Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében / TAMOP - 3.2.12-12/1
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
05/31/2012
Érvényes:
05/31/2012
Tárgymutató:
szakemberek továbbképzése, kulturális / TAMOP - 3.2.12-12/1
Pályázhat:
311 Központi költségvetési irányító szerv
312. Központi költségvetési szerv
321 Helyi önkormányzat
322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
325 Polgármesteri Hivatal
326 Többcélú kistérségi társulás
327 Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása
328 Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
341 Köztestületi költségvetési irányító szerv
342 Köztestületi költségvetési szerv
351 Országos kisebbségi önkormányzat
352 Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv
371 Helyi kisebbségi önkormányzat
372 Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv
381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
529 Egyéb egyesület
541 Kamara
549 Egyéb köztestület
551 Egyház
552 Önálló egyházi intézmény
553 Egyház önálló szervezete
554 Egyházak szövetsége
559 Egyéb egyházi szervezet
561 Közalapítvány
569 Egyéb alapítvány
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
591 Egyesülés
599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
699 Egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
951 Gesztorönkormányzat, társulás
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kulturális szakemberek továbbképzése a
szolgáltatásfejlesztés érdekében
c.
pályázati felhívásához
Kódszám:
TAMOP - 3.2.12-12/1

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
Alapvető cél
Alapvető cél és háttér információ
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek:
1. Gyógyító Magyarország - Egészségipar
2. Megújuló Magyarország - Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés - Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés - Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány - Innováció - Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés - Tranzitgazdaság
A pályázati konstrukció - szervesen kötődve az Új Széchenyi Terv általános céljaihoz - a Tudomány - Innováció - Növekedés valamint a Foglalkoztatás kitörési ponthoz kapcsolódva, lehetővé teszi a kulturális intézmények számára a TÁMOP és TIOP keretében támogatott kulturális alapú szolgáltatásfejlesztések fenntarthatóságát és széles körű elterjesztését segítő humán-erőforrás igények biztosítását.
A konstrukció célja a humánerőforrás fejlesztés révén a kulturális intézmények alkalmassá tétele az új tanulási formák alkalmazására a gyermek és ifjúsági korosztály, valamint a hátrányos helyzetű csoportok számára, eredménye pedig ezen tanulási formák elterjesztése, az élethosszig tartó tanulást elősegítő szolgáltatások számának növekedése, a látogatottságnak, valamint a formális oktatás hatékonyságának növelése.
Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra1 rendelkezésre álló keretösszeg 1.456.815.907 forint.
A konstrukció keretében ERFA típusú tevékenységek finanszírozására nincs lehetőség.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

B. A PÁLYÁZÓK KÖRE
A pályázatot benyújtani jogosult szervezetek
Az 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet hatálya alá tartozó kulturális intézmények vagy fenntartóik az alábbiak szerint:
1. Közművelődési intézmények a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 74. §-a valamint az 1. melléklet p) pontja szerint, vagy fenntartóik, amennyiben alkalmazottaik képzése az 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet hatálya alá tartozik.
Közművelődési intézménynek csak olyan szervezet minősülhet,
a) amely a 2011-es évben közművelődési tevékenységet folytatott, és ezt jelentette a "Jelentés a 2011. évben folytatott közművelődési tevékenységekről" elnevezésű, 1438-as számú statisztikai adatlapon;
b) valamint megfelel a hivatkozott jogszabályi feltételeknek, azaz olyan alapító okirattal rendelkező költségvetési intézmény, vagy egyéb fenntartású szervezet, melyet egy másik, jogi személyiséggel rendelkező szervezet tart fenn, vagy alapított közművelődési feladatok ellátására.
Amennyiben az önállóan pályázat benyújtására és szerződéskötésre jogosult közművelődési intézmény önállóan pályázik, a pályázat csak a pályázó intézmény fejlesztésére vonatkozhat.
Amennyiben közművelődési intézmény(ek) fenntartója pályázik, a pályázat több, általa fenntartott közművelődési intézményre vonatkozhat. Egy intézmény fejlesztése csak egyetlen pályázatban lehetséges. Fenntartó által benyújtott pályázat esetében a támogatás kizárólag a jelen pályázat feltételei szerint, a közművelődési intézmény(ek) fejlesztésére fordítható.
Az elszámolható költségekhez kapcsolódó számláknak, számviteli bizonylatoknak a pályázó (fenntartó pályázása esetén a fenntartó) nevére kell szólnia.
2. Az 1997. évi CXL tv. szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények, vagy fenntartóik. Önállóan pályázni nem jogosult, muzeális intézmények vonatkozásában:
a) muzeális intézmény tagintézményében (filia) megvalósuló fejlesztés esetében a központi muzeális intézmény
b) egyéb esetben a B1.2 pontban meghatározott formában működő fenntartóik pályázhatnak, amennyiben alkalmazottak képzése az 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet1 hatálya alá tartozik.
Amennyiben az önállóan pályázat benyújtására és szerződéskötésre jogosult muzeális intézmény önállóan pályázik, a pályázat csak a pályázó intézmény fejlesztésére vonatkozhat.
Amennyiben muzeális intézmény(ek) fenntartója pályázik, a pályázat több, általa fenntartott muzeális intézményre vonatkozhat. Egy intézmény fejlesztése csak egyetlen pályázatban lehetséges.
Fenntartó által benyújtott pályázat esetében a támogatás kizárólag a jelen pályázat feltételei szerint, a muzeális intézmény(ek) fejlesztésére fordítható.
Az elszámolható költségekhez kapcsolódó számláknak, számviteli bizonylatoknak a pályázó (fenntartó pályázása esetén a fenntartó) nevére kell szólnia.
3. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény által meghatározott nyilvános könyvtárak vagy könyvtári tevékenységet folytató szervezetek vagy fenntartóik, amennyiben alkalmazottaik képzése az 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet hatálya alá tartozik.
Amennyiben az önállóan pályázat benyújtására és szerződéskötésre jogosult könyvtár önállóan pályázik, a pályázat csak a pályázó intézmény fejlesztésére vonatkozhat.
Amennyiben könyvtár(ak) fenntartója pályázik, a pályázat több, általa fenntartott könyvtárra vonatkozhat. Egy intézmény fejlesztése csak egyetlen pályázatban lehetséges. Fenntartó által benyújtott pályázat esetében a támogatás kizárólag a jelen pályázat feltételei szerint, a könyvtár(ak) fejlesztésére fordítható.
Az elszámolható költségekhez kapcsolódó számláknak, számviteli bizonylatoknak a pályázó (fenntartó pályázása esetén a fenntartó) nevére kell szólnia.
4. A közokiratokról és a nyilvános magánlevéltárakról szóló 1995. évi LXVI. Törvény hatálya alá tartozó közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak, vagy fenntartóik, amennyiben alkalmazottaik képzése az 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet hatálya alá tartozik.
Amennyiben az önállóan pályázat benyújtására és szerződéskötésre jogosult levéltár önállóan pályázik, a pályázat csak a pályázó intézmény fejlesztésére vonatkozhat.
Amennyiben levéltárak fenntartója pályázik, a pályázat több, általa fenntartott levéltárra vonatkozhat. Egy intézmény fejlesztése csak egyetlen pályázatban lehetséges. Fenntartó által benyújtott pályázat esetében a támogatás kizárólag a jelen pályázat feltételei szerint, a levéltár(ak) fejlesztésére fordítható.
Az elszámolható költségekhez kapcsolódó számláknak, számviteli bizonylatoknak a pályázó (fenntartó pályázása esetén a fenntartó) nevére kell szólnia.
A pályázatokat a felsorolt szervezetek/intézmények a fentiek szerint benyújthatják egyénileg és konzorciumban is. A konzorciumra vonatkozó feltételeket a B1.3 pont tartalmazza.
A fentiek szerint tehát a következők szerint lehet pályázni:
a) az 1-3 pontban felsorolt intézmények (muzeális intézmény, könyvtár, közművelődési intézmény) - amennyiben működési jogaik tekintetében önállósággal rendelkeznek és a projekt megvalósítása során kiállított számlák az intézmény nevére szólnak - önállóan pályázhatnak
b) az 1-3 pontban felsorolt kulturális intézmények fenntartói pályázhatnak a kulturális intézményeik kulturális szakembereinek képzésére. Ebben az esetben egy fenntartó egy vagy több általa fenntartott kulturális intézményre nyújt be egy darab pályázatot. Egy pályázatban több intézménytípus (közművelődési intézmény, könyvtár, muzeális intézmény, levéltár) fejlesztésére is sor kerülhet.
c) Konzorcium keretében az a) és b) pontban felsorolt módon pályázó szervezetek közösen nyújtanak be pályázatot. A konzorciumban benyújtott pályázat a bírálatnál a pontozás révén előnyben részesül.
Bármely pályázó szervezet csak egy pályázatot adhat be, és bármely fejlesztett intézmény/intézményegység/tagintézmény csak egyetlen pályázatban szerepelhet. Amennyiben egy intézmény fejlesztése több pályázatban is szerepelne, valamennyi érintett pályázat elutasításra kerül.
Jogi Forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi (a B1.1 pontban foglaltaknak megfelelő) szervezet pályázhat (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
311 Központi költségvetési irányító szerv
312. Központi költségvetési szerv
321 Helyi önkormányzat
322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
325 Polgármesteri Hivatal
326 Többcélú kistérségi társulás
327 Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása
328 Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
341 Köztestületi költségvetési irányító szerv
342 Köztestületi költségvetési szerv
351 Országos kisebbségi önkormányzat
352 Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv
371 Helyi kisebbségi önkormányzat
372 Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv
381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
529 Egyéb egyesület
541 Kamara
549 Egyéb köztestület
551 Egyház
552 Önálló egyházi intézmény
553 Egyház önálló szervezete
554 Egyházak szövetsége
559 Egyéb egyházi szervezet
561 Közalapítvány
569 Egyéb alapítvány
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
591 Egyesülés
599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
699 Egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
951 Gesztorönkormányzat, társulás
Amennyiben együttműködő partner bevonására is szükség van, az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá.
Konzorciumra vonatkozó feltételek
A jelen kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az Útmutató 7A. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Pályázati Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet.
(Felhívjuk a figyelmet, hogy a cégszerűen aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a pályázatot tartalmazó CD/DVD-n szerepeltetni, melyet a C10 pont alapján a pályázó kötelezett eredeti példányban a dokumentáció részeként megőrizni).
A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
- A konzorcium tagok száma minimum 3, maximum 8.
- Valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie a B1.1 és a B1.2 pont feltételeinek.
- A konzorciumi tagok közül legalább kettőnek olyan, a B1.1 pontnak megfelelő szervezetnek kell lennie, mely (a 2001-es népszámlálás adatai szerint) 10 000 főnél kevesebb lakónépességű településen működő intézmény/intézményegység/tagintézmény fejlesztésére pályázik.
- A konzorcium egyik tagjának el kell látnia a konzorciumvezetői teendőket (projektmenedzser és pénzügyi vezető alkalmazásával).
- A projekt finanszírozása konzorciumi tagonként történik.
A konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie a Pályázati Felhívásban meghatározott követelményeknek, és minden konzorciumi tagnak részt kell vennie a pályázat alapvető céljának megvalósításában, amely alapján támogatásban részesül.
Méret
Jelen pályázati kiírás esetében nem releváns.

C. PÁLYÁZAT TARTALMA
Támogatható tevékenységek köre
A kulturális intézmények szakembereinek át- és továbbképzését célzó, az 1/2000 (I.14.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-nak megfelelő, a TÁMOP és TIOP keretében támogatott kulturális alapú szolgáltatásfejlesztések fenntarthatóságát és széles körű elterjesztését segítő humánerőforrás igényének biztosítása.
A Rendeletben meghatározott intézményi körnek a Rendelet hatálya alá tartozó munkatársai számára a képzéseken történő részvétel támogatása.
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések
A C1.3 pont "Célcsoport" alpontjában szereplő feltételeknek megfelelő munkatársak eredményes részvétele a következő feltételeknek megfelelő képzéstípusokon:
1) A kultúráért felelős miniszter által akkreditált, tanfolyam jellegű szakmai továbbképzés.
2) Az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő iskolarendszeren kívüli formában, kulturális területre vonatkozó szakképesítést adó képzés.
3) Felsőoktatási intézmény által folytatott, kulturális területre vonatkozó szakirányú továbbképzés.
A képzések a felsorolt típusok közül tetszőlegesen választhatóak ki, de támogathatóságuk az alábbi feltételhez kötött:
Az a képzés, amelyre a munkáltató kötelezi a munkavállalót, s ezzel kötelezettséget vállal a képzési költség fedezésére is (a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000 (I.14.) NKÖM rendelet 12.§. (1) bekezdése alapján), nem támogatható. A támogatható képzéstípusok listája a Pályázati útmutató 16. számú mellékletében található.
Az egyes támogatási fajták szerinti képzéstípusokra vonatkozó támogatási intenzitásokat a D2 pont és a Pályázati útmutató 16. melléklete alapján kell megállapítani.
Kötelező feltételek:
- Valamennyi, a képzésbe bevont szakembernek legalább 60 óra/fő időtartamú képzésen kell részt vennie. (A 60 órás minimumkövetelmény több képzés igénybevételével is teljesíthető, de valamennyi igénybevett képzés időtartamának el kell érnie a minimum 30 órás időtartamot.)
- A bevont szakmai munkakörben foglalkoztatott szakembereknek sikeresen el kell végeznie a képzéseket. (Okiratot, pl: bizonyítványt/tanúsítványt kell szereznie vagy látogatási igazolást kell kapnia). Ez alól csak vis maior eset (halál, tartós betegség, munkaviszonyban a foglalkoztatott által kezdeményezett változás) képezhet kivételt.
- A képzéseknek a fejlesztett intézmény/intézményegység/tagintézmény valamely (jelenlegi vagy jövőbeni) szakmai szolgáltatásához kell kapcsolódniuk.
- Amennyiben az eredetileg képzésre küldött szakmai munkakörben foglalkoztatott szakember előre nem látható ok nem tudja folytatni a képzést, más szakemberrel kell őt pótolni. (Az esetleges többletköltségeket a kedvezményezett köteles finanszírozni.)
Egyéb kötelező tevékenységek:
Projekt megvalósítással összefüggő projektmenedzsment tevékenység
§ A pályázónak/konzorciumvezetőnek vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja:
- 1 fő projektmenedzser,
- 1 fő pénzügyi vezető.
Tájékoztatás, nyilvánosság
A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket az NFÜ (http://www.ujszechenyiterv.gov.hu) honlapjáról letölthető "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" (4. számú melléklet) című dokumentum, valamint az "Arculati kézikönyv" (5. számú melléklet) tartalmazza.
A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs munkatársával.
Az előírt kommunikációs tevékenységek elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után.
Horizontális elvekre vonatkozó előírások
1) Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése
Az 1083/2006/EK rendelet a támogatások alapelveként határozza meg az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosítását. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében csak olyan projekt támogatható, amely teljesíti az alábbiakban előírt feltételeket, és ezzel hozzájárul az esélyegyenlőség és fenntartható fejlődés biztosításához.
A pályázónak egyéb követelményként a Projekt adatlap 2. számú mellékletében megjelölt intézkedések közül mind az esélyegyenlőség, mind a fenntartható fejlődés vonatkozásában a kötelezően vállalandó 2-2 szempont mellett minimum 1-1 darabot, ki kell választania, a kiválasztott intézkedéseket pedig a végrehajtás során teljesítenie, illetve megvalósítania szükséges.
a) Esélyegyenlőség
A választott intézkedések nem tartalmazhatnak jogszabály által kötelezően előírt tevékenységeket, a kötelező elemek teljesítése teljességi kritérium, ezeket a pályázó nyilatkozatok aláírásával igazolja.
Az adatlapon megadott intézkedések, részletes és pontos bemutatása szükséges a részletes projekt dokumentációban. A pontos feltételeket, az egyes intézkedések elfogadásának feltételeit a Pályázati útmutató 11. számú melléklete, valamint az alábbiak tartalmazzák.
Több esetben akkor is elfogadható az intézkedés, ha az már meglévő esélyegyenlőségi intézkedés.
A Projekt adatlap 2. számú mellékletében található táblázaton a pályázat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával jelzi a pályázó, hogy milyen esélyegyenlőségi intézkedés esetében vállal többletteljesítményt.
Több projektpartner, vagy társulási, konzorciumi pályázat esetén az egyes esélyegyenlőségi vállalások teljesítésének megosztása már a pályázat elkészítésekor tisztázandó, az adatok megadásakor azokat összesítetten kell megadni.
Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a roma származás és a fogyaték olyan különleges személyes adat, amely csak az érintettek önkéntes és írásbeli, egyedi hozzájárulása alapján kerülhet rögzítésre. A hozzájárulás akkor tekinthető megadottnak, ha az megfelelő tájékoztatáson alapul. Ha roma vagy fogyatékos embert jelöl meg egy pályázat lehetséges munkavállalóként, képzendő személyként, akkor a személy projektbe való belépésétől kezdve rendelkeznie kell olyan dokumentummal, melyben az érintett hozzájárul ahhoz, hogy őt roma vagy fogyatékos munkavállalóként, tanulóként stb. definiálják.
A vállalt és szerződött esélyegyenlőségi intézkedésekről rendszeresen be kell számolni (időszakos és záró beszámoló), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik.
Kötelezően teljesítendő szempontok:
- Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása
- A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart
b) Fenntarthatóság
A választott intézkedések nem tartalmazhatnak jogszabály által kötelezően előírt tevékenységeket, a kötelező elemek teljesítése teljességi kritérium, ezeket a pályázó nyilatkozatok aláírásával igazolja.
A Projekt adatlap 2. számú mellékletében található táblázatban a pályázat benyújtásakor érvényes érték, befejezéskor és a projekt fenntartás végén várható érték megadásával kell jeleznie a pályázónak vállalásait. A fenntarthatósági szempontok értékét az adatlapon a fejlesztett szervezetre, szervezetekre kell megadni projektszinten. Több projektpartner, vagy társulási, konzorciumi pályázat esetén az egyes vállalások teljesítésének megosztása már a pályázat elkészítésekor tisztázandó, az adatok megadásakor azokat összesítetten kell megadni.
Egyes szempontok mértékegysége csak szöveges (IGEN/NEM) vállalást tesz lehetővé, azonban a szempontok többsége számszerűsíthető. Amennyiben a vállalást pénznemben kell megadni, a projekt befejezéskor és fenntartás végén tervezett értéket a pályázat benyújtásának évére diszkontált árakon kell megadni. Bármely szempont vállalásakor az a cél, hogy a pályázó valamilyen javulást érjen el. Ez a javulás az adott szempont jellegétől függően lehet növekedés (pl. megújuló energiafelhasználás arányának növelése), illetve csökkenés (pl. veszélyes hulladék arányának csökkentése). Bizonyos esetekben a már megvalósított szempontok szinten tartása is megfelelő. Ebben az esetben a projekt befejezéskor és fenntartás végén tervezett érték megadásakor legalább a jelenlegi helyzet fenntartását kell biztosítani. Visszalépés nem megengedett.
A Projekt adatlap 2. számú mellékletében található táblázatban a pályázat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával jelzi a pályázó, hogy milyen fenntarthatósági intézkedés esetében vállal többletteljesítményt.
A többletvállalást a pályázat benyújtásakor érvényes értéktől kell számítani. Egy környezeti fenntarthatósági szempont akkor tekinthető teljesítettnek, ha a pályázó a projekt befejezéséig megvalósítja a többletvállalást, és (ahol ez az adatlap alapján lehetséges) annak eredményét a projekt fenntartás időszakának végéig fenntartja.
A vállalt és szerződött fenntarthatósági intézkedésekről rendszeresen be kell számolni (időszakos és záró beszámoló), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik.
Kötelezően teljesítendő szempontok:
- Fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya
- Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél
A pontos feltételeket, az egyes intézkedések elfogadásának feltételeit a Pályázati útmutató 10. számú melléklete tartalmazza
Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások
A bírálatnál előnyt élveznek azok a pályázók/konzorciumok:
- Melyek több intézmény fejlesztésére pályáznak.
- A pályázat során fejlesztendő intézmény/intézményegység/tagintézmény működési helye a 311/2007. Korm. rendeletben meghatározott 47 leghátrányosabb helyzetű kistérség valamelyikébe vagy a 240/2006. Korm. rendeletben meghatározott, az országos átlagot legalább 1,75-szeresen meghaladó munkanélküliségű települések körébe tartozik.
- Amelyek esetében a fejlesztendő intézménynek volt közoktatást, élethosszig tartó tanulást szolgáló tevékenysége az elmúlt 2 évben
- Amelyek esetében a pályázó intézmény vagy a konzorciumvezető pályázati tapasztalattal rendelkezik az alábbiak szerint
o hazai támogatásban részesült (Nemzeti Kulturális Alap, valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium vagy jogelődjei részéről, vagy Vendégváró tájházak, a Tengertánc, vagy az Alfa pályázatok) az elmúlt 5 évben.
o EU társfinanszírozású programban nyertes pályázattal rendelkezik.
- Amely konzorcium esetében a konzorciumi tagok közül több mint kettő tag olyan, a B1.1 pontnak megfelelő szervezet, mely (a 2001-es népszámlálás adatai szerint) 10 000 főnél kevesebb lakónépességű településen működő intézmény fejlesztésére pályázik.
Nem támogatható tevékenységek köre
A C1. pontban felsoroltakon kívül más tevékenység nem támogatható, jelen konstrukcióban nem elszámolható illetve azok a konkrét tevékenységek, amelyekre a pályázó az NFT I., ÚMFT illetve egyéb pályázati forrásból már kapott támogatást, nem támogathatóak.
Projekt területi korlátozása
A fejlesztett intézmény(ek)(intézményegység(ek)/tagintézmény(ek) fejlesztésben részesülő telephelye/telephelyei a Közép-magyarországi Régión kívül található/találhatóak.
(Konzorcium esetén a feltétel valamennyi konzorciumi tag valamennyi fejlesztett intézményére vonatkozik.)

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
Támogatás formája
Jelen pályázati konstrukció keretében az uniós állami támogatási szabályok értelmében vett vállalkozások1 gazdasági jellegű tevékenységéhez nyújtott támogatások a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L sorozat 214. szám, 2008.08.09) (általános csoportmentességi rendelet) 39. cikkelye alapján képzési támogatásnak minősülhetnek, vagy az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5, 2006.12.28) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősülhetnek.
Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a lehet az alábbiak szerint:
1) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alapján nem állami támogatásnak minősülő támogatások esetében a támogatás intenzitása 100%.
Nem minősül állami támogatásnak a közoktatási szolgáltatásfejlesztést szolgáló, a Pályázati Útmutató 16. számú mellékletének I/A. pontjában felsorolt képzéstípusok támogatása. A közokiratokról és a nyilvános magánlevéltárakról szóló 1995. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak szakemberei képzésének támogatása nem minősül állami támogatásnak, vagyis 100%-os intenzitással támogatható.
2) A Pályázati Útmutató 16. számú mellékletének I/B és C. pontjaiban felsorolt képzéstípusok esetében a támogatás állami támogatásnak minősül.
Állami támogatás esetén a támogatás a pályázó választása alapján minősülhet:
A) Csekély összegű (de minimis) támogatásnak (támogatási intenzitás: 100%)
Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006.12.28.) alapján csekély összegű (de minimis) támogatás azoknak a vállalkozásoknak nyújtható, amelyek a támogatás igénybevételének évében és az azt megelőző két pénzügyi év időszakában a megítélt csekély összegű támogatás összege nem haladta meg a 200 000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő kedvezményezett esetében a 100 000 eurónak megfelelő forint összeget.
- A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik a támogatás megítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
- Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.
- A csekély összegű támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét.
- Amennyiben a pályázó csekély összegű támogatásként igényli a támogatást, úgy az intenzitás 100%, tehát valamennyi elszámolható költség maximális intenzitással támogatható.
- A kedvezményezett köteles a csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10. évig megőrizni és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
Csekély összegű (de minimis) támogatás kedvezményezettjének minden esetben az az intézmény/intézményegység/tagintézmény minősül, melynél a fejlesztés ténylegesen hasznosul, tehát amely intézmény/intézményegység/tagintézmény alkalmazottjai részt vesznek a képzéseken. Ennek megfelelően:
o Amennyiben pályázó szervezetként a B1.1 pontban nevesített kulturális intézmény alkalmazottait szolgáltatásként vásárolt költségtérítéses képzésre küldi, a kulturális intézmény vonatkozásában kell jelen pont valamennyi feltételét megvizsgálni
o Amennyiben pályázó szervezetként a B1.1 pontban nevesített kulturális intézmény fenntartója küldi a B1.1 pontban nevesített kulturális intézmény alkalmazottait szolgáltatásként vásárolt költségtérítéses képzésre, szintén a kulturális intézmény vonatkozásában kell jelen pont valamennyi feltételét megvizsgálni
B) Képzési támogatásnak
Amennyiben a pályázó de minimis támogatásra nem jogosult, illetve a támogatást nem de minimis támogatásként kívánja igénybe venni a 800/2008-as EK rendelet 39. cikk (2)-(4). bekezdésében rögzített feltételek teljesülése esetén képzési támogatásra lehet jogosult.
Támogatási intenzitás: 25-80%, az alább meghatározottak szerint:
Amennyiben a Támogatott a támogatást a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214/3., 2008. 8.9.) alapján képzési támogatásként veszi igénybe, a támogatási intenzitás nem haladhatja meg:
a) szakképzés esetén a támogatható költségek 25%-át, és
b) általános képzés esetén a támogatható költségek 60%-át.
Szakképzés (specifikus képzés): olyan oktatást tartalmazó képzés, amely közvetlenül és elsődlegesen a munkavállalónak a vállalkozásnál jelenleg betöltött vagy a jövőben betöltendő állásában alkalmazható, és olyan képesítést ad, amely nem vagy csak csekély mértékben hasznosítható más vállalkozásoknál vagy más munkaterületeken.
Általános képzés: olyan oktatást tartalmazó képzés, amely nem kizárólag vagy nem elsődlegesen a munkavállalónak a vállalkozásnál jelenleg betöltött vagy későbbiekben betöltendő állásában alkalmazható, hanem olyan képesítést ad, amely nagy mértékben hasznosítható más vállalkozásoknál vagy munkaterületeken.
A képzés akkor tekintendő "általánosnak", ha például:
a) különböző független vállalkozások együttesen szervezik, vagy ha különböző vállalkozások munkavállalói is jelentkezhetnek rá, vagy
b) valamely hatóság, közjogi testület, vagy egyéb olyan testület, illetve intézmény, amely számára egy tagállam vagy a Közösség biztosította a szükséges hatáskört, azt elismeri, hitelesíti vagy jóváhagyja.
A támogatási intenzitás azonban a támogatható költségek 80%-ának megfelelő maximális támogatási intenzitásig növelhető a következők szerint:
a) 10 százalékponttal a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű1 munkavállalóknak nyújtott képzés esetén,
b) 10 százalékponttal, ha a támogatást középvállalkozásoknak, és 20 százalékponttal, ha a támogatást kisvállalkozásoknak nyújtják.
Kisvállalkozás: a KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amely 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 10 millió eurót.
Középvállalkozás: a KKV kategórián belül középvállalkozásnak minősül egy vállalkozás, amely 250 főnél kevesebb alkalmazottal rendelkezik, és amelynek az éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 5 millió Ft, de legfeljebb 30 millió Ft lehet.

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái:
1. Befogadási és Jogosultsági kritériumok
2. Egyéb követelmények
3. Tartalmi értékelési kritériumok

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szabályozása alapján.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt adatlapon, a Pályázati felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be. A projekt adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt adatlapot kizárólag .xzip formátumban fogadjuk el; pdf vagy más formátumban benyújtott projekt adatlap feldolgozására nincsen lehetőség.
Az xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD f) egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkábaállási esélyei egy biztos munkahelyen.
lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal (Pályázati útmutató 1. számú melléklete) együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-3.2.12-12/1
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
A pályázati dokumentáció személyes benyújtására nincs lehetőség.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (Kulturális szakemberképzés a szolgáltatásfejlesztés érdekében- TÁMOP- 3.2.12-12/1), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az ujszechenyiterv@nfu.gov.hu e-mail címen, illetve a 06-40/638-638 telefonszámon kapható.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra megfelelő határidőn, de legkésőbb a kérdés KSZ-hez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2012. május 2-től 2012. május 31-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a KSZ kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.
A pályázati felhívás elválaszthatatlan része a részletes pályázati útmutató, valamint a pályázati adatlap és kitöltési útmutató, amelyek együtt tartalmazzák a pályázathoz szükséges összes feltételt.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (pdf, 155 kB) (Feltöltve: 2012-03-23)
Pályázati útmutató (pdf, 411 kB) (Feltöltve: 2012-03-24)
Adatlap (doc, 390 kB) (Feltöltve: 2012-03-23)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum