Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz / TÁMOP-3.4.1.A-11/1
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
05/27/2012
Érvényes:
05/27/2012
Tárgymutató:
nemzetiségi nevelés, oktatás / TÁMOP-3.4.1.A
Pályázhat:
azon költségvetési szervként vagy nonprofit gazdálkodó szervezetként működő, az 1993. évi LXXIX. törvény szerinti, jogi személyiséggel rendelkező nemzetiségi nevelési, oktatási intézmények és nemzetiségi pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények pályázhatnak, amelyek az alábbi szervezetek fenntartásában állnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 311 - Központi költségvetési irányító szerv,
o KSH 312 - Központi költségvetési szerv
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 321 - Helyi önkormányzat,
o KSH 322 - Helyi önkormányzat költségvetési szerv,
o KSH 325 - Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv),
o KSH 326 - Többcélú kistérségi társulás,
o KSH 327 - Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása,
o KSH 328 - Területfejlesztési önkormányzati társulás,
- Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 371 - Helyi kisebbségi önkormányzat,
o KSH 372 - Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv,
o KSH 373 - helyi kisebbségi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása
- Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 351 - Országos kisebbségi önkormányzat,
o KSH 352 - Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv,
o KSH 353 - Országos kisebbségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása
- gesztorönkormányzat, társulás (KSH 951)
- nonprofit szervezetek:
- egyesület
o KSH 529 - Egyéb egyesület
- egyház, egyházi intézmény
o KSH 551- Egyház,
o KSH 552- Önálló egyházi intézmény,
o KSH 553 - Egyház önálló szervezete,
o KSH 554 - Egyházak szövetsége,
o KSH 559 - Egyéb egyházi szervezet
- alapítvány
o KSH 561- Közalapítvány,
o KSH 562 - Közalapítvány önálló intézménye,
o KSH 569 - Egyéb alapítvány
- egyesülés (KSH 591)
- egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
- egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699)
- Országos Kisebbségi Önkormányzat (KSH 351)
Konzorciumi tagok:
A konzorcium tagjai lehetnek:
- A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények,
- nonprofit szervezetek:
- egyesület
o KSH 529 - Egyéb egyesület
- alapítvány
o KSH 561 - Közalapítvány,
o KSH 562 - Közalapítvány önálló intézménye,
o KSH 569 - Egyéb alapítvány
- egyesülés (KSH 591)
- egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
- egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699)
- Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 351 - Országos kisebbségi önkormányzat,
o KSH 352 - Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv,
o KSH 353 - Országos kisebbségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése
II. szakasz
c.
pályázati felhívásához
Kódszám:
TÁMOP-3.4.1.A-11/1

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A1. Alapvető cél és háttér információ
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchényi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek:
1. Gyógyító Magyarország - Egészségipar
2. Megújuló Magyarország - Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés - Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés - Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány - Innováció - Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés - Tranzitgazdaság
A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól. A változásokhoz való alkalmazkodás elősegítésének és a szerkezetváltási folyamatok kezelésének legfontosabb eszköze a képzés. Fontos, hogy a munkáltatók a munkavállalók képzését megtérülő befektetésnek tekintsék, az egyének pedig felismerjék a tudás és a készségek folyamatos fejlesztésének jelentőségét saját életminőségük és munkaerő-piaci lehetőségeik javítása szempontjából.
A nemzetiségi nevelés, oktatás a magyar közoktatási rendszer részeként azonos esélyek biztosítása mellett segíti elő a hazánkban élő nemzetiségi közösségekhez tartozó, egymástól eltérő adottságú és nyelvállapotú tanulók anyanyelvi oktatását, nevelését. Az érintett közösségek képviselőivel és oktatási szakembereivel való közös munkában alakult ki a magyar közoktatási rendszer részeként a nemzetiségi oktató-nevelőmunka biztonságos jogi környezete és megfelelő - az adott közösségek igényeire alapozott - struktúrája az ún. "kiegészítő nemzetiségi oktatástól" a nyelvoktató, a cigány nemzetiségi, a kétnyelvű oktatási formákon át egészen az anyanyelvű oktatásig.
A nemzetiségi közösségek közös jellemzője, hogy igen nagy szórványban élnek, jelenlétük egy-egy településen általában 10-30% között van. E nemzetiségekhez tartozó gyermekek, tanulók magyar nyelvi környezetben élnek, ily módon a mintegy 40 ezer óvodáskorú és 110 ezer tanköteles korú gyermek, tanuló anyanyelvi nevelése, az anyanyelvi kultúra megőrzése és fejlesztése zömében a közoktatási intézményekre hárul. Az iskolai esélyegyenlőség biztosításához tartozik, hogy a nemzetiségi tanulók anyanyelvükön férhessenek hozzá a minőségi oktatáshoz. A Nemzeti alaptanterv megújítását követően a nemzetiségi oktatás tartalmát meghatározó, a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet mellékleteként (nemzetiségenként és oktatási formánként, magyarul és nemzetiségi nyelven) kiadott fejlesztési feladatok is megújulnak.
A pályázat célja, hogy a nemzetiségi oktatás számára a minőség javítását szolgáló eszközök álljanak rendelkezésre, amelyek hozzájárulnak a pedagógusok módszertani kultúrájának bővítéséhez a kompetenciaalapú oktatás módszertanával és eszközeivel.
A pályázat kapcsolódik az ÚMFT keretében kiírt TÁMOP-3.4.1.A-08 A Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése című, I. szakaszban kiírt pályázathoz. A két szakaszban kiírt pályázat keretében kidolgozható tartalmak eltérnek egymástól.

A2. Részcélok
A pályázat biztosítja a tanulók eltérő nyelvi adottságaira épülve a képességek és kulcskompetenciák egyénre szabott fejlesztését és megerősítését. A fejlesztés eredményeként létrejövő pedagógiai rendszerelemektől azt várjuk, hogy bővítsék a pedagógusok eszköztárát, szélesítsék a szakmai-módszertani ismereteiket növelő pedagógus-továbbképzések kínálati palettáját és segítsék új, korszerű ismereteket közvetítő digitális tananyagok kifejlesztését. Mindezek hatékonyan hozzájárulnak a magyarországi nemzetiségi oktató-nevelő munka színvonalának emeléséhez, a nemzetiségi tanulók nyelvtudásának bővítéséhez.
A pályázat további célja olyan eszközök kifejlesztése, amelyek igazodnak az egyes oktatási formákhoz (nyelvoktató, kétnyelvű, illetve teljes anyanyelvű oktatás), figyelembe veszik a gyermekek, tanulók nyelvállapotát, kiemelten szolgálják a nyelvi kompetenciák fejlesztését. A projekt keretében így olyan tananyagok kifejlesztése a cél, amelyek digitalizálhatók, az adott gyermekcsoport igényeihez igazíthatók, és a jellemzően alacsony tanulólétszám ellenére is gazdaságosan felhasználhatóak. Cél, hogy a tananyag tegye lehetővé a cselekvésközpontú és kreatív tanulást is. Új tartalmak kifejlesztése mellett cél továbbá az eddig megjelent oktatási segédletek, tankönyvek új pedagógiai rendszerelemekkel történő kiegészítése, amelyek hatékonyabban segíthetik a nemzetiségi oktató-nevelő munkát, és illeszkednek az új Nemzeti alaptantervhez, illetve az azzal párhuzamosan megújuló nemzetiségi irányelvhez és nemzetiségi kerettantervekhez. Cél emellett azt is, hogy a közismereti tantárgyak nemzetiségi nyelven való oktatásához a nemzetiségek igénye szerint adaptált, lefordított tananyagok rendelkezésre álljanak.

A3. Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg 1,36 Mrd forint.
A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10%-a fordítható, tehát összesen 136 millió Ft.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap, és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A4. Támogatható pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma: 7-9 db.

B PÁLYÁZÓK KÖRE
Nemzetiségi közoktatási intézmények, fenntartóik és az országos nemzetiségi önkormányzatok, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények, nonprofit szervezetek.

B1. Jogi forma
Főpályázó:
Jelen pályázati kiírás keretében azon költségvetési szervként vagy nonprofit gazdálkodó szervezetként működő, az 1993. évi LXXIX. törvény szerinti, jogi személyiséggel rendelkező nemzetiségi nevelési, oktatási intézmények és nemzetiségi pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények pályázhatnak, amelyek az alábbi szervezetek fenntartásában állnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 311 - Központi költségvetési irányító szerv,
o KSH 312 - Központi költségvetési szerv
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 321 - Helyi önkormányzat,
o KSH 322 - Helyi önkormányzat költségvetési szerv,
o KSH 325 - Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv),
o KSH 326 - Többcélú kistérségi társulás,
o KSH 327 - Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása,
o KSH 328 - Területfejlesztési önkormányzati társulás,
- Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 371 - Helyi kisebbségi önkormányzat,
o KSH 372 - Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv,
o KSH 373 - helyi kisebbségi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása
- Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 351 - Országos kisebbségi önkormányzat,
o KSH 352 - Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv,
o KSH 353 - Országos kisebbségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása
- gesztorönkormányzat, társulás (KSH 951)
- nonprofit szervezetek:
- egyesület
o KSH 529 - Egyéb egyesület
- egyház, egyházi intézmény
o KSH 551- Egyház,
o KSH 552- Önálló egyházi intézmény,
o KSH 553 - Egyház önálló szervezete,
o KSH 554 - Egyházak szövetsége,
o KSH 559 - Egyéb egyházi szervezet
- alapítvány
o KSH 561- Közalapítvány,
o KSH 562 - Közalapítvány önálló intézménye,
o KSH 569 - Egyéb alapítvány
- egyesülés (KSH 591)
- egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
- egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699)
- Országos Kisebbségi Önkormányzat (KSH 351)
Konzorciumi tagok:
A konzorcium tagjai lehetnek:
- A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények,
- nonprofit szervezetek:
- egyesület
o KSH 529 - Egyéb egyesület
- alapítvány
o KSH 561 - Közalapítvány,
o KSH 562 - Közalapítvány önálló intézménye,
o KSH 569 - Egyéb alapítvány
- egyesülés (KSH 591)
- egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
- egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699)
- Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 351 - Országos kisebbségi önkormányzat,
o KSH 352 - Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv,
o KSH 353 - Országos kisebbségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása
Jelen pályázati kiírás keretében csak konzorciumok pályázhatnak, melynek kötelező tagjai az országos nemzetiségi önkormányzatok. A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
Egy országos nemzetiségi önkormányzat csak egy konzorcium tagja lehet.
Több nemzetiség közösen is alkothat konzorciumot, ebben az esetben valamennyi országos nemzetiségi önkormányzat is a konzorcium kötelező tagja.
Amennyiben a jelen pályázati felhívásra pályázatot benyújtani kívánó közoktatási intézmény az Ámr. 9. § (1)-(2) bekezdése, illetve egyéb jogszabályi rendelkezés alapján önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkezik, úgy a gazdálkodási jogkört gyakorló szervezettel együtt konzorciumban kötelesek pályázni. A konzorcium vezetője a gazdálkodási jogkört gyakorló szervezet kell legyen.
A konzorciumi tagok száma legalább 2 és legfeljebb 6 lehet.
A jelen kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek/intézmények konzorciumai nyújthatnak be pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató mellékletét képező megállapodás minta alapján (8. melléklet).
A konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie a Pályázati Felhívásban meghatározott követelményeknek, minden konzorciumi tag részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában, továbbá támogatásban részesül.
Alapítványok, egyesületek, nonprofit szervezetek esetében előírás, hogy alapító okiratuk, alapszabályuk feladatként/tevékenységként tartalmazza az adott nemzetiség nevelésének, oktatásának szakmai támogatását, A konzorcium támogatása tagi finanszírozással történik.

B2. Méret
Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.
B3. Székhely
A Konzorcium tagjai (főpályázó és konzorciumi tagok) devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező intézmények, szervezetek lehetnek, amelyek:
- a Közép-magyarországi régió területén kívüli székhellyel rendelkeznek, vagy
- a Közép-magyarországi régió területén belüli székhellyel rendelkeznek, de a program megvalósításának helye a Közép-magyarországi régió területén kívül esik.

C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
A pályázat közvetlen célcsoportja a pedagógusok, míg a közvetlen célcsoport a magyarországi nemzetiségi közoktatásban résztvevő tanulók.

C1. Támogatható tevékenységek köre
A pályázat keretében olyan tevékenységek támogathatók, amelyek eredményeként a nemzetiségi pedagógusok oktató-nevelő munkáját segítő eszközök kerülnek kifejlesztésre.
Támogathatók továbbá olyan tevékenységek is, amelyek a nemzetiségi tanulók tanulását segítő eszközök kifejlesztésére irányulnak, legyen szó akár népismereti tartalmakról, anyanyelvi ismeretekről vagy közismereti tartalmak anyanyelven történő elsajátításáról.
Alapvető elvárás, hogy a kifejlesztett eszközök hozzájáruljanak a nemzetiségi oktatás minőségének javításához.
C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések
A tevékenységek megtervezését a "Pedagógiai rendszerek" szakmai mellékletben (17. melléklet) a tanulási-tanítási eszközökre, továbbá az értékelés és eszközeire vonatkozó keretekre kell építeni.
1. elem: Új nemzetiségi pedagógiai rendszerelemek a 21. számú mellékletben megadott évfolyamokra:
- Tananyagfejlesztés: tanulói és tanári eszközök, digitális tananyagok kifejlesztése
- Módszertani, értékelési ajánlások
- A tankönyvek és digitális tananyagok jóváhagyásra való előkészítése
2. elem: Már meglévő magyar nyelvű tartalmak fordítása, adaptációja a nemzetiségi nyelvre (22. sz. melléklet)
- A nemzetiségi szaktárgyi terminológiát alkalmazó fordítás az adott nemzetiségi nyelvre, nyelvekre vagy tananyagfejlesztés: tanulói és tanári eszközök, digitális tananyagok kifejlesztése
- A tankönyvek és digitális tananyagok jóváhagyásra való előkészítése
3. elem: A tankönyvjegyzéken szereplő nemzetiségi tankönyvek új pedagógiai rendszerelemekkel történő kiegészítése
- Tananyagfejlesztés: tanulói és tanári eszközök kifejlesztése
- Módszertani, értékelési ajánlások kidolgozása
- Digitális tananyagok elkészítése, szükség esetén jóváhagyásának előkészítése
A fenti három elem közül a pályázó külön az egyes elemekre is nyújthat be pályázatot, illetve pályázhat mindhárom elemben felsorolt tevékenységekre is. Azonban a választott elem vonatkozásában az összes fent felsorolt tevékenységet kötelező megvalósítania.
Ezen tevékenységeken belül kifejlesztett tartalmak - kivéve a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat - az országos nemzetiségi önkormányzat honlapján bárki által ingyenesen felhasználható módon, teljes körűen közzétételre kerülnek.

Tájékoztatás, nyilvánosság
A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket az NFÜ (http://www.ujszechenyiterv.gov.hu) honlapjáról letölthető "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentum, valamint az "Arculati kézikönyv" tartalmazza.
A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs munkatársával.
A Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettsége c. Útmutatóban előírt kommunikációs tevékenységek nem teljesítése vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után.

Könyvvizsgálat
Amennyiben a projektre vonatkozóan a megítélt támogatás összege meghaladja az 50 millió Ft-ot, a projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a záró elszámolás részeként szükséges benyújtani.
Horizontális elvekre vonatkozó előírások
1) Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése
Horizontális elvekre vonatkozó előírások
1) Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése
Az 1083/2006/EK rendelet a támogatások alapelveként határozza meg az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosítását. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében csak olyan projekt támogatható, amely teljesíti az alábbiakban előírt feltételeket, és ezzel hozzájárul az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosításához.
A Pályázónak egyéb követelményként a Projekt Adatlap 7. és 8. pontjában megjelölt 6 intézkedés közül kell vállalásokat tennie, melyek közül az alábbiakban megjelölésre kerül az a két szempont, melyek vállalása kötelező. A kötelező szempontok vállalásáért a tartalmi értékelés során pont nem jár. A kötelezően vállalandó szempontokon felüli vállalásokért szerezhető többletpontok az E. pont 3. alpontjában (tartalmi értékelés) meghatározottak szerint kerülnek megítélésre.
Horizontális szempontok száma max 6-6 (6 esélyegyenlőség/6 környezeti fenntarthatóság) lehet.
Felhívjuk a Pályázó figyelmét, hogy a kiválasztott intézkedéseket a végrehajtás során teljesítenie, illetve megvalósítania szükséges.
a) Esélyegyenlőség
A választott intézkedések nem tartalmazhatnak jogszabály által kötelezően előírt tevékenységeket, a kötelező elemek teljesítése teljességi kritérium, ezeket a Pályázó nyilatkozatok aláírásával igazolja.
A Projekt Adatlapon megadott intézkedések, részletes és pontos bemutatása szükséges a részletes projekt dokumentációban. A pontos feltételeket, az egyes intézkedések elfogadásának feltételeit az alábbiak tartalmazzák.
A Projekt Adatlapon található a pályázat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával jelzi a Pályázó, hogy milyen esélyegyenlőségi intézkedés esetében vállal többletteljesítményt.
Több projektpartner, vagy társulási, konzorciumi pályázat esetén az egyes esélyegyenlőségi vállalások teljesítésének megosztása már a pályázat elkészítésekor tisztázandó, az adatok megadásakor azokat összesítetten kell megadni.
Felhívjuk a Pályázó figyelmét, hogy a roma származás és a fogyaték olyan különleges személyes adat, amely csak az érintettek önkéntes és írásbeli, egyedi hozzájárulása alapján kerülhet rögzítésre. A hozzájárulás akkor tekinthető megadottnak, ha az megfelelő tájékoztatáson alapul. Ha roma vagy fogyatékos embert jelöl meg egy pályázat lehetséges munkavállalóként, képzendő személyként, akkor a személy projektbe való belépésétől kezdve rendelkeznie kell olyan dokumentummal, melyben az érintett hozzájárul ahhoz, hogy őt roma vagy fogyatékos munkavállalóként, tanulóként stb. definiálják.
A vállalt és szerződött esélyegyenlőségi intézkedésekről rendszeresen be kell számolni (időszakos és záró beszámoló, projekt fenntartási jelentés), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik.
Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó esélyegyenlőségi intézkedések az alábbiak:
- esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása,
- az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe.
b) Fenntarthatóság
A választott intézkedések nem tartalmazhatnak jogszabály által kötelezően előírt tevékenységeket, a kötelező elemek teljesítése teljességi kritérium, ezeket a Pályázó nyilatkozatok aláírásával igazolja.
A Projekt Adatlapon a pályázat benyújtásakor érvényes érték, a befejezéskor és a projekt fenntartás végén várható érték megadásával kell jeleznie a Pályázónak a vállalásait. A fenntarthatósági szempontok értékét az Projekt Adatlapon a Pályázó szervezetre (szervezetekre) vonatkozóan kell megadni, amely egyes esetekben a Kedvezményezettre és/vagy a tervezett fejlesztésre/beruházással érintett területre, intézményre vonatkozóan megadott értékektől eltérő lehet.
Az egyes szempontok mértékegysége csak szöveges (IGEN/NEM) vállalást tesz lehetővé, azonban a szempontok többsége számszerűsíthető. Amennyiben a vállalást összegben kell megadni, a projekt befejezésének idejére és a fenntartás végére tervezett értéket a pályázat benyújtásának évére diszkontált árakon kell megadni. Bármely szempont vállalásakor az a cél, hogy a Pályázó valamilyen javulást érjen el. Ez a javulás az adott szempont jellegétől függően lehet növekedés (pl. megújuló energiafelhasználás arányának növelése), illetve csökkenés (pl. veszélyes hulladék arányának csökkentése). Bizonyos esetekben a már megvalósított szempontok szinten tartása is megfelelő. Ebben az esetben a projekt befejezésének idejére és a fenntartás végére tervezett érték megadásakor legalább a jelenlegi helyzet fenntartását kell biztosítani. Visszalépés nem megengedett.
A Projekt Adatlapon a pályázat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával jelzi a Pályázó, hogy milyen fenntarthatósági intézkedés esetében vállal többletteljesítményt.
A többletvállalást a pályázat benyújtásakor érvényes értékből kiindulva kell számítani. Egy környezeti fenntarthatósági szempont akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Pályázó a projekt befejezéséig megvalósítja a többletvállalást és (ahol ez az adatlap alapján lehetséges) annak eredményét a projekt fenntartás időszakának végéig fenntartja. A vállalt és szerződött fenntarthatósági intézkedésekről rendszeresen be kell számolni (időszakos és záró beszámoló, projekt fenntartási jelentés), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik.
Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó fenntarthatósági intézkedések az alábbiak:
- fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya, - környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK

D1. Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
D2. Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének 100%-a.
D3. Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 30 millió Ft, de legfeljebb 200 millió Ft lehet.
Az igényelhető támogatás mértéke - tekintettel az érintett nemzetiségek demográfiai sajátosságaira, illetve a közoktatási intézményeik számára, valamint a projekt megvalósítása során aktivizálható szakmai kapacitás nagyságára - nemzetiségenként eltérő lehet az alábbiak szerint:
- 1 közoktatási intézménnyel rendelkező nemzetiség esetében az igényelhető támogatás mértéke legalább 30 millió Ft, de legfeljebb 50 millió Ft lehet.
- 2 vagy több közoktatási intézménnyel rendelkező nemzetiség esetében az igényelhető támogatás mértéke legalább 50 millió Ft, de legfeljebb 200 millió Ft lehet.

D4. Az önrész összetétele
Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.

D5. Egyéb pénzügyi eszközök
Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.

D6. Biztosítékok köre
Biztosítéknyújtás tekintetében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.
A támogatás visszafizetésének biztosítéka a felhívásban meghatározottak szerint
a) bankgarancia,
b) ingatlan jelzálog, vagyont terhelő zálogjog kikötése,
c) vállalkozások és nonprofit szervezetek esetében a támogatást igénylő szervezet vezetőjének, vagy tulajdonosának kezességvállalása, vagy
d) garanciaszervezet által vállalt kezesség lehet.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. § (5) bekezdése alapján a támogatási összeg - ideértve az előleget is - első folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a biztosítékok a támogatási szerződésben foglaltak szerint rendelkezésre állnak.
Nem köteles biztosítékot nyújtani az a pályázó, aki, vagy akinek a projektje a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 33. § (8) bekezdésében meghatározott kitételek valamelyikének megfelel.

E. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet szabályozza.

E1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése
Jelen konstrukció esetében nem releváns.

E2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázati adatlapot nem kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött dokumentumok Word ill. Excel formátumban történő CD-re másolását jelenti.
A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Az adatlaphoz tartozó nyilatkozatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírva kell benyújtani.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett 3 db CD lemezen (Útmutató F8. pontja)) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-11
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP-3.4.1.A-11/1), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az ujszechenyiterv@nfu.gov.hu e-mailcímen, illetve a 06-40/638-638 telefonszámon kapható.
Ügyfélszolgálat:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel.: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu
honlap: http://www.ujszechenyiterv.gov.hu
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés KSZ-hez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.

A pályázatok benyújtása 2012. április 27-től 2012. május 27-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik. Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a KSZ kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

E3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók A benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
Felhívjuk a figyelmet, hogy:
- A projekt adatlap kitöltésekor ügyelni kell a Projekt adatlap lapjain, ill. jelen útmutatóban meghatározott tartalmi és terjedelmi követelmények pontos betartására.
- A projekt adatlap alakjának, formátumának megváltoztatása esetén a pályázat feldolgozására nincs lehetőség!
- A projekt adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a projekt adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a projekt adatlap megfelelő helyén a "pályázatomra nem vonatkozik" megjegyzést bevezetni.
A pályázati dokumentáció hitelesítéséül elegendő a nyilatkozatot a hivatalos képviselő által (aláírási címpéldánnyal megegyező módon) aláírni. Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai esetén az NFÜ a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati útmutató (pdf, 360 kB) (Feltöltve: 2012-02-17)
Adatlap (doc, 483 kB) (Feltöltve: 2012-02-17)
1_koltsegvetes (xls, 8 319 kB) (Feltöltve: 2012-02-17)
2_melleklet_Projekt_adatlap_kitoltesi_utmutato (pdf, 105 kB) (Feltöltve: 2012-02-17)
3_melleklet_ESZA_altalanos_utmutato (pdf, 268 kB) (Feltöltve: 2012-02-17)
4_melleklet_ERFA_altalanos_utmutato (pdf, 264 kB) (Feltöltve: 2012-02-17)
5_melleklet_Utmutato_a_kedvezmenyezettek_tajekoztatasi_kotelezettsegeirol (pdf, 192 kB) (Feltöltve: 2012-02-17)
6_melleklet_USZT_arculati_kezikonyv (pdf, 5 836 kB) (Feltöltve: 2012-02-17)
7_melleklet_Tamogatasi_szerzodes_minta (pdf, 237 kB) (Feltöltve: 2012-02-17)
8_melleklet_Konzorciumi_egyuttmukodesi_megallapodas (doc, 229 kB) (Feltöltve: 2012-02-17)
9_melleklet_Szakmai_Oneletrajz minta (doc, 141 kB) (Feltöltve: 2012-02-17)
10_melleklet_Kozzeteteli_kerelem minta (doc, 153 kB) (Feltöltve: 2012-02-17)
11_melleklet_Fenntartoi_nyilatkozatok (doc, 209 kB) (Feltöltve: 2012-02-17)
12_melleklet_Nyilatkozat_elektronikus_formaban_benyujtott_palyazathoz (doc, 165 kB) (Feltöltve: 2012-02-17)
13_melleklet_Nyilatkozat_csekely_osszegu_tamogatasrol (pdf, 53 kB) (Feltöltve: 2012-02-17)
14_melleklet_Erteket a penzert (pdf, 46 kB) (Feltöltve: 2012-02-17)
15_A_melleklet_kornyezeti_fenntarthatosagi_szempontok_segedlet_TAMOP (pdf, 80 kB) (Feltöltve: 2012-02-17)
16_melleklet_Eselyegyenlosegi_segedlet (pdf, 65 kB) (Feltöltve: 2012-02-17)
17_melleklet_Pedagogiai_rendszerek (pdf, 144 kB) (Feltöltve: 2012-02-17)
18_melleklet_Szinopszis_elkeszotesi_utmutato (pdf, 54 kB) (Feltöltve: 2012-02-17)
19_melleklet_Tankonyvek_tartalmi_muszaki_parameterei (pdf, 87 kB) (Feltöltve: 2012-02-17)
20_melleklet_A megvalositas_szakmai_feltetelei (pdf, 56 kB) (Feltöltve: 2012-02-17)
21_melleklet_Fejlesztendo_oktatasi_tartalmak (pdf, 55 kB) (Feltöltve: 2012-02-17)
22_melleklet_Forditando_tartalmak (pdf, 47 kB) (Feltöltve: 2012-02-17)
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum