Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Stipendium Hungaricum program - felsőoktatási ösztöndíjak
Kiíró:
Tempus Közalapítvány
Határidő:
10/30/2015
Érvényes:
10/30/2015
Tárgymutató:
felsőoktatási ösztöndíjak, Stipendium Hungaricum program
Pályázhat:
felsőoktatási intézmények
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázati felhívás a Stipendium Hungaricum programban való részvételre

Bevezetés
A Stipendium Hungaricum Magyarország Kormánya által, a "keleti és déli nyitás” külpolitikája jegyében alapított ösztöndíjprogram. A programot a 81/2015. (III. 31.) Kormányrendelettel módosított 285/2013. (VII. 26.) Kormányrendelet hívta életre. Ennek értelmében a Tempus Közalapítvány pályázati felhívást tesz közzé a felsőoktatási intézmények részére a programban való részvételre a 2016/17-es tanévben.
Jelen pályázati felhívás célja, hogy lehetőséget kapjanak azok az intézmények, illetve képzések, amelyek jelenleg nem vesznek részt a Stipendium Hungaricum programban. Azokkal a képzésekkel tehát, amelyek részvételét a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma már támogatta a 2015/16-os és 2016/17-es tanévre, nem lehet pályázatot benyújtani.

A program átfogó céljai
A Stipendium Hungaricum program oktatáspolitikai célja, hogy az Európai Unió valamint az Európai Felsőoktatási Térség irányelveivel összhangban elősegítse a magyar felsőoktatás nemzetköziesítését, minőségfejlesztését, erősítse a magyar tudományos elit nemzetközi kapcsolatait, növelje a felsőoktatási intézménynek kulturális sokszínűségét és népszerűsítse a világban a versenyképes magyar felsőoktatást.
A program külpolitikai és gazdasági célja, hogy megalapozza a hazánkban végzett külföldi hallgatók személyes és szakmai kötődését Magyarországhoz, potenciálisan elősegítve a magyar sajátosságok és érdekek hazájuk elitjének körében történő megismertetését/megértetését, megalapozva ezáltal az adott országban hazánk gazdasági kapcsolatai fejlesztéséhez, piacra jutási törekvései támogatásához szükséges kapcsolati tőkét. Nem elhanyagolható tényező, hogy a külföldi hallgatók jelenléte az adott város és régió gazdasági fejlődését is pozitívan befolyásolja.
A program mindemellett hozzájárul a magyar kultúra, a magyar nyelv népszerűsítéséhez is, mivel a hallgatók egy része egyéves előképzést követően magyar nyelven kezdi meg tanulmányait.

A program felépítése, támogatható tevékenységek
A program két részből áll:
1) Egyéni pályázatok: Stipendium Hungaricum Ösztöndíjak
Magyarország és a partnerországok oktatásért felelős minisztériumai közötti nemzetközi megállapodások alapján az egyes partnerországok meghatározott számú kvótára jelölhetnek leendő hallgatókat Stipendium Hungaricum ösztöndíjra. A hallgatók a megállapodásban rögzített tudományterületeken, rész- vagy teljes képzésen vehetnek részt
- alap-, mester- vagy doktori szinten,
- zeneművészeti szakok esetében az alap- és mesterképzéseket megelőző vagy azt követő előkészítő vagy specializációt nyújtó képzésen
- magyar nyelvű felsőoktatási előkészítő tanulmányokon, ha felvételt nyernek az adott intézmény képzésére.
Az ösztöndíj a következő juttatásokat tartalmazza:
- térítésmentes vízum (A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 5. § (2) c) pontja értelmében mentesül az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy vagy az a harmadik országbeli állampolgár, aki magyar állami ösztöndíj vagy az oktatásért felelős miniszter által biztosított rendszeres tanulmányi támogatás keretében folytatja tanulmányait Magyarországon.);
- mentesség az oktatás önköltségének megtérítése alól;
- a felsőoktatási intézmény kapacitásának függvényében kollégiumi férőhely vagy havi 30 ezer forint/fő lakhatási támogatás a teljes naptári évre;
- a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 16. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatás, illetve idegen nyelvű egészségügyi szolgáltatás igénybevétele esetén a felmerült, igazolt költségek (pl. tolmácsolás) megtérítése vagy kiegészítő, idegen nyelvű ellátásra szóló egészségügyi biztosítás;
- havi ösztöndíj a teljes naptári évre, amelynek összegét a felsőoktatási intézmény utalja a hallgató részére. Az ösztöndíj mértéke 2015-ben a hatályos jogszabályok alapján alap- és mesterképzésben havi 40 460 forint/fő, PhD hallgatók részére havi 100 000 forint/fő.
A hallgatóknak fizetett ösztöndíj összege a mindenkori hallgatói normatíva összegéhez igazodik a hatályos jogszabályok, köztük a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése alapján.
2) Intézményi pályázatok: Képzések és felsőoktatási előkészítő tanulmányok
A Stipendium Hungaricum Ösztöndíjra jelentkező hallgatók csak olyan
- alap-, mester- vagy doktori képzésekre,
- zeneművészeti szakok esetében az alap- és mesterképzéseket megelőző vagy azt követő előkészítő vagy specializációt nyújtó képzésre és
- magyar nyelvű felsőoktatási előkészítő tanulmányokra nyerhetnek felvételt,
amelyekre vonatkozóan a Balassi Intézet vagy felsőoktatási intézmények sikeres pályázatot nyújtottak be Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok fogadására.
A Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok fogadására sikeresen pályázó intézmények képzésenként meghatározott hallgatói kapacitással pályáznak. A kapacitás szerinti hallgatói allokációról a hallgatói jelentkezések, a küldő partnerország jelölési rangsora, valamint az intézmény felvételi rangsora szerint, a hallgatói sokszínűség elvét figyelembe véve, a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma dönt.
A Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok fogadására sikeresen pályázó intézmény főbb feladatai azon túl, hogy magas szintű oktatást biztosít az ösztöndíjasok számára:
- kapcsolatot tart a Tempus Közalapítvánnyal, rendszeresen tájékoztatást nyújt és beszámol a program szakmai megvalósításáról, továbbá részletes pénzügyi elszámolást készít az EMMI számára
- folyamatos kapcsolattartási lehetőséget biztosít az ösztöndíjasok számára
- tájékoztatást nyújt a programról a potenciális érdeklődőnek, a képzésekre vonatkozó információkat (pl. curriculum, tantárgyi leírások, tananyag) elérhetővé teszi az idegen nyelven indított képzés nyelvén az intézményi honlapon
- a megadott határidőig lefolytatja az ösztöndíjra jelentkező hallgatók felvételi eljárását
- támogatást nyújt az ösztöndíjasok beutazásához és itt-tartózkodásához (vízumügyintézés, szálláskeresés, a lehetőségeknek megfelelőn gondoskodik kollégiumi elhelyezéséről, banki, társadalombiztosítási, orvosi ügyintézés)
- a beérkező hallgatók integrációját elősegítő rendezvényeket szervez (welcome, orientációs hét, magyar nyelvi és interkulturális kurzusok)
- a Tempus Közalapítvány által biztosított mintaszerződést felhasználva ösztöndíjas szerződést köt, szükség esetén módosítja azt; a szerződésnek megfelelően gondoskodik az ösztöndíjak kifizetéséről
- a saját intézményi gyakorlatának és a Tempus Közalapítvány iránymutatásának megfelelően mentorhálózatot működtet az ösztöndíjasok segítésére
- együttműködik a Közalapítvány által szervezett promóciós, alumni tevékenységekben
- a hallgatókra vonatkozó szabályzatokat elérhetővé teszi az idegen nyelven indított képzés nyelvén
- a magyar hallgatókkal azonos hozzáférést biztosít a programban részt vevőknek a hallgatói szolgáltatásokhoz
A Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok fogadására sikeresen pályázó intézmények a fogadott ösztöndíjasok után önköltség-térítésben részesülnek. Egy-egy képzés önköltségét az intézmény a képzési pályázatban sávosan adja meg. A képzés megadott önköltsége tartalmazza valamennyi várható költséget, az önköltség-térítés ugyanis ez alapján kerül megállapításra, annak utólagos kódosítására nincs mód.
A Stipendium Hungaricum program részletes szabályait tartalmazó kézikönyvet a Tempus Közalapítvány közzéteszi honlapján.

A program tervezett menetrendje
A képzési és felsőoktatási előkészítő pályázatok benyújtásának határideje 2015. október 30. 12:00.
A pályázatokról előreláthatóan 2015. november 18-án dönt a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma.
A nyertes pályázók számára az alábbi, tervezett menetrend nyújthat támpontot a programban való részvételhez:
2015. november 23-ig az intézmények kiértesítése a pályázat támogatásáról 2015. november végétől hallgatói pályázatok meghirdetése a 2016/17-es tanévre, promóció
2016. február 28.: a 2016/17-es tanévre pályázó hallgatók jelentkezési határideje.
2016. március - június: a 2016/17-es tanévre pályázó hallgatók felvételi időszaka.
2016. július eleje: döntés a 2016/17-es tanévre pályázó hallgatókról.

A rendelkezésre álló pályázati keret
A képzési és felsőoktatási előkészítő pályázatok a programban való részvételre irányulnak, a sikeresen szereplő pályázatok közvetlen támogatásban nem részesülnek.

Formai kritériumok
Általános formai kritériumok:
- a pályázat a megfelelő űrlapon hiánytalanul benyújtásra került elektronikusan a pályázati határidőre a http://www.stipendiumhungaricum.hu/intezmenyipalyazat
- a pályázathoz csatolták a szükséges mellékleteket elektronikus formában
Speciális formai kritériumok:
A Stipendium Hungaricum programban kizárólag Magyarországon állami vagy államilag elismert egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények képzései vehetnek részt.
A képzési pályázatokat tekintve olyan, a magyar képzési rendszerbe tartozó alap-, mester-, osztatlan és doktori képzéssel lehet pályázni, amelynek magyarországi akkreditációja megtörtént, és amely képzés idegen nyelven történő indítását az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vette, amennyiben az intézmény az idegen nyelven indítandó képzésre a működési engedélye alapján elegendő kapacitással rendelkezik.
A zeneművészeti szakok esetében az alap- és mesterképzéseket megelőző vagy azt követő előkészítő vagy specializációt nyújtó képzésre is lehet pályázatot benyújtani.
A magyar nyelvű felsőoktatási előkészítő pályázatok esetében a Balassi Intézet mellett a felsőoktatási intézmények is részt vehetnek.

Intézményi megállapodás
A Tempus Közalapítvány és a pályázaton sikeresen szereplő intézményekkel kötendő megállapodás mintáját a Közalapítvány 2015 őszén teszi közzé honlapján.

A pályázat benyújtása
A pályázatot benyújtani elektronikusan lehet a http://www.stipendiumhungaricum.hu/intezmenyipalyazat 2015. október 31. 12:00-ig. A pályázati határidő jogvesztő jellegű.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a shkepzes@tpf.hu e-mail címen tehetik fel.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati felhívás teljes szövege
pályázati űrlap mintájaIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum