Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Nemzeti Tehetség Program - Tehetséges fiatalok felkészítését végző művészetoktatási intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása / NTP-MOI-16
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
05/02/2016
Érvényes:
05/02/2016
Tárgymutató:
művészetoktatási intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása/ NTP-MOI-16
Pályázhat:
az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
- A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül:
- alapfokú művészeti iskolák,
FIGYELEM! Tagintézmény/intézményegys ég kizárólag a székhelyintézmény/ intézményfenntartó kötelezettségvállalásával nyújthat be pályázatot!
- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő Magyarországon államilag elismert intézmények közül:
- a művészeti felsőoktatási intézmények;
- A Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, mely az alapító okirata szerint művészet oktatási tevékenység végzésére jogosult
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A pályázati kategória kódja: NTP-MOI-16
NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM
Tehetséges fiatalok felkészítését végző művészetoktatási intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015-2016. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdet a tehetséges fiatalok felkészítését végző művészetoktatási intézmények tehetséggondozó programjainak támogatására, összhangban
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet);
- a Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat;
- a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015-2016. évi cselekvési programjáról szóló 1390/2015. (VI. 12.) Korm. határozat
vonatkozó rendelkezéseivel.
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a hazai és a határon túli tehetséges tanulókat, fiatalokat támogató tehetségsegítő programok folyamatos működtetése, a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása, a hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek együttműködésének segítése.
A 2015-2016. évi cselekvési program I. 1. d. pontja alapján: "Támogatni kell a tehetséges fiatalok felkészítését végző művészetoktatási intézmények tehetséggondozó programjait."

1. A pályázat célja
1.1. A tehetséges fiatalok felkészítését végző művészetoktatási intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
2.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 60 000 000 Ft, azaz hatvanmillió forint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/4/5 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére.

3. A támogatás formája és mértéke
3.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a beszámoló elfogadását követően egy összegben, vagy - a pályázó indokolt kérelme alapján - a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet.
A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor.
3.2. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
3.3. A pályázaton legalább 1 000 000 Ft, illetve legfeljebb 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

4. Támogatható tevékenységek
4.1. Kötelezően választandó programok, amelyek közül a pályázónak egyet meg kell valósítania:
- Legalább 60 órás tanórán kívüli, a fiatalok érdeklődési területeire épülő, új kezdeményezésű komplex tehetségazonosító, tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. képző-, iparművészeti tárgyak, zenemű, koreológiai leírás, ábrázolás, stb.) jön létre. (A tehetségazonosítás és diagnosztizálás az előírt 60 órás programba maximum 10 órában számítható be.) A tehetségműhelybe bevonni kívánt tehetségígéretek száma minimum 10 fő, maximum 20 fő fiatal lehet.
- Legalább 60 órás tanórán kívüli, hagyományos tananyagon túlmutató, már működő komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. képző-, iparművészeti tárgyak, zenemű, koreológiai leírás, ábrázolás, stb.) jön létre. A tehetségműhelybe bevonni kívánt kiemelten tehetséges fiatalok száma minimum 5 fő, maximum 10 fő lehet.
- Projekt szinten legalább 60 órás tanórán kívüli, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, ami egy téma mentén, legalább két tehetségterületet érint és a megvalósítás eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. képző-, iparművészeti tárgyak, zenemű, koreológiai leírás, ábrázolás stb.) jön létre. A komplex tehetséggondozó programot több, legalább 30 órás, egymással együttműködő kisebb létszámú műhelyek alkotják, melyek egymást erősítik, kiegészítik. A projektbe minimum 10 fő, maximum 30 fő tehetséges fiatal vonható be.
A komplex tehetséggondozó program foglalkozásait tömbösített formában nem lehet megvalósítani!
A komplex tehetséggondozó program megvalósításakor legalább egy foglalkozás előadójának külső - nem a programot vezető - zeneművészt/képző- és iparművészt/báb- és színművészt/táncművészt kell meghívni.
4.2. Választható kiegészítő tevékenységek:
- A legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programba bevont fiatalok számára szervezett bentlakásos, 3 napos tehetséggondozó művészeti tábor megvalósítása.
- A legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programba bevont fiatalok számára szervezett, a tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 2 napos tanulmányi út megvalósítása.
- A legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programba bevont fiatalok számára szervezett, a tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 1 napos színház/koncert/tánc előadás/múzeum/kiállítás látogatás.
A választott kiegészítő tevékenység a 60 órás tehetséggondozó program óraszámába nem számítható be!
A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek azon pályázatok, amelyek a kötelezően választandó program mellett, vállalják egy db választható kiegészítő tevékenység megvalósítását is.
4.3. A nem támogatható tevékenységek köre:
- az előkészítő csoportok működése,
- művészeti alapvizsgára vagy művészeti záróvizsgára történő felkészítés,
- a tanévenkénti meghallgatás vagy művészeti előadásra történő felkészítés,
- tanévzáró,
- versenyfelkészítés,
- versenyen való részvétel.

5. Pályázat benyújtására jogosultak
5.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
- A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül:
- alapfokú művészeti iskolák,
FIGYELEM! Tagintézmény/intézményegység kizárólag a székhelyintézmény/intézményfenntartó kötelezettségvállalásával nyújthat be pályázatot!
- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő Magyarországon államilag elismert intézmények közül:
- a művészeti felsőoktatási intézmények;
- A Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, mely az alapító okirata szerint művészet oktatási tevékenység végzésére jogosult.
amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztráltak. (A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 9.2. pontja tartalmazza.)
FIGYELEM! A regisztráció és a pályázat benyújtása során kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a Pályázati Kiírásban meghatározott pályázói körnek megfelelően történjen a regisztráció és a pályázat benyújtása. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
Tagintézmény/intézményegység önálló regisztrációval nyújthat be pályázatot. Amennyiben egy intézménynek több tagintézménye/intézményegysége kíván pályázatot benyújtani, úgy minden tagintézménynek/intézményegységnek szükséges a regisztrációt elvégeznie.
Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi, EPER rendszer szerinti jogi státuszoknak kell megfelelnie a Pályázóknak: Alapítvány
Alapítványi fenntartású intézmény
Állami fenntartású felsőoktatási intézmény
Egyéb fenntartású intézmény (Pl. KLIK fenntartásába tartozó köznevelési intézmények, Felsőoktatási intézmények által fenntartott köznevelési intézmények, tagintézmények)
Egyesület
Egyházi fenntartású intézmény
Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény
Kistérségi fenntartású intézmény
Közalapítvány
Megyei önkormányzat által fenntartott intézmény
Nonprofit betéti társaság
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
Nonprofit részvénytársaság
Önkormányzati fenntartású intézmény
Szövetség
5.2. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely:
- a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
- nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek;
- a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
- a támogatási szerződés megkötésének feltételeként jogszabályban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
5.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
- bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
- alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
- a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

6. Támogatási időszak
6.1. A Pályázó által a pályázatban megjelölt,
- támogatási előleg formájában nyújtott támogatás esetében 2016. július 1. és 2017. június 30. közé eső időszak, illetve
- beszámolót követően nyújtott támogatás esetén 2016. július 1. és 2017. május 15. közé eső időszak,
amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul.
FIGYELEM! A pályázatban csak a pályázó által megjelölt támogatási időszakban felmerült, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok összegei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítése (kifizetése) legkésőbb a támogatási időszak záró dátumáig és a Pályázati Kiírás 19.3. pontjában a beszámoló beérkezésének határidejeként meghatározott időpont közé eső időszakon belül (a továbbiakban: elszámolási időszak) megtörténik.

7. A pályázatok benyújtásának határideje
7.1. Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2016. május 2. 23:59 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.
(A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati Útmutató 9.3. pontja tartalmazza.)

8. Benyújtható pályázatok száma
8.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.
8.2. Tagintézmény/Intézményegység kizárólag a székhelyintézmény/intézményfenntartó kötelezettségvállalásával nyújthat be pályázatot.

9. A pályázatok benyújtásának módja
9.1. A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az EPER portálon keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Kiírásban és Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a http://www.eper.hu (https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx) portálon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 9.2. pontja
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/NTP/ntp_16/NTP-MOI-16/EPER_Palyazati_kiiras_NTP_MOI_16.pdf
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati kiírás (pdf)
Pályázati útmutató (pdf)
Munkaterv sablon (xlsx)
Nyilatkozat benyújtott dokumentumokról (docx)Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum