi bírálata
12.1. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (azaz véglegesített) pályázatokat az EPER automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A támogatási igény Alapkezelő általi formai vizsgálatára, annak beérkezésétől számított 15 napon belül kerül sora beérkezés sorrendjében. NEAr. 3. § (5) bek. A formai bírálat szempontjait az alábbi táblázatban olvashatja. Úgy készítettük el a táblázatot, hogy annak segítségével már a pályázat beadása előtt önellenőrzést végezhet. Mivel a táblázatban olvasható szempontok szerint fogja az Alapkezelő a beérkezett pályázatok formai követelményeit ellenőrizni, majd érvényességi megállapítást tenni, ezért javasoljuk, hogy ellenőrizze végig pályázatát beküldés/véglegesítés előtt!
5 Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 1. § (4) bekezdés a) pontja, 4. §-a, valamint a 7. § (7) bekezdése alapján a civil szervezetnek felajánlott SZJA 1%-a költségvetési támogatásnak minősül, nem adománynak! 6Bár az Alapkezelőnek a pályázat beérkezésétől számítva 15 nap áll rendelkezésére a formai bírálatra, a jogorvoslati lehetőség miatt a végleges lista az érvényes pályázatokról csak később, a beadási határidőtől számított hatvan nap múlva áll rendelkezésre.
12.2. Az érvényesség megállapítása
Formai szempontból érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének maradéktalanul megfelel. Az Alapkezelő kizárólag formai szempontból vizsgálja a benyújtott pályázatokat. A NEA pályázatai esetében formai hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért, ha a beadott pályázat formai hibát tartalmaz, akkor az Alapkezelő a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja. NEAr. 3. § (5) bek.
12.3. A pályázat elbírálása
A pályázatok bírálatát a NEA kollégiumai végzik. Az Alapkezelő a támogatási igény benyújtási határidejének lejártát követő hatvan6 napon belül megküldi az illetékes kollégium részére döntéshozatal céljából az érvényes támogatási igények adatait tartalmazó listát.
A pályázatok elbírálása beérkezési sorrend alapján történik, ami alapján a kollégium rangsort
állít fel. A kollégium -a rendelkezésre álló keret és a rangsor ismeretében- a bírálat során az alábbi támogató döntéseket hozhatja: a pályázat támogatása.
a pályázat feltételes (várólistás7) támogatása.
7Jelen pályázat esetében a várólista fogalmán a pályázatok beérkezési sorrendje alapján felállított, a rangsor és a keretösszeg alapján támogatásban nem részesülő pályázatok listáját kell érteni.

13. Az elbírálás határideje
A kollégium a formai bírálatot követően az érvényes támogatási igények végleges adatait tartalmazó lista kézhezvételétől számított 10 napon belül dönt.

14. Pályázók döntést követő kiértesítése
A Tanács elnöke a Civil tv. 61. § (7) bekezdés szerinti eljárásban a 4. § (2) bekezdés szerinti támogatási döntéssel kapcsolatos álláspontjáról 5 napon belül nyilatkozik. Ha a támogatási döntéssel egyetért - vagy a nyilatkozattételre nyitva álló határidőt elmulasztja -, az Alapkezelő az egyetértő nyilatkozat kézhezvételétől - vagy a határidő eredménytelen elteltétől - számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a támogatási igény benyújtóját a támogatási döntésről, vagy kiadja a Támogatói okiratot. Civil tv. 61. § (7) bek.,NEAr. 5. § (1) bek. Támogatási igény feltételes elfogadása (várólista) esetén az Alapkezelő elektronikus úton küld értesítést öt napon belül (a döntési lista aláírását követően), amely tartalmazza a feltételes támogatás feltételeit.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a NEA honlapján, a http://www.civil.kormany.hu ,illetve a http://www.emet.gov.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

15. Jogorvoslati lehetőség

A támogatás igénylője vagy a kedvezményezett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a Támogatói okiratok kiadására, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő. A kifogást az Alapkezelő címére postai úton, de az emberi erőforrások miniszterének címezve kell benyújtani a kifogásolt döntés közlésétől számított öt munkanapon belül. Ávr. 90. § (1) bek.

16. Támogatói okirat kiadása
A támogatási döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül az Alapkezelő kiadja a Támogatói okiratot. A támogatás igénybevételére a Támogatói okirat keretei között van lehetőség. Ávr. 71. § (1) bek.;NEAr. 5. § (1) bek. A döntéskor megítélt összeg legalább 10%-ának mértékéig önrészt kell biztosítani. A készpénzben rendelkezésre álló önrész rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell a Pályázati Útmutatóban leírtak szerint.

17. A támogatás folyósítása
A finanszírozás módjára vonatkozó támogatási döntés a támogatást igénylő szervezet előfinanszírozásra vonatkozó kérelme hiányában utófinanszírozás. A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor. NEAr. 3. § (1) e), 4. § (6) bek., 5. § (7) bek. A folyósításra kerülő költségvetési támogatásból a költségvetési támogatásban részesülő szervezetet terhelő köztartozás összege visszatartásra kerül és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírásra kerül. Áht. 52. § (3) bek. A kifizetés feltételeit a Támogatói okirat tartalmazza. Előfinanszírozás esetén az Alapkezelő a Támogatói okirat megküldésével egy időben intézkedik a támogatási összeg kifizetéséről, utófinanszírozás esetén az elszámolás elfogadását követően kerül sor a kifizetésre.

18. A támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó feltételek
18.1. Módosítási kérelem
A kedvezményezett a Támogatói okirat adatainak változása esetén köteles módosítási kérelmet benyújtani az EPER-ben.
18.2. Nyilvánosság
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az releváns:
a szervezet székhelyén / működési helyén kihelyezett tájékoztató felirat,
honlap működtetése esetén, a Nemzeti Együttműködési Alap támogatóként történő megjelenítése.
18.3. Elszámolás
A kedvezményezettek a támogatás és az elvárt önrész felhasználásáról a Támogatói okirat és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a Pályázati Útmutató ad tájékoztatást. I. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a pénzügyi elszámolás része: a) a költségvetési tervben szereplő tételek felhasználására vonatkozó számlaösszesítő,
b) a költségvetési támogatás felhasználását igazoló számlák, számviteli bizonylatok eredeti példányának záradékolt8 és hitelesített másolatai a költségvetési terv szerinti bontásban (a 100.000,- Ft alatti pénzügyi dokumentum-másolatokat nem szükséges beküldeni, de a számlaösszesítőre fel kell vezetni és az eredeti példányt záradékolni is kell), c) kifizetést igazoló bizonylatok, valamint az ezekhez kapcsolódó dokumentumok, d) az Ávr. 80. § (4) bekezdése értelmében a pénzügyi teljesítési nyilatkozat beküldése.
8 Jelen támogatás esetében a saját forrásnak nem minősülő önrész záradékolását nem kell e jogviszonyhoz kapcsolódóan elvégezni.
II. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a szakmai beszámoló része: a) elektronikus szakmai adatlap, b) kötelezően előírt, vagy a pályázati programban vállalt dokumentumok (kiadványok, szórólapok stb.)
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a http://www.civil.kormany.hu és a http://www.emet.gov.hu honlapokról. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen a továbbiakban: elszámolás) benyújtásának (postára adás) végső határideje a támogatási időszak leteltét követő 30. nap, de legkésőbb a 2. oldal táblázata szerinti napot követő harmincadik nap. NEAr. 6. § Szabályszerű elszámolás esetén az Alapkezelő a kézhezvételt követő hatvan napon belül értesíti az elszámolás benyújtóját az elszámolás elfogadásáról. A kollégium részére az el nem fogadott elszámolással kapcsolatos előterjesztés az elszámolás kézhezvételét követő hatvan napon belül kerül megküldésre. NEAr. 7. § (1) bek. Amennyiben a folyósításra kerülő költségvetési támogatásból a költségvetési támogatásban részesülő szervezetet terhelő köztartozás összege visszatartásra került, a kedvezményezett Támogatói okiratban foglalt beszámolási kötelezettsége a teljes megítélt összeg vonatkozásában fennáll, így az a visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő összegű köztartozásra is kiterjed.
18.3.1. Szakmai beszámoló
A szakmai beszámoló a pályázatban vállalt feladatok megvalósulását mutatja be. A kedvezményezettnek a szakmai beszámoló adatlapot az EPER-ben kell kitöltenie. A beküldött szakmai beszámoló ellenőrzése kiterjed annak vizsgálatára, hogy az elfogadott, érvényes programterv az elszámolásban rögzített kérdések megválaszolásával megvalósultnak tekinthető-e.
18.3.2. Pénzügyi elszámolás
A pénzügyi elszámolás keretében a kedvezményezettnek a Támogatói okiratban megjelölt időszakban megvalósult gazdasági események költségeit igazoló számviteli bizonylatokat és azok pénzügyi teljesítését (kifizetését) igazoló bizonylatokat egy számlaösszesítő, valamint teljességi nyilatkozat melléklettel együtt kell benyújtania az EPER pénzügyi elszámolás moduljának használatával.
18.4. Helyszíni ellenőrzés
Az Alapkezelőnek és egyes szervezeteknek (pl. Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal) lehetőségük van arra, hogy a támogatási időszak alatt és az elszámolási határidőtől számított 5 évig ellenőrizze a támogatás felhasználását. Ennek érdekében a pályázattal kapcsolatos minden szerződést, számlát, bizonylatot és más okiratot az elszámolási határidőtől számított 10 évig a kedvezményezett köteles megőrizni és lehetővé tenni, hogy az ellenőrzésre jogosult szervezet azokba betekintsen.

19. Lezárás
Előfinanszírozott pályázati program esetén: A támogatott pályázati cél szerződés szerinti megvalósulását követően, a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program teljes költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás elfogadásával kerül sor a pályázat lezárására. A pályázati program lezárásának tényéről az Alapkezelő értesíti a kedvezményezettet, egyúttal intézkedik az esetleges banki felhatalmazó levél visszavonásáról is. Utófinanszírozott pályázati program esetén: a támogatott pályázati cél szerződés szerinti megvalósulását követően, a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program teljes költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás elfogadása után 15 napon belül kerül sor a támogatási összeg utalására és a pályázat lezárására.

20. Iratbetekintés
A pályáztatás során keletkezett iratokba való betekintés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Knyt.) szabályai alapján lehetséges. Az eljárás során keletkezett iratok főszabály szerint nyilvánosak, így az adatot igénylő azokba betekinthet, arról másolatot készíthet, kivonatot kérhet az alábbi kivételek figyelembe vételével. Nem teljesíthető az adatszolgáltatás az alábbi esetekben:
személyes adat, különleges adat (ide nem értve az érintett személy kérelmét);
üzleti titok;
minősített adat;
a döntés meghozatalát megelőzően a döntés megalapozását szolgáló adatok tekintetében, továbbá,
ha a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot - az adatfajták meghatározásával - törvény honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési vagy bűnmegelőzési, központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből, bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel korlátozza.

21. További információ
A pályázattal kapcsolatban további információkat a 06-1-795-2921 és a 06-1-795-2937 telefonszámokon, a nea@emet.gov.hu e-mail címen, valamint a Civil Információs Centrumoknál kaphatnak. A Civil Információs Centrumok elérhetőségeit az 1. sz. melléklet tartalmazza (http://civil.kormany.hu/admin/download/9/71/50000/20121003_CIC_elerhetosegek.pdf).A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati útmutató
Támogatói okirat minta
NEA Általános Szerződési FeltételekIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum