Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A nemzetiségi kulturális kezdeményezések (kiadványok, közgyűjtemények, anyanyelvű kulturális és hitéleti programok, helyi és regionális média, valamint tudományos programok) 2012. évi költségvetési támogatása / NEMZ-KUL-12
Kiíró:
Wekerle Sándor Alapkezelő
Határidő:
04/30/2012
Érvényes:
04/30/2012
Tárgymutató:
nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2012. évi költségvetési támogatása / NEMZ-KUL-12
Pályázhat:
- nemzetiségi önkormányzatok,
- a magyarországi nemzetiségek tudományos, kulturális és oktatási intézményei,
- alapító okiratuk szerint a magyarországi nemzetiségek tudományos, oktatási, kulturális és kiadói tevékenységet folytató civil szervezetei (egyesületek, alapítványok);
- nemzetiségi önkormányzatok-, nemzetiségi intézmények által alapított nonprofit gazdasági társaságok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A nemzetiségi kulturális kezdeményezések (kiadványok, közgyűjtemények, anyanyelvű
kulturális és hitéleti programok, helyi és regionális média, valamint tudományos programok
2012. évi költségvetési támogatására
(Kategória kódja: NEMZ-KUL-12)

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő (a továbbiakban: Alapkezelő) a "Nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatására" közzéteszi az alábbi pályázatot.
A pályázat forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. számú mellékletének X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet (a továbbiakban: KIM) fejezeti kezelésű előirányzatai közül a 20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 6. alcím a "Nemzetiségi támogatások" célelőirányzat törvényi sor keretösszege.
Az Előirányzat felhasználása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 28/2012. (III. 6.) Korm. rendelet, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 19/2012. (III. 22.) KIM rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

I. A pályázat célja
A magyarországi nemzetiségek kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kulturális kincseinek megőrzése, méltó folytatása, értékhordozó tevékenységei, közművelődése feltételeinek javítása érdekében a nemzetiségi közösség egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása. Az előirányzatból támogatás nyújtható anyanyelvű hitéleti programok, helyi és regionális média valamint a hazai nemzetiségek hagyományainak, nyelvének ápolását, a nemzetiségi identitás erősítését szolgáló anyanyelvű vagy kétnyelvű kiadói tevékenység támogatására (nyomdakész alkotások kiadása, publikálása).
Az előirányzatból kizárólag a pályázatban meghatározott cél egészének megvalósítására, vagy önállóan megvalósítható részére nyújtható támogatás.
A pályázati programmal megcélzott nemzetiség(ek): bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán, interetnikus (több nemzetiséget érintő)

II. A pályázat jellege
A pályázati támogatás nyílt pályázat útján nyerhető el.

III. A rendelkezésre álló keretösszeg
Jelen pályázat megvalósítására, rendelkezésre álló keretösszeg: 100 000 000 Ft, azaz százmillió forint.

IV. A pályázatban igényelhető támogatás formája, módja, összege
A nyertes pályázó működési támogatásnak minősülő, vissza nem térítendő, bruttó támogatásban részesül, melyből általános forgalmi adó nem igényelhető vissza. (A Közgyűjtemény anyanyelvű állományának gyarapítása pályázat esetén a támogatás felhalmozási célú támogatásnak minősülhet.) (Amennyiben a nyertes pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia.)
A támogatás módja: utófinanszírozás (a program költségeiről szóló elszámolás és szakmai beszámoló benyújtását és elfogadását követően történik a folyósítás).
Kivételesen, különösen indokolt esetben az egyösszegű utófinanszírozástól eltérő folyósítást a pályázó megfelelő indokokkal alátámasztott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti a pályázat benyújtásáig. Az előfinanszírozás formájában nyújtott támogatás esetén a támogatás a záró beszámoló elfogadását megelőzően folyósítható.
A pályázatban igényelhető támogatási összeg legalacsonyabb és legmagasabb összege az egyes témaköröknél külön van meghatározva.
Egy programnak számít a programtervben rögzített egy feladat vagy tartalmilag összefüggő programfolyamat is.
Egy pályázó több, egymással tematikájában összefüggő pályázati kérelmeit az Alapkezelő külön-külön vizsgálja meg, amennyiben mindegyik pályázat pozitív elbírálásban részesül, kedvezményezettel egy támogatási szerződést köt.
Ha egy programot két vagy több természetes személy vagy szervezet közösen kíván megvalósítani, a személyek, szervezetek közös megegyezéssel döntsenek, hogy melyikük nyújtja be a pályázatot. Az adatlapon a pályázó adatainál a megegyezésnek megfelelő személy vagy szervezet adatai szerepeljenek.
A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.
A pályázat benyújtásához legalább az igényelt összeg 10%-ának megfelelő elvárt önrészt kell biztosítani.
Az önrész lehet: saját forrásból származó készpénzes és nem készpénzes (személyes közreműködés (társadalmi munka), tárgyi feltételek vagy szolgáltatás biztosítása). Nem tekinthető önrésznek az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás.
A készpénzben rendelkezésre álló önrész rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell és a rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell.
A támogatás felhasználásával összefüggő személyi jellegű kifizetések és a kettőszázezer forint egyedi értéket meghaladó kiadások csak a vonatkozó szerződések, megállapodások kedvezményezett hivatalos képviselője által hitelesített és a pénzügyi elszámoláshoz csatolt másolatai alapján támogathatóak.
A pályázó szervezet hivatalos képviselője, vagy a hivatalos képviselő által képviselt más szervezet részére a támogatás terhére - akár megbízási vagy vállalkozási szerződés útján - nyújtott kifizetés nem haladhatja meg a támogatás teljes összegének 20%-át.

V. Támogatható tevékenységek, elszámolható költségek köre: témakörök szerint változik.
Támogató bizonyos költségvetési tételeket nem támogat, illetve az anyanyelvű vagy kétnyelvű kiadói tevékenység témakörnél pontosan meghatározza azokat a kiadásokat, amelyekre a pályázó támogatást igényelhet. A támogatás kizárólag olyan tételekre igényelhető, amelyek nem esnek a nem támogatott költségek közé, illetve a kizárólagosan támogatandó költségek felsorolásában szerepelnek.
Egyik témakörben sem támogatott költségek:
Pályázó bér- és járulékköltsége; közüzemi díj típusú kiadások, karbantartások, javítások; építési és felújítási költségek; jövedéki termékek (kávé, szeszesital, dohányáru), ékszer, dísztárgyak; szerzői jogdíj (beleértve:
alkotói díj, személyes hozzájárulás díja, felhasználási díj); technikai eszközök beszerzése; ösztöndíj; bútor, ruházat;, továbbá az adók, vagy adók módjára behajtható fizetési kötelezettségek (pl. bírság), valamint az előre nem tervezett költségek.
Nem támogatott az étkezési költség a Regionális és helyi elektronikus média, Közgyűjtemény állományának gyarapítása témakörökben.
A) Tudományos rendezvények
A pályázat benyújtására jogosultak köre
A tudományos rendezvények témakörben pályázni jogosultak:
- nemzetiségi önkormányzatok,
- a magyarországi nemzetiségek tudományos, kulturális és oktatási intézményei,
- alapító okiratuk szerint a magyarországi nemzetiségek tudományos, oktatási, kulturális és kiadói tevékenységet folytató civil szervezetei (egyesületek, alapítványok);
- nemzetiségi önkormányzatok-, nemzetiségi intézmények által alapított nonprofit gazdasági társaságok.
Nem pályázhatnak a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó szervezetek.
Az igényelhető támogatás legalacsonyabb összege: 150 000 Ft, legmagasabb összege: 500 000 Ft Az elbírálás szempontjai:
A rendezvény célja és várható eredménye; a megcélzott réteg, a résztvevők száma; a rendezvény helyszíne; a meghívott előadók köre; a lebonyolítandó előadások témája, nyelve. A pályázat elbírálása során előnyt élvez a nemzetiségi nyelv használata.
A program mellékleteként kötelezően csatolandó:
Szakmai referenciák, a szervezésben részt vevő szervezet/vállalkozó költségekre vonatkozó árajánlata (útiköltség, terembérlet, szállás, stb.).
E témakörben támogatott tevékenységek:
Nemzetiségi vonatkozású tudományos konferenciák, kutatói programok szervezése és az azokon való részvétel.
Elszámolható költségek:
A konferencia megrendezéséhez, kutatáshoz kapcsolódó szolgáltatások díja (így különösen: terembérlet, hangosítás, tolmácsolás, a rendezvény reklámköltségei, előadók díja.)
B) Anyanyelvű vagy kétnyelvű kiadói tevékenység
A pályázat benyújtására jogosultak köre
Anyanyelvű vagy kétnyelvű kiadói tevékenység témakörben pályázni jogosultak:
- nemzetiségi önkormányzatok,
- a magyarországi nemzetiségek tudományos, kulturális, oktatási és kiadói tevékenységet folytató intézményei,
- alapító okiratuk szerint a magyarországi nemzetiségek tudományos, oktatási, kulturális és kiadói tevékenységet folytató civil szervezetei (egyesületek, alapítványok);
- nemzetiségi önkormányzatok-, nemzetiségi intézmények által alapított nonprofit gazdasági társaságok.
Nem pályázhatnak a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó szervezetek.
Az igényelhető támogatás legalacsonyabb összege: 150 000 Ft, legmagasabb összege: 500 000 Ft Támogatott tevékenységek: Nyomdakész alkotások kiadása, publikálása az alábbi témakörökben:
- kulturális-közéleti nemzetiségi folyóiratok, magazinok (az országos nemzetiségi önkormányzatok által 2012-ben támogatott országos nemzetiségi lapok nem pályázhatnak);
- konferenciák anyagai;
- a térség tájékoztatását szolgáló nemzetiségi anyanyelvű hírlevél, iskolai újság;
- egy adott nemzetiség nyelvén íródott irodalmi alkotások (verseskötet, prózai művek);
- a vallás anyanyelvi gyakorlásához szükséges kiadványok publikálása;
- tudományos értekezések és ismeretterjesztő művek, már lezajlott kutatások eredményeinek publikálása;
- képzőművészeti katalógusok, egy-egy nemzetiség életét fotókkal reprezentáló anyanyelvű vagy többnyelvű albumok;
- naptárak, térképek;
- CD-ROM-ok, DVD-k, a nemzetiség kulturális hagyományait megörökítő egyéb kép- és hanghordozók.
A támogatás felhasználása során elszámolható költségek:
Nyomtatott kiadványok esetében azok nyomdaköltségéhez (szerkesztés, tördelés, szkennelés és egyéb nyomdai kiadásokhoz kapcsolódó szolgáltatások), kép- és hanghordozók esetében sokszorosítás költségeihez, valamint honoráriumhoz (ezen tétel igényléséhez külön indoklást kérünk) járul hozzá a bemutatott és már teljesített számla alapján.
Az elbírálás szempontjai:
A kiadandó alkotás jellege, témája, tartalma, a megcélzott réteg; a megjelenés indoka, a kiadvány célja; a kiadvány paraméterei (oldalszám, terjedelem, példányszám, terjesztés módja, folyóiratok esetében:
megjelenési gyakoriság); a folyóiratok írásainak szerzői, munkatársak; hanghordozók kiadása esetén a közreműködő művészek, együttesek megnevezése; várható bevételek.
Az elnyert támogatás utalásának feltétele az ISBN, ISSN, ISMN regisztráció!
C) Regionális és helyi anyanyelvű elektronikus média
A pályázat benyújtására jogosultak köre
A regionális és helyi anyanyelvi elektronikus média témakörben pályázni jogosultak:
- nemzetiségi önkormányzatok,
- a magyarországi nemzetiségek kiadói, és média tevékenységet folytató intézményei,
- alapító okiratuk szerint a magyarországi nemzetiségekhez kötődő kulturális és média tevékenységet folytató civil szervezetei (egyesületek, alapítványok);
- nemzetiségi önkormányzatok-, nemzetiségi intézmények által alapított nonprofit gazdasági társaságok.
Nem pályázhatnak a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó szervezetek.
Az igényelhető támogatás legalacsonyabb összege: 150 000 Ft, legmagasabb összege: 500 000 Ft
E témakörben támogatott tevékenységek:
- Internetes honlap készítése és karbantartása;
- nemzetiségi nyelvű kábeltelevízió, helyi vagy körzeti televízió, rádió nemzetiségi, közéleti, kulturális témájú produkcióinak alkalmankénti vagy rendszeres elkészítése;
- nemzetiségi célú műsoridő-vásárlás.
A támogatás felhasználása során elszámolható költségek:
A támogatott tevékenységek megvalósításának közvetlen költségei, így különösen a honlap-szerkesztés és karbantartás szolgáltatása díja, nemzetiségi műsorok előállításának személyi kiadásai és azok járulékai, útiköltség, és műsoridő vásárlás díja.
A pályázás feltétele: Az anyanyelv használata
Az elbírálás szempontjai:
Az érintett régió és megcélzott réteg; a stáb összetétele, létszáma, a munkatársak képzettsége; mióta működik az intézmény; a műsor/produkció/adás műsorterve, a nemzetiségi nyelv, nyelvjárás aránya, a nyelvi színvonal biztosításának garanciái, referenciák korábbi médiatevékenységről.
A program mellékleteként kötelezően csatolandó:
Szakmai referenciák, árajánlatok, műsorterv, korábbi programok.
D) Közgyűjtemény anyanyelvű állományának gyarapítása
A pályázat benyújtására jogosultak köre
A közgyűjtemény anyanyelvű állományának gyarapítása témakörben pályázni jogosultak:
- a magyarországi nemzetiségek muzeális és közgyűjteményi tevékenységet folytató intézményei (múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek, tájházak, nyilvános könyvtári tevékenységet folytató intézmények);
- alapító okiratuk szerint a magyarországi nemzetiségekhez kötődő tudományos, közgyűjteményi tevékenységet folytató civil szervezetei (egyesületek, alapítványok).
Nem pályázhatnak a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó szervezetek.
Az igényelhető támogatás legalacsonyabb összege: 150 000 Ft, legmagasabb összege: 500 000 Ft E témakörben támogatott tevékenységek:
- az adott nemzetiség anyanyelvén íródott könyvek, folyóiratok, kép- és hanghordozók beszerzése;
- múzeumok, galériák, helytörténeti kiállítások, levéltárak, faluházak kiállítási anyagának archiválása, gazdagítása;
- a közgyűjtemény elektronikus adatbázisának elkészítése,
- Internet-szolgáltatás igénybevétele a nemzetiségi kultúra merítési bázisának bővítésére.
Az elbírálás szempontjai:
A beszerzés indokai; a már meglévő nemzetiségi nyelvű könyvek aránya az állományban; a könyvtár, a kiállítás látogatottsága, vendégköre; a beszerzés, gyűjtés módja; a feldolgozandó állomány, adattömeg nagysága/jellemzői; az állományban meglévő nemzetiségi művek aránya, a készítendő adatbázis erre vagy az egész állományra koncentrál; a kialakítandó adatbázis struktúrája (tartalmi elemek), célja, a megcélzott használói kör: munkatársak, látogatók; az adatbázis megjelenítése: pl. helyi hálózaton az intézményben, Interneten; adatbázis-frissítés; a látogatóknak ajánlott nemzetiségi Internet-honlapok felsorolása.
A program mellékleteként kötelezően csatolandó:
- a közgyűjtemény nyilvántartásba vételéről szóló határozat kivonata;
- a megvásárolandó könyvek, hanghordozók címlistája, árajánlat;
- a szállítást lebonyolító szervezet/vállalkozó árajánlata;
- adatbázis-készítésre és Internet-szolgáltatásra vonatkozó árajánlat.
E) Anyanyelvű kulturális és hitéleti programok
Az anyanyelvű kulturális és hitéleti programok témakörben pályázat benyújtására jogosultak köre:
- Magyarországon nyilvántartásba vett egyházi szervezetek
- nemzetiségi önkormányzatok,
- alapító okiratuk szerint a magyarországi nemzetiségekhez kötődő tudományos, oktatási, kulturális és kiadói tevékenységet folytató civil szervezetei (egyesületek, alapítványok), - alapító okiratuk szerint nemzetiségi feladatot ellátó közoktatási és kulturális intézmények.
Nem pályázhatnak a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó szervezetek.
Az igényelhető támogatás legalacsonyabb összege: 150 000 Ft, legmagasabb összege: 500 000 Ft E témakörben támogatott tevékenységek:
A kulturális és hitéleti hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiség kulturális identitásának és hitéletének közösségben történő elmélyítését szolgáló programok Elszámolható költségek:
A program megrendezése során felmerülő költségek, így különösen az útiköltség, étkezés, terembérlet, hangosítás, és szállásdíj.
Az elbírálás szempontjai:
Az anyanyelv használatának módja és mértéke; a rendezvény célja és várható eredménye; a rendezvény indokai; a célcsoportja, a résztvevők száma; a program helyszíne; az esetleges meghívott előadók, művészek; a lebonyolítandó előadások témája, a szertartások lebonyolításának helyszíne;
hagyományok ápolása az adott nemzetiségi közösségben.
A program mellékleteként kötelezően csatolandó: a rendezvény programja, hitéleti programok esetén a hitéleti vezető részvételi szándéknyilatkozata.
VI. Felhasználási és elszámolási időszak
A pályázat megvalósításának határideje: 2012. január 1-jétől december 31-ig.
A támogatási összeg felhasználásának és elszámolásának határidejét a támogatási szerződés tartalmazza.
Előfinanszírozás esetén csak a támogatás folyósítását követően keletkezett költségek számolhatók el a támogatás terhére.
VII. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje, a pályázó regisztrációjának díja A pályázatot elektronikusan lehet benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a http://www.eper.hu honlapon regisztrálnia kell magát az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató tartalmazza.
Az internetes pályázati űrlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz az internetes pályázati programűrlap minden kérdésére választ adva és a VIII. pontban megjelölt mellékletek elektronikus becsatolásával kell benyújtani.
Az elektronikusan benyújtott pályázatokat az EPER automatikusan iktatja, és pályázati azonosítóval látja el.
A pályázat beadási határideje: 2012. április 30.
A beadás határidejénél a véglegesítés időpontját vesszük figyelembe.
Pályázati díj: 3000 Ft. A pályázati díjat egy szervezetnek több nemzetiségi pályázat beadása esetén is csak egyszer kell megfizetnie!
A pályázati díjat a Wekerle Sándor Alapkezelő 10032000-00285128-00000000 számú számlájára kell befizetni. Az pályázati díjat befizetésekor kérjük, az internetes pályázatkezelő rendszerben megadott felhasználónevet vagy a szervezet adószámát, továbbá a kiírás kódját (NEMZ-12) szíveskedjen feltüntetni a megjegyzés rovatban. EPER használati díj befizetést csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a befizető megegyezik a regisztrált partnerrel. A pályázati díjat a pályázat véglegesítésének határidejéig kell az Alapkezelő számlájára befizetni.
További információ az Alapkezelő e-mail címén (info@wekerle.gov.hu), továbbá a (1) 301 3200 ügyfélszolgálati telefonszámon kérhető.
VIII. Az adatlap és a kötelezően csatolandó mellékletek:
Az adatlap az alábbiakat tartalmazza:
1. az igénylőnek a pályázat célja szerinti programot érintő eddigi tevékenységének ismertetése legfeljebb egy gépelt oldal terjedelemben,
2. az igényelt támogatási összeg felhasználásának részletes költségvetése (külön feltüntetve az általános forgalmi adó összegét), a költségvetés szöveges indoklásával együtt;
3. részletes programterv, megvalósítani tervezett tevékenységek,
4. az előirányzat igénybevételéhez a KIM rendelet mellékletei szerinti cégszerűen aláírt Nyilatkozatok (amely tartalmazza, hogy a pályázó az Áht. 50. § (1) bekezdésében foglaltak alapján rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik; a támogatást igénylő nemleges köztartozásokról szóló nyilatkozatát; a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a központi költségvetésből elnyert lejárt elszámolási határidejű támogatásokkal a pályázat benyújtásáig elszámolt, nyilatkozat az összeférhetetlenség, illetve az érintettség fennállásáról, vagy hiányáról,
5. az önrész/saját forrás meghatározása, nem készpénzes önrész esetén a felértékelése alapjául szolgáló számítás,
6. nyilatkozat arról, hogy a másolatban csatolt iratokban foglalt adatok megegyeznek a pályázat benyújtása időpontjában fennálló adatokkal.
A pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok:
7. az igényelt támogatási összeg alapjául szolgáló árajánlatok és/vagy a igénylő költségeit igazoló egyéb dokumentumok (pl. bérleti szerződés, szolgáltatási szerződés);
8. az igénylő jogi helyzetét igazoló dokumentum másolata (bírósági nyilvántartásba vételről a megyei /fővárosi bíróság által kiállított, a civil szervezet bírósági nyilvántartási adatairól szóló kivonat; alapító okirat; alakuló ülés jegyzőkönyve);
9. amennyiben a pályázó a Knyt. 8.§-a hatálya alá tartozik, és közzétételi kérelemmel kíván élni, az erről szóló nyilatkozatot), kedvezményezett - a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló KIM rendelet 5. melléklet szerinti nyilatkozata az igénybe vett de minimis támogatásokról, a pályázó a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló KIM rendelet 6. melléklet szerinti nyilatkozata az adott tárgyban benyújtott támogatási kérelmekről,
10. - ’A’ kategória esetén szakmai referenciák, a szervezésben részt vevő szervezet/vállalkozó költségekre vonatkozó árajánlata (útiköltség, terembérlet, szállás, stb.);
- ’B’ kategória esetén az elnyert támogatás utalásának feltétele az ISBN, ISSN, ISMN regisztráció;
- ’C’ kategória esetén szakmai referenciák, árajánlatok, műsorterv;
- ’D’ kategória esetén a közgyűjtemény nyilvántartásba vételéről szóló határozat kivonata; a megvásárolandó könyvek, hanghordozók címlistája, árajánlat; a szállítást lebonyolító szervezet/vállalkozó árajánlata; adatbázis-készítésre és Internet-szolgáltatásra vonatkozó árajánlat.
- ’E’ kategória esetén a rendezvény programja, hitéleti programok esetén a hitéleti vezető részvételi szándéknyilatkozata.
A támogatási szerződés megkötéséhez a nyertes pályázónak az alábbi dokumentumokat is csatolnia kell:
11. a pályázatnál alacsonyabb összegű megítélt támogatás esetén a tényleges támogatási összegnek megfelelő költségvetési terv,
12. ha azt jogszabály előírja, a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedély másolata.
13. közjegyző által kiállított, 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldány vagy banki aláírási karton (pályázó által) hitelesített másolata.
IX. A pályázat érvényessége
A határidőre beérkező pályázatokat az Alapkezelő formai bírálatnak veti alá, mely során vizsgálja a pályázat érvényességét az alábbi szempontok szerint:
- a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultságát (kizáró okok vizsgálata),
- megfelelő formában és módon csatolt kötelező mellékletek meglétét,
- a kitöltöttséget, megfelelőséget, és a határidőben történő véglegesítést, valamint a regisztrációs nyilatkozat megfelelőségét és benyújtásának dátumát,
- köztartozás fennállását.
Amennyiben az Alapkezelő pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban, útmutatóban és az adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben 5 munkanapos hiánypótlási határidő tűzésével, a hiányzó adat, vagy dokumentum megnevezésével hiánypótlásra hívja fel. A pályázó által történő hiánypótlásra, adatmódosításra kizárólag az Alapkezelő által meghatározott időben kerülhet sor. Amennyiben az Alapkezelő által meghatározott hiánypótlási határidőben pályázó nem tesz eleget a hiánypótlási felhívásnak, a pályázat érvénytelenné válik. Az Alapkezelő a hiánypótlási határidő lejártát követő 5 munkanapon belül elektronikus értesítésben tájékoztatja a pályázó szervezetet a hiánypótlás eredményéről.
A pályázat érvénytelen, ha
1. nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott formai és/vagy tartalmi követelményeknek,
2. a VIII. pont szerinti teljes körű és valós adattartalmú, dokumentumok, nyilatkozatok bármelyikét nem tartalmazza,
3. a benyújtási határidőig nem került sor a véglegesítésre, illetve a pályázat benyújtási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az EPER-ben
4. a pályázó nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be pályázatát,
5. a pályázó más hazai forrásból a pályázatában meghatározott cél megvalósításához támogatásban részesült,
6. a pályázó az államháztartás bármely alrendszeréből a pályázati felhívást megelőző két éven belül támogatásban részesült, és a kapott támogatással maradéktalanul, határidőre nem számolt el,
7. a pályázót korábban - meghatározott időre - kizárták a támogatási rendszerből és a kizárás időtartama még nem telt el.
Az érvénytelen pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
X. A pályázat tartalmi elbírálása
A benyújtott pályázatokról - a nemzetiségpolitikai célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 28/2012. (III. 6.) Korm. Rendelete értelmében - a Nemzetiségi Támogatási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslata alapján a Támogató dönt.
Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a pályázatok, melyek részletesen kifejtik a programtervet, amelyekből az anyanyelv használata egyértelműen kitűnik, amelynek nemzetiségi közösségen belüli ismertsége nyilvánvalóvá válik, és amelyek nemzetiségi közösségmegőrző- és építő hatása egyértelműen alátámasztott.
Az elbírálás határideje: a pályázat beadási határidejét követő 30 nap
A döntéshozatal időpontjainak változtatási jogát a Támogató fenntartja.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Wekerle Sándor Alapkezelő a nyertes pályázók listáját, a megítélt támogatási összegeket, a támogatás célját, a támogatott program megvalósítási helyét a döntést követő 15 napon belül, legkésőbb 2012. június 15-ig a http://www.kormany.hu, valamint a http://www.wekerle.gov.hu internetes honlapján közzéteszi, ezzel egyidejűleg írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázat eredményéről.
A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.
XI. Szerződéskötés
Az Alapkezelő támogató a pályázóval (a továbbiakban: kedvezményezett) a támogatás felhasználásáról írásbeli támogatási szerződésben állapodik meg.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a támogatás megítéléséről szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázónak felróható okból nem jön létre a szerződés.
A kivételesen különösem indokolt esetben előfinanszírozásként nyújtott támogatás esetén - a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése biztosítékaként támogató előírja a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó azonnali beszedési megbízás alkalmazásához történő hozzájárulás megadását.
XII. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósításának feltétele a hatályos és érvényes támogatási szerződés.
A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határidejét és tartalmi követelményeit a támogatási szerződés tartalmazza.
XIII. Jogorvoslat
Az államháztartáson kívüli szervezetként igénylő vagy kedvezményezett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, vagy a támogatói döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, vagy a támogatói szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkohó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő.
A pályázati eljárással és döntéssel szemben a pályázó kizárólag jogszabálysértésre való hivatkozással az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 90. §-ában meghatározott kifogást nyújthat be írásban az Alapkezelőhöz címezve a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról tudomásszerzéstől számított 8 napon belül, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 45 napon belül. A kifogást a fejezetet irányító szerv vezetője a kézhezvételtől számított harminc napon belül érdemben elbírálja. A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum