Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
ZÖLD FORRÁS 2016 - program környezet- és természetvédő civil szervezetek számára
Kiíró:
Földművelésügyi Minisztérium
Határidő:
05/06/2016
Érvényes:
05/06/2016
Tárgymutató:
környezet- és természetvédő civil szervezeteknek ZÖLD FORRÁS 2016 program
Pályázhat:
azon környezet- és természetvédelmi civil szervezetek nyújthatnak be, akik az alábbi feltételeknek eleget tesznek:
a) 2014. január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyzettek;
b) tevékenységüket Magyarországon végzik;
c) alapító okiratban/alapszabályában rögzítetten környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek - alapítványok, egyesületek, szövetségek, amelyek
d) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján civil szervezetnek minősülnek;
e) a Civil tv. szerinti közhasznúsági fokozattal rendelkeznek;
f) 2014-ben és 2015-ben környezetvédelmi és/vagy természetvédelmi tevékenységet folytattak;
g) 2014. évi beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét nyilvánosságra hozták
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

A ZÖLD FORRÁS 2016. évi pályázati felhívása
a környezet és természetvédelmi civil szervezetek számára

A Földművelésügyi Minisztérium, mint támogató (továbbiakban: FM) a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósítása érdekében az alábbiakban nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött, a nemzeti környezet- és természetvédelmi célok elérésében közvetlenül feladatot vállaló civil szervezetek számára.

A pályázati felhívás a lentebb felsorolt jogszabályok alapján készült, amelyek a pályázati eljárás során kötelezően betartandók:
- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény;
- a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
- Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény;
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.);
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet;
- a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 1/2016. (I. 22.) FM utasítás;
- a XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról szóló 16/2015. (IX. 30.) FM utasítás;
- a Földművelésügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2014. (VIII. 1.) FM utasítás.

1. A pályázati támogatás célja
A környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása a Nemzeti Környezetvédelmi Programban meghatározott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában.

2. A támogatás az alábbi célokra, illetve azok megvalósításának költségeire igényelhető
A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak a Nemzeti Környezetvédelmi Programban (a továbbiakban: NKP) alábbiakban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:
1. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
2. Védett természeti értékek és erőforrások védelme;
3. Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása.

A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:
a) élőhelyvédelem;
b) környezet- és természetvédelmi monitorozás;
c) ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek elkészítése, kiadása;
d) szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése;
e) környezetvédelmi tanácsadás;
f) környezeti nevelési célú programok szervezése, lebonyolítása;
g) kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósulásához, jeles napokhoz stb. kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány;
h) ágazati szakmai rendezvények szervezése;
i) természet- és környezetvédelmi ismeretterjesztés, szemléletformálási céllal, rendezvényeken való részvétel.
Egy pályázaton belül legalább egy célkitűzést meg kell jelölni, de több is teljesíthető; a fent nevezett tevékenységtípusok közül azonban legfeljebb csak három tervezhető!
Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.

A támogatás általános működési költségekre nem igényelhető!

3. A pályázók köre
Pályázatot, azon környezet- és természetvédelmi civil szervezetek nyújthatnak be, akik az alábbi feltételeknek eleget tesznek:
a) 2014. január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyzettek;
b) tevékenységüket Magyarországon végzik;
c) alapító okiratban/alapszabályában rögzítetten környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek - alapítványok, egyesületek, szövetségek, amelyek
d) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján civil szervezetnek minősülnek;
e) a Civil tv. szerinti közhasznúsági fokozattal rendelkeznek;
f) 2014-ben és 2015-ben környezetvédelmi és/vagy természetvédelmi tevékenységet folytattak;
g) 2014. évi beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét nyilvánosságra hozták.

Nem pályázhatnak:
a) közalapítványok,
b) civil társaságok,
c) köztestületek,
d) non-profit gazdasági társaságok,
e) egyházi jogi személyek, illetve ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezetei,
f) pártok,
g) gazdasági társaságok.

4. A támogatás formája és a finanszírozás módja
A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 100%-a. Az FM az odaítélt összeget egyösszegű előlegfinanszírozás formájában utalja át Támogatott bankszámlájára.

5. A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke
A jelen pályázattal meghirdetett támogatásra a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetének a 20/2/14 szám alatti jogcímcsoport szerinti "Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában” előirányzat keretösszegéből 70 000 000 Ft áll rendelkezésre.
Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 500 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedhet. 500 000 Ft-nál alacsonyabb támogatási összegre értékelt pályázatot támogatni nem lehet.
Az FM fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos költségvetési törvény alapján a támogatási keretösszeget - a felhívás külön módosítása nélkül - megváltoztassa.

6. A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje
A minden oldalon cégszerűen aláírt pályázati adatlapot és a kötelezően csatolandó mellékletét - úgymint a kitöltött pályázati adatlapot excel formátumban, és a szervezet képviselője által hitelesített, a pályázat benyújtásakor hatályos alapszabály/alapító okirat szkennelt változatát tartalmazó elektronikus adathordozót -; az alábbi módon és formában várjuk. Pályázati díj nincs.

Postai úton, a zárt borítékon feltüntetve: "Zöld Forrás 2016 pályázat"
A könyvelt postai küldeményt az alábbi címre kell postázni:

Földművelésügyi Minisztérium
Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya
1055 Budapest, Kossuth tér 11.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. május 6.
(postabélyegző kelte)
  7. A pályázat formai és tartalmi követelményei
  Hiánypótlásra nincs lehetőség.
  A pályázati adatlap szerkezete és tartalma nem változtatható.

  A pályázati felhívásban rögzítetteknek, a vonatkozó jogszabályoknak, valamint a formai szempontoknak nem megfelelő pályázatok szakmai értékelésre nem bocsáthatóak.
  A formai értékelés eredményéről (befogadás vagy elutasítás) az FM - elektronikus levélben - a beérkezést követő 7. napig értesítést küld a pályázó részére - elutasítás esetén annak indokának megjelölésével.
  A pályázó által megadott email-címmel kapcsolatos kockázatokat (pl. hibásan megadott cím, olvasatlan vagy átirányított e-mailek) minden esetben a pályázó viseli!

  A befogadásra került pályázatok benyújtójának neve és a pályázatok címei a benyújtási határidőt követő 15 napon belül az FM hivatalos honlapján közzétételre kerülnek.

  Formai szempontból kizáró okok:
  a) hibásan, hiányosan vagy határidő után benyújtott pályázat;
  b) a papír alapon benyújtott és az elektronikus adathordozóra feltöltött Adatlap tartalmának eltérése;
  c) bármely tekintetben valótlan adatszolgáltatás;
  d) az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető 3 000 000 Ft-ot, vagy nem éri el az 500 000 Ft-ot;
  e) a jelen pályázati felhívásban jelzett célokkal nincs összhangban;
  f) a pályázó ellen csőd-, felszámolási eljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban;
  g) a pályázó az Áht. 50. § (1) bekezdésének a) pontja alapján nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak,
  h) a pályázó az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint nem minősül átlátható szervezetnek;
  i) a pályázó az Áht. 50. § (3) bekezdés hatálya alá esik.

  Tartalmi értékelés
  Az értékelés során meghatározó, kiemelt jelentőséggel bíró szempontok:
  a) a tervezett program mögött álló megfelelő szakmai háttér;
  b) a projekt szoros illeszkedése a Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz;
  c) a tervezett program megvalósíthatósága;
  d) a projekt kidolgozottsága;
  e) a pályázó szakmai hitelessége;
  f) a pályázat tartalma átlátható, egyértelmű, logikus;
  g) a pályázó szervezet működőképessége;
  h) visszatérő pályázó esetén az előző projektek elszámolásának, illetve program lezárásának - a pályázati kiírásban megjelölt szempontoknak, illetve a gazdasági szabályoknak megfelel;
  i) társadalmi hasznosság;
  j) hiánypótló, eredeti elképzelés megvalósítása;
  k) a költségek reálisak, összhangban vannak a tevékenységgel.
   8. Pályázati döntés
   Bírálatra csak tartalmi és formai szempontból megfelelő pályázat kerülhet.
   A pályázatokkal kapcsolatos döntést a benyújtási határidőtől számított 60 naptári napon belül a földművelésügyi miniszter írásban hozza meg. A minisztert döntésében a Bíráló Bizottság javaslata segíti, ami egyesíti magában a tárca szakmai véleményét és a civil szervezetek delegáltjainak egységes javaslatát.
   A megszülető döntés lehet: támogatás, feltételes támogatás (ún. tartaléklista), elutasítás, kizárás. Az igényelt támogatási összegnél kisebb összeg is nyújtható; kisebb összeg esetén a szerződéskötés feltétele a módosított költségvetés benyújtása és annak elfogadása.
   A miniszteri döntés eredménye a 16/2015. (IX. 30.) FM utasításnak megfelelően a döntéstől számított 15 napon belül az FM hivatalos honlapján közzétételre kerül (http://www.kormany.hu/hu/dok?source=3&type=206#!DocumentBrowse), valamint minden pályázó elektronikus levélben értesítést kap a pályázatáról hozott döntésről.

   9. Kifogás
   A miniszteri döntéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye.
   Amennyiben a pályázó úgy ítéli meg, hogy a pályázati eljárás, a támogatási döntés meghozatala, a támogatói okiratok kiadása, a támogatási szerződés megkötése, a költségvetési támogatás folyósítása, illetve annak esetleges visszakövetelése jogszabálysértő vagy a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik - akkor az Ávr. 102/D §-a alapján kifogást nyújthat be.

   A kifogásnak tartalmaznia kell:
   a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét,
   b) a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat, támogatói szerződés azonosításához szükséges adatait,
   c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
   d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését,
   e) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.

   A kifogás elbírálása az Ávr. 102/D. § (5) - (7) bekezdései, valamint a 16/2015. (IX. 30.) FM utasításban foglaltak alapján történik.
   A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

   10. Szerződéskötés
   A nyertes pályázót a miniszteri döntést követő 15 naptári napon belül az FM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya értesíti a szerződéskötés feltételeiről a pályázati adatlapon megjelölt elektronikus címen.
   A szerződést - a megkötéséhez szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén - a támogatást elnyert pályázó aláírási címpéldányt benyújtott képviselőjével a miniszter helyett és nevében a miniszter által felkért személy köti meg.
   A szerződés megkötésére a támogatásról szóló értesítésben meghatározott időtartam, de legfeljebb a döntésről szóló elektronikus értesítés kézhezvételétől számított 30 naptári nap áll a rendelkezésére, mely az Ávr. 73. § (2) bekezdése alapján, kérésre és indokolt esetben további 30 naptári nappal meghosszabbítható. A támogatásról szóló döntés hatályát veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül, a Támogatottnak felróhatóan nem jön létre a támogatási szerződés.
   A támogatásra irányuló jogviszony a szerződés megkötésének időpontjában keletkezik. Az ezt megelőzően megkezdett projekt megvalósításából eredő kockázatok a Pályázót/Támogatottat terhelik.

   A döntést követően a szerződés megkötésének általános feltételeit, valamint az elszámolásra vonatkozó előírásokat a pályázati segédlet és a beszámoló tájékoztató tartalmazza.

   Benyújtandó dokumentumok:
   a) a pályázó nyilatkozata arról, hogy az általa megadott adatok, benyújtott dokumentumok valódiak, hitelesek, teljes körűek,
   b) a támogatási feltételnek megfelelően módosított, részletes költségterv (csak digitálisan),
   c) a tevékenységekre részletesen lebontott ütemterv (csak digitálisan),
   d) a bíróság által kiadott, 30 naptári napnál nem régebbi "Kivonat a társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól” című dokumentum vagy annak bíróság/törvényszék által 30 napnál nem régebben hitelesített aktuális példánya;
   e) a képviseletre jogosult személy aláírási jogosultságának eredeti igazolása - aláírási címpéldány vagy banki bejelentő lap,
   f) felhatalmazó levél a Támogatott valamennyi, jogszabály által beszedési megbízással terhelhető bankszámlájára,
   g) engedélyköteles tevékenység megvalósítása esetén a tevékenység megkezdéséhez szükséges engedély(ek) hitelesített másolata [Ávr. 75. § (2) h) és (6a.)],
   h) a támogatott projekttel kapcsolatban előírt egyedi feltételek teljesítését igazoló dokumentumok,
   i) átláthatósági nyilatkozat (16/2015. (IX. 30.) FM utasítás 3. sz. melléklete),
   j) amennyiben a bírósági kivonat nem tartalmazza a szervezet céljainak meghatározásánál a környezet- és / vagy természetvédelmi célt, úgy a Támogatott szervezet alapító okiratának vagy alapszabályának hitelesített másolata;
   k) a pályázó nyilatkozata arról, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban, illetve egyidejűleg mikor és hol nyújtott be.

   11. A támogatás kifizetése
   A támogatás kifizetésének feltétele a támogatási szerződésben rögzítettek elfogadása és a szerződés mindkét fél részéről történő aláírása: ezt követő 45 napon belül történik a támogatás folyósítása.

   12. Szerződés-módosítás, adatváltozás, szerződéstől való elállás, szerződés felmondása
   A támogatási szerződés módosítását, az Ávr. 95. §-ával összhangban, az indokok felsorolása mellett, bármelyik fél írásban kezdeményezheti úgy, hogy az aláírt kérvény postai úton vagy szkennelve e-mailen az FM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályához, legkésőbb - a költségvetési sorok módosítását kivéve - a támogatási szerződésben a támogatás felhasználására meghatározott befejezési határidő letelte előtti 15. napig beérkezzen.
   A költségvetésben szereplő költségvetési sorok - szerződés-módosítást nem igénylő - változtatásának mértéke legfeljebb plusz-minusz 20% lehet, mely eltérést a beszámolóban indokolni kell. Ennél nagyobb arányú eltérés szerződésmódosítást tesz szükségessé, amelyet a támogatottnak, a módosítandó költség, általuk történő kifizetését megelőző 15. napig kell kérvényezni a fent nevezett módon és helyen.
   A támogatási szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység a módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

   A Támogatottnak a támogatási szerződésben rögzített feltételekben, illetve a saját adataiban bekövetkezett változásokat a tudomására jutástól számított 8 napon belül írásban jeleznie kell az FM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályának.

   A költségvetési támogatás - az Ávr. 96. §-a szerinti - jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Támogató a költségvetési támogatást visszavonhatja, a támogatási szerződéstől elállhat, azt felmondhatja vagy kezdeményezheti annak módosítását. A Támogató jogosult a támogatás visszavonása, a szerződéstől való elállás, vagy a szerződés felmondása nélkül írásos felszólítással intézkedni a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizettetéséről. A jogosulatlanul igénybevett támogatás összegét az Áht. 53/A. §-a szerinti kamattal növelt összegben kell visszafizetni a Támogató számlájára. (Ávr. 96- 99. §)

   13. A támogatás felhasználásának feltételei
   a) Az elnyert támogatás kizárólag a támogatott pályázatban megjelölt célra és a szerződéssel elfogadott (módosított), a beszámoló tájékoztató figyelembevételével összeállított költségtervben részletezett költségekre használható fel;
   b) a támogatási szerződésben rögzített időszakban - de legkorábban a pályázat benyújtási határidejét követő naptól, tehát 2016. május 7-től, legkésőbb 2017. május 31-ig felmerülő költségekre használható fel. A legkésőbbi kifizetés dátuma a támogatási szerződésben foglalt projektbefejezési határidő;
   c) a támogatás terhére elszámolható számlákat és bizonylatokat a támogatott szervezet nevére és székhelyére kell kiállítani;
   d) a 100 000 forintot meghaladó értékű árubeszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szerződés kizárólag írásban köthető meg;
   e) bruttó 300 000 forintot meghaladó értékű áru beszerzése vagy szolgáltatás igénybevétele legalább 3 árajánlat bekérése és ezek alapján történő kiválasztás alapján történhet;
   f) a bruttó 300 000 forint összeghatárt meghaladó összegű számlák csak bankon keresztül történő kiegyenlítéssel számolhatók el a támogatás terhére;
   g) nem számolhatóak el azok a költségek, amelyek a támogatást elnyert pályázó képviselője, vezető tisztségviselője vagy ezek nevében nyilatkozattételre jogosult személy vagy mindezeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója érdekeltségi körébe tartozó vagy részesedési viszonyban álló társaság közreműködésével kerülnek felhasználásra;
   h) az államháztartás központi alrendszeréből kapott más támogatás esetén az elnyert Zöld Forrás támogatás nem tekinthető saját forrásként.(Ávr. 75. § (4a) bek.).

   14. Elszámolás, beszámolási kötelezettség, a teljesítés ellenőrzése
   A Támogatott a támogatott program megvalósításáról, az elnyert támogatási összeg szerződésben rögzített feltételeinek, illetve az ide vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felhasználásáról a befejezési határidőt követő 30 naptári napon belül köteles a jelen pályázati felhívás melléklete szerinti beszámoló nyomtatványon, az általános tájékoztatóban foglaltak figyelembevételével szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: beszámoló) készíteni és azt az FM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályához egy eredeti, aláírt példányban megküldeni.

   Az elszámolható, illetve a pályázat keretében nem elszámolható költségek részletes megnevezését a beszámoló tájékoztató és a pályázati segédlet (is) tartalmazza.

   a) a beszámolóból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy a támogatás a pályázatban meghirdetett, valamint a támogatási szerződésben rögzített és vállalt célokra, feladatokra került felhasználásra,
   b) a kötelezettségek teljesítését, a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a FM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya az illetékes szakfőosztályok bevonásával végzi,
   c) a beszámolóval kapcsolatban egyszeri, 15 napos hiánypótlásra van lehetőség.
    Ha a kedvezményezett önhibájából, felszólítás ellenére sem tett eleget a jogszabályban vagy a kötelezettségvállalás dokumentumában meghatározott valamely kötelezettségének, a miniszter a kedvezményezettet legfeljebb 3 évre kizárja a Kvtv. 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 20. címébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok támogatási rendszeréből.

    A Támogatottnak és a megvalósításban közreműködő partnereinek a támogatás elnyerésével ellenőrzés-tűrési kötelezettsége keletkezik. Az Ávr. 101. §-a szerint a támogató és a kedvezményezett a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot köteles a kedvezményezett beszámolójának támogató általi jóváhagyásától számított legalább tíz évig megőrizni.
    A beszámoló elfogadásáról és a felhatalmazó levél visszavonásáról az FM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya levélben értesíti a Támogatottat.

    15. Biztosíték
    A pályázó a támogatási szerződés megkötése során jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetére a jogosulatlanul igénybe vett összegre a tárca számára valamennyi bankszámlájára azonnali beszedési megbízásra vonatkozó, 35 napos sorban állási rendelkezést tartalmazó felhatalmazói levelet ad.

    16. A nyilvánosság biztosítása
    A Támogatottnak biztosítania kell, hogy minden, a projekt megvalósításához kapcsolódó papíralapú és elektronikus dokumentumokon, kiadványokon, és a PR vagy információs anyagokon, honlapokon tájékoztatást adjon arról - alapvetően a címlapon -, hogy a program a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásával valósult meg, illetve egyértelmű jelzést kell tartalmazniuk a fent említett dokumentumokon és információközlő eszközökön a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás program megnevezésével és az FM logójával. (A logók letölthetőek az FM honlapjáról: http://www.kormany.hu/hu/dok?page=1&source=3&type=406#!DocumentBrowse )
    A projekt keretében megrendezésre kerülő eseményekről az FM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályát a rendezvény időpontja előtt legalább 15 naptári nappal tájékoztatni kell (a zoldforras@fm.gov.hu címen).
    A program megvalósítása során, a Zöld Forrás támogatásával készült kiadványokból legalább 5 példányt - legkésőbb a beszámolóval egyidejűleg - a Támogatott köteles megküldeni a tárca részére.

    17. Kapcsolattartás
    A pályázati felhívással kapcsolatban az FM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya, illetve kijelölt munkatársai látnak el ügyfélszolgálati tevékenységet, amelynek keretében adnak tájékoztatást és nyújtanak segítséget a pályázatok benyújtásával, a szerződéskötéssel, illetve az elszámolással kapcsolatosan.

    Elérhetőségek:
    Földművelésügyi Minisztérium
    Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya
    Telefonszámok: 06 1 79 58078, 79 51063, 79 51568
    E-mail címek: zoldforras@fm.gov.hu

    ZF_pályázati anyag.zip    Ingyenes e-mail tanfolyam
    Legalább ennyit a
    forrásteremtésről címmel
    Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
    Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
    Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

    Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
    A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
    Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
    Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
    Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
    Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
    Huszerl József szerkesztő
    Itt iratkozhat fel

    Távoktatási tanfolyamaink    Hírek a Főoldalról


    Ingyenes hírlevelünkre
    itt iratkozhat fel

    Nyomtatóbarát változat
    A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
    Vissza
    Felhasználási feltételek
    Adatvédelem
    Levél a szerkesztőnek
    Médiaajánlat
    Impresszum