Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A magyar hadtörténelmet népszerűsítő katonai hagyományőrző egyesületek tevékenységének támogatása / HM TKHKF HAG-2015
Kiíró:
Honvédelmi Minisztérium
Határidő:
05/26/2015
Érvényes:
05/26/2015
Tárgymutató:
honvédelmi hagyományőrző tevékenység támogatása / HM TKHKF HAG-2015
Pályázhat:
azon civil szervezetek, alapítványok, amelyek:
- önálló jogi személyiséggel,
- magyarországi székhellyel,
- önálló adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkeznek, és
- alapító okiratukban szerepel a katonai hagyományőrzéssel kapcsolatos tevékenység
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Honvédelmi Minisztérium
Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály
2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a magyar hadtörténelmet népszerűsítő katonai hagyományőrző egyesületek tevékenységének támogatására

A pályázat kódja: HM TKHKF HAG-2015 A pályázat tárgya: katonai hagyományőrző tevékenység támogatása
A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály nyílt pályázatot hirdet a katonai hagyományőrzéssel foglalkozó civil szervezetek és alapítványok részére, a magyar katonát, a magyar hadak életét, felszerelését, harceljárásait hitelesen bemutató és ezzel a katonai hivatást népszerűsítő katonai hagyományőrző felszerelési tárgyak elkészítésére, készíttetésére, beszerzésére és javítására.

I. A pályázat célja
A pályázat célja a honvédelem ügyét hitelesen népszerűsítő katonai hagyományőrző tevékenység támogatása.

II. Az alábbi témakörökben lehet pályázni:
A hazafias honvédelmi neveléssel, a katonai történelmi-történeti hagyományokkal kapcsolatos, valamint a honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítését szolgáló rendezvényeken viselt, használt, a magyar hadtörténelem különböző korszakaira jellemző, azt idéző katonai ruházati és felszerelési tárgyak, fegyver másolatok, zászlók, és a katonai táborozás eszközeinek készítése, készíttetése, javítása, beszerzése.

III. Pályázat benyújtására jogosultak köre:
Pályázhatnak azon civil szervezetek, alapítványok, amelyek:
- önálló jogi személyiséggel,
- magyarországi székhellyel,
- önálló adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkeznek, és
- alapító okiratukban szerepel a katonai hagyományőrzéssel kapcsolatos tevékenység.
A pályázatból ki van zárva az a pályázó:
- amely nem rendelkezik a támogatott tevékenység folytatásához szükséges jogerős hatósági engedélyekkel;
- amelynek a támogató által meghatározott saját forrás nem áll rendelkezésére;
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 4.§-a értelmében szövetségnek minősülő szervezet, amely a jelen pályázat támogatója által egyedi elbírálás alapján nyújtott költségvetési támogatásban részesül;
- amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatott tett a pályázat benyújtásakor;
- amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolási, vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll;
- amely a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban;
- amely nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének;
- amely az Áht. 50.§ (1) bekezdés c) pontja alapján nem minősül átlátható szervezetnek;
- amelynek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható meg nem fizetett köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
- amely a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette;
- amely a pályázatában megjelölt célra egyéb hazai költségvetési támogatásban részesül(t).

IV. A pályázat tartalmi és formai követelményei
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a pályázó azonosító adatait, így különösen a szervezet nevét, székhelyét (címét),
- a pályázó adóazonosító számát,
- a pályázó képviselőjének és kapcsolattartójának nevét,
- a pályázó elérhetőségének megjelölését,
- a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati kiírásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet,
- az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét,
- a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését,
- a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül
- az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összeget,
- az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összegét.
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati Formanyomtatványon, írógéppel vagy számítógéppel kitöltve nyújtható be. Egészben, vagy részben kézzel írt, illetve szkennelt pályázat nem fogadható be. A pályázatot a Kitöltési Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul - azaz a Pályázati Formanyomtatvány minden kérdésére válaszolva - és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A Pályázati Formanyomtatvány sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg.
A pályázatot 1 példányban papír alapon kell benyújtani. A pályázatnak a teljes pályázati dokumentációt (pályázati adatlap és mellékletek) tartalmaznia kell, külön dossziéba lefűzve, a dokumentumokat a pályázati csomagban található tartalomjegyzéknek megfelelően sorba rendezve, a pályázati dokumentációt képező lapok számozásával ellátva kell beadni. A pályázatban minden dokumentumnak, nyilatkozatnak és aláírásnak eredetinek vagy az azok kiállítására jogosult, illetve - ahol azt a felhívás lehetővé teszi - a pályázó képviseletére jogosult személy által hitelesítettnek kell lennie. A pályázó képviseletére jogosult személynek a pályázati adatlapot hitelesítenie kell. A pályázati adatlapot elektronikus úton (word formátumban) is meg kell küldeni. A támogató a papír alapú példányt tekinti a pályázat hiteles példányának.
A pályázatot tartalmazó borítékra kérjük írja rá:
PÁLYÁZATI KÓD: HM TKHKF HAG-2015
A Pályázati Adatlap/Formanyomtatvány és a kitöltési útmutató a Honvédelmi Minisztérium honlapjáról (http://www.kormany.hu) letölthető.

V. A rendelkezésre álló forrás megnevezése és összege:
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény XIII. Fejezet Honvédelmi Minisztérium, 8/2/3/6 fejezeti kezelésű előirányzat, „Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása” jogcíme.
A pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeg: 15 millió Ft.

VI. A támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre:
A pályázattal elnyert támogatás csak a pályázati ajánlatban szereplő pályamunka érdekében, a pályázat beadását követően felmerült költségek finanszírozására használható fel.
A támogatási összeg maximum 25%-a használható a működési kiadások finanszírozására. Ezek a következők lehetnek: irodabérleti díj, telefon, internet szolgáltatási díj, postaköltség, irodaszer, fénymásolás, nyomtatással összefüggő kiadások, közüzemi díjak, könyvelési költségek. Az egyesület által a működésre felhasznált költségeket is bizonylatokkal kell igazolni a pályázati elszámolásban.
Nem támogatható költségek általános köre:
a támogatás nem használható fel az alábbiakra:
- jelzálog, bankgarancia/kezesi kötelezvény költségeihez
- a honoráriumok után járó bármilyen járulék fizetésére
- sikerdíjhoz, bankköltséghez
- a pályázó szervezet tagjai kirándulásának finanszírozására
- a pályázó szervezet tagjai részére tiszteletdíj kifizetésére
- bérjellegű kifizetésekre, járulék jellegű kifizetésekre.

VIII. A finanszírozás módja
A támogatás vissza nem térítendő, folyósítása egy összegben történik, a beszámoló elfogadását megelőzően, támogatási előlegként (azaz utólagos elszámolással valósul meg a támogatási összeg felhasználása).

IX. A megkívánt saját forrás mértéke
A pályázónak rendelkeznie kell a megpályázott összeg 10%-át elérő saját forrással, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be. Az önrész meglétét a pályázat benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi pénzintézeti igazolással dokumentálni kell. Amennyiben az önrészt hitel vagy kölcsön felvételéből biztosítják, a pénzintézeti igazolás mellett az önrész rendelkezésre állásáról és összetételéről a pályázó szervezet elnökének nyilatkoznia kell a pályázat beadásakor. A saját forrás teljes mértékben hitelből és kölcsönből is biztosítható, amelyet szerződéskötéskor a pályázónak érvényes hitelígérvénnyel, hitel- vagy kölcsönszerződéssel bizonyítania kell. A hitelhez kamattámogatás nem vehető igénybe. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás. Az önrész a pályázó pénzintézeti számláján fennálló összeg lehet, a pályázó képviseletére jogosult természetes személy(ek) bankszámlájáról készült pénzintézeti igazolás önrész igazolásaként nem fogadható el.

X. A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja:
A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. május 26.
A pályázat papír alapú példányát postai úton, tértivevénnyel, a következő címre kell beküldeni:
HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály
1885 Budapest Pf. 25.
A támogató a pályázat papír alapú példányát csak és kizárólag a postai úton, tértivevénnyel feladott küldeményként fogadja be. A pályázat benyújtásának időpontja a postai tértivevényen igazolt feladás dátuma. Ha ez nem állapítható meg egyértelműen, akkor a benyújtás vélelmezett napja a beérkezés napját közvetlenül megelőző első munkanap.
A pályázatot elektronikus úton a következő címre kell megküldeni:
hagyomanyorzopalyazat@hm.gov.hu
A támogató a pályázat elektronikus úton történő beérkezéséről visszaigazolást küld a pályázónak.
A támogató a pályázat benyújtása napjának a papír alapú példány benyújtása napját tekinti.
A pályázónak pályázati (eljárási) díjat nem kell fizetnie.

HM_TKHKF_palyazat_HAG_2015.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum