Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2018-19 / 2018-19-KMR
Kiíró:
Hajléktalanokért Közalapítvány
Határidő:
04/30/2018
Érvényes:
04/30/2018
Tárgymutató:
hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2018-19 / 2018-19-KMR
Pályázhat:
- egyéb egyesület, egyéb alapítvány, közalapítvány,
- bevett egyház, egyházi jogi személy, egyházi szervezet,
- vallási tevékenységet végző szervezet,
- nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit részvénytársaság,
- szociális szövetkezet,
- helyi önkormányzat,
- helyi önkormányzati költségvetési szerv,
- helyi önkormányzatok társulása, valamint ezek intézményei,
- költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv,
- költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2018-19 / 2018-19-KMR

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A Hajléktalanokért Közalapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, mint lebonyolító szervezet, nyílt pályázatot hirdet a következő tárgyban:
Hajléktalan személyek ellátását célzó, a normatív állami támogatás által nem fedezett programok támogatása a Közép-magyarországi régióban.
A pályázati felhívás címe:
Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2018-19.
A pályázati felhívás kódja: 2018-19-KMR
A pályázati felhívás közzétételének dátuma: 2017. december 18.
A pályázatok benyújtásának időszaka: 2018. március 30.-2018. április 30.
A pályázatok legkorábban 2018. március 30 -án nyújthatók be. A pályázatok benyújtásának végső határideje: 2018. április 30.

1. A támogatás alapjául szolgáló jogcím:
A Hajléktalanokért Közalapítvány a pályáztatási eljárásban az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően, lebonyolító szervezetként vesz részt, és az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) vonatkozó szabályai szerint jár el.

2. A támogatásban részesíthetők köre:
Pályázatot nyújthat be:
- egyéb egyesület, egyéb alapítvány, közalapítvány,
- bevett egyház, egyházi jogi személy, egyházi szervezet,
- vallási tevékenységet végző szervezet,
- nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit részvénytársaság,
- szociális szövetkezet,
- helyi önkormányzat,
- helyi önkormányzati költségvetési szerv,
- helyi önkormányzatok társulása, valamint ezek intézményei,
- költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv,
- költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv,
amely:
- a Közép-magyarországi régióban hajléktalanellátási feladatokat végez,
- és vállalja, hogy nyertes pályázat esetén eleget tesz a támogatási szerződésben előírt kötelezettségeknek.

3. A támogatás célja:
Normatív állami támogatás által nem fedezett, hajléktalanokkal kapcsolatos közfeladatok ellátására a következő célokra nyújtható be pályázat. A támogatható programokat a pályázati útmutató tartalmazza.
I. Hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának támogatása
II. Utcán élő hajléktalan emberek ellátásának, szálláshoz jutásának támogatása
III. Az ellátórendszer fejlesztésének támogatása
IV. Hajléktalan emberek integrációjának innovatív megoldásokkal való támogatása

4. A támogatásra rendelkezésre álló teljes forrás összege: 166 200 000 Ft
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. sz. mellékletének XX. EMMI fejezet 20.20.12. "Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása” fejezeti kezelésű előirányzat terhére.
A támogatási keret nem tartalmazza a pályázat bonyolításának költségeit.
A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.
A maximális támogatási intenzitás mértéke programonként eltérő, a pályázati útmutatóban, a programok részletes feltételeinél található.
A támogatás folyósítása: a folyósításra egyösszegű előfinanszírozás formájában kerül sor.

5. Elszámolható költségek köre:
Figyelem!
A SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSI FORMÁJA ALAPJÁN A TÁRGYI ESZKÖZNEK MINŐSÍTÉS ELTÉRŐ. A pályázati programokban a támogatás költségvetésének tervezésekor
- költségvetési szervnek, helyi önkormányzatnak, helyi önkormányzatok társulásának 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet szerint, az államháztartás alá tartozó számvitelről szóló jogszabály alapján kell a tárgyi eszközöket tervezniük, és elnyert támogatás esetén elszámolniuk,
- egyéb gazdálkodó szervezeteknek a 2000. évi C. törvény a számvitelről és saját számviteli szabályzatuk szerint kell a tárgyi eszközöket tervezniük, és elnyert támogatás esetén elszámolniuk.
A tárgyi eszközök elszámolására vonatkozó tudnivalók a "Segédlet a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elkészítéséhez” c. dokumentumban találhatók.
A pályázat megvalósítása során a támogatás terhére kizárólag az alábbi költségek számolhatók el:
Működési kiadások:
- bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések; munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- anyagköltség, készletbeszerzés, a szervezetre vonatkozó számviteli szabályok szerint működési költségnek minősülő tárgyi eszközök, szellemi tevékenység költségei, szakértői, előadói díjak, bérleti díjak, rezsi jellegű kiadások, szállítási költségek, utazási költségek, egyéb szolgáltatások vásárlása, egyéb dologi kiadások;
Felhalmozási kiadások:
- a szervezetre vonatkozó számviteli szabályok szerinti felhalmozási költségnek minősülő tárgyi eszközök,
- beruházások, felújítások költségei.
A fentieken kívül más költség nem számolható el.

6. Támogatási időszak:
A támogatás időszaka pályázati programonként eltérő, a pályázati útmutatóban, a programok részletes feltételeinél található.
A programok megvalósítása a pályázatban vállalt feltételek mellett megkezdhető a támogatási szerződések megkötése előtt. A program megkezdésének legkorábbi időpontja a pályázatban rögzített időpont lehet, melynek igazodnia kell a pályázati útmutatóban, a programok részletes feltételeinél található időponthoz.
A felhíváson belül csak olyan programok támogathatók, melyek 2018. december 31. előtt dokumentáltan megkezdődnek. A megkezdés tevékenységeihez költségnek nem feltétlenül kell kapcsolódnia, de mindenképpen igazolni szükséges a programok megkezdettségét. Megkezdésnek számít a pályázati program előkészítése, pl. tervezés, árajánlatkérés, előkészítő team.

7. A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázati útmutatóban rögzített pályázati programokra külön-külön kell pályázatot benyújtani, azaz nem lehet egyetlen pályázati adatlapon pályázni két külön programra.
A program költségének tervezésekor a támogatási összeget 1.000 Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
ÁFA visszaigénylési joggal rendelkező szervezetek esetében a támogatási összeg nem tartalmazhatja a visszaigényelhető ÁFA összegét.
EGYES PROGRAMOKHOZ KÖTELEZŐ ÖNERŐT BIZTOSÍTANI. Az elvárt önerő mértéke a pályázati útmutatóban, a programok részletes feltételeinél található.
A KÖTELEZŐEN BIZTOSÍTANDÓ ÖNERŐ KIZÁRÓLAG BANKSZÁMLÁN LÉVŐ ÖSSZEG VAGY KÉSZPÉNZ LEHET.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az Ávr. 75. § (4a) bekezdése szerint nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszereiből kapott más költségvetési támogatás, kivéve az EU Önerő Alapból és a Kbt. alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezetnek a részben európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokkal összhangban nyújtott önerő támogatás.
Egyéb programok esetében, a bírálat során előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek megvalósításához az önerő nem kötelező, de a pályázó szervezet önerőt biztosít. Az ilyen programok esetében az önerő elsősorban bankszámlán lévő összeg vagy készpénz lehet, de ingatlanban és más természeti formában is megjeleníthető.
Az elbírálás során előnyben részesülnek azon szervezetek, melyek feladatukat a településen működő többi hajléktalanellátó szervezettel egyeztetett módon végzik. A feladatmegosztást részletesen rögzítő együttműködési megállapodás másolata a pályázathoz mellékletként csatolandó.
Pályázati regisztrációs díj nincs.

8. A pályázati dokumentáció, hozzáférésének helye, módja:
A pályázati felhívás, a pályázati útmutató, a pályázati adatlap és mellékletei, valamint a támogatási szerződés mintája együtt képezik a pályázati dokumentációt, és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
A teljes dokumentáció letölthető a Hajléktalanokért Közalapítvány honlapjáról:
http://www.hajlektalanokert.hu
A pályázat benyújtásával kapcsolatos részletes információkat, valamint a pályázathoz csatolandó mellékleteket a pályázati útmutató tartalmazza.

9. A pályázat elbírálásának módja, eljárási rendje, határideje:
A Közalapítvány a beérkezett pályázatok elbírálását a pártatlanság, az esélyegyenlőség és a szakmai nyilvánosság követelményeit betartva bonyolítja. A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a pályázatban megjelölt összegű támogatás igénybevételére.
A pályázatok szakmai értékelését, külön felkérésre, szakértői csoport végzi. A pályázati programok támogatására az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött együttműködési megállapodásban rögzített Értékelő Bizottság tesz javaslatot. Az Értékelő Bizottság tagja nem lehet olyan személy, aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény alapján pályázatot benyújtó szervezet döntéshozó tagja, vagy a szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A támogatás odaítéléséről a kötelezettségvállaló (Emberi Erőforrások Minisztériuma) ágazati pályázati tervében meghatározott döntéshozó dönt.
A bírálat és a támogatások megítélése a közalapítvány Támogatási Szabályzata, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött együttműködési megállapodás alapján zajlik.

10. A bírálat és a támogatások megítélésének folyamata:
- A pályázatok befogadásáról a Közalapítvány azok benyújtását követő 7. napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül indokolással elutasítja a pályázatot.
- A pályázatok beadását követő 30 napon belül a Közalapítványi Iroda elvégzi a szükséges hiánypótlásokat, előkészíti a pályázatokat a szakértői csoport részére, a szakértői csoport elvégzi a pályázatok véleményezését, majd a szakértői vélemények alapján az Értékelő Bizottság meghozza támogatási javaslatát.
- A Bizottság támogatási javaslatát 10 napon belül felterjeszti a kötelezettségvállaló (Emberi Erőforrások Minisztériuma) ágazati pályázati tervében meghatározott döntéshozónak.
- A döntéshozó a Bizottság javaslatának benyújtásától számított 10 napon belül dönt a támogatásokról.
- A döntést követő 15 napon belül a közalapítvány írásban értesíti a pályázókat a pályázatok elbírálásának eredményéről és a döntés indoklásáról. Támogatás esetén a támogatásról szóló értesítés tartalmazza a támogatási szerződést is, melynek megkötésére az abban rögzített módon kerül sor.
- A támogatás utalására csak abban az esetben van mód, ha a támogatási szerződés és mellékletei hiánytalanul megérkeznek a közalapítványhoz.
- A támogatások átutalására a támogatási szerződésben rögzített módon kerül sor.
- Amennyiben a pályázó a támogatási szerződést és mellékleteit a kézbesítést követő 30 napon belül nem küldi vissza aláírva a Közalapítvány részére, és a szerződés megkötésére a pályázó mulasztásából az ezt követő 30 napon belül nem kerül sor, a támogatási döntés hatályát veszti.
A támogatásban részesített pályázók listája a Hajléktalanokért Közalapítvány http://www.hajlektalanokert.hu honlapján közzétételre kerül a támogatási döntés meghozatalát követő 30 napon belül.
A támogatott program következő adatai nyilvánosságra hozhatók:
- a támogatott szervezet neve,
- a támogatás célja,
- a megvalósítás helye,
- a támogatási összeg.

11. Az elbírálás szempontjai:
A bírálat jelen felhívás tartalmi és formai követelményeinek való megfelelés vizsgálatával történik.
Formai követelmények:
- a pályázat határidőre történő benyújtása,
- a pályázati adatlap használata és hiánytalan kitöltése,
- a kötelezően megjelölt mellékletek benyújtása,
- postai és elektronikus példány megküldése,
- felszólításra hiánypótlások benyújtása.
Tartalmi követelmények:
- a szakmai program feleljen meg a pályázatban megjelölt program célkitűzéseinek és a felhívás feltételeinek,
- a pályázati program indokoltsága, szakmai tartalma kellőképpen kidolgozott és részletezett legyen, összhangban álljon a szakmai jogszabályok követelményeivel és az ellátottak igényeivel,
- a megvalósítás költségigénye, ütemezése reális és összehangolt, a pénzügyi feltételei alátámasztottak legyenek,
- a költségvetés részletesen tartalmazza a költségek meghatározásának módját,
- a program bemutatása tartalmazza azt, hogy a program megvalósításához milyen humánerőforrás szükséges, a program megvalósításával járó feladatok hogyan kapcsolódnak a munkatársak munkaköréhez, a program megvalósítása jár-e többletfeladattal,
- amennyiben a költségvetés bérköltséget tartalmaz, részletesen be kell mutatni, hogy mely feladatok elvégzéséért milyen díjazás jár.

12. A pályázatok érvénytelenek, azaz nem fogadhatók be és érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek a következő okokból:
- a pályázó nem a pályázati felhívásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik,
- a pályázat a felhívásban megjelölt határidőn túli postára adása,
- nem a megfelelő pályázati adatlap használata,
- nem az előírt példányszám benyújtása,
- a pályázó szervezetnek a pályázat beadásának időpontjában lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van,
- a pályázót a kuratórium kizárta a pályázók köréből,
- a pályázati program nem felel meg a pályázati felhívásban felsorolt feltételeknek,
- a pályázó a Közalapítványi Iroda felszólítása ellenére a hiánypótlást hibásan, hiányosan, vagy a megadott határidőn túl nyújtja be.

13. A támogatás igénybevételének feltételei:
A támogatás célirányos felhasználása érdekében a Közalapítvány támogatási szerződést köt a kedvezményezett pályázóval. A támogatás igénybevételének feltétele a pályázati felhívás mellékletét képező támogatási szerződés tartalmának elfogadása, mely a program végrehajtására, a támogatási összeg folyósítására, valamint a beszámolási és tájékoztatási kötelezettségre és annak ellenőrzésére vonatkozó információkat is tartalmazza. A Közalapítvány a program megvalósítását a szerződésben rögzített módon ellenőrzi.
A támogatás felhasználását – ha ennek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerinti feltételei fennállnak – közbeszerzés alkalmazásához kell kötni.

14. A támogatás folyósítása:
A Hajléktalanokért Közalapítvány a pályázati forrásokat a Magyar Államkincstáron keresztül folyósítja. A támogatások folyósítása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint jár el.
A támogatás folyósítására egyösszegű előfinanszírozás formájában kerül sor.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a támogatások folyósítása előtt a Magyar Államkincstár vizsgálja a támogatott szervezetek köztartozását, és az abból eredő követeléseket a támogatásokból levonja. A támogatási szerződésben rögzített programot a köztartozás levonása után is teljesíteni kell, és a köztartozás levonása előtti támogatási összegről kell pénzügyi elszámolást benyújtani.

15. Pályázati tanácsadás:
A pályázati felhívásról információ, valamint pályázati tanácsadás munkaidőben kérhető a Hajléktalanokért Közalapítvány munkatársaitól:
Maróthy Márta 1/261-77-04, 30/316-50-63
Asztalos Gábor 1/261-77-04, 30/517-94-64
kozalapitvany@hajlektalanokert.hu

16. Jogorvoslati lehetőségek:
A pályázati eljárással és a támogatási döntéssel kapcsolatos észrevétel és kifogás benyújtásának rendjét a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/D. § tartalmazza.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum