Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az elszámolási törvénnyel kapcsolatos széles körű fogyasztói tájékoztatás elősegítő pénzügyi fogyasztóvédelmi program
Kiíró:
Magyar Nemzeti Bank
Határidő:
12/01/2014
Érvényes:
12/01/2014
Tárgymutató:
pénzügyi fogyasztóvédelmi program
Pályázhat:
olyan civil, nonprofit, saját költségvetéssel rendelkező szervezetek felé kívánjuk irányítani, amelyek a mindenkori kormánytól függetlenül, magánjogi szabályok alapján működnek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT
"AZ ELSZÁMOLÁSI TÖRVÉNNYEL KAPCSOLATOS SZÉLESKÖRŰ FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI PROGRAM"
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

1. BEVEZETÉS
"Az MNB a pénzügyi fogyasztóvédelem terén következetesen védi a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő fogyasztók jogait és érdekeit, a szolgáltatókat a felelős, tisztességes magatartás irányába tereli. Ennek keretében a fogyasztók számára hátrányos jelenségeket a lehető leghamarabb be kell azonosítani, azok "tüneti" kezelése mellett különös figyelmet kell fordítani azok okainak felismerésére, megszüntetésére, ezáltal is megelőzve a fogyasztók számára hátrányos magatartási formák ismételt kialakulását."
A Magyar Nemzeti Bank Felügyeleti stratégiája 2014.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Felügyeleti stratégiájában megfogalmazottak szerint a fogyasztóvédelmi szempontból ideális pénzügyi rendszer etikusan és magas színvonalon működik. Ahhoz, hogy ezen ideális állapot megvalósuljon és tovább erősödjön, az MNB a pénzügyi fogyasztóvédelem további erősítését és erélyes képviseletét kezdte meg.
Az aktuális piaci helyzetre vonatkozóan a fenti célok megvalósításának érdekében a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Pályázatot hirdet civil és érdekvédelmi szervezetek számára az elszámolási törvénnyel kapcsolatos, országos lefedettségű tájékoztatás hatékony és eredményes megvalósítására.

2. A TÁMOGATÁS CÉLJAI, ALAPELVEI
2.1. Az MNB elszámolási törvényre vonatkozó Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Pályázatának stratégiai elvei
A lakosság hiteles és folyamatos tájékoztatása, valamint jogorvoslati lehetőségeik érvényesítésének támogatása össztársadalmi érdek.
A program célja, hogy támogassa egy olyan Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Civil Háló létrehozását, mely hosszú távon és tevőlegesen hozzájárul egy új szemléletű, magas szintű pénzügyi kultúra kialakulásához.
2.2. Rendelkezésre álló keretösszeg
Az MNB igazgatósága "Az Elszámolási Törvénnyel kapcsolatos széleskörű fogyasztói tájékoztatást elősegítő pénzügyi fogyasztóvédelmi Program" pályázati kiírás keretösszegét 80 000 000 Ft, azaz nyolcvanmillió forint összegben határozta meg.
2.3. Keretösszeg forrása
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 170. § (3) bekezdés b) pont alapján az MNB által kiszabott bírságok képezik a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Civil Háló program finanszírozásának forrását.
2.4. Támogatási időszak
Jelen kiírás keretében - figyelembe véve az elszámolási törvény hatályát - a 2014. november 3-tól 2015. december 31-ig tartó időszakra, a támogatási rendszer feltételeinek megfelelő, 2014. november 3-át követően indult vagy induló, legkésőbb 2015. december 31-ig megvalósuló projektekkel lehet pályázni. A támogatások kifizetésének végső határideje 2015. december 31. A projektek megvalósulására vonatkozó beszámolók leadásának végső időpontja 2016. január 31.

3. A TÁMOGATÁS FORMÁJA
"Az Elszámolási Törvénnyel kapcsolatos széleskörű fogyasztói tájékoztatást elősegítő pénzügyi fogyasztóvédelmi Program" pályázati rendszer nyílt pályázat formájában, azon belül is projekt alapon kerül kialakításra. A támogatható projektek megvalósítása során a pályázók az MNB irányelveit elfogadva, a pénzügyi fogyasztóvédelmet, a pénzügyi tudatosság és a pénzügyi kultúra fejlesztését szolgáló össztársadalmi értékeket hoznak létre. A program során elnyert források kizárólag a 3.1-es fejezetben meghatározott kategóriákhoz kapcsolódó projektek megvalósítására fordíthatóak.
A támogatási összeg a projekt 100%-át fedezheti, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. A támogatási összeg a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően több részletben is átutalásra kerülhet, a kérelemben vállalt kötelezettségek teljesítésére figyelemmel. A megítélt összeg vissza nem térítendő támogatás formájában kerül odaítélésre.
3.1. A támogatások kategóriái
Az elszámolási törvénnyel kapcsolatos fogyasztói tájékoztatást és jogérvényesítést elősegítő/segítő projektek támogatásainak kategóriái:
(1) "A fogyasztók elszámolási törvénnyel kapcsolatos személyes tájékoztatása Ügyféltájékoztató Pontok létrehozásával"
A pályázatra benyújtott projekt keretében a civil szervezet szakértői szakmai hozzáértésükkel és szakértői munkájukkal támogatják a fogyasztókat, elősegítve a fogyasztók érdekeinek és jogainak érvényesítését az egyedi ügyekben.
E kategória főbb szempontjai:
- Az elszámolási törvénnyel kapcsolatos teljes körű személyes tájékoztatás, különös tekintettel az egyedi kérdésekre, problémákra.
- Földrajzi elhelyezkedésre vonatkozóan az Ügyfélszolgálati Pontok vidéki településeken, elsősorban a hátrányos helyzetű régiókban valósuljanak meg.
- Az Ügyfélszolgálati Pontok hatékony reklámozása érdekében ATL marketingkommunikációs eszközök használata, figyelembe véve a helyi sajátosságokat.
- Együttműködés kialakítása további szervezetekkel a hatékonyság növelése érdekében.

E kategóriában a benyújtott projekttervek elbírálásánál előnyben részesül az a szervezet, amely:
- alaptevékenységében fogyasztóvédelemmel foglalkozik,
- munkatársai fogyasztóvédelmi területen magasan kvalifikáltak,
- tevékenységei között szerepel a szakértői, jogérvényesítő tanácsadás,
- tevékenységük során széles társadalmi rétegeket, sérülékeny vagy speciális csoportokat érnek el,
- munkatársai tapasztalattal rendelkeznek a jogszabályok értelmezése terén.
(2) "A fogyasztók elszámolási törvénnyel kapcsolatos hatékony tájékoztatása lokális médiumokon keresztül"

E kategória főbb szempontjai:
- Folyamatos és aktív jelenlét az elszámolási törvénnyel kapcsolatos helyi tájékoztatásban.
- Együttműködés az adott régió/térség médiaszereplőivel, az ebből adódó szinergiák maximális kihasználása érdekében.
- A rendelkezésre álló médiaeszközök teljes körű alkalmazása (pl.: a reklámspotokon túl részvétel riport-beszélgetéseken, interjúkon is).

E kategóriában a benyújtott projekttervek elbírálásánál előnyben részesül az a szervezet, amely:
- alaptevékenységében fogyasztóvédelemmel foglalkozik,
- munkatársai fogyasztóvédelmi területen magasan kvalifikáltak,
- tevékenységük során széles társadalmi rétegeket, sérülékeny vagy speciális csoportokat érnek el,
- kiterjedt, jelenleg is aktív helyi sajtókapcsolatokkal rendelkezik.
(3) "A fogyasztók elszámolási törvénnyel kapcsolatos személyes tájékoztatás vidéki (elsősorban kistelepülési és falusi szintű) találkozókon keresztül"

E kategória főbb szempontjai:
- A pályázó szervezetnek kiterjedt helyi (kistelepülési, falusi) kapcsolatrendszere és/vagy jelenléte van.
- A pályázó szervezet szakmai előadói kimagasló prezentációs készségekkel rendelkeznek.
- A találkozók alkalmával a fogyasztók interaktív előadásokon vesznek részt, melyeket követően a pályázó civil szervezet lehetőséget biztosít az egyes fogyasztók egyéni kérdéseinek megvitatására és szakmai tanácsadásra is "Fogadóórák" keretében.
- A találkozók sorozat jelleggel valósuljanak meg (legalább 15 helyszínen, legalább 1 alkalommal).

E kategóriában a benyújtott projekttervek elbírálásánál előnyben részesül az a szervezet, amely:
- alaptevékenységében fogyasztóvédelemmel foglalkozik,
- munkatársai fogyasztóvédelmi területen magasan kvalifikáltak,
- tapasztalattal rendelkezik a fogyasztóvédelmi oktatás, programszervezés területén,
- tevékenysége során széles társadalmi rétegeket, sérülékeny vagy speciális csoportokat ér el, akár személyesen is.
(4) "A fogyasztók elszámolási törvénnyel kapcsolatos aktív online kommunikációs kampánya"

E kategória főbb szempontjai:
- A pályázó szervezet folyamatos interaktív online tanácsadást biztosít a fogyasztók számára (pl.: chat/skype formájában).
- Folyamatos online hírlevél-rendszert működtet, melyen keresztül proaktív módon tájékoztatja a fogyasztókat az elszámolási törvénnyel kapcsolatos várható határidőkről.
- Egyéb alternatív tájékoztatási formákat alkalmaz (például telefonos hotline, "forródrót", vagy egyéb interaktív telekommunikációs lehetőség felhasználásával).
- A pályázó szervezet rendelkezik online sajtókapcsolatokkal.

E kategóriában a benyújtott projekttervek elbírálásánál előnyben részesül az a szervezet, amely:
- jelenleg is aktív online jelenléttel bír,
- járatos az online marketingkommunikáció terén,
- alaptevékenységében fogyasztóvédelemmel foglalkozik,
- tevékenysége során széles társadalmi rétegeket, sérülékeny vagy speciális csoportokat ér el,
- munkatársai fogyasztóvédelmi területen magasan kvalifikáltak.
3.2. Nem támogatható projektek kritériumai
A támogatás nem fordítható:
a) gazdasági-vállalkozási tevékenység ellátására,
b) politikai tevékenységre, pártokkal összefüggő bármilyen feladat ellátására.

Az elszámolási törvénnyel kapcsolatos Pénzügyi Fogyasztóvédelmi pályázat rendszerében nem lehet olyan projektek-re támogatást igényelni, amelyek rendelkeznek más pályázati forrásból származó támogatással, ideértve azt is, hogy a támogatott projektre a támogatott időszakban más pályázati forrás nem használható.

4. JOGOSULTAK KÖRE, JOGOSULTSÁGI KRITÉRIUMOK
A pályázat keretében nyújtott támogatásokat olyan civil, nonprofit, saját költségvetéssel rendelkező szervezetek felé kívánjuk irányítani, amelyek a mindenkori kormánytól függetlenül, magánjogi szabályok alapján működnek. Ezek lehetnek olyan jogi személyek (egyesületek, alapítványok), amelyek önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező, alapszabályában meghatározott célra alakultak, nyilvántartott tagsággal rendelkeznek, céljuk elérésére szervezik tagjaik tevékenységét.
A támogatási kérelem benyújtásának feltétele, hogy a pályázó civil szervezet a témában végzett tevékenysége szerepeljen a szervezet alaptevékenységei között, és abban az elmúlt, 3-5 éves időszakban aktívan és dokumentáltan tevékenykedjen, valamint az adott tevékenységet a fogyasztók számára díj- és térítésmentesen végezze. A civil szervezetekkel szemben elvárás, hogy tevékenységüket oly módon folytassák, amely nem sérti vagy veszélyezteti az MNB jó hírét.
A pályázó szervezet nem állhat felszámolás, végelszámolás alatt és feltétel továbbá, hogy nincs ellene csődeljárás.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki
- a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
- a szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van,
- a 2011. évi CLXXXV. törvény II. fejezetben megjelölt eljárások hatálya alatt áll,
- munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek.

A támogatás nem fordítható köztartozás vagy egyéb tartozás finanszírozására. Amennyiben a pályázó szervezet ellen a pályázati összeg teljes- vagy időarányos kifizetésének időpontjáig felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás indul, a Kiíró a pályázati támogatási összeg vagy részösszeg kifizetését felfüggeszti.

5. JELENTKEZÉSI FOLYAMAT
5.1. A támogatási kérelem benyújtásának módja
A támogatási kérelem kizárólag az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Program formanyomtatvány hiánytalan kitöltésével nyújtható be. A formanyomtatványhoz - amennyiben szükséges - maximum 5 oldalas melléklet csatolható. A formanyomtatvány a Magyar Nemzeti Bank honlapjának Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ aloldalán érhető el a http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/civilhalo címen. A formanyomtatvány általános, a civil szervezet működésére vonatkozó részét, továbbá az egyes megpályázandó projektekre vonatkozó projekt-adatlapot kinyomtatva és cégszerű aláírással ellátva a szükséges igazolásokkal és egyéb okirati másolatokkal (30 napnál nem régebbi adóhatóság által kiállított igazolás, bírósági nyilvántartási kivonat, aláírási címpéldány eredeti példánya) postai úton vagy személyesen kell eljuttatni a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központhoz.
Postai úton a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ, 1013 Budapest, Krisztina körút 39. címre kérjük eljuttatni a támogatási kérelmet, személyes benyújtásra a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ Ügyfélszolgálatán (1013 Budapest, Krisztina körút 39.) nyitva tartási időben van lehetőség.
A borítékon kérjük feltüntetni a "Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Program" elnevezést.
A pályázatot folyamatos oldalszámozással ellátott, összetűzött vagy összefűzött, és minden oldalán aláírt 1 eredeti példányban kell benyújtani.
5.2. Benyújtható kérelmek száma
A támogatási kérelemben feltüntetett projektek alapján egy szervezet egy projektre egy javaslatot adhat be. Ugyanazon szervezet azonban egyszerre jogosult lehet több projekt támogatására is a fent részletezettek közül.
5.3. Tartalmi és formai elemek
A támogatási kérelem benyújtásához szükséges az 5.1-es pont szerint elérhető formanyomtatvány hiánytalan kitöltése, a kért adatok maradéktalan megadása és az állításokat alátámasztó nyomtatványok, okiratok másolatainak csatolása.
A formai bírálat szempontjai, ellenőrző listája: Kritérium megnevezése
1. Határidőn belül benyújtott kérelem
2. A formanyomtatvány hiánytalan kitöltése
3. Szükséges dokumentumok benyújtása
4. A Nyilatkozat aláírása
5.4. Határidők
A támogatási kérelmek beérkezésének határideje 2014. december 1., hétfő, 16.00 óra. A postán beérkező pályázatok határidőben történő benyújtásával összefüggő felelősség a pályázót terheli, a Kiíróra semmilyen módon át nem hárítható. A postán benyújtott pályázat akkor tekintendő határidőben benyújtottnak, ha a pályázat a benyújtására nyitva álló határidőn belül, azaz legkésőbb 2014. december 1. napján a megadott címre beérkezik. A postai feladásból származó valamennyi kockázatot (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése, eltérítése, elirányítása stb.) a pályázó viseli.
Személyes benyújtásra a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ Ügyfélszolgálatán (1013 Budapest, Krisztina körút 39.) van lehetőség 2014. december 1. hétfő, 16.00 óráig. A személyesen benyújtott pályázatot zárt borítékban kell átadni.
A bármilyen ok miatt a határidőn túl beérkezett támogatási kérelmeket a Kiíró érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja.
A támogatások kifizetésének végső határideje 2015. december 31. A civil szervezetek a megvalósult projektekről és a támogatás pénzügyi felhasználásáról legkésőbb 2016. január 31-ig kötelesek teljes körűen az MNB-t tájékoztatni.
Mindaddig, amíg a civil szervezet a támogatás felhasználásáról, a projekt megvalósulásáról nem tájékoztatja az MNB-t, a következő évi támogatásból nem részesülhet.

6. DÖNTÉSHOZATAL
6.1. Bíráló bizottság
A támogatási kérelmek - az MNB igazgatóság által jóváhagyott alapelvek és bírálati szempontok alapján történő - elbírálásáért 5 tagú bizottság a felelős, melynek elnöke a fogyasztóvédelemért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető igazgató. A bíráló bizottság szakmai döntése alapján a projektekhez kapcsolódó támogatási összegeket az MNB Igazgatósága hagyja jóvá.
6.2. A támogatási kérelmek elbírálása
A bíráló bizottság a kérelmeket tételesen és projektenként megvizsgálja. Minden szakmailag elfogadható támogatási kérelemhez kapcsolódóan a bíráló bizottság meghatározza, hogy mekkora (a támogatási igényben szereplőnél kisebb vagy egyenlő) támogatási összegben részesül a pályázó, amennyiben a pályázóra vonatkozó keret rendelkezésre áll.
A bontási eljárás nem nyilvános, arról a bíráló bizottság külön felvilágosítást nem ad. A határidőben, szabályszerűen beérkezett pályázatok bontását a benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 5 munkanapon belül kezdi meg. A pályázatok bontásáról jegyzőkönyv kerül felvételre. A határidőn túl beérkezett pályázatokat a bíráló bizottság nem bontja fel, azokról a határidőben benyújtott pályázatok bontásának befejezését követően külön jegyzőkönyvet vesz fel.
A bizottság a bírálat során az alábbi támogató döntéseket hozhatja:
- a kérelem támogatása,
- a kérelem csökkentett összegű támogatása,
- a kérelem elutasítása.

6.3. Értékelési szempontok
A pályázatok elbírálásakor az alábbi szempontok kerülnek vizsgálatra:
a) formai és tartalmi követelményeknek való megfelelés (határidőben történő benyújtás, szükséges alaki és formai követelmények teljesítése, szükséges iratok rendelkezésre állása stb.),
b) a szervezet alapító okirata és bírósági nyilvántartása szerinti tevékenységének besorolása (bírósági nyilván-tartás),
c) a szervezet finanszírozási formája,
d) a szervezet saját tevékenységére vonatkozó, létesítő okiratában vagy nyilvánosan elérhető fórumain meghatározott céljai, működési elvei, ezek összhangja az MNB által megfogalmazott támogatási célokkal és elvek-kel,
e) a szervezet szakmai múltja, az elmúlt 3-5 évben végzett szakmai tevékenységének főbb eredményei, a pénzügyi tudatosság és kultúra fejlesztése érdekében kifejtett tevékenysége, a szervezet ügyfél-elérésének száma,
f) a civil szervezet létszáma,
g) a szervezet korábbi, az elmúlt 3-5 évben kifejtett oktatási, tájékoztatási és információs tevékenysége, a szervezet médiakapcsolatai,
h) a szervezet marketingtevékenysége, a szervezet kommunikációjának gyakorlata,
i) a szervezet korábbi munkássága a társadalmi felelősségvállalás témakörében,
j) a szervezet tevékenységében külön figyelmet fordít-e a sérülékeny, hátrányos helyzetű csoportokra,
k) a szervezet tevékenységének földrajzi kiterjedése (országos hatáskörrel vagy regionális kiterjedéssel végzi-e tevékenységét),
l) a szervezet korábbi innovációi (pl. széles körben alkalmazott, a fogyasztók tájékozódását elősegítő megvalósítások),
m) a szervezet saját tartalom-előállítási rendszere, módszerei,
n) az elkészített támogatási kérelem/projektterv szakmaisága (megalapozottsága, az MNB céljainak és elveinek történő megfelelés),
o) az elkészített projektterv megvalósíthatósága, pénzügyi tervének megalapozottsága,
p) az elkészített projektterv átláthatósága (a szervezet vezetőinek és a támogatások felhasználásának transzparenciája), a támogatás felhasználására vonatkozó tervek,
q) a projekt várható eredményei.

A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELENSÉGE
Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha:
a) nem felel meg a Pályázati Kiírásban a pályázat formai követelményeire meghatározott feltételeknek;
b) nem felel meg a Pályázati Kiírás tartalmi követelményeire meghatározott feltételeknek;
c) nem csatolták hiánytalanul a Pályázati Kiírásban meghatározott mellékleteket;
d) a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejártát követően érkezett be,
e) olyan pályázó nyújtotta be, aki nem felel meg a Pályázati Kírásban foglalt személyi feltételeknek;
f) a pályázatban közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak;
g) a pályázat nem tartalmazza az előírt adatokat;
h) pályázó a pályázatát egy másik pályázathoz kötötte;
i) a pályázó a Kiírásban közölt feltételeket nem vállalja vagy eltérő feltételeket ajánl;

EREDMÉNYTELEN PÁLYÁZATI ELJÁRÁS
Eredménytelen az adott témakörre jogosultságonként meghirdetett pályázati eljárás, ha
a) nem érkezett érvényes pályázat vagy pályázatot egyáltalán nem nyújtottak be;
b) a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a jelen Pályázati Kiírásban foglalt feltételeknek;
c) amennyiben a nyertes pályázóval a szerződés bármely okból nem köthető meg és a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
6.4. Döntést követő értesítés
Az MNB igazgatóságának döntését követő 10 munkanapon belül a pályázata eredményéről a támogatási kérelmet benyújtókat az MNB postai úton, levélben értesíti.
A támogatási szerződés megkötésének módjáról és időpontjáról a PFK tájékoztatja a nyerteseket.

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A Kiíró a pályázati kiírással kapcsolatos, esetlegesen felmerülő kérdéseket a civilhalo@mnb.hu e-mail címen fogadja.
A Kiíró rögzíti, hogy a pályázati eljárással kapcsolatos valamennyi költség a pályázat eredményességétől függetlenül a pályázót terheli.
A Kiíró kizárja a feltételek bármely jogszabályváltozás folytán bekövetkező változásából eredő felelősségét.
A Kiíró a pályázati eljárás során nem biztosít jogorvoslati lehetőséget.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
formanyomtatványIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum