Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 - Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program -Roma és nem-roma interkulturális párbeszéd elősegítése / HU07PA17-B2-2014
Kiíró:
Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.
Határidő:
03/27/2016
Érvényes:
03/27/2016
Tárgymutató:
roma és nem-roma interkulturális párbeszéd elősegítése - EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 / HU07PA17-B2-2014
Pályázhat:
- Szövetség, és más egyesületi formák (GFO 521,528,529)
- Alapítvány (GFO 563,565,569)
- Nonprofit gazdasági társaságok (GFO 572,573,575,576)
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014
Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program

A kulturális és a művészeti sokszínűség előmozdítása az európai kulturális örökségen belül c. programterület
Roma és nem-roma interkulturális párbeszéd elősegítése
c. intézkedéséhez
Kódszám: HU07PA17-B2-2014

A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS ALAPVETŐ FELTÉTELEI
A kulturális és a művészeti sokszínűség előmozdítása az európai kulturális örökségen belül (Program Area 17), a fenntartható helyi közösségek támogatása és a társadalmi kohézió erősítése az EGT Finanszírozási Mechanizmus fontos célkitűzése Magyarországon és 14 támogatott országban. Az EGT Alap Norvégia, Izland és Liechtenstein, mint donor országok által létrehozott finanszírozási mechanizmus. A három ország népességi és gazdasági súlya arányában járul hozzá a támogatási alaphoz. Magyarország az EGT Finanszírozási Mechanizmus keretéből 70,10 millió euró támogatásban részesül. Ezen összegből 1,7 millió euró áll rendelkezésre jelen felhívásra vonatkozólag.
Magyarország kulturális öröksége nemzetközi összehasonlításban is rendkívül gazdag, elemei nemzeti és helyi identitásunk meghatározó részét képezik, alapvető fontosságúak a jólét és a gazdasági kilátások szempontjából, valamint jelentős hozzáadott értéket képviselnek a gazdasági növekedés és munkahelyteremtés terén. Ezen célok támogatásához kíván hozzájárulni az EGT Finanszírozási Mechanizmus.
A programterület további célja, hogy a kulturális és a művészeti sokszínűség előmozdításán túl működő kapcsolatok épülhessenek ki a Magyarországon kulturális és/vagy a romákat felzárkóztató területeken tevékenykedő szervezetek és a donor országokban - Norvégia, Izland, Liechtenstein - található hasonló szervezetek között.
Ennek megfelelően a pályázat keretében a donor partnerség preferált.
Habár a donor partnerség nem kötelező ezen felhívás keretein belül, meg kell jegyezni, hogy azon projekt, amely donor partner közreműködésével valósul meg - azzal a céllal, hogy erősödjenek a bilaterális kapcsolatok a donor, illetve a kedvezményezett állam kulturális szereplői között - a pályázatok értékelése során előnyben részesül.
A1. Alapvető cél
Immáron öt éve, hogy Magyarország 2011 első felében az Európai Unió Tanácsának soros elnökségi feladatait látta el és annak egyik fő feladataként az ún. "romastratégia" megalkotását tűzte ki célul. A 2011 novemberében elfogadott Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2011-2020 (a továbbiakban NTFS) azonosította a mélyszegénységben élők és azon belül is a romák arányát az országban:
"Minden harmadik ember (kb. 3 millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A romák nagy többsége, mintegy 5-600 ezren (összlétszámuk a becslések alapján kb. 750 ezer) ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik."
A fentiek alapján tehát a roma közösség nem csak a legnagyobb nemzetiség, de a több évtizedes társadalmi leszakadási mechanizmusok miatt roma nemzetiségű a mélyszegénységben élők jelentős része is.
Az oktatás és foglalkoztatás területein érzékelhető jelentős lemaradás és a többségi társadalomba történő beilleszkedés nehézségei mind a roma, mind a nem-roma társadalom tagjaiban elégedetlenséget szülnek, mindennaposak a problémák feldolgozatlanságából adódó konfliktusok, a feszültségek egyre szélsőségesebb megnyilvánulási formákat öltő kitörései.
Csak gazdasági, szociális intézkedésekkel nem lehet elérni a társadalmi elfogadást, békés egymás mellett élést, a romák társadalmi felzárkóztatását. A társadalmi befogadás és esélyteremtés hatékony eszköze a másik közösség életének, értékeinek, kultúrájának megismerése valamint közös alkotási, képzési fórumok kialakítása. Az európai köz- és szakpolitikák elismerik a kultúra értékteremtő társadalmi kohézióerősítő szerepét. Az NTFS stratégiai terve ennek szellemében határoz meg átfogó célokat és ahhoz kapcsolódó konkrét feladatokat a kultúra területén.
Jelen felhívás alapvető célja a mai magyar társadalomban tapasztalható feszültségek enyhítése, a roma és nem-roma emberek, csoportok közötti interkulturális párbeszéd elősegítése, az előítéletek mérséklése workshopok, rendezvények olyan innovatív, és/vagy alternatív kulturális termékek, és tevékenységek megvalósítása révén, melyek egyúttal erősítik a helyi közösségek identitását és javítják a kultúrához való hozzáférést is.
A felhívás a "semmit rólunk, nélkülünk" elvre támaszkodva olyan partnerségi együttműködéseket szorgalmaz, amelyek kialakításában a roma közösségek kezdeményezői, társ-irányítói vagy aktív résztvevői szerepet vállalnak. Fontos prioritás a leszakadással veszélyeztetett térségekben, területeken élő roma közösségek elérése, kimozdítása, illetve az ilyen közegekben létrejövő értékek megismertetése a többségi társadalommal. Az egy helyen élő roma és nem-roma csoportok kölcsönös megértésének javítása, a mindennapi együttélés nehézségeinek a kultúra eszközrendszerén keresztül történő közös feldolgozása, feloldása kiemelt cél.
A nem-roma szakmai szervezetek is a pályázat keretében támogatást nyerhetnek tudásuk, tapasztalatuk megosztására, a kultúra eszközrendszere által a roma és nem-roma közösségek együttes fejlesztésére.
A2. Részcélok
- A roma és nem roma társadalmi csoportok közötti megértés, párbeszéd, együttműködés előmozdítása kulturális tevékenységek megvalósításán keresztül.
- A roma emberek, közösségek művészeti alkotásokon, kreatív folyamatokon keresztüli önkifejezésének elősegítése.
- A fenti területeken létező jó gyakorlatok adaptálása, elterjesztése, illetve új, az adott közegben innovatív eljárások kifejlesztése.
- Kulturális sokszínűség erősítése, a roma és nem-roma interkulturális párbeszéd mélységének erősítése, illetve minél szélesebb körben való megvalósítása.
- A tevékenységek, programok tervezése során széles körű partnerségi bevonás megvalósítása.
- Hátrányos helyzetű térségek és/vagy hátrányos helyzetű célcsoportok bevonása a tevékenységek megvalósításába.
- Az interkulturális párbeszéd kialakítása és megszilárdítása a programok rendszeres, gyakori és minél hosszabb ideig történő megvalósításával.
- A roma közösségek mellett élő, a kulturális javakhoz szintén csak korlátozottan hozzáférő célcsoportok egyidejű megszólítása.
A3. Pályázók köre
Jelen felhívás keretében a kultúra, művészet és/vagy hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása terén releváns tapasztalattal rendelkező, nem kormányzati (NGO) magyarországi székhellyel rendelkező szervezetek pályázhatnak:
- Szövetség, és más egyesületi formák (GFO 521,528,529)
- Alapítvány (GFO 563,565,569)
- Nonprofit gazdasági társaságok (GFO 572,573,575,576)
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)
Felhívjuk a pályázók figyelmét a következőkre:
- A fent megjelölt szervezetek közül csak azok pályázhatnak, amelyek a Regulation 1.5 m) pontjában (a nem kormányzati szervezet fogalma) meghatározott feltételeknek megfelelnek.
- A pályázat befogadásánál a pályázó szervezet GFO kódja kerül vizsgálatra. A kultúra, művészet és/vagy hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása terén szerzett releváns tapasztalatot a pályázati űrlapon kérjük kifejteni, mely a tartalmi-szakmai értékelés során kerül vizsgálatra.
A4. Partnerek köre
A projektek megvalósítása során lehetőség van egy vagy több partner bevonására.
A partner lehet:
- támogatásban részesülő, önálló költségvetéssel rendelkező partner
- együttműködő partner, amely nem részesül támogatásban és nem rendelkezik önálló költségvetéssel.
Az első esetben be kell mutatni, a partnerre eső költségeket és támogatási igényt.
A pályázatban indokolni kell a partnerválasztást, a projekt céljai és elvégzendő feladatai tükrében, a pályázathoz csatolni szükséges a partner szándéknyilatkozatát vagy a partnerségi megállapodást.
A projektben partnerként Magyarországon vagy a donor országokban (Izland, Liechtenstein, Norvégia) székhellyel rendelkező szervezetek vehetnek részt az alábbi kritérium szerint:
1. Magyarországi partnerek esetében a lehetséges szervezeti formák megegyeznek az A3. pontban megadott lehetséges szervezeti formákkal (GFO kódok). A partnerek esetében nem elvárás a kultúra, művészet és/vagy hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása terén szerzett releváns tapasztalat.
Donor projekt partnerek olyan a donor államokban székhellyel rendelkező állami vagy magánintézmények, valamint nem kormányzati szervezetek lehetnek, melyek aktívan és hatékonyan vesznek részt a projektmegvalósításban. Donor projekt partnerek kulturális, művészeti vagy társadalmi célja megegyezik a projektgazdáéval, melyet a projekt végrehajtása során megvalósítanak.
A5. Rendelkezésre álló forrás és a támogatás mértéke
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1 269 000 euró, azaz 385 395 300 Ft (tervezési árfolyam 303,7 Ft/euró).
Jelen felhívás támogatási forrását az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A pályázat keretében működési támogatásnak nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli támogatás az Európai Bizottság SA.35368 (2012/N) számú döntésének megfelelően kulturális célú támogatás jogcímén folyósítható.
A tevékenységek támogatása esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek arányában 90%.
A projekt összes elszámolható költségére vetített maximális intenzitás nem haladhatja meg a megítélhető maximumot.
A6. Az önerő mértéke
Jelen felhívás keretében megvalósítandó projektekhez az A5. pont értelmében minimálisan az elszámolható költség 10%-ának megfelelő, az Útmutató 4.2. fejezetében meghatározott módon támogatástól mentes önerőt szükséges biztosítani.
Független non-profit szervezetek esetén (amelyek nem tartoznak sem központi állami, sem regionális szervhez, sem önkormányzathoz, sem egyházhoz) az önkéntes munka is figyelembe vehető önerőként. Ebben az esetben az önkéntes munka az Útmutató 4.2. fejezetének rendelkezései alapján a következők szerint kerül beszámításra: 1 óra önkéntes munka értéke az aktuális magyarországi minimálbér 1/160 része. Az Elszámolhatósági útmutató 4.5. fejezetében leírtaknak megfelelően a projekt költségvetésének tartalmaznia kell a természetbeni hozzájárulás értékének meghatározását alátámasztó kalkulációt, továbbá a projekthez kapcsolódó munkával töltött idő igazolására munkaidő-nyilvántartás vezetése szükséges.
A 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján értelmezett közérdekű önkéntes tevékenység önkéntes jogviszony keretében végezhető, amely a fogadó szervezet és az önkéntes között megkötött önkéntes szerződéssel jön létre. Az önkéntes szerződésben meg kell határozni:
- a közérdekű önkéntes tevékenység tartalmát,
- a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helyét,
- a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó időt és a pihenőidőt, valamint
- azokat a törvény szerinti juttatásokat, amelyeket az önkéntesnek biztosítanak, és rendelkezni kell azokról az önkéntes szerződés megszűnésének esetére is.
A közérdekű önkénteseket fogadó szervezeteknek be kell jelentkezniük az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Esélyteremtési Főosztály nyilvántartásába.
(http://www.civil.info.hu/web/guest/bejelenteshez-szukseges-urlap)
Az önkéntes munka az önerő legfeljebb 50%-áig elszámolható.
A7. Előleg mértéke
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású projektelemekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 75%-a.

B. A PÁLYÁZAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
B1. Támogatható tevékenységek köre
A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható.
B1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
A jelen pontban felsorolt tevékenységek közül a roma és nem-roma interkulturális párbeszéd elősegítése érdekében legalább egy tevékenység kötelezően választandó:
1) kulturális termékek létrehozása a színház, tánc, zene, irodalom, film, fotó, festészet, szobrászat, kézművesség, installációk, dizájn, utcai művészetek és ezek bármilyen variánsa műfajában és azok elérhetővé tétele a célcsoport számára a 2. pontban foglalt események által.
2) kulturális események (pl. előadások, kiállítások) szervezése, lebonyolítása a célcsoport számára.
3) Nem formális tanulási alkalmak, informális tapasztalat- és ismeretátadási módszerek kifejlesztése és/vagy alkalmazása (pl. művészetpedagógia, művészetterápia stb.) és azok elérhetővé tétele a célcsoport számára a 2. pontban foglalt események által az 1. pontban felsorolt tárgykörök eszközkészletének felhasználásával.

D. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
D.1 A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja
A pályázatot magyar nyelven, egy rövid angol nyelvű ismertetővel, kizárólag az online rendszerből készült pályázati űrlapon nyújtható be. Donor partner bevonása esetén a pályázati űrlap magyar nyelven nyújtandó be, valamint a pályázati űrlapon megjelenített angol nyelvű szövegdobozok kitöltése is kötelező. A pályázati űrlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázati űrlapot elektronikusan kell benyújtani, a pályázói felület a nora.norvegalap.hu címen érhető el. A pályázati űrlapot elektronikusan kell benyújtani. A mellékletek mindegyikét elektronikusan valamint a 12. Pályázati felhívás feltételeinek vállalását tanúsító nyilatkozatot egy példányban papíralapon is be kell nyújtani.
A pályázati csomagot zárt csomagolásban, postai küldeményként a VÜ címére ajánlva kell beküldeni.
A pályázatok benyújtásával kapcsolatos további információk szerepelnek az Útmutató 5.1. pontjában.
Benyújtás helye:
A kulturális és a művészeti sokszínűség előmozdítása az európai kulturális örökségen belül c. programterület
Roma és nem-roma interkulturális párbeszéd
NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.
1037 Budapest Montevideo u. 16/A
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően a VÜ megkezdi a befogadási szempontok ellenőrzését, de kizárólag a pályázati határidő lejártát követően köteles arra!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség!
Benyújtás ideje:
A pályázatok benyújtása az alábbi időpontok között lehetséges: 2016. február 27.-2016. március 27.
Határidőn belüli benyújtásnak számít, ha az elektronikus benyújtás a pályázati felhívásban meghatározott határidőig megtörténik, illetve a postai úton benyújtandó dokumentumok tekintetében a postai bélyegző dátuma legkésőbb az erre meghatározott határidő napja.
információk.
A VÜ által működtetett ügyfélszolgálat elérhetőségei:
NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.
1037 Budapest Montevideo u. 16/A
e-mail cím: culture@egtalap.hu
telefonszám: +36-1-999-4400
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a pályázat benyújtását követően a pályázatok kezelésében, elbírálásában illetékes személyek, szervek nem adhatnak ki információt, kizárólag a - pályázatok feldolgozása során készült - a Végrehajtó Ügynökség által megküldött levelek útján tájékozódhat a pályázó a folyamat előrehaladásáról.
Donor partnerekkel történő együttműködés esetén a Donor Program Partner és a donor országok közreműködő szervezetei nyújtanak tájékoztatást a potenciális donor projekt partnerekről.
A Donor Program Partner elérhetőségei:
Riksantikvaren - The Directorate for Cultural Heritage in Norway
Aleksandra Einen
Dronningensgate 13
Pb. 8196 Dep.
0034 Oslo
telefonszám: + 00 +47 98 20 27 16
e-mail cím: akpe@ra.no
További donor országok kapcsolattartó pontjai:
Minjastofnun Íslands / The Cultural Heritage Agency of Iceland / Islands kulturarvsstyrelse
Agnes Stefánsdóttir
Suđurgata 39
101 Reykjavík
telefonszám: 5701300
e-mail cím: agnes@minjastofnun.is
Senior Advisor to the Minister of Cultural Affairs
Government - Principality of Liechtenstein
Kerstin Appel-Huston
Regierungsgebäude
Peter-Kaiser-Platz 1,
P.O. Box 684 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN
telefonszám: +423 236 60 24
e-mail cím: Kerstin.Appel@regierung.li
http://www.norvegalap.hu
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati felhívás
Általános pályázati útmutatóIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum