Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában / TÁMOP-3.2.13-12/1
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
06/07/2012
Érvényes:
06/07/2012
Tárgymutató:
tanórán kívüli nevelési feladatok ellátása / TÁMOP-3.2.13-12/1
Pályázhat:
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
- Központi költségvetési irányító szerv (KSH 311)
- Központi költségvetési szerv (KSH 312)
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- Helyi önkormányzat (KSH 321)
- Helyi Önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322)
- Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv) (KSH 325)
- Többcélú kistérségi társulás (KSH 326)
- Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 327)
- Területfejlesztési önkormányzati társulás (KSH 328)
- Köztestületi költségvetési irányító és költségvetési szervek
- Köztestületi költségvetési irányító szerv (KSH 341)
- Köztestületi költségvetési szerv (KSH 342)
- Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek közül
- Helyi kisebbségi önkormányzat (KSH 371)
- Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 372)
- Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek közül
- Országos kisebbségi önkormányzat (KSH 351)
- Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 352)
- Gesztorönkormányzat, társulás, európai területi együttműködési csoportosulás
- Gesztorönkormányzat, társulás (KSH 951)
- Európai területi együttműködési csoportosulás (KSH 952)
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek közül:
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv (381)
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv (382)
- Területfejlesztési tanácsok:
- Regionális fejlesztési tanács (KSH 361)
- Térségi fejlesztési tanács (KSH 362)
- Megyei fejlesztési tanács (KSH 363)
- Kistérségi fejlesztési tanács (KSH 365)
- Egyesületek:
- Egyéb egyesület (KSH 529)
- Egyház, egyházi intézmények
- Egyház (KSH 551)
- Önálló egyházi intézmény (KSH 552)
- Egyház önálló szervezete (KSH 553)
- Egyházak szövetsége (KSH 554)
- Egyéb egyházi szervezet (KSH 559)
- Alapítvány
- Közalapítvány (KSH 561)
- Közalapítvány önálló intézménye (KSH 562)
- Egyéb alapítvány (KSH 569)
- Nonprofit gazdasági társaságok közül
- nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)
- nonprofit részvénytársaság (KSH 573)
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek közül:
- egyesülés (KSH 591)
- egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP-3.2.13-12/1 jelű, Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című konstrukcióra beérkezett pályázatok forrásigénye meghaladja a rendelkezésre álló keretet.
Fentiek okán az NFÜ a benyújtási lehetőséget a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (10) alapján felfüggeszti.
A 2012. június 7-én éjfélig postára adott pályázatok még elbírálásra kerülnek.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli
nevelési feladatok ellátásában
c.
könnyített elbírálású
pályázati felhívásához
Kódszám:
TÁMOP-3.2.13-12/1

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
Alapvető cél és háttér információ
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A jövőkép fő célja, hogy 2030-ra Magyarország meghaladja az Európai Unió átlagos gazdasági fejlettségét, fogyasztási szintjét és életminőségét.
Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek:
1. Gyógyító Magyarország - Egészségipar
2. Megújuló Magyarország - Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés - Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés - Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány - Innováció - Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés - Tranzitgazdaság
A gazdasági növekedés forrásai között az egyik legjelentősebb tényező az innováció.
Társadalmi funkciója szerint az életminőség javulásának a biztosítéka, a vállalkozóknak pedig meghatározó versenyelőnyt jelent. Egy ország tudomány-, technológiai- és innovációs politikája egyrészt önálló, jól meghatározott cél- és eszközrendszer felvázolásával megfogalmazott stratégiai program, másrészt alapvető társadalom- és gazdaságpolitikai koncepció, amely átszövi a tervezés és a cselekvés minden elemét.
A konstrukció keretében a kulturális intézmények által megvalósított, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat. A konstrukció eredménye a személyes és hatékony kulturális nevelés eszköztárának bővítése, mely segíti a személyiségformálás intézményi feladatait. A foglalkozássorozatok hozzájárulnak az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák fejlesztéséhez, a kulturális tudatosság és kifejezőképesség megalapozásához. A kulturális intézmények (könyvtárak, múzeumok, levéltárak, közművelődési, valamint művészeti intézmények) és a nevelésioktatási intézmények közötti együttműködések elősegítése differenciált lehetőséget nyújt az egyedülálló pedagógiai és művészeti komplex tanulási formák elterjesztéséhez az óvodai nevelésen és a tanórán kívüli tevékenységek során, a tehetséggondozásban és a felzárkóztatásban, valamint illeszkedik a nevelési és oktatási terület által meghatározott új célokhoz. A kulturális intézmények olyan adottságokkal rendelkeznek, amelyek révén hatékonyabban tudnak meghatározott tanítási, nevelési célokat támogatni, mint amire a formális oktatás lehetőséget nyújt.
A konstrukció célja, hogy a kulturális intézmények szélesebb körben kapcsolódjanak be a formális oktatásba és szerepük erősödjön meg a kulturális tudás átadásában, s ezen keresztül elérendő cél a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai, tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem formális és informális nevelésének és oktatásának támogatása, a nevelési-oktatási és kulturális intézmények hosszú távú együttműködésében, helyi és országos szinten.
Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg 2 120 912 915 forint.
A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10%-a, azaz legfeljebb 212 091 291 forint fordítható.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen pályázati kiírás keretében pályázni jogosultak az alábbi kulturális (közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) intézmények, az alábbiak szerint:
- Az 1997. évi CXL törvény 39. § (2) bekezdése szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények;
- Az 1997. évi CXL törvény 74. §. szerinti közművelődési intézmények,
- Az 1997. évi CXL. törvény szerinti könyvtárak;
- Az 1995. évi LXVI. törvény szerinti a magyarországi levéltárak nyilvántartásában közlevéltárként vagy nyilvános magánlevéltárként bejegyzett levéltárak;
- Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Előadó-művészeti Irodája által nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetek.
- Alapító okirata szerint alkotóművészeti és/vagy a TEÁOR ’08 kód szerinti 9003, 9004 kódszámok alá sorolható tevékenységet folytató intézmény/szervezet.
Civil kulturális szervezetek esetében feltétel legalább 3 éve tartó működés igazolása.
Átalakult közhasznú társaságok jogutódai esetében a jelenlegi szervezet jogelődjének működése is figyelembe veendő.
A kulturális intézmények tagintézményében/székhelyén/telephelyén/intézményegységében/ fiókkönyvtárában/fióklevéltárában/fíliájában (a továbbiakban együttesen: tagintézmény) megvalósuló fejlesztés esetében a központi intézmény jogosult pályázni. Önállóan pályázni nem tudó (de nem tagintézmény) intézmények esetében a B1 pontban meghatározott formában működő fenntartóik pályázhatnak.
Intézményfenntartó kizárólag akkor nyújthat be pályázatot, amennyiben a fejlesztéssel érintett intézmény nem önálló jogi személy és/vagy nem önállóan gazdálkodó szervezet, illetve egyéb okokból önállóan nem pályázhat; amennyiben a fejlesztéssel érintett intézmény tud önállóan pályázni, a pályázatot az intézménynek kell benyújtania. Fenntartó által benyújtott pályázat esetén a támogatás kizárólag jelen pályázat feltételei szerint, a pályázatban megjelölt kulturális intézmény fejlesztésére fordítható.
Amennyiben a fenti intézmény többcélú intézmény intézményegységeként, tagintézményeként önállóan pályázni nem tud, akkor a pályázó maga a többcélú intézmény. (A többcélú intézmény egyéb nevelési-oktatási intézményegységével együttműködési megállapodás köthető).
Jogi Forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi jogi formával rendelkező, a B pontnak megfelelő kulturális intézmények, vagy fenntartóik pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010. (VIII. 25.) KSH közlemény alapján:
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
- Központi költségvetési irányító szerv (KSH 311)
- Központi költségvetési szerv (KSH 312)
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- Helyi önkormányzat (KSH 321)
- Helyi Önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322)
- Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv) (KSH 325)
- Többcélú kistérségi társulás (KSH 326)
- Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 327)
- Területfejlesztési önkormányzati társulás (KSH 328)
- Köztestületi költségvetési irányító és költségvetési szervek
- Köztestületi költségvetési irányító szerv (KSH 341)
- Köztestületi költségvetési szerv (KSH 342)
- Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek közül
- Helyi kisebbségi önkormányzat (KSH 371)
- Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 372)
- Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek közül
- Országos kisebbségi önkormányzat (KSH 351)
- Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 352)
- Gesztorönkormányzat, társulás, európai területi együttműködési csoportosulás
- Gesztorönkormányzat, társulás (KSH 951)
- Európai területi együttműködési csoportosulás (KSH 952)
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek közül:
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv (381)
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv (382)
- Területfejlesztési tanácsok:
- Regionális fejlesztési tanács (KSH 361)
- Térségi fejlesztési tanács (KSH 362)
- Megyei fejlesztési tanács (KSH 363)
- Kistérségi fejlesztési tanács (KSH 365)
- Egyesületek:
- Egyéb egyesület (KSH 529)
- Egyház, egyházi intézmények
- Egyház (KSH 551)
- Önálló egyházi intézmény (KSH 552)
- Egyház önálló szervezete (KSH 553)
- Egyházak szövetsége (KSH 554)
- Egyéb egyházi szervezet (KSH 559)
- Alapítvány
- Közalapítvány (KSH 561)
- Közalapítvány önálló intézménye (KSH 562)
- Egyéb alapítvány (KSH 569)
- Nonprofit gazdasági társaságok közül
- nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)
- nonprofit részvénytársaság (KSH 573)
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek közül:
- egyesülés (KSH 591)
- egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
Egy pályázó intézmény saját magára vonatkozóan egy pályázatot nyújthat be jelen kiírás keretében; kivéve több saját fenntartású intézményét fejlesztő fenntartó, illetve a központi intézmény, amennyiben több tagintézmény fejlesztését valósítja meg. Ezen esetekben egy pályázó (azaz a fenntartó, vagy a központi intézmény) tagintézményenként egy, de maximum 4 pályázatot nyújthat be; továbbá Megyei Intézményfenntartó Központ összesen 5 pályázatot nyújthat be. A pályázatok mindegyike más kulturális intézményben (tagintézményben) történő fejlesztésre kell, hogy vonatkozzon. (Amennyiben a fenntartó a pályázó, az együttműködési megállapodásokat is ő köti.)
Egy pályázatban kizárólag egy intézmény (tagintézmény) fejlesztése valósítható meg.
Együttműködő partner bevonása esetén az együttműködő partner támogatásban nem részesül.
Alkotó- és előadó-művészeti szervezetek kivételével civil szervezet csak intézményfenntartóként pályázhat.
Jelen konstrukcióban konzorcium nem pályázhat.
Méret
Jelen pályázati kiírás esetében nem releváns.

C. PÁLYÁZAT TARTALMA
Támogatható tevékenységek köre
A nevelési-oktatási intézmények óvodai vagy iskolai pedagógiai programjának megvalósítását támogató, kínálatát gazdagító tanórai, tanórán kívüli, szabadidős tevékenységek megvalósítása támogatható. A tevékenységek közvetlen célcsoportja az óvodai nevelésben és iskolai oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók.
A foglalkozások az alábbi foglalkoztatási formákban valósulhatnak meg a kulturális, vagy nevelési/oktatási intézményekben:
- Havi szakkör
- Heti szakkör
- Tehetséggondozás, fejlesztés
- Versenyek, vetélkedők
- Témanap, témahét
Minden projekt esetében kapcsolódó tevékenységként támogatható
- a programokhoz kapcsolódó előzetes igényfelmérés,
- projektmenedzsment tevékenység,
- adminisztrációs tevékenység,
- a projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások igénybevétele, pl.
- más típusú kulturális intézmény szolgáltatásainak igénybevétele egy komplexebb program kialakításához,
- vagy a kiválasztott foglalkoztatási forma keretében megtartott tevékenységhez kapcsolódóan más, lehetőleg országos hatókörű, magas szakmai színvonalat képviselő szervezetnél megtartott alkalmak. (Utóbbi programokhoz ajánlott szervezetek:
- Állami felsőoktatási intézmények központi könyvtára (pl ELTE Központi Könyvtár, Budapesti Műszaki Egyetem könyvtára, Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára, Miskolci Egyetem könyvtára, Szegedi Egyetem könyvtára, Pécsi Egyetem könyvtára, Nyugat- Magyarországi Egyetem könyvtára stb.)
- Budapesti Történeti Múzeum
- Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára
- Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
- Hadtörténeti Intézet Könyvtára
- Hadtörténeti Múzeum
- Hagyományok Háza
- Iparművészeti Múzeum
- Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat
- Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Előadó-művészeti Irodája által nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetek
- Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum
- Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
- Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus
- Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet
- Magyar Nemzeti Galéria
- Magyar Nemzeti Múzeum
- Magyar Országos Levéltár
- Magyar Természettudományi Múzeum
- Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
- Mezőgazdasági Múzeum
- Műcsarnok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
- Műemlékkönyvtárak
- Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft.
- Néprajzi Múzeum
- Országgyűlési Könyvtár
- Országos Egészségügyi Információs Központ és Könyvtár
- Országos Idegennyelvű Könyvtár
Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ
- Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
- Országos Széchényi Könyvtár
- Országos Széchényi Könyvtár - Reguly Antal Műemlékkönyvtár
- Petőfi Irodalmi Múzeum
- Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár
- Szabadtéri Néprajzi Múzeum
- Szépművészeti Múzeum
Továbbá az átjárhatóság elve alapján támogathatók ERFA-típusú, szorosan a támogatható tevékenységekkel összefüggő, azok hatékony bonyolításához szükséges kismértékű infrastruktúra-fejlesztések, legfeljebb az elszámolható költségek 10%-áig:
- A foglalkozásokhoz szükséges, a projekthez szorosan kapcsolódó és nélkülözhetetlen eszközök, szoftverek, bútorok, berendezések beszerzése, amennyiben nem áll rendelkezésre. (Kivéve: mobil IKT eszköz beszerzése az útmutató C11 pontjában meghatározottak szerint nem támogatható, amennyiben a fejlesztéssel érintett intézmény bármely ÚMFT vagy ÚSZT program keretében, vagy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IKSZT pályázatának keretében eszközök beszerzésére támogatást nyert. Egyéb esetben pályázatonként maximum 3 db pen-drive, továbbá legfeljebb 3 db hordozható számítógép (notebook/netbook/laptop/tabletPC) beszerzése támogatható.)
A pályázat keretében építés nem támogatható.
A jelen kiírásra vonatkozó elszámolható költségeket az útmutató C3. pontja tartalmazza részletesen.
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések
I. Együttműködés megállapodás kötése a nevelési-oktatási intézményekkel
A pályázó a pályázat előkészítési szakaszában felméri az érintett nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjának megvalósítását, valamint kínálatának gazdagítását támogató tevékenységeket, s ez alapján tervezi meg a foglalkozásokat és köti meg az együttműködési megállapodást.
(Amennyiben a fenntartó a pályázó, az együttműködési megállapodásokat is ő köti, de a megvalósító intézmény vezetője is ellenjegyzi.)
Kötelező minimum 5 db együttműködési megállapodás megkötése nevelési/oktatási intézménnyel, legalább a fenntartási időszak végéig tartó időtartamra, amelyben a kulturális intézmény bemutatja az együttműködési megállapodással érintett nevelésioktatási intézmény(ek) óvodai nevelési vagy iskolai pedagógiai programjának megvalósítását / kínálatának gazdagítását támogató tevékenységek körét és azokat a szolgáltatásait, amelyekkel ezeket a tevékenységeket támogatni tudja. Az együttműködési megállapodásban a nevelési-oktatási intézmény nyilatkozik arról, hogy ezen szolgáltatásokat hány diákcsoporttal és milyen gyakorisággal veszi(k) igénybe a pályázati időszak alatt, illetve a fenntartási időszakban. Továbbá az együttműködési megállapodásban felsorolt támogatandó programnál szükséges megjeleníteni, hogy a nevelési-oktatási intézmény óvodai nevelési vagy iskolai pedagógiai programjának mely eleméhez kapcsolódik a nyújtani kívánt szolgáltatás.
Kizárólag konvergencia régióbeli nevelési-oktatási intézménnyel köthető együttműködési megállapodás.
Egy együttműködési megállapodás csak egy iskolára vonatkozhat, és minden megállapodásnak a C1 pontban felsorolt foglalkoztatási formák közül legalább egyet kell tartalmaznia. Egy megállapodás vonatkozhat több tevékenységre is, illetve ugyanazon típusú tevékenységből többre, valamint ugyanazon típusú tevékenység végezhető több iskolában (ajánlott tevékenységek listája: 7. sz. melléklet).
Az intézmények számítása során külön intézményként kell figyelembe venni a többcélú nevelési-oktatási intézmény különböző feladatait ellátó intézményegységeit (pl.: óvoda, általános iskola, középiskola) valamint az azonos feladatot ellátó egy szervezetbe összevont tagintézményeket/telephelyeket/feladatellátási helyeket.
Többcélú közművelődési intézmény egyéb nevelési-oktatási intézményegységével együttműködési megállapodás köthető.
Az Együttműködési megállapodásokra vonatkozó mintát jelen útmutató 10. számú melléklete tartalmazza.
II. Pedagógiai programokban szereplő tevékenységeket támogató szolgáltatások/tevékenységek megszervezése, lebonyolítása
A nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjának megvalósítását, valamint kínálatának gazdagítását támogató tanórai, tanórán kívüli, illetve szabadidős tevékenységek megvalósítása támogatható.
Valamennyi együttműködési megállapodás keretében kötelező megvalósítani félévente legalább egy, az alábbi foglalkoztatási formák követelményeinek megfelelő tevékenységet. (ideértve a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretébe illeszthető foglalkozásokat is - a kötelező minimumkövetelményeket a C1.3 pont tartalmazza):
- Havi szakkör
- Heti szakkör
- Tehetséggondozás, fejlesztés (bentlakásos formában - tábor keretében - is megvalósítható)
- Versenyek, vetélkedők
- Témanap, témahét (bentlakásos formában - tábor keretében - is megvalósítható) (Ajánlott tevékenységek listája: 7. sz. melléklet.)
III. Tájékoztatás, nyilvánosság
A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket az NFÜ (http://www.ujszechenyiterv.gov.hu) honlapjáról letölthető "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentum, valamint az "Arculati kézikönyv" tartalmazza.
F1.1. A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs munkatársával.
A Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettsége c. Útmutatóban előírt kommunikációs tevékenységek nem teljesítése vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után.
IV. Horizontális elvekre vonatkozó előírások
Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése
Az 1083/2006/EK rendelet a támogatások alapelveként határozza meg az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosítását. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében csak olyan projekt támogatható, amely teljesíti az alábbiakban előírt feltételeket, és ezzel hozzájárul az esélyegyenlőség és fenntartható fejlődés biztosításához.
A pályázónak egyéb követelményként mind az Esélyegyenlőség, mind a Fenntarthatóság területén az alább kötelezően vállalandó szempontként feltüntetetteket a végrehajtás során teljesítenie, illetve megvalósítania szükséges.
A vállalt és szerződött fenntarthatósági intézkedésekről rendszeresen be kell számolni (időszakos és záró beszámoló), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik.
A pályázati adatlapon található táblázaton a pályázat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával jelzi a pályázó, hogy milyen intézkedés esetében vállal többletteljesítményt.
a) Esélyegyenlőség
Az adatlapon megadott intézkedések, részletes és pontos bemutatása szükséges a részletes projekt dokumentációban. Pontos feltételeket, az egyes intézkedések elfogadásának feltételeit az alábbiak tartalmazzák.
Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a roma származás és a fogyaték olyan különleges személyes adat, amely csak az érintettek önkéntes és írásbeli, egyedi hozzájárulása alapján kerülhet rögzítésre. A hozzájárulás akkor tekinthető megadottnak, ha az megfelelő tájékoztatáson alapul. Ha roma vagy fogyatékos embert jelöl meg egy pályázat lehetséges munkavállalóként, képzendő személyként, akkor a személy projektbe való belépésétől kezdve rendelkeznie kell olyan dokumentummal, melyben az érintett hozzájárul ahhoz, hogy őt roma vagy fogyatékos munkavállalóként, tanulóként stb. definiálják.
Kötelezően vállalandó szempontok:
- Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása
- A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a fejlesztő vagy partnere esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
b) Fenntarthatóság
A többletvállalást a pályázat benyújtásakor érvényes értéktől kell számítani. Egy környezeti fenntarthatósági szempont akkor tekinthető teljesítettnek, ha a pályázó a projekt befejezéséig megvalósítja a többletvállalást, és (ahol ez az adatlap alapján lehetséges) annak eredményét a projekt fenntartás időszakának végéig fenntartja.
Kötelezően vállalandó szempontok:
- Fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya.
- Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél.
Nem támogatható tevékenységek köre
Jelen pályázat keretében nem támogathatóak:
- a szintentartó és helyettesítő beruházások, karbantartás. (Szinten tartó és helyettesítő beruházásnak minősül: tárgyi eszközökbe vagy immateriális javakba történő beruházás, amely nem jár új létesítmény felállításával, nem jár meglévő létesítmény bővítésével, egy létesítmény szolgáltatásainak bővítésével; illetve olyan eszközök beszerzése, amely a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt, immateriális jószágot váltja ki anélkül, hogy a kiváltás a nyújtott szolgáltatás alapvető változását eredményezné.);
- kulturális fesztiválok, falunapok, faluünnepek megszervezése;
- kulturális javak digitalizálása;
- intézmények működtetése, fenntartása;
- építés;
- a projekthez nem elengedhetetlenül szükséges, valamint a projekt célját, a közösségi szolgáltatásokat megalapozó beruházást közvetlenül nem segítő eszközök beszerzése;
Az útmutató C1. pontjában felsoroltakon kívül más tevékenység nem támogatható.
Projekt területi korlátozása
Jelen pályázati kiírás keretében a támogatott projektek Magyarország területén valósulhatnak meg, oly módon, hogy mind a megvalósító kulturális intézménynek (tagintézménynek) mind az együttműködő nevelési-oktatási intézményeknek a konvergencia régiókban kell elhelyezkedniük (Dél-alföldi, Dél-dunántúli, Észak-alföldi, Észak-magyarországi, Közép-dunántúli és Nyugat-dunántúli régiók).

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének 100%-a.
Támogatás összege
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: legalább 5 000 000 Ft, de legfeljebb 30 000 000 Ft lehet, az együttműködési megállapodások száma alapján az alábbi bontásban:
5 együttműködési megállapodás esetén: maximum 10 000 000 forint.
6-11 együttműködési megállapodás esetén: maximum 25 000 000 forint legalább 12 együttműködési megállapodás esetén: maximum 30 000 000 forint.
Az egyes tevékenységek esetében foglalkoztatási formánként az alábbi maximális támogatási összeget lehet igényelni, beleértve a projekt minden egyéb elszámolható költségét is (pl. projektmenedzsment, általános költségek, utazási költség, a megvalósítók bérét, egyéb költségeit stb.).
Foglalkoztatási forma A tevékenységre tervezhető maximális költség (félévente)
Havi szakkör 800 000 Ft
Heti szakkör 1 800 000 Ft
Tehetséggondozás, fejlesztés* 840 000 Ft
Témanap, témahét* 2 000 000 Ft
Versenyek, vetélkedők 800 000 Ft
*Bentlakásos formában (tábor keretében) is megvalósítható.
Például: amennyiben egy pályázó egy iskolában két havi szakkör-sorozatot, illetve egy kompetenciafejlesztő tábor megvalósítására köt együttműködési megállapodást, ezen iskola számára nyújtott szolgáltatásokra összesen maximum 2x800 000 Ft +2 000 000 Ft támogatást igényelhet. A projekt összköltsége tehát - amely a megvalósításhoz szükséges tevékenységeknek a költségvetés szöveges indoklásában alátámasztott költségeiből áll össze - nem haladhatja meg az így megállapított korlátot.

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 24/2011. (V.6.) NFM utasítás 44. § (3) bekezdése alapján, ha a projekt adatlapot a felhívásban foglaltaknak megfelelően kizárólag CD/DVD-n nyújtották be és a CD/DVD-hez kötelezően csatolandó cégszerűen aláírt nyilatkozat (5. sz. melléklet) hiányzik, a küldemény nem minősül pályázatnak, amelyről a borítékon szereplő feladót a Közreműködő Szervezet értesíti.
A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái:
1. Befogadási és jogosultsági kritériumok
2. Egyéb követelmények

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt adatlapon (1. számú melléklet), elektronikusan (kizárólag a kitöltő program által felajánlott .xzip formátumban) nyújtható be. A Projekt adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthető le.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a KSZ kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Projekt adatlapot kizárólag .xzip formátumban fogadjuk el; pdf formátumban benyújtott Projekt adatlap feldolgozására nincsen lehetőség. Az xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia.
Az adatlaphoz tartozó nyilatkozatot (5. számú melléklet) papír alapon és cégszerűen aláírva kell benyújtani. Felhívjuk a figyelmet, hogy könnyített elbírálású támogatás esetén az NFÜ támogatói okiratot bocsát ki, tehát nem kerül sor Támogatási szerződés mindkét fél általi aláírására, így a cégszerű aláírást a pályázóknak oly módon kell megtenniük, ahogy az kötelezettségvállaláshoz szükséges.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen), a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-3.2.13-12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
A pályázati dokumentáció személyes benyújtására nincs lehetőség.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP-3.2.13-12/1), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés KSZ-hez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2012. április 23-tól 2012. június 07-ig lehetséges, az alábbiak szerint:
1. 2012. május 22-től 2012. június 07-ig adhatók postára a 311/2007. (XI. 17.) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló Kormány-rendeletben nevesített 2. és 4. mellékletben szereplő hátrányos helyzetű és leghátrányosabb helyzetű kistérségekben székhellyel, vagy a projektet megvalósító telephellyel rendelkező intézmények, szervezetek pályázatai (útmutató 15. sz. melléklete).
2. Az 1. pont alá nem eső pályázó 2012. május 25-től 2012. június 07-ig nyújthatja be pályázatát.
Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták.
A pályázati felhívás elválaszthatatlan része a részletes pályázati útmutató, valamint a pályázati adatlap és kitöltési útmutató, amelyek együtt tartalmazzák a pályázathoz szükséges összes feltételt.
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az ujszechenyiterv@nfu.gov.hu e-mailcímen, a 06-40/638-638 telefonszámon, valamint személyesen a 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. címen található ügyfélszolgálatnál kapható.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (pdf, 131 kB) (Feltöltve: 2012-03-24)
Pályázati útmutató (pdf, 387 kB) (Feltöltve: 2012-03-24)
Adatlap (doc, 368 kB) (Feltöltve: 2012-03-24)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum