Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítása - Szemléletformálási programok / KEHOP-5.4.1
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
10/14/2016
Tárgymutató:
energiatudatos szemléletformálási programok / KEHOP-5.4.1
Pályázhat:
a) Települési önkormányzatok
b) Alap és/vagy középfokú közoktatási intézmények (azok fenntartói és/vagy üzemeltetői és/vagy tulajdonosai és/vagy önállóan gazdálkodás esetén maguk az intézmények)
c) Civil szervezetek
KSH szerinti gazdálkodási forma kód6 alapján:
- 312, Központi költségvetési szerv
- 321, Helyi önkormányzat
- 327, Helyi önkormányzatok társulása
- 382, Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
- 517, Egyéb szövetség
- 529, Egyéb egyesület
- 541, Kamara
- 549, Egyéb köztestület
- 552, Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
- 561, Közalapítvány
- 563, Egyéb alapítvány önálló intézménye
- 569, Egyéb alapítvány
- 599, Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Elérhető a A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Szemléletformálási programok” című (KEHOP-5.4.1 kódszámú) felhívás esetében, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján, a támogatásra rendelkezésre álló keret kimerülésére tekintettel, az Irányító Hatóság a támogatás benyújtásának lehetőségét felfüggeszti. A támogatási kérelmek benyújtása legkésőbb 2016. október 14. nap 23:59 percig lehetséges. honlapon a Széchenyi 2020 keretében megjelent KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok kitöltő programja.

FELHÍVÁS
az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1
Magyarország Kormányának felhívása civil szervezetek, egyházi fenntartású intézmények, önkormányzatok, oktatási intézmények, központi költségvetési szervek részére az energiatudatos, fenntartható életvitel elősegítése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén- dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását. A cél elérését a Kormány civil szervezetek, egyházi fenntartású intézmények, önkormányzatok, oktatási intézmények, központi költségvetési szervek együttműködésével tervezi megvalósítani, jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt;
- A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 5 millió Ft-20 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 10 millió Ft összegű támogatási előleget biztosít;
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak az energiatudatos és fenntartható energiafogyasztás és ezzel együtt az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelését népszerűsítő célok eléréséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Az Európai Unió elfogadás előtt álló 7. Környezetvédelmi Akcióprogramja, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia, a 3. Nemzeti Környezetvédelmi Program, a Nemzeti Fejlesztés 2030 (OFTK) dokumentuma, valamint a Bizottság Szolgálatainak álláspontja Magyarország 2014-2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról szóló dokumentum (Position Paper) egyaránt kiemeli a természeti erőforrások megőrzését, a fogyasztás fenntarthatóbbá tételét, valamint a szemléletformálás fontosságát. A hazai és uniós környezetügyi célok csak a társadalom széles és aktív részvételével, az erőforrások megőrzéséhez, a környezetterhelés megelőzéséhez szükséges eszközrendszer sokfélesége révén valósíthatóak meg, amelyhez kapcsolódóan elengedhetetlen a szemléletformálás támogatása is.
A Partnerségi Megállapodás célul tűzte ki az EU 4. tematikus céljának megfelelően az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérést minden ágazatra vonatkozóan. A Nemzeti Energiastratégia deklarált célja a hazánkban rendelkezésre álló alternatív energiaforrások fokozottabb kihasználásával és energiahatékonysági intézkedések növelésének segítségével az ország energiaimport-függőségének csökkentése, illetve az EU által képviselt klímapolitikai irányoknak való mindenkori megfelelés. Az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv kiemeli, hogy a Magyarországon az egyre nagyobb számban megvalósuló épületenergetikai korszerűsítések mellett, az energiahatékonysági potenciálok fokozottabb kihasználása, a forrásfelhasználás hatékonyságának növelése érdekében nélkülözhetetlen az általános érdeklődés felkeltése, a fogyasztók megfelelő információkkal való ellátása. A lakossági energiafogyasztásra vonatkozó megtakarítási potenciál becslése számos kutatás és tanulmány témája, amelyek az eszköz- és viselkedésbeli változtatások együttes hatásával jelentős, akár 20 százalékpontos megtakarítást is elérhető célnak tartanak. A célok teljesítése érdekében szükséges a struktúraváltás az alacsony szén-dioxid-kibocsátású társadalmi berendezkedés, a fenntartható fejlődés felé való elmozdulás érdekében. Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság azonban nem valósítható meg a lakosság aktív szerepvállalása nélkül, ezért szemléletformálásuk kiemelt jelentőségű.
A felhívás célja ennek megfelelően az energiatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások elterjesztése. A konkrét cél, hogy a lakosság szélesebb körben megismerhesse az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket, illetve változzanak a lakosok ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beállítódásai. A fogyasztói és társadalmi attitűdváltás a környezetbarát és energiatudatos fogyasztói döntések számának növekedését (pl. felelős termékválasztás stb.) eredményezi, illetve az ezeket segítő gazdasági-társadalmi struktúraváltást támogatja. Az információs, szemléletformáló programsorozatokkal, kampányokkal, képzésekkel, közösségi együttműködések megvalósításával a felhívás hozzájárul a kompetens és felelős magatartás elterjedéséhez, az energiatudatos életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztéséhez, valamint a kapcsolódó nem formális tanulási helyzetek ösztönzéséhez és végső soron a megújuló energia-felhasználás növekedéséhez és az energiafelhasználás csökkentéséhez.
A civil szféra, az oktatási szektor, a tudományos szféra együttműködésének eredményeként a legszélesebb körben kell tudatosítani a fenntarthatóság értékrendjét, ismertté tenni az energiatudatos fogyasztási alternatívákat és megismertetni a jelenlegi fogyasztási szokások környezeti hatásait.
Az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő szemléletformálás célterületei, összhangban az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Tervvel:
I. Energiatakarékosság és energiahatékonyság
1. A hazai lakóépület-állomány állapotából fakadó költségoldali és épület-egészségügyi hatásokra való figyelemfelhívás.
2. Épületek korszerűsítési lehetőségeinek, azok várható költség-haszon értékeinek, és az azokhoz elérhető támogatások ismertetése.
3. Az energiahatékonysági beruházásoknak, mint befektetéseknek a bemutatása
4. Az egyéni energiafogyasztás mértékére és összetételére vonatkozó ismeretek átadása.
5. Energiaigények csökkentésére való figyelemfelhívás, továbbá az odafigyelést vagy kisebb beruházást igénylő energiamegtakarítási és energiahatékonysági tanácsadás, különös tekintettel a fűtési és energiatudatos lakáskorszerűsítési energiahatékonyságra.
II. Megújulóenergia-felhasználás
1. A lakosság által alkalmazható megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos ismeretek átadása, különös tekintettel az alábbi szempontokra:
o megújuló energiaforrások típusai és alkalmazása;
o energiahatékonyság és megújulóenergia-hasznosítás egymáshoz való viszonya;
o tényleges költségek és hasznok, továbbá megtérülés;
o a technológiáktól és a kivitelezőtől elvárható minőségek és garanciák.
2. A szolgáltatóktól vételezhető, megújuló alapú energiaszolgáltatásokkal (például zöld tarifa) kapcsolatos információk átadása.
3. Helyi megújuló potenciálokkal kapcsolatos tájékoztatás.
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzéseknek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: max. 120 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (IH) hirdeti meg, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat alapján.
A szélesen értelmezett - a lakosság mellett a vállalkozói, közintézményi szereplőket is magában foglaló - társadalom energiatudatossággal kapcsolatos ismereteinek hiánya meghiúsíthatja a KEHOP 5. Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása c. prioritásának keretében megvalósítandó intézkedések hatékony megvalósítását. Ennek elkerülése, illetve a tudatos, fenntartható energiafogyasztás, és ezzel együtt az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése érdekében a KEHOP 5.4.1. felhívás a fogyasztói szokások, valamint az azokat meghatározó gondolkodásmódok megváltoztatásának elsődleges eszközéül szolgáló szemléletformálásra irányul, hozzájárulva az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv céljaihoz.
Az energia-megtakarításokat indukáló támogatott szemléletformálási projektek társadalmi hatásaként az energiatudatos magatartás szociális normává válik, továbbá a jövő generációk iránti felelősségérzet megerősödésével lehet számolni. A szemléletformálás közvetett módon az energiafogyasztás csökkenését, a megújuló energiaforrások felhasználásának növelését és - annak mintegy velejárójaként - az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését eredményezi hosszútávon.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
I. Projektelőkészítés
- Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítése
- közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása
II. Projektmegvalósítás
III. Horizontális tevékenységek
- projektmenedzsment
- projekttel kapcsolatos tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
- esélyegyenlőség biztosítása

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) Települési önkormányzatok
b) Alap és/vagy középfokú közoktatási intézmények (azok fenntartói és/vagy üzemeltetői és/vagy tulajdonosai és/vagy önállóan gazdálkodás esetén maguk az intézmények)
c) Civil szervezetek
KSH szerinti gazdálkodási forma kód alapján:
- 312, Központi költségvetési szerv
- 321, Helyi önkormányzat
- 327, Helyi önkormányzatok társulása
- 382, Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
- 517, Egyéb szövetség
- 529, Egyéb egyesület
- 541, Kamara
- 549, Egyéb köztestület
- 552, Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
- 561, Közalapítvány
- 563, Egyéb alapítvány önálló intézménye
- 569, Egyéb alapítvány
- 599, Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
Egyéb megkötés:
- Székhely Magyarországon székhellyel illetve telephellyel rendelkező, a 4.1. Támogatást igénylők köre c. pontban felsorolt szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet.
Amennyiben a Támogatást igénylő szervezet nem azonos a fejlesztéssel érintett közoktatási intézmény működtetőjével és/vagy fenntartójával és/vagy tulajdonosával, a másik két jogcímet betöltő szervezettől hozzájáruló nyilatkozatot kell benyújtania, mely szerint a működtető/fenntartó/tulajdonos ismeri és támogatja az adott projekt célkitűzéseit és megvalósítását, fenntartását, valamint a projekt megvalósítási időszaka alatt és azt követően legalább a kötelező fenntartási időszak végéig vállalja a működtetői/fenntartói/tulajdonosi jogokból és kötelezettségekből eredő feladatok ellátását.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelem benyújtására jogosult önállóan vagy konzorciumvezetőként. Emellett konzorciumi tagként további egy konzorciumban részt vehet. Konzorciumi partner kizárólag olyan szervezet lehet, amely megfelel a támogatást igénylők körében szereplő szervezeteknek.
A konzorciumba maximum 2 partner vonható be, a konzorciumi vagy társulási megállapodásban legalább az alábbi feltételeket kell a résztvevő tagoknak egymással rendezni:
- A tagok együttműködési kötelezettsége legalább a fenntartási időszak végéig
- A konzorcium képviseletére felhatalmazott szervezet, illetve a szervezet nevében eljárásra jogosult személy jogai és kötelezettségei
- A támogatásból megvalósítani kívánt feladatok felosztása (földrajzi terület és költségvetés szerint)
- Saját forrás esetén saját forrás tagok közötti felosztása
- A beszerzett eszközök tulajdonjoga és számviteli aktiválása
- Kilépésre vonatkozó szabályok, a tagság megszűnése, szankcionálás
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelmek benyújtása legkorábban a felhívás megjelenését követően, 2016. június 6-ától legkésőbb 2018. október 3-áig lehetséges.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2016. június 17.
2016. július 29.
2016. december 1.
2017. június 1.
2018. június 6.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is!
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
1437 Budapest, Pf. 328.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 20 millió Ft lehet.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5, maximum 20 millió Ft lehet.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/kehop-541-szemlletformlsi-programok-
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum