Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) megalakulása, valamint működésük fejlesztésére, és a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulása / KAB-KEF-09-A/B/C/D
Kiíró:
ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.
Határidő:
06/03/2009
Érvényes:
06/03/2009
Tárgymutató:
drogprobléma kezelésE, helyi stratégiák / KAB-KEF
Pályázhat:
belföldi székhellyel rendelkező
- budapesti kerületi, városi, megyei jogú városi és megyei önkormányzatok,
- önkormányzati fenntartású intézmények (a feladat ellátásra való önkormányzati megbízással),
- önkormányzati társulások (kistérségi KEF esetén) vagy
- társadalmi szervezetek (csak regionális KEF esetén)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) megalakulására, valamint működésük fejlesztésére, és a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására
(A pályázat kódja: KAB-KEF-09-A/B/C/D)

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) a szociális és munkaügyi miniszter 7/2009 (III. 18.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdet Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) megalakulására, valamint működésük fejlesztésére és a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására.

1. A pályázat célja, kategóriái
A pályázat célja Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) alakítása, működésük fejlesztése és helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása, illeszkedve a "Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" c. dokumentumhoz.

Pályázati kategóriák:
"A" kategória
A pályázat célja, hogy azoknak a már eddig is működő városi/budapesti kerületi /kistérségi/megyei/regionális KEF-eknek, melyek megfelelnek a KEF működés alapkritériumainak:
1) folytatólagos működését - koordinációs tevékenységét segítse, valamint
2) előmozdítsa a KEF-ek illetékességi területére érvényes helyi stratégiák megvalósulását.

"B" kategória
A pályázat célja, hogy azoknak a már eddig is működő városi/budapesti kerületi /kistérségi/megyei/regionális KEF-eknek, melyek megfelelnek a KEF működés alapkritériumainak:
1) segítse folytatólagos működését, kibővített (forrásteremtő) koordinációs tevékenységét, valamint
2) tegye lehetővé a KEF-ek illetékességi területére érvényes helyi stratégiák megvalósulását egyéb, nem a KEF pályázati kategória keretében hozzáférhető források igénybevételével.
Azok a KEF-ek pályázhatnak "B" kategóriában, akik megfelelnek az "A" kategória kritériumainak, azonban a megváltozott finanszírozási feltételek között stratégiájuk megvalósításához szükséges források előteremtésére nem látnak lehetőséget a KAB-KEF-09-A pályázat keretén belül.

"C" kategória
A pályázat célja, hogy a már eddig is működő, de érvényben lévő helyi stratégiával még nem rendelkező városi/budapesti kerületi /kistérségi/megyei és regionális KEF-ek - melyek megfelelnek a KEF működés alapkritériumainak - folytatólagos működését, koordinációs tevékenységét segítse.

"D" kategória
A pályázat célja, hogy Budapest kerületeiben, valamint a magyarországi régiókban regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok alakuljanak, valamint az előző évek pályázati rendszerében támogatásban még nem részesült, újonnan alakult, de a pályázat kiírásakor már legalább 6 hónapja működő városi, megyei, kistérségi KEF-ek (amelyek megalakulásukat hivatalos dokumentummal igazolni tudják) további működését elősegítse. Ezen új és újjáalakuló KEF-ek esetében az a cél, hogy olyan szervezetekké fejlődjenek, melyek alkalmasak arra, hogy multidiszciplináris teamként, a területen működő intézmények és a helyi közösség bevonásával a "Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében" című dokumentumból kiindulva meghatározzák a helyi szükségleteket, és az azokra adandó válaszokat, és mindezek ismeretében kidolgozzák és végrehajtsák saját munkatervüket és feladataikat. Már működő, de korábban még nem pályázó kistérségi KEF abban az esetben kaphat támogatást, ha térségében nem működik városi KEF.
"D" kategóriában pályázhatnak azok a régebben alakult, de az elmúlt években működési gondokkal küzdő, folyamatos működést felmutatni nem tudó, illetve működésüket szüneteltetett KEF-ek is, amelyek vállalják, hogy a 2009-es évben újból beindítják működésüket.
2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 90 000 000 Ft, azaz kilencvenmillió forint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény XXVI. SZMM fejezet 16/40 "A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok" alcím elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 228653) terhére.
A kategóriák közötti forrásarányok meghatározása a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján történik.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
"A" kategóriában
1. a KEF folytatólagos működésére, koordinációs tevékenységre pályázatonként maximum 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető, ezen felül
2. a helyi stratégia megvalósulásának elősegítésére
a) 100 ezer főnél nagyobb lélekszámú illetékességi terület esetén pályázatonként maximum 2 500 000 Ft, azaz kétmillió-ötszázezer forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető;
b) 50 és 100 ezer fő közötti lélekszámú illetékességi terület esetén pályázatonként maximum 2 000 000 Ft, azaz kettőmillió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető;
c) 50 ezer és 20 ezer fő közötti lélekszámú illetékességi terület esetén pályázatonként maximum 1 500 000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

"B" kategóriában
A KEF folytatólagos működésére, kibővített (forrásteremtő) koordinációs tevékenységére pályázatonként maximum 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

"C" kategóriában
A KEF folytatólagos működésére, koordinációs tevékenységre pályázatonként maximum 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

"D" kategóriában
A KEF megalakulásának és működésének támogatására minimum 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint és maximum 800 000 Ft, azaz nyolcszázezer forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

4. A támogatás mértéke
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A pályázó által biztosítandó önrész minimum a bekerülési költségek 10%-a.
Önrésznek kizárólag a pályázó által biztosított pénzbeli és nem pénzbeli saját erő minősül, abba más forrás nem értendő bele. Az önrészen felüli támogatás az államháztartás állami költségvetésen kívüli alrendszereiből is igénybe vehető.
Az "A" kategóriában az önrész megosztása arányosan történjen a koordinációs tevékenységek, és a helyi stratégiához kapcsolódó egyes tevékenységek között. Az önrész lehet pénzbeli, illetve dologi feltételek, szolgáltatások biztosításának forintosított értéke is.

5. A támogatás folyósítása
A pályázó által választott beszámolási/folyósítási konstrukció szerint, utófinanszírozás formájában történik a Pályázati Útmutató 10. pontja szerint. Amennyiben az elnyert támogatás nem haladja meg az 1 millió forintot, a támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a pályázati útmutató fent jelzett pontja szerint.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó pénzügyi bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

6. Támogatási időszak
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2009. szeptember 1. és 2010. augusztus 31. közé eső időszak.

7. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó, egy kategóriában csak egy pályázatot nyújthat be.

8. A pályázók köre
8.1. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
"A" kategóriában
1. belföldi székhellyel rendelkező
- budapesti kerületi, városi, megyei jogú városi és megyei önkormányzatok,
- önkormányzati fenntartású intézmények (a feladat ellátásra való önkormányzati megbízással),
- önkormányzati társulások (kistérségi KEF esetén) vagy
- társadalmi szervezetek (csak regionális KEF esetén);
2. a pályázó legalább egyszer már pályázott KEF koordinációs feladatok ellátására;
3. a pályázó e pályázat benyújtási határidejéig a 2007-es és korábbi KEF-es pályázataival elszámolt, és/vagy a lemondott összeget a pályázatkezelőnek visszautalta;
4. rendelkeznek érvényben lévő, a KEF illetékességi területére vonatkozó, a drogprobléma kezelését célzó, 2010. augusztus 31-ig érvényes vagy a pályázati idő alatt (2009. szeptember 1. után és 2010. augusztus 31. előtt) lejáró helyi stratégiával, amit az önkormányzat, önkormányzati társulás elfogadott, és az elfogadásról szóló nyilatkozatot legkésőbb a szerződéskötésig benyújtják a pályázatkezelőhöz;
- a 2009-es a KAB-KEF-09-A kategóriában nyertes pályázóknak képviselő-testületi, ill. közgyűlési határozatot kell benyújtaniuk a stratégia elfogadásáról (amennyiben ezt a korábbi pályázati évben nem tették már meg)
- a 2009-ben új vagy módosított stratégiával először pályázóknak legalább az önkormányzat valamely kompetens bizottságának elfogadó határozatát szükséges benyújtaniuk,
- amennyiben a stratégia a pályázati idő alatt (2009. szeptember 1. után és 2010. augusztus 31. előtt) lejár, úgy a pályázó kötelezi magát arra, hogy a lejárat ideje előtt Támogatónak megküldi a meghosszabbított vagy átdolgozott stratégiáját, és legalább az önkormányzat valamely kompetens bizottságának a stratégia elfogadásáról szóló határozatát.
5. a KEF rendelkezik a pályázat benyújtásakor érvényes Szervezeti és Működési Szabályzattal (SZMSZ);
6. feltöltötte az NDI által működtetetett központi KEF honlapra (http://www.kef.hu) az alábbi dokumentumokat:
- érvényes SZMSZ,
- érvényes helyi stratégia,
- érvényes KEF "Bemutatkozás",
- aktualizált KEF tagintézmény lista;
7. benyújtja a pályázati program stratégiára vonatkozó részének megvalósításáért felelős intézmények, szervezetek által tett, 4. sz. melléklet szerinti szándéknyilatkozatot (stratégia megvalósítására pályázók esetében feltétel).

"B" kategóriában
1. belföldi székhellyel rendelkező
a. budapesti kerületi, városi, megyei jogú városi és megyei önkormányzatok,
b. önkormányzati fenntartású intézmények (a feladat ellátására való önkormányzati megbízással),
c. önkormányzati társulások (kistérségi KEF esetén),
d. társadalmi szervezetek (csak regionális KEF esetén);
2. a pályázó legalább egyszer már pályázott KEF koordinációs feladatok ellátására;
3. a pályázó e pályázat benyújtási határidejéig a 2007-es és korábbi KEF-es pályázataival elszámolt, és/vagy a lemondott összeget a pályázatkezelőnek visszautalta;
4. rendelkeznek érvényben lévő, a KEF illetékességi területére vonatkozó, a drogprobléma kezelését célzó, 2010. augusztus 31-ig érvényes vagy a pályázati idő alatt (2009. szeptember 1. után és 2010. augusztus 31. előtt) lejáró helyi stratégiával, amit az önkormányzat, önkormányzati társulás elfogadott, és az elfogadásról szóló nyilatkozatot legkésőbb a szerződéskötésig benyújtják a pályázatkezelőhöz;
a. a 2009-es a KAB-KEF-09-A kategóriában nyertes pályázóknak képviselő-testületi, ill. közgyűlési határozatot kell benyújtaniuk a stratégia elfogadásáról (amennyiben ezt a korábbi pályázati évben nem tették már meg),
b. a 2009-ben új vagy módosított stratégiával először pályázóknak legalább az önkormányzat valamely kompetens bizottságának elfogadó határozatát szükséges benyújtaniuk,
c. amennyiben a stratégia a pályázati idő alatt (2009. szeptember 1. után és 2010. augusztus 31. előtt) lejár, úgy a pályázó kötelezi magát arra, hogy a lejárat ideje előtt Támogatónak megküldi a meghosszabbított vagy átdolgozott stratégiáját, és legalább az önkormányzat valamely kompetens bizottságának a stratégia elfogadásáról szóló határozatát.
5. a KEF rendelkezik a pályázat benyújtásakor érvényes Szervezeti és Működési Szabályzattal (SZMSZ);
6. feltöltötte az NDI által működtetetett központi KEF honlapra (http://www.kef.hu) az alábbi dokumentumokat:
a. érvényes SZMSZ,
b. érvényes helyi stratégia,
c. érvényes KEF "Bemutatkozás",
d. aktualizált KEF tagintézmény lista.

"C" kategóriában
1. belföldi székhellyel rendelkező
a. budapesti kerületi, városi, megyei jogú városi és megyei önkormányzatok,
b. önkormányzati fenntartású intézmények (a feladatra való önkormányzati megbízással),
c. önkormányzati társulások (kistérségi KEF esetén),
d. társadalmi szervezetek (csak regionális KEF esetén);
2. a pályázó legalább egyszer már pályázott KEF koordinációs feladatok ellátására;
3. a pályázó e pályázat benyújtási határidejéig a 2007-es és korábbi KEF-es pályázataival elszámolt, és/vagy a lemondott összeget a pályázatkezelőnek visszautalta
4. nem rendelkeznek érvényben lévő, a KEF illetékességi területére vonatkozó, a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiával; Nyertes pályázat esetén a stratégiát a pályázónak a pályázati időszak lezárultáig (2010. augusztus 31.) el kell készíteni, és azt, valamint a stratégia önkormányzat vagy önkormányzati társulás valamely kompetens bizottságának a stratégia elfogadásáról szóló határozatát a szakmai beszámolóval együtt kell beküldeni.
5. a KEF rendelkezik a pályázat benyújtásakor érvényes Szervezeti és Működési Szabályzattal;
6. feltöltötték az NDI által működtetetett központi KEF honlapra (http://www.kef.hu) az alábbi dokumentumokat:
- érvényes SZMSZ,
- érvényes KEF "Bemutatkozás",
- aktualizált KEF tagintézmény lista.

"D" kategóriában
1. belföldi székhellyel rendelkező
- budapesti kerületi önkormányzatok és budapesti önkormányzati fenntartású intézmények (a feladatra való önkormányzati megbízással), amelyek kötelezik magukat Kábítószerügyi Egyeztető Fórum létrehozására, illetve a területükön régebben alakult, de az elmúlt években folyamatos működést felmutatni nem tudó KEF rendszerszerű működésének beindítására, s erről a pályázat benyújtása során nyilatkoznak,
- nem fővárosi önkormányzatok, amelyek kötelezik magukat regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum létrehozására és befogadására, s erről a pályázat benyújtása során nyilatkoznak,
- nem fővárosi önkormányzatok, önkormányzati fenntartású intézmények (a feladatra való önkormányzati megbízással) vagy önkormányzati társulások, ahol van újonnan alakult, de a pályázat kiírásakor már legalább 6 hónapja működő városi, megyei, kistérségi KEF, amelyek a KEF megalakulását hivatalos dokumentummal igazolni tudják,
- nem fővárosi önkormányzatok, önkormányzati fenntartású intézmények (a feladatra való önkormányzati megbízással) vagy önkormányzati társulások, melyek vállalják a területükön régebben alakult, de az elmúlt években folyamatos működést felmutatni nem tudó KEF rendszerszerű működésének újraindítását, s erről a pályázat benyújtása során nyilatkoznak;
2. a KEF illetékességi területének lakossága meghaladja a 20 000 főt.


Mind a négy kategóriában, azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (továbbiakban: EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 5.2 pontja szerint.

8.2. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
b) a korábban nyújtott állami vagy európai uniós támogatásokkal az előírt határidőre nem számolt el,
c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
e) szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van,
f) csőd-, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
h) munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek,
i) pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményi.

8.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

9. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
Az internetes pályázati adatlap kitöltésén kívül a pályázóknak a Pályázati útmutató 5.3 pontjában felsorolt dokumentumokat postai úton kell megküldenie az ESZA Kht. címére (1134 Budapest, Váci út 45.) a borítékra ráírva KAB-KEF-09-A/B/C/D. A postára adás határideje: 2009. június 3. A határidőn túl postára adott dokumentumok érvénytelenek.
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a http://www.esf.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mailcím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 5. pontja tartalmazza.

10. A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje 2009. június 3. 24:00 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.

11. Pályázatkezelő
ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága
1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
http://www.esf.hu

12. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére kerül sor a Pályázati Útmutató 7. pontjában meghatározott szempontrendszer szerint
Amennyiben a Pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban, útmutatóban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 10 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével, a beadási határidőtől számított 10 munkanapon belül.
Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat érvénytelen:
a) nem a 8. pontban meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot;
b) teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében.
Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a Pályázatkezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a pályázónak. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen a pályázó a kiértesítéstől számított 8 munkanapon belül panasszal élhet a pályázatkezelőnél megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva. Az elmulasztott hiánypótlás teljesítésére már nincs lehetőség.

13. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a Bírálati Bizottság a Pályázati Útmutató 8. pontjában meghatározott szempontrendszer szerint végzi
A Bírálati Bizottság döntési javaslatát a pályázatok beadási határidejétől (hiánypótlás esetén a hiánypótlásra megállapított határidő lejártának napjától) számított 45 napon belül teszi meg. A támogatásokról a szociális és munkaügyi miniszter dönt a Bírálati Bizottság javaslatának megérkezését követő 15 napon belül. A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.

14. A pályázók döntést követő kiértesítése
A szociális és munkaügyi miniszter döntését követően a Pályázatkezelő 8 munkanapon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.szmm.gov.hu és a http://www.esf.hu honlapokon kerülnek közzétételre.
A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.

A támogatási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.

15. Szerződéskötés
A kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a pályázatkezelő köti meg.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.

16. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
1 millió Ft-ot meghaladó támogatási összeg esetén:
Az első részösszegről (a támogatás 25%-a) szóló pénzügyi elszámolás beküldési határideje: legkésőbb 2009. október 31.
A második részletről (a támogatás 25%-a) szóló pénzügyi elszámolás beküldési határideje: 2010. január 31.
A harmadik részletről (a támogatás 25%-a) szóló pénzügyi elszámolás beküldési határideje: 2010. április 30.
A végbeszámoló, - melynek tartalma a támogatás utolsó 25%-áról szóló pénzügyi elszámolás, valamint a megvalósult projekt egészéről szóló szakmai beszámoló - benyújtásának végső határideje: legkésőbb 2010. szeptember 30.
A pályázó által választott beszámolási/folyósítási konstrukciók szerint a fenti beszámolási határidők is változnak, a Pályázati Útmutató 10. pontja szerint.

1 millió Ft alatti támogatási összeg esetén:
A beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap.

A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az éves és évközi szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó miniszteri rendelet, a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 14. pontja tartalmazza.

17. További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.

Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a http://www.esf.hu, a http://www.szmm.gov.hu honlapokról, vagy beszerezhető a Pályázatkezelő 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címén.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 273-4250-es telefonszámon, valamint a hazaitamogatas@esf.hu e-mailcímen.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati felhívás
pályázati útmutatóIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum