Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Elhallgatott történelem - Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve / GUL-16-A
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
08/15/2016, 09/15/2016
Érvényes:
09/15/2016
Tárgymutató:
elhallgatott történelem - politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve / GUL-16-A
Pályázhat:
- alapítvány
- alapítványi fenntartású intézmény
- állami fenntartású felsőoktatási intézmény
- egyéb fenntartású intézmény
- egyéni vállalkozó
- egyesület
- egyház, egyházi szervezet
- egyházi fenntartású intézmény
- felsőoktatási intézmények
- Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény
- gazdasági társaság és nonprofit gazdasági társaság
- helyi önkormányzatok
- helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai
- kistérségi fenntartású intézmény
- közalapítvány
- köznevelési intézmények
- központi költségvetési szerv (pl. ÁNTSZ)
- köztestület (pl. MTA)
- kutatóintézetek
- külföldi jogi személy
- magyarországi és határon túli civil szervezetek
- megyei önkormányzat által fenntartott intézmény
- országos nemzetiségi önkormányzat
- önkormányzati fenntartású intézmény
- személyek egyéb közössége
- települési- és területi nemzetiségi önkormányzat
- természetes személy
- tudományos, kulturális, muzeális és közgyűjteményi tevékenységet folytató intézmények (múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek, tájházak, nyilvános könyvtári tevékenységet folytató intézmények, levéltárak)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

"Elhallgatott történelem"

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A pályázati kategória kódja: GUL-16-A
Általános bevezetés
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) nyílt pályázatot hirdet a "Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévével" kapcsolatosan.

1. A pályázat háttere és célja
1.1 A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve meghirdetéséről szóló 1009/2015. (I. 20.) Korm. határozattal a Kormány a 2015. évet a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévévé nyilvánította.
1.2 A kiírás célja az Emlékév témájában eddig elvégzett kutatások, illetve új kutatások eredményeinek megismertetése a tudományos közélettel, valamint a társadalom szélesebb rétegeivel nemzetközi, országos, helyi és nemzetiségi konferenciák megvalósításán keresztül, valamint a hadifoglyok és civil elhurcoltak összegyűjtésére létrehozott gyűjtőtáborok helyszíneire, emlékhelyekre szervezett emlék utak támogatása, megemlékezés az elhurcoltakról.
1.3 Amennyiben a pályázati kiírás alapján az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke értelmében vett olyan gazdasági tevékenységek részesülnek támogatásban, amelyek érintik a tagállamok közötti kereskedelmet, úgy a jelen kiírás keretében az érintett kedvezményezett az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozatával meghosszabbított N 357/2007számú bizottsági határozat szerinti kulturális célú támogatásban részesül.
Gazdasági tevékenységnek minősül bármely tevékenység, amelynek keretében valamely piacon árukat és szolgáltatásokat kínálnak.
Nem érinti a tagállamok közötti kereskedelmet az adott intézkedés, ha a támogatás nem vezet kereslet vagy befektetések vonzásához az érintett térségben, és nem akadályozza más tagállamokból származó vállalkozások letelepedését, továbbá a kedvezményezett által nyújtott termékek vagy szolgáltatások tisztán helyi jellegűek vagy földrajzilag korlátozott vonzáskörzettel bírnak és végül a szomszédos tagállamok piacaira és fogyasztóira csak marginális hatást gyakorolnak."

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:
- alapítvány
- alapítványi fenntartású intézmény
- állami fenntartású felsőoktatási intézmény
- egyéb fenntartású intézmény
- egyéni vállalkozó
- egyesület
- egyház, egyházi szervezet
- egyházi fenntartású intézmény
- felsőoktatási intézmények
- Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény
- gazdasági társaság és nonprofit gazdasági társaság
- helyi önkormányzatok
- helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai
- kistérségi fenntartású intézmény
- közalapítvány
- köznevelési intézmények
- központi költségvetési szerv (pl. ÁNTSZ)
- köztestület (pl. MTA)
- kutatóintézetek
- külföldi jogi személy
- magyarországi és határon túli civil szervezetek
- megyei önkormányzat által fenntartott intézmény
- országos nemzetiségi önkormányzat
- önkormányzati fenntartású intézmény
- személyek egyéb közössége
- települési- és területi nemzetiségi önkormányzat
- természetes személy
- tudományos, kulturális, muzeális és közgyűjteményi tevékenységet folytató intézmények (múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek, tájházak, nyilvános könyvtári tevékenységet folytató intézmények, levéltárak)

3. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására felhasználható keretösszeg 515 000 000. Ft, azaz ötszáztizenötmillió forint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. mellékletének XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma Fejezet 20/5/2 Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása című fejezeti kezelésű előirányzata terhére. Pályázatok a keret kimerüléséig támogathatóak.

4. Támogatható tevékenységek:
Támogatható tevékenységek:
Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévéhez kapcsolódóan a témában megvalósított:
- országos és/vagy nemzetközi konferenciák szervezése és lebonyolítása: legalább 100 fő részvételével.
- helyi konferenciák szervezése és lebonyolítása: legalább 50 fő részvételével.
- megemlékezések, rendhagyó történelemórák szervezése
- emlékmenetek, emlékzarándoklatok, kegyeleti és tanulmányutak szervezése: egykori gyűjtőhelyek helyszíneinek, emlékhelyeknek a felkeresése.
- oktatási projektek megvalósítása
- történészek, múzeumpedagógusok továbbképzése az emlékév témájában.
- regionális és helytörténeti kutatások

5. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázat benyújtására papír alapon vagy elektronikus pályázatkezelő rendszerben van lehetőség.
A pályázat benyújtását megelőzően minden elektronikusan pályázónak a https://eptk.fair.gov.hu honlapon keresztül elérhető elektronikus pályázatkezelő rendszerben regisztrálnia kell magát a pályázati útmutató 8. pontjában leírtak szerint, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). Ezt követően az elérhető elektronikus pályázatkezelő rendszerben kell benyújtani a pályázatot a megfelelő oldalak kitöltésével.
A pályázatokat a pályázó szervezet anyaországától függetlenül magyar nyelven kell benyújtani.
Benyújtandó
- a projekt részletes terve (amely tartalmazza a rendezvény vagy emlékút forgatókönyvét, a résztvevők számát, a felkért előadókat, a projekt kommunikációs tervét stb.), a megemlékezés terve, az oktatási projekt vagy továbbképzés vagy kutatás terve, a felkért szakértőket, a felhasználni tervezett oktatási anyagokat, valamint részletes költségterv - a kiírásban meghatározott módon.
továbbá:
- az aláírásra/képviseletre jogosult aláírási címpéldánya,
- a pályázó létesítő okirata, cégkivonata, egyéni vállalkozási igazolványa
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a szakmai tartalomhoz kapcsolódóan az alábbi információk megadására különösen ügyeljenek:
- konferenciák szervezése esetén kérjük, hogy a meghívni tervezett előadókat is sorolják fel a szakmai tartalom részeként
- rendhagyó történelemórák esetében, kérjük, részletesen mutassák be a felhasználni tervezett forrásokat/anyagokat
- amennyiben a pályázat keretében szakértők/előadók/közreműködők kerülnek bevonásra, kérjük, hogy a bevont személyek önéletrajzát/publikációs listáját, illetve részvételi szándéknyilatkozatukat mellékeljék a pályázati anyag részeként
- oktatási segédanyagnál a pályázó fejtse ki részletesen az elkészítendő anyag témáját (min. 5000 karakter)

Benyújtási határidők (szakaszos):
- 2016. augusztus 15.
- 2016. szeptember 15.

Megvalósítási időszak:
- 2016. július 15. - 2017. február 25.

6. A támogatás formája és mértéke
A támogatás vissza nem térítendő támogatás, amelynek folyósítása a záró szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történik. A Támogatáskezelő a támogatási előleget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 30 napon belül utalja át.
Támogatás mértéke: az elnyerhető támogatás mértékének alsó határa: 100 000 Ft; az elnyerhető támogatás mértékének felső határa: 5 000 000 Ft, melyhez saját forrás biztosítása nem szükséges. A teljes támogatási intenzitás maximuma 100%.

7. Szakmai elvárások:
A pályázók a pályázat benyújtásával vállalják: amennyiben támogatásban részesülnek, úgy a megvalósítás során:
a) feltüntetik és használják "A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve" hivatalos logóját
b) a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó dokumentumokat/pályaműveket/fotókat megküldik az Emlékév hivatalos weboldalára publikálásra
c) benyújtanak egy előzetes kommunikációs tervet
d) a megvalósítást követően az elnyert támogatási összegről teljes körű beszámolót nyújtanak be, mely áll egy záró szakmai beszámolóból és egy pénzügyi elszámolásból a költséget igazoló bizonylatokkal együtt

8. Elszámolható költségek köre:
Elszámolható költségek: terembérleti díj, hangosítás, tolmácsolás díja, előadói tiszteletdíj, utazási költség, szállásköltség, reprezentációs költségek (étkezési költség stb.), hirdetési- és reklámköltségek (TV, rádió, sajtó, szórólap, plakát, internetes hirdetés stb.), kiadványok szerkesztési és nyomdaköltségei, személyi jellegű kiadások, bérjuttatások és járulékaik, irodatechnikai költségek (papír, írószer, CD/DVD), tárgyi eszköz beszerzés (a tárgyi eszköz értéke nem haladhatja meg a teljes projekt összköltség 10%-át, egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei - a kiírásban meghatározott feltételekkel és költségkorlátokkal.
9. A pályázat lebonyolítója:
A pályázat lebonyolítója az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/gulag_gupvi4/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum