Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések - Rugalmas munkahelyek (KMR) / TÁMOP-2.4.5-12/8
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
06/29/2012
Érvényes:
06/29/2012
Tárgymutató:
munka és a magánélet összehangolása (KMR) / TÁMOP-2.4.5-12/8
Pályázhat:
Vállalkozások (jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező vállalkozások):
- jogi személyiségű gazdasági társaságok: kft. (KSH 113), rt. (KSH 114), európai részvénytársaság (KSH 115)
- takarék- és hitelszövetkezet (KSH 122)
- mezőgazdasági szövetkezet (KSH 124)
- európai szövetkezet (KSH 125)
- biztosító szövetkezet (KSH 126)
- szociális- és iskola szövetkezet (KSH 127)
- egyéb szövetkezet (KSH 129)
- ügyvédi iroda (KSH 131)
- vízitársulat (KSH 133)
- víziközmű-társulat (KSH 134)
- erdőbirtokossági társulat (KSH 135)
- végrehajtó iroda (KSH 136)
- közjegyzői iroda (KSH 137)
- magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés (KSH 138)
- egyéb, máshova nem sorolt jogi személyiségű vállalkozás (KSH 139)
- jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok: kkt. (KSH 211), bt. (KSH 212)
Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek:
- központi költségvetési irányító szerv (KSH 311)
- központi költségvetési szerv (KSH 312)
- helyi önkormányzat (KSH 321)
- helyi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322)
- polgármesteri hivatal (KSH 325)
- többcélú kistérségi társulás KSH 326)
- helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 327)
- területfejlesztési önkormányzati társulás (KSH 328)
- társadalombiztosítási költségvetési irányító szerv (KSH 331)
- társadalombiztosítási költségvetési szerv (KSH 332)
- köztestületi költségvetési irányító szerv (KSH 341)
- köztestületi költségvetési szerv (KSH 342)
- országos kisebbségi önkormányzat (KSH 351)
- országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 352)
- országos kisebbségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 353)
- regionális fejlesztési tanács (KSH 361)
- térségi fejlesztési tanács (KSH 362)
- megyei fejlesztési tanács (KSH 363)
- kistérségi fejlesztési tanács (KSH 365)
- helyi kisebbségi önkormányzat (KSH 371)
- helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 372)
- helyi kisebbségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 373)
- költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv (KSH 381)
- költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv (KSH 382)
Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:
- sportegyesület, sportszövetség, országos sportági szakszövetség (KSH 521)
- egyéb egyesület (KSH 529)
- szakszervezet (KSH 531)
- egyéb munkavállalói érdekképviselet (KSH 532)
- kamara (KSH 541)
- egyéb köztestület (KSH 549)
- egyház (KSH 551)
- önálló egyházi intézmény (KSH 552)
- egyéb egyházi szervezet (KSH 559)
- közalapítvány (KSH 561)
- közalapítvány önálló intézménye (KSH 562)
- egyéb alapítvány (KSH 569)
- nonprofit korlátolt felelősségű társasági (KSH 572)
- nonprofit részvénytársaság (KSH 573)
- európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (KSH 574)
- önkéntes kölcsönös biztosító pénztár (KSH 581)
- magánnyugdíjpénztár (KSH 582)
- vegyes nyugdíjpénztár (KSH 583)
- egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
- nonprofit közkereseti társaság (KSH 621)
- nonprofit betéti társaság (KSH 622)
- egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP-2.4.5-12/1-8 jelű, „A munka és a magánélet összehangolását segítő (munka)helyi kezdeményezések” című konstrukció beadási határideje módosult, a pályázatok benyújtására 2012. május 30-től június 29-ig van lehetőség.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi
kezdeményezések
Rugalmas munkahelyek
c.
pályázati felhívásához
Kódszám:
TÁMOP-2.4.5-12/8
Közép-magyarországi Régió

A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Alapvető cél és háttér információ
A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól. Az alkalmazkodás rugalmas, de ugyanakkor biztonságos munkaerő-piaci feltételeket kíván meg, ami egyfelől lehetővé teszi a vállalkozások számára az igazodást a változó feltételekhez, másfelől biztosítja a munkavállalók számára a foglalkoztatás biztonságát, segíti a munkahely megtartását, vagy munkanélküliség esetén az újbóli elhelyezkedést. A rugalmasság és a biztonság együttesen szükségesek ahhoz, hogy a munkaerőpiacon belüli átmenetek - iskolából a munka világába, egyik munkahelyről a másikra, munkanélküliségből vagy inaktivitásból a munka világába, munkából nyugdíjba - az egyén számára pozitív kimenetet eredményezzenek.
Mindehhez széles eszköztárra van szükség, amelyek egy része az Új Széchenyi Terv keretei között támogatható, más része pedig olyan szabályozási vagy intézményrendszert érintő módosításokat feltételez, amelyek a program keretein kívül valósíthatók meg. A Foglalkoztatási Program a rugalmasság és a biztonság szempontjainak érvényesítéséhez egyrészt az aktív munkaerő-piaci politikák támogatásán keresztül járul hozzá, másrészt a változásokhoz való alkalmazkodás alapvető eszközének tekinti a szak- és felnőttképzés támogatását, az egész életen át tartó tanulás ösztönzését, valamint a család és a munka összehangolását segítő intézkedéseket is.
A vállalatok alkalmazkodóképességének, termelékenységének növelésére, illetve a munkaerőpiactól távol maradók aktivizálására egyaránt megoldást jelenthet a nem hagyományos (atipikus) foglalkoztatási formák elterjesztése, olyan új munkalehetőségek feltárása, amelyek rugalmasan illeszkednek a munkaerő-piaci szereplők igényeihez, ugyanakkor megteremtik a foglalkoztatás biztonságának feltételeit.
Magyarországon a jogszabályok viszonylag tág lehetőséget adnak a rugalmas foglalkoztatásra, azonban ennek ellenére nem mondható el, hogy a munkaerő-piaci szereplők különösebben éltek is volna ezzel a lehetőséggel. 2009-ben az összes munkavállaló 23%-a dolgozott a nem hagyományos foglalkoztatási formák valamelyikében. Ebből 4%-ot a részmunkaidőben dolgozók, 7%-ot a határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak, 12%-ot pedig az önfoglalkoztatottak tettek ki. Az uniós átlag 38,9% valamennyi nem tipikus foglalkoztatási formát tekintve. Legnagyobb a különbség a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók esetében, akikre vonatkozóan az EU27 átlaga 15,1%, míg az EU 15 tagállamok esetében 18% ez az arány.
A különbség különösen szembeötlő, ha a nemek közötti eltéréseket is figyelembe vesszük, míg a férfiaknak uniós szinten körülbelül harmada dolgozik valamely nem hagyományos foglalkoztatási formában, addig a nők közül csaknem minden második. A felmérések szerint a nők részmunkaidős munkavállalásának fő oka a kisgyermek nevelése, gondozása. A részmunkaidős munkavállalás okai között meg kell említeni az egyéb családtag ápolását, valamint az oktatásban, képzésben való részvételt is. (Mindemellett az is megfigyelhető, hogy sokan dolgoznak részmunkaidőben csupán azért, mert nem találtak megfelelő teljes munkaidős foglalkoztatási lehetőséget.)
Fontos azonban kiemelni, hogy a nem hagyományos foglalkoztatási formákban való munkavégzés a munkaerő-piac rugalmasságnak csupán egyik eleme. A vállalatok, intézmények mint foglalkoztatók szempontjából a foglalkoztatás rugalmasságának fontos része a munkaszervezés rugalmassága, a munkakörök és egyes szervezeti egységek közötti gyors átmenetek biztosítása, a munkatársak távolléte esetére a helyettesítések megoldása, a termelési igények és a munkavállalók preferenciái alapján összeállított munkarendek, valamint az egyéni élethelyzeteket (pl. kisgyermek vagy egyéb gondozásra szoruló hozzátartozó ápolása, oktatásban, képzésben való részvétel, betegség stb.) megfelelően és rugalmasan kezelni képes humánpolitika kialakítása is.
A konstrukció keretében olyan pályázatok támogatására van lehetőség, amelyek a munkáltatóknál a foglalkoztatás rugalmasságát úgy növelik, hogy az érdemben hozzájáruljon a munka és a magánélet összeegyeztetésének elősegítéséhez. Emellett nem valósíthat meg olyan átszervezést, átalakítást, amely a munkavállalót akaratán kívül részmunkaidős vagy egyéb atipikus foglalkoztatási formába, illetve számára előnytelen munkarendben, munkaidőben való foglalkoztatásba kényszeríti.
A munkaerő-piaci rugalmasság vállalati szintű ösztönzésével párhuzamosan a foglalkoztatás rugalmasságát befolyásoló egyéb tényezők (munkajog, bérköltségek) felülvizsgálata is napirenden van, hozzájárulva ezzel a pályázat keretében bevezetett intézkedések hosszú távú fenntarthatóságához.
A munkavállaló személyes élethelyzetét figyelembe vevő munkarend és munkaszervezés képes a munkavállaló egyéni igényeit, szükségleteit jobban figyelembe venni, így lehetőséget nyújt a jelenleg nem foglalkoztatott emberek munkaerő-piacra való visszatérése, illetve a családi és munkahelyi kötelezettségüket nehezen összeegyeztetni tudó munkavállalók munkaerő-piacon való maradására is.
Az új Munka Törvénykönyvének fontos célkitűzése a rugalmasabb munkaerőpiac megteremtése, ennek érdekében számos rugalmas foglalkoztatási lehetőséget nevesít.

Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretöszszeg a Közép-magyarországi Régióban 250 000 000 forint.
A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10%-a, azaz legfeljebb 25 000 000 forint fordítható.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
Vállalkozások (jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező vállalkozások):
- jogi személyiségű gazdasági társaságok: kft. (KSH 113), rt. (KSH 114), európai részvénytársaság (KSH 115)
- takarék- és hitelszövetkezet (KSH 122)
- mezőgazdasági szövetkezet (KSH 124)
- európai szövetkezet (KSH 125)
- biztosító szövetkezet (KSH 126)
- szociális- és iskola szövetkezet (KSH 127)
- egyéb szövetkezet (KSH 129)
- ügyvédi iroda (KSH 131)
- vízitársulat (KSH 133)
- víziközmű-társulat (KSH 134)
- erdőbirtokossági társulat (KSH 135)
- végrehajtó iroda (KSH 136)
- közjegyzői iroda (KSH 137)
- magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés (KSH 138)
- egyéb, máshova nem sorolt jogi személyiségű vállalkozás (KSH 139)
- jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok: kkt. (KSH 211), bt. (KSH 212)
Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek:
- központi költségvetési irányító szerv (KSH 311)
- központi költségvetési szerv (KSH 312)
- helyi önkormányzat (KSH 321)
- helyi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322)
- polgármesteri hivatal (KSH 325)
- többcélú kistérségi társulás KSH 326)
- helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 327)
- területfejlesztési önkormányzati társulás (KSH 328)
- társadalombiztosítási költségvetési irányító szerv (KSH 331)
- társadalombiztosítási költségvetési szerv (KSH 332)
- köztestületi költségvetési irányító szerv (KSH 341)
- köztestületi költségvetési szerv (KSH 342)
- országos kisebbségi önkormányzat (KSH 351)
- országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 352)
- országos kisebbségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 353)
- regionális fejlesztési tanács (KSH 361)
- térségi fejlesztési tanács (KSH 362)
- megyei fejlesztési tanács (KSH 363)
- kistérségi fejlesztési tanács (KSH 365)
- helyi kisebbségi önkormányzat (KSH 371)
- helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 372)
- helyi kisebbségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 373)
- költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv (KSH 381)
- költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv (KSH 382)
Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:
- sportegyesület, sportszövetség, országos sportági szakszövetség (KSH 521)
- egyéb egyesület (KSH 529)
- szakszervezet (KSH 531)
- egyéb munkavállalói érdekképviselet (KSH 532)
- kamara (KSH 541)
- egyéb köztestület (KSH 549)
- egyház (KSH 551)
- önálló egyházi intézmény (KSH 552)
- egyéb egyházi szervezet (KSH 559)
- közalapítvány (KSH 561)
- közalapítvány önálló intézménye (KSH 562)
- egyéb alapítvány (KSH 569)
- nonprofit korlátolt felelősségű társasági (KSH 572)
- nonprofit részvénytársaság (KSH 573)
- európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (KSH 574)
- önkéntes kölcsönös biztosító pénztár (KSH 581)
- magánnyugdíjpénztár (KSH 582)
- vegyes nyugdíjpénztár (KSH 583)
- egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
- nonprofit közkereseti társaság (KSH 621)
- nonprofit betéti társaság (KSH 622)
- egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699)
A jelen kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és az EMK szabályozza.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a projekt adatlapon, a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be. A projekt adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt adatlapot kizárólag xzip formátumban fogadjuk el; pdf vagy más formátumban benyújtott projekt adatlap feldolgozására nincsen lehetőség.
Az xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a közreműködő szervezet kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.
A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Az adatlaphoz tartozó nyilatkozatot (F8. pont 1. dokumentum) papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírva kell benyújtani.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal (F8. pont 1. dokumentum) együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai3/futárposta4 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-2.4.5-12/8
A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések - Rugalmas munkahelyek
Közreműködő szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázatok személyes benyújtására lehetőség nincs.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a pályázati felhívás kódszámát (TÁMOP-2.4.5-12/8), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetők le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu
honlap: http://www.ujszechenyiterv.gov.hu
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. - (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés közreműködő szervezethez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2012.05.01-től 2012.06.29-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (pdf, 175 kB)
Pályázati útmutató (pdf, 939 kB)
Adatlap (doc, 343 kB)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum