Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Bűnmegelőzési projektek megvalósítása - nemzeti bűnmegelőzési stratégia feladatrendszerének támogatása
Kiíró:
Belügyminisztérium
Határidő:
11/05/2015
Érvényes:
11/05/2015
Tárgymutató:
bűnmegelőzési projektek megvalósítása
Pályázhat:
Az 1-2. komponens esetében:
- helyi, települési önkormányzat, illetve ennek szakterületen működő intézménye
- települési önkormányzati szövetség, társulás
- költségvetési szerv (kivéve: minisztérium)
- nonprofit szervezet
- bevett egyház
A 3. komponens esetében:
- kizárólag büntetés-végrehajtási intézet és intézmény, javítóintézet
A 4. komponens esetében:
- Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

A NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI STRATÉGIA FELADATRENDSZERÉNEK TÁMOGATÁSA című
FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZAT TÁMOGATÁSÁNAK ELNYERÉSÉRE
BŰNMEGELŐZÉSI PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA

A Belügyminisztérium (a továbbiakban: "Támogató”) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: "Áht.”), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "Ávr.”), valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 19/2015. (V. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: "Rendelet”) alapján nyílt pályázatot hirdet "Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” tárgyban.
Jogszabályváltozás eseten a pályázati kiírásban és útmutatóban foglaltak módosulhatnak!
A pályázat forrása Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása előirányzatból (ÁHT azonosító: 342695) 100.000.000 Ft, azaz százmillió forint.
A pályázati kiírás és a pályázati útmutató az elektronikus pályázati adatlappal együtt képezi a pályázati dokumentációt, együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. Egyéb, a pályázati kiírásban és az útmutatóban nem szabályozott kérdésben a Rendeletben, valamint a támogatási szerződésben, támogatói okiratban vagy a támogatási megállapodásban (a továbbiakban: "támogatási jognyilatkozat”) foglaltakat kell alkalmazni.

I. A pályázat célja
Az 1. komponens esetében:
A település és vonzáskörzete együttműködésének ösztönözése a helyi közbiztonság javítása érdekében. A helyi közösség biztonságérzetét jelentős mértékben hátrányosan befolyásoló tényezők jelzésének fogadása és a biztonságérzetet negatívan befolyásoló problémák megoldására alkalmas módszerek kialakítása, programok, képzések megvalósítása, a településen élők önvédelmi képességeinek növelése, bevonásuk a település közbiztonságát növelő intézkedések kialakításába és megvalósításába.
A 2. komponens esetében:
A gyermekek és fiatalok áldozattá és elkövetővé válásának megelőzésére komplex modellprogram kialakítása és megvalósítása, a bűnmegelőzési szakemberek, a nevelési, oktatási intézmény és fenntartója, valamint civil szervezetek együttműködésének fokozása, szakemberek képzése és továbbképzés e témakörben.
A 3. komponens esetében:
Az elítéltek, javítóintézeti neveltek, pártfogoltak személyiségfejlesztését, munkaerőpiaci esélyeinek növelését, a bűncselekménnyel okozott kár kompenzálása érdekében az alternatív szankciók és helyreállító módszerek alkalmazásának erősítését, a fogvatartottak és javítóintézeti neveltekkel foglalkozó szakemberek képzését, továbbképzésére és érzékenyítését célzó programok megvalósítása
A 4. komponens esetében:
A külterületeken, elnéptelenedő falvakban élők sérelmére elkövetett jogsértések visszaszorítása érdekében tanyaprogram kidolgozása és megvalósítása, korábbi sikeres program folytatása és fenntartása, az itt élők sérelmére elkövetett jogsértések értékelő-elemzése alapján visszaszorításukra gyors, hatékony védekezési mechanizmusok kidolgozása és alkalmazása, az érintettek biztonságérzetének növelése, gyors, 24 órás információáramlás formájának kialakítása és működtetése, hálózatépítés, szakemberek képzése és továbbképzése.
A pályázatok célja összességében, hogy a bűnmegelőzésben elért eredményeket az állami és civil szervezetek partneri együttműködéseket kialakítva, azokat felhasználva terjesszék, bevezessék a gyakorlatba.

II. A pályázat benyújtásának alapfeltételei, a pályázók köre, a kezelőszerv
A pályázat kezelője
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
1088 Budapest, Múzeum u. 17.
info@kih.gov.hu
Telefon: (06-1) 301-3200
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: "Kezelőszerv”) által működtetett Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (a továbbiakban: "EPER”) szoftveren keresztül. Az elektronikus pályázati adatlapot a pályázati kiírásban és a jelen útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek csatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a http://kih.gov.hu/eper honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A korábban pályázatot benyújtó szervezeteknek ellenőrizniük kell a megadott adataik helyességét és frissíteniük kell a regisztrációjukat. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy az EPER-ből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat a szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát postai úton - legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napjáig - benyújtsák a Kezelőszerv címére.
A pályázati díj mértéke pályázatonként 10.000.- Ft, azaz tízezer forint. A pályázati díjat a Belügyminisztérium 10032000-01483305-00000000 számú BM Igazgatás előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell megfizetni az ÁHT azonosító (035730) feltüntetésével átutalással.
A rózsaszínű csekken a Belügyminisztérium nevére és postacímére küldött pályázati díjat nem tudjuk átvenni. Kérjük, hogy KIZÁRÓLAG a megadott bankszámla számra utalják vagy fizessék be a pályázati díjat.
Pályázat benyújtására jogosultak:
Az 1-2. komponens esetében:
- helyi, települési önkormányzat, illetve ennek szakterületen működő intézménye
- települési önkormányzati szövetség, társulás
- költségvetési szerv (kivéve: minisztérium)
- nonprofit szervezet
- bevett egyház
A 3. komponens esetében:
- kizárólag büntetés-végrehajtási intézet és intézmény, javítóintézet
A 4. komponens esetében:
- Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
Jelen pályázati kiírás keretében az alább felsorolt szervezetek nem adhatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek.
A pályázó, mint a pályázati projekt megvalósítója:
Főpályázó
A pályázat benyújtására jogosult szervezet, amely megfelel a pályázati kiírásnak és felel a pályázati program jog- és szakszerű végrehajtásáért. Előfordulhat azonban, hogy nem a főpályázó valósítja meg szakmailag a programot, hanem az egyik, önállóan pályázat benyújtására nem jogosult (al)egysége hajtja végre a projektet (szakmai megvalósító).
Pályázatot olyan szervezet nyújthat be, amely megfelel a pályázati kiírásnak, illetve önállóan vállalhat kötelezettséget és önálló adószámmal, fizetési számlaszámmal rendelkezik.
A pályázó együttműködési megállapodást köthet partner szervezettel - makro pályázat esetében ez kötelező -, ebben az esetben az együttműködő szervezet részt vesz a pályázati program megvalósításában, de a Támogató felé a pályázó tartozik felelősséggel.

III. A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
1. Támogatási időszak
A támogatott projektet minden komponensben a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2015. december 1. és 2016. február 28. közé eső időszakban meg kell kezdeni és 2016. május 15-ig be kell fejezni.
2. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok beadási határideje 2015. november 5. (csütörtök) 24:00
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.
3. A rendelkezésre álló keretösszeg és forrás
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A rendelkezésre álló keretösszeg az 1-4. komponens esetében: összesen 100.000.000 Ft, azaz egyszázmillió Ft.
A pályázat keretösszegének teljes forrása Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, 1. melléklet, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 19. alcím Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása fejezeti kezelésű előirányzata (ÁHT azonosító: 342695).

IV. A pályázatok benyújtásának módja
Kötelező regisztráció
Regisztrálni egyszer szükséges, amely egyszeri regisztrációval a pályázó korlátlan számú elektronikus pályázatot jogosult beadni a Kezelőszerv által, hazai forrásból kezelt pályázatokra. A szervezet korábbi regisztrációjáról információt a "Regisztráció kereső” funkció segítségével kaphat.
Regisztráció menete
A regisztrációhoz egyetlen működő elektronikus levélcímre (e-mail címre) van szükség. Lépjen a http://www.kih.gov.hu oldalra, majd kattintson az EPER feliratra, azután pedig a Belépés/Regisztráció nyomógombra. Jelen pályázati kiírásra kizárólag szervezetek adhatnak be pályázatot, tehát válassza a "Szervezet regisztráció” gombot. Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázati folyamat során a Kezelőszerv az EPER-ben megadott e-mail címre is kiküldi az értesítéseket, felszólításokat, ezért fontos, hogy olyan címet adjanak meg, amelyet rendszeresen használnak!
Felhívjuk figyelmüket, hogy az elektronikus pályázat sajátosságai alapján az EPER-ben kiküldött üzenet hivatalos írásos értesítésnek számít, amely a kiküldéssel kézbesítettnek tekintendő, így a megadott határidő a kiküldés napjától számítódik. A pályázó vállalja, hogy a teljes pályázati folyamat során az EPER-ben érkező hivatalos üzeneteit figyelemmel kíséri.
A regisztráció során az Általános, Alapadatok, Működési hatókör, Címadatok, Telephelyek, Banki adatok, Információs adatok és Nyilatkozatok füleken végiglapozva (bal oldali menüsor) meg kell adnia a regisztrálni kívánt szervezet (és nem a regisztráló személy!) legfontosabb adatait, amely a pályázati eljáráshoz nélkülözhetetlen.
Az eljárás akkor sikeres, ha a "Regisztráció” nyomógombra kattintva nem kap üzenetet hiányzó adatokról, hanem arról értesül, hogy aktivációs e-mailt küldött a rendszer. Regisztrációját úgy tudja érvényesíteni, hogy a megkapott aktivációs e-mailben található linkre kattint a befejezéstől számított 72 órán belül. 72 óra letelte után a rendszer automatikusan törli a megadott adatokat, mely esetben újra tudja kezdeni az eljárást. 72 órán belül, ha ismételten regisztrálni próbál, hibaüzenetet fog kapni, hogy ilyen adószámmal már történt regisztráció. Ha nem kapta meg az aktivációs e-mailt, kérjük, forduljon a Kezelőszervhez (info@kih.gov.hu).
A regisztrációs nyilatkozat
A regisztrált pályázó köteles a Kezelőszervnek benyújtani az EPER-ből kinyomtatható "regisztrációs nyilatkozat”-nak a szervezet hivatalos képviselője által aláírt egy eredeti példányát. A regisztrációs nyilatkozatot egy eredeti (kék tollal aláírt) példányban kell beküldenie a Kezelőszerv postacímére.
A nyilatkozat kinyomtatásához kérjük, lépjen be a rendszerbe, válassza a "Reg.nyilatkozat” menüpontban a "nyilatkozat nyomtatása” gombot. A nyomógomb PDF dokumentumot készít. Amennyiben nincs számítógépén PDF dokumentum olvasására alkalmas program, telepítenie kell.
A nyilatkozat egy, a rendezett munkaügyi kapcsolatokról szóló mellékletet is tartalmaz, amely annak kötelező részét képezi, ezért feltétlenül együtt küldje el és ne feledje el a nyilatkozat mellett "cégszerű” aláírással hitelesíteni ezt a mellékletet is!
Lehetőség van megadni telephely adatokat is a szervezet saját adatainál (EPER-be belépve a Saját adatok menüpontban). Az így bejelentett telephely címre kiállított számviteli bizonylatok elszámolhatóak a pénzügyi elszámolás során. Fontos, hogy telephely megadása esetén a kinyomtatott regisztrációs nyilatkozathoz csatolnia kell a telephelyről szóló NAV bejelentő másolatát is.
A regisztrációval kapcsolatos határidők
A regisztrációs nyilatkozatot legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott elektronikus pályázat véglegesítésének dátumáig kell postai úton benyújtani a Kezelőszervnek.
A regisztrációs dokumentumok ellenőrzése
A beküldött regisztrációs nyilatkozatot a Kezelőszerv munkatársai ellenőrzik és iktatják az EPER-ben. Ameddig nem kap "érvényes” jelölést a rendszerben az Ön által kinyomtatott nyilatkozat, addig minden belépéskor üzenetben fogja figyelmeztetni az EPER arra, hogy nincs érvényes nyilatkozata. Amennyiben a pályázati útmutatóban foglaltak szerint már postázta a Kezelőszerv számára a nyilatkozatot, kérjük, hagyja figyelmen kívül ezt az üzenetet. Sem a pályázat elkészítését vagy véglegesítését, sem más műveletet nem korlátoz a figyelmeztetés.
Pályázat elkészítése és benyújtása
Az EPER-be való belépés után a "Pályázati kategóriák” menüpontra kattintva megtekintheti az aktuális pályázati kiírásokat. A kategória megjelölése után a "Megtekintés és új pályázat beadása” gombra kattintva megtekintheti a kiválasztott pályázati kategória alapadatait, és megkezdheti új pályázat benyújtását.
A regisztrációs eljáráshoz hasonlóan itt is a baloldalon ún. lapozófüleket talál, amelyeken végighaladva töltheti ki a programűrlapot.
1. Alapadatok
A rendszer automatikusan tölti ki a "Saját adatok” lapfülön megadott adatok alapján. Így kiemelten fontos, hogy ott a legfrissebb és hatályos adatokat tüntessék fel, hiszen a pályázat beadásakor ezen itt nem tudnak módosítani.
2. Projektadatok
A projektnek egyedi címet kell adni, illetve a projekt kezdete dátum nem lehet korábbi, mint 2015. december 1. a projekt vége dátum későbbi, mint 2016. május 15. A megvalósulás helyénél a projekt legjellemzőbb ország és településadatát kell megadni. A kapcsolattartóra vonatkozó információkat nem kötelező megadni, viszont a könnyebb együttműködés miatt kérjük, töltsék ki ezt is.
3. Pénzügyi adatok
Az itt található adatmezőket az EPER az Ön által megadott adatok és beépített képletek segítségével automatikusan tölti.
4. Információs adatok
A program témájára, munkaformájára, nyelvére, weboldalára vonatkozó adatok találhatóak itt, melyek kitöltése nem kötelező. Amennyiben a "Szeretné, hogy programja nyilvános legyen?” mezőben igennel válaszol, úgy projektjét a http://www.kih.gov.hu oldalon közzétesszük.
5. Projekt részletes költségvetése
Itt szükséges ismertetni a költségvetés tábla "bevétel” és "kiadás” oldalának segítségével a pályázati projektjének költségvetési adatait. A költségvetés úgynevezett fő- és alsorokra oszlik, melyet betűtípussal és számozással is megkülönböztetünk.
6. A Pályázati űrlap adatai
A pályázónak az elektronikus űrlapban specifikus, pályázati kategóriára jellemző kérdésekre kell választ adnia a pályázat elkészítése során.
7. Csatolandó dokumentumok
Kérjük, oldalhű digitális másolatban az EPER-ben csatolja fel pályázatához a "fájl csatoló” funkció segítségével az alábbi mellékleteket, melyek a pályázat benyújtásától számítva nem lehetnek régebbiek 30 napnál:
- az alapító okirat/alapszabály és módosítások minden oldala (a hitelesítés nem lehet a benyújtástól számított 30 napnál régebbi),
- a szervezet nyilvántartott adatairól szóló kivonat (30 napnál nem régebbi cégkivonat, társadalmi szervezetek nyilvántartott adatairól szóló kivonat, stb.)
- a bűnmegelőzési projekt eredményességi mérésének választott módszere(i), indoka(i) a hatékonyság, eredményesség és fenntarthatóság tükrében (táblázatos formában is megfelelő);
- a projektfelelős és a szakmai team önéletrajzai (nem kötelező);
- indikátor, mutató bemutatása;
- költségterv és ütemezés excel dokumentum (sablon alapján);
- nyilatkozat arról, hogy a támogatás összegéből saját dolgozó részére megbízási szerződés alapján elszámolt bérköltség esetében a megbízott a feladatot munkaidőn kívül és a munkaköri kötelezettségén felül végzi;
- a pályázati díj teljesítését igazoló terhelési értesítő hitelesített másolata;
- amennyiben releváns a szakmai együttműködő szervezetekkel kötött megállapodás hiteles másolata;
- 30 napnál nem régebbi Ávr. 75. § (3) a bekezdés szerinti aláírás minta;
- 30 napnál nem régebbi köztartozás mentességről szóló igazolás - a köztartozás mentességről szóló igazolást a jognyilatkozat létrejöttéhez szükséges újra benyújtani, mely a jognyilatkozat létrejöttétől számított 30 napnál szintén nem lehet régebbi - csak a nem központi költségvetési szerveknek;
- Ávr. 75. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatok elnevezésű adatlap (csak a BM alá tartozó költségvetési szerveknek).
Pályázat benyújtása
A pályázat megírását a beadási határidő lejártáig bármikor felfüggesztheti, a megkezdett pályázatot elmentheti. A [Mentés bezárás nélkül] arra szolgál, hogy munkája közben elmentse a már beírt adatokat, a [Mentés és bezárás] gomb hatására a rendszer elmenti a beírt adatokat és a pályázat átkerül a "Megkezdett pályázatok” menüpontba. Itt folytathatja a [Megkezdett pályázat módosítása] gombbal a munkát. A mentés funkciók hatására tartalmi ellenőrzést nem végez az EPER, amennyiben arra kíváncsi, hogy költségvetése, a kötelezően megjelölt adatmezők stb. megfelelnek-e a beállított feltételeknek, úgy az [Ellenőrzés] gombot kell használnia. Hatására hibaüzenetet kaphat, amely felhívja a figyelmét a hiányosságokra, helytelenségekre. Az [Ellenőrzés] gomb bármikor használható, egyetlen esetben kötelező használni: a pályázat véglegesítése előtt. Javasoljuk, hogy a pályázat készítése során gyakran használja az ellenőrzés funkciót, hogy elegendő ideje maradjon a szükséges javításokra.
A pályázat mindaddig "megkezdett” státuszban marad, ameddig a pályázó nem véglegesíti azt a [Véglegesítés] gomb segítségével. Megkezdett státuszú pályázat a beadási határidő lejártáig bármikor módosítható, változtatható. Véglegesítés után erre már nincsen lehetőség, a Véglegesítés gomb megnyomása után tekinti a kezelőszervezet a pályázatot elküldöttnek, befejezettnek. A véglegesítés hatására a pályázat státusza automatikusan "beérkezett” státuszra vált, átkerül a "Beadott pályázatok” nézetre, a rendszer pályázati azonosítót és iktatószámot ad, valamint egy értesítés is kerül a pályázó olvasatlan üzenetei közé, mely a fentiekről tájékoztatást nyújt.
A PÁLYÁZAT HIÁNYPÓTLÁS NÉLKÜL ÉRVÉNYTELEN, amennyiben:
1. a pályázati kiírás alapján nem jogosult szervezet nyújtotta be a pályázatot;
2. teljesen üres dokumentumokat csatolt.
Az érvénytelenségi okok nem orvosolhatóak, az érvénytelen pályázat szakmai bírálat nélkül elutasításra kerül, a Kezelőszerv azokat nem továbbítja a Támogató részére.
Az érvénytelen pályázatokról a Kezelőszerv értesíti a beérkezéstől számított 10 napon belül a pályázót és a Támogatót. Az érvénytelenségi okok miatt jogorvoslatnak helye nincs.
Hiánypótlás
Amennyiben a Kezelőszerv a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban, útmutatóban és az elektronikus adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal EPER üzenetben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 5 napos hiánypótlási határidő megjelölésével.
Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a Kezelőszerv megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével EPER üzenetben küld értesítést a pályázónak a beadási határidő lejártát követő 10 napon belül.

V. A támogatásról
1. A támogatási összeg folyósítása támogatási előleg formájában történik az Ávr 87. § (1) bekezdésnek megfelelően, költségvetési szerv esetén a támogatási összeg előirányzat átcsoportosítás keretében kerül átadásra támogatási előlegként.
2. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. A Főpályázó több pályázatot is benyújthat, ha pályázataiban a szakmai megvalósítók nem azonosak.
3. A támogatási jognyilatkozat kedvezményezettje a pályázó. A pályázó a támogatási jognyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal a pályázatban meghatározott támogatási cél megvalósítására.
4. Együttműködési Megállapodást kötött szervezetként bármely pályázó, megvalósító szervezet vagy együttműködő szervezet több pályázatban is részt vehet szakmai együttműködőként.
5. Az igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatás is megítélhető, azonban ilyen esetben a támogatásról szóló döntés tartalmazza azokat a projektrészeket, amelyekre a támogatás felhasználható.
1. Makro pályázatok esetén:
Makro pályázat akkor adható be, ha a támogatható tevékenységek közül minimum 5 tevékenység kiválasztásra kerül. A tevékenységek kiválasztásánál ügyelni kell arra, hogy a tevékenységek nem korlátozódhatnak csak egy komponensre, azaz legalább 2 eltérő komponensből kell tevékenységet választani és egy komponensből legalább 2 tevékenységet. A pályázóval együttműködő partnerek száma legalább 3, és kötelező a pályázat beadása előtt együttműködési megállapodást kötni, amelyet aláírva a dokumentációhoz csatolni kell. Egy pályázó csak egy makro pályázatot nyújthat be!
Egy pályázatra fordítható támogatás bruttó összege: minimum 5 millió - maximum 15 millió forint.
A pályázati támogatás 95%-os intenzitású, azaz a projekt összköltségvetésének 5%-a saját forrásból kerül megvalósításra.
2. Mikro pályázatok esetén:
Mikro pályázat akkor adható be, ha a támogatható tevékenységek közül minimum 3 tevékenység kerül kiválasztásra. Egy pályázó csak egy mikro pályázatot nyújthat be!
Egy pályázatra fordítható támogatás bruttó összege: minimum 1 millió - maximum 3 millió forint.
A pályázati támogatás 100%-os intenzitású, azaz a projekthez saját forrást nem kell biztosítani.
A 4. komponens esetében, amennyiben egy pályázatot több, arra jogosult pályázó közösen nyújt be, a támogatásra fordítható összeg felső határa az alábbi módon kerül meghatározásra: 1 jogosult szervezet esetén 3 millió forint, 2 jogosult szervezet esetén 6 millió forint, 3 vagy ennél több jogosult szervezet esetén 9 millió forint.
A saját forrás kizárólag pénzbeli forrásként állhat rendelkezésre. Saját forrás felhasználásaként csak a pályázó nevére, székhely címére, a megvalósítás időszakában kiállított számviteli bizonylattal vagy a pályázati útmutatóban meghatározott dokumentumokkal igazolt ténylegesen felmerült költségek számolhatóak el.

VI. Elszámolható költségek
A projekt teljes költségét tételesen részletezni kell úgy, hogy az egyes költségkategóriák egyértelműen megfeleljenek a tervezett tevékenységnek.
A támogatás terhére azok a kiadások, költségek számolhatóak el számlával, illetve azonos értékű, bizonyító erejű számviteli bizonylattal (együtt továbbiakban: számviteli bizonylattal), amelyek a projekt megvalósításához illeszkednek és a támogatási időszakban ténylegesen bekövetkeztek, azaz amely költségek, kiadások a pályázati dokumentációban meghatározott támogatási időszakhoz kapcsolódnak és pénzügyi teljesítésük (igazolt kifizetésük) a támogatási időszakon belül, de legkésőbb az elszámolási időszak végéig megtörtént.
Támogatási időszak: a konkrét pályázati projekt megvalósítására a Pályázó által a pályázatban megadott "Projekt kezdete” és "Projekt vége” időpontok közötti intervallum.
Elszámolási időszak: a támogatási időszak vége és a beszámoló benyújtásának véghatárideje közötti időtartam (20 nap).
A támogatási időszakban ténylegesen bekövetkezett gazdasági események kiadásait, költségeit lehet elszámolni, azaz a számviteli bizonylaton feltüntetett kiadás(ok)nak, költség(ek)nek minden esetben a támogatási időszakhoz kell kapcsolódniuk, és a számviteli bizonylaton szereplő teljesítési dátumnak, teljesítési időszaknak a támogatási időszakba kell esnie.
A támogatási időszakban, de legkésőbb az elszámolási időszakban pénzügyileg teljesített (kifizetett) számviteli bizonylatok értéke akkor számolhatóak el a támogatás terhére, ha a fizikai, gazdasági teljesítés is megtörtént és ennek tényét egyértelműen alátámasztják a benyújtott számviteli bizonylat- és dokumentummásolatok.
Fontos, hogy az elszámolni kívánt számviteli bizonylat tartalma kapcsolódjon a pályázati célhoz, programhoz, bizonyítsa a program megvalósítását, illetve szerepelnie kell a projekt elfogadott költségvetésében.
A számviteli bizonylatok teljesítési dátumainak kapcsolódniuk kell a projekt megvalósításához.
Olyan kiadás, költség felmerülése esetén, melyre vonatkozó számviteli bizonylat - a költség jellegéből adódóan - csak a költség felmerülését követő hónapban kerül kiállításra (pl.: bér és kapcsolódó járulékok), és így a támogatási időszakon kívül kiállított a számviteli bizonylat, de tartalmában - a tényleges teljesítési időszak - a támogatási időszakon belül van, akkor azt a számviteli bizonylatot el lehet számolni a támogatás terhére, amennyiben legkésőbb az elszámolási időszak végéig megtörténik a pénzügyi teljesítés.
Nem számolhatóak el azok a kiadások, költségek, amelyek nem a támogatási időszakot terhelik, nem a projekt megvalósításához kapcsolódnak, pénzügyi teljesítésük (igazolt kifizetésük) nem a támogatási időszakon belül, de legkésőbb az elszámolási időszakon belül történt, illetve az adott Pályázati kiírásban és Pályázati útmutatóban nem elszámolható költségként kerültek meghatározásra.
A támogatási jognyilatkozat megkötésekor vagy kiállításkor cégszerűen aláírt és benyújtott ÁFA nyilatkozat értelmében a támogatásból nem finanszírozhatók azok az adók, amelyek bármilyen egyéb eszközzel, bármely hatóságtól visszaigényelhetők, visszatéríthetők vagy ellentételezhetők.
Továbbá nem számolhatóak el a következő költségek:
- szeszesital,
- dohányáru,
- jutalom,
- bármely büntetés költsége.
Az összes komponens esetében tárgyi eszköz (értéktől függetlenül) (gép, berendezés, felszerelés stb.) beszerzésére a támogatás bruttó összegének maximum 10%-ka fordítható. Az együttműködésbe bevont partnerek tárgyi eszköz beszerzése nem támogatott!
Étkezés és catering szolgáltatás finanszírozására kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a képzés vagy konferencia programja legalább 4 óra, vagy azt meghaladó ideig tart. Az étkezés támogatás terhére elszámolt költsége ebben az esetben a támogatás bruttó összegének maximum 5%-áig terjedhet, de nem haladhatja meg a bruttó 2 000.- Ft/fő összeget. A kávészünet catering szolgáltatásának támogatás terhére elszámolt díja nem haladhatja meg a bruttó 800.- Ft/főt. Egy rendezvény esetében csak egy kávészünet számolható el.
A támogatás összegéből a saját dolgozó megbízási szerződés alapján történő bérköltsége csak akkor finanszírozható, ha a megbízott a feladatot munkaidőn kívül és a munkaköri kötelezettségén felül végzi, és erről a hivatalos képviselő nyilatkozik.
A támogatás összege külföldi közlekedés, valamint külföldi szállás finanszírozására nem fordítható. Az előadók, trénerek tekintetében az előadói díjba az utazás (maximum bruttó 15 000.- Ft/fő értékben) és több napos képzés esetében a szállás költsége (maximum bruttó 15 000.- Ft/fő/nap értékben) beszámítható.

VII. Támogatási feltételek
1. A támogató egyoldalú, írásban előterjesztett jognyilatkozatával a támogatási jognyilatkozattól való elállásra jogosult akkor, ha a támogatási jognyilatkozatban rögzített időbeli ütemezés első határidejétől számított hat hónapon belül a projekt megvalósítása a kedvezményezettnek felróható okból nem kezdődik meg, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki.
2. A projekt megvalósítása csak a pályázati kiírásban és a támogatási jognyilatkozatban szereplő befejezési határidőig - tehát 2016. május 15-ig - lehetséges. A megvalósítás során keletkező bizonylatok kiállítási és a számlák teljesítési dátuma nem haladhatja meg a támogatási jognyilatkozat szerint meghatározott befejezési határidőt.

VIII. A pályázatok benyújtási helye, határideje
1. A pályázati dokumentáció, amely a pályázati kiírást, az útmutatót és annak mellékleteit tartalmazza a kormányzati portálról (http://www.kormany.hu), a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács honlapjáról (http://www.bunmegelozes.info), valamint a Kezelőszerv honlapjáról (http://www.kih.gov.hu/web/guest/hazai-tamogatasok) tölthető le.
2. A pályázatok benyújtásának (véglegesítés EPER-ben) határideje: 2015. november 5. (csütörtök) 24.00 óra.
A pályázatok elektronikus beérkezéséről (véglegesítéséről) az EPER elektronikus visszajelzést küld a pályázónak. A visszajelzés nem jelenti a pályázat érvényességét!
A beérkezett pályázatokat a Kezelőszerv formailag ellenőrzi a beadási határidő lejártát követő 5 napon belül.
A pályázatok formai ellenőrzésének kritériumai az alábbiak:
a) a pályázat és a kötelezően csatolandó mellékletek kitöltöttsége, megfelelősége,
b) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága.
Amennyiben a Kezelőszerv a pályázat formai ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat a fenti szempontok alapján hiánypótlással formailag megfelelővé tehető, úgy a pályázót hiánypótlásra szólítja fel egy alkalommal. A hiánypótlási felhívást a Kezelőszerv elektronikus úton küldi meg a hiányosságok felsorolásával és 5 napos hiánypótlási határidő megjelölésével.
Az alábbi esetekben a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen:
a) nem a pályázati kiírásban meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot;
b) teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében.
Az elektronikus pályázati adatlaphoz kötődő hiánypótlást a pályázó az EPER-ben végzi el úgy, hogy a szükséges módosítások végrehajtása után ismételten véglegesíti a pályázatot legkésőbb a hiánypótlásra nyitva álló határidő utolsó napjának 24.00 órájáig.
Amennyiben a hiánypótlás egyéb feltételek pótlására, kiegészítésére szólít fel úgy a pályázó a hiánypótlási felhívásban foglaltak szerint jár el.
Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amely az értesítésben megjelölt határidőn belül (a határidő utolsó napjának 24.00 órájáig) elektronikus úton az EPER rendszerben véglegesítésre került. Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat a felszólításban megjelölt határidőre vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget, úgy a Hivatal megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével EPER üzenetben értesítést küld a pályázónak a beadási határidő lejártától számított 10 napon belül.

IX. A pályázatok elbírálása, döntés a támogatásról
A pályázatokat bírálatra a Kezelőszerv készíti elő. A pályázatok értékelését a Támogató által létrehozott Bíráló Bizottság végzi a közzétett bírálati szempontok szerint. Az érvénytelen pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek, azok szakmai bírálatára nem kerül sor, ezért azokról támogatói döntés nem hozható. A pályázatokról az utolsó érvényes pályázat EPER-ben történő véglegesítésétől számított 60 napon belül születik döntés.
A pályázatok elbírálásáról jegyzőkönyv készül, amelyből a döntés meghozatalát követően valamennyi pályázó megismerheti a reá vonatkozó részt. A döntésről a Kezelőszerv a Támogató döntésének kézhezvételétől számított 5 napon belül EPER üzenetben értesíti a pályázókat, valamint a nyerteseket a Támogató döntésének kézhezvételétől számított 10 napon belül írásban is. A döntést a Kormány honlapján (http://www.kormany.hu) nyilvánosságra kell hozni, a nyertesek listája a http://www.bunmegelozes.info és http://www.kih.gov.hu honlapon is olvasható lesz.

X. Bírálati szempontok
A bírálatot végző bizottságok, szakértők az alábbi bírálati szempontok alapján értékelik a pályázatokat:
1., 2., 4. komponens esetében:
1. A tervezett projektben meghatározott célkitűzések indokoltak, reálisak. A pályázó világosan megfogalmazza a projekt célját. A pályázati program által elérni kívánt eredmények a pályázó szervezet, a szakmai környezet, a program hatásai vonatkozásában releváns célcsoport szempontjából hiánypótlóak, fontosak, jelentősek.
2. A pályázó szervezet szakmailag felkészült, alkalmas a projekt megvalósítására. A pályázó és - az esetlegesen bevonandó együttműködő partnerek - szakembereinek szakértelme bizonyított. A pályázótól a tervezett program eredményes lebonyolítása várható.
3. A projektet végrehajtó szakemberek (projektfelelős, projekt-team, külső szakemberek) felkészültek, alkalmasak a tervezett program végrehajtására, jó teljesítmény várható tőlük, a szakembergárda összetétele kiegyensúlyozott, szakmai tapasztalatuk a projekt hatékony és eredményes végrehajtását feltételezi.
4. A projektbe bevonni tervezett szakértők, tanácsadók közreműködése indokolt, képzettségük, tapasztalatuk ténylegesen segíti az adott projektelem megvalósítását.
5. A támogatható tevékenységek pontosan meghatározottak, részletesen kidolgozottak, magas szakmai színvonalat, végrehajtást garantálnak. Támogatható tevékenységként meghatározott programelem szükséges, fontos. A cél és a tematika pontosan meghatározott. Az eredmények reálisak, ezek mérésére kidolgozott módszer áll rendelkezésre, a költségek elfogadhatóak.
6. A megvalósítani tervezett tevékenységek folyamatjellegűek, egymásra épülnek. A program összességében komplex. A résztevékenységek meghatározása szakszerű. A megvalósítás eredményei hasznosak.
7. A projekt a helyi (regionális) sajátosságokon alapul, megfelelően reagál a szükségletekre.
8. A projektben jól körülhatároltan került meghatározásra a közvetlen és közvetett célcsoport, amelyet maga a projekt, illetve annak eredményei, hatásai érintenek. A célcsoportok számára hasznos a projekt.
9. Az eredménymutatók jól meghatározottak. Megfelelő mennyiségi és minőségi indikátorokat is megjelölt a pályázó. Az eredménymutatók teljesíthetőek. Alkalmas hatásindikátorokat jelölt meg a pályázó. A teljesítésük elvárható.
10. A pályázó a projekt eredményeit méri, a mérést megfelelő végzettséggel rendelkező szakember végzi.
11. A projektet érdemes támogatni, mert "megtérül”.
12. A program eredményei, illetve azok egy része fenntartható a finanszírozás lezárulását követően is.
13. A projekt időbeli ütemezése reális, az ütemterv a programok magas szakmai színvonalon való megvalósítása mellett kivitelezhető. A projektben meghatározott tevékenységek időbeli eloszlása optimális (nincsenek üres időszakok, azonban a program nem túlzsúfolt). Az egyes tevékenységi elemekhez rendelt határidők és teljesítési mutatók megfelelőek, számon kérhetők.
14. A projekt költségvetése reális. Az egyes elemek szükségessége indokolt. A ráfordítások mértéke elfogadható. A projekt fajlagos költsége megfelelő.
15. A tervezett kiadások szükségesek, indokolt mértékűek.
16. A pályázati projekt tevékenységei nyomon követhetőek, a tervek jól tervezett, informatív dokumentációt garantálnak.
17. A projekt kommunikációs terve révén a program jól kommunikálható a helyi, regionális, országos médiában. A kommunikációs tervben meghatározott feladatok teljesítésével széles közönség vagy jól célzott szakmai kör érhető el.
18. A projekt alkalmas arra, hogy az ország más területein is megvalósítható, adaptálható legyen.
3. komponens esetében:
1. A tervezett projektben meghatározott célkitűzések indokoltak, reálisak. A pályázó világosan megfogalmazza a projekt célját. A pályázati program által elérni kívánt eredmények a pályázó szervezet, a szakmai környezet, a program hatásai vonatkozásában releváns célcsoport szempontjából hiánypótlóak, fontosak, jelentősek.
2. A pályázó szervezet szakmailag felkészült, alkalmas a projekt megvalósítására. A pályázó és - az esetlegesen bevonandó együttműködő partnerek - szakembereinek szakértelme bizonyított. A pályázótól a tervezett program eredményes lebonyolítása várható.
3. A projektet végrehajtó szakemberek (projektfelelős, projekt-team, külső szakemberek) felkészültek, alkalmasak a tervezett program végrehajtására, jó teljesítmény várható tőlük, a szakembergárda összetétele kiegyensúlyozott, szakmai tapasztalatuk a projekt hatékony és eredményes végrehajtását feltételezi.
4. A projektbe bevonni tervezett szakértők, tanácsadók közreműködése indokolt, képzettségük, tapasztalatuk ténylegesen segíti az adott projektelem megvalósítását.
5. A támogatható tevékenységek pontosan meghatározottak, részletesen kidolgozottak, magas szakmai színvonalat, végrehajtást garantálnak. Támogatható tevékenységként meghatározott programelem szükséges, fontos. A cél és a tematika pontosan meghatározott. Az eredmények reálisak, ezek mérésére kidolgozott módszer áll rendelkezésre, a költségek elfogadhatóak.
6. A célcsoportok számára hasznos a projekt.
7. Az eredménymutatók jól meghatározottak. Megfelelő mennyiségi és minőségi indikátorokat is megjelölt a pályázó. Az eredménymutatók teljesíthetőek. Alkalmas hatásindikátorokat jelölt meg a pályázó. A teljesítésük elvárható.
8. A pályázó a projekt eredményeit méri, a mérést megfelelő végzettséggel rendelkező szakember végzi.
9. A projektet érdemes támogatni, mert "megtérül”.
10. A program eredményei, illetve azok egy része fenntartható a finanszírozás lezárulását követően is.
11. A projekt időbeli ütemezése reális, az ütemterv a programok magas szakmai színvonalon való megvalósítása mellett kivitelezhető. A projektben meghatározott tevékenységek időbeli eloszlása optimális (nincsenek üres időszakok, azonban a program nem túlzsúfolt). Az egyes tevékenységi elemekhez rendelt határidők és teljesítési mutatók megfelelőek, számon kérhetők.
12. A projekt költségvetése reális. Az egyes elemek szükségessége indokolt. A ráfordítások mértéke elfogadható. A projekt fajlagos költsége megfelelő.
13. A tervezett kiadások szükségesek, indokolt mértékűek.
14. A pályázati projekt tevékenységei nyomon követhetőek, a tervek jól tervezett, informatív dokumentációt garantálnak.
15. A projekt alkalmas arra, hogy az ország más területein is megvalósítható, adaptálható legyen.
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

nbt pályázat.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum