Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések - Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása (KMR) / TÁMOP-2.4.5-12/2
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
06/29/2012
Érvényes:
06/29/2012
Tárgymutató:
nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozása (KMR) / TÁMOP-2.4.5-12/2
Pályázhat:
Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:
- egyéb egyesület (KSH 529)
- szakszervezet (KSH 531)
- egyéb munkavállalói érdekképviselet (KSH 532)
- egyéb köztestület (KSH 549)
- egyház (KSH 551)
- önálló egyházi intézmény (KSH 552)
- egyéb egyházi szervezet (KSH 559)
- közalapítvány (KSH 561)
- közalapítvány önálló intézménye (KSH 562)
- egyéb alapítvány (KSH 569)
- nonprofit korlátolt felelősségű társasági (KSH 572)
- nonprofit részvénytársaság (KSH 573)
- egyesülés (KSH 591)
- egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
- nonprofit közkereseti társaság (KSH 621)
- nonprofit betéti társaság (KSH 622)
- egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699)
Vállalkozások (jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező vállalkozások):
- jogi személyiségű gazdasági társaságok: kft. (KSH 113), rt. (KSH 114)
- szociális szövetkezet (KSH 127)
- egyéb szövetkezet (KSH 129)
- jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok: kkt. (KSH 211), bt. (KSH 212)
- egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozó (KSH 231)
Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek:
- központi költségvetési szerv (KSH 312)
- helyi önkormányzat (KSH 321)
- helyi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322)
- többcélú kistérségi társulás KSH 326)
- helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 327)
- országos kisebbségi önkormányzat (KSH 351)
- országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 352)
- országos kisebbségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 353)
- helyi kisebbségi önkormányzat (KSH 371)
- helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 372)
- helyi kisebbségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 373)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP-2.4.5-12/1-8 jelű, „A munka és a magánélet összehangolását segítő (munka)helyi kezdeményezések” című konstrukció beadási határideje módosult, a pályázatok benyújtására 2012. május 30-től június 29-ig van lehetőség.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi
kezdeményezések
Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának
támogatása
c.
pályázati felhívásához
Kódszám:
TÁMOP-2.4.5-12/2
Közép-magyarországi Régió

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Alapvető cél és háttér információ
A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól. Az alkalmazkodás rugalmas, de ugyanakkor biztonságos munkaerő-piaci feltételeket kíván meg, ami egyfelől lehetővé teszi a vállalkozások számára az igazodást a változó feltételekhez, másfelől biztosítja a munkavállalók számára a foglalkoztatás biztonságát, segíti a munkahely megtartását, vagy munkanélküliség esetén az újbóli elhelyezkedést. A rugalmasság és a biztonság együttesen szükségesek ahhoz, hogy a munkaerőpiacon belüli átmenetek - iskolából a munka világába, egyik munkahelyről a másikra, munkanélküliségből vagy inaktivitásból a munka világába, munkából nyugdíjba - az egyén számára pozitív kimenetet eredményezzenek.
Mindehhez széles eszköztárra van szükség, amelyek egy része az Új Széchenyi Terv keretei között támogatható, más része pedig olyan szabályozási vagy intézményrendszert érintő módosításokat feltételez, amelyek a program keretein kívül valósíthatók meg. A Foglalkoztatási Program a rugalmasság és a biztonság szempontjainak érvényesítéséhez egyrészt az aktív munkaerő-piaci politikák támogatásán keresztül járul hozzá, másrészt a változásokhoz való alkalmazkodás alapvető eszközének tekinti a szak- és felnőttképzés támogatását, az egész életen át tartó tanulás ösztönzését, valamint a család és a munka összehangolását segítő intézkedéseket is.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy azokban az országokban magasabbak a születési/ termékenységi ráták, ahol magas szintű a női foglalkoztatottság, a szülők több gyermeket vállalnak ott, ahol a családi és a munkahelyi kötelezettségek összeegyeztetésére kiemelt figyelmet fordítanak. Az elmúlt időszakban ezen a területen nálunk alig történt előrelépés, a statisztikák alapján jelentősen elmarad a kisgyermekkel rendelkező nők foglalkoztatása mind a kisgyermekkel nem rendelkező nőkhöz, mind az unióban élő, hasonló élethelyzetben lévőkhöz képest.
A nők foglalkoztatására a gyermekvállalásnak fontos hatása van. A kisgyermeket vállaló nőknek sokszor kell választaniuk a karrier vagy a gyermeknevelés között, amely az esetek nagy részében hosszú évekre szóló döntést jelent. Ezt jól illusztrálja az, hogy Magyarországon a (0-6 év közötti) kisgyermeket nevelő 20-49 éves nők és a kisgyermeket nem nevelő nők foglalkoztatási rátája közötti különbség 33,4%. Ez az uniós arányokat tekintve a második legmagasabb értéket jelenti Csehország után, miközben az uniós átlag csak 12,1%.
Jelenleg a család és a munka összeegyeztetését, a családok választási lehetőségeit nagymértékben korlátozza, és ezáltal a gyermekvállalást is kedvezőtlenül befolyásolja, hogy korlátozott a megfelelő minőségű gyermekgondozási szolgáltatásokhoz való hozzáférés.
A kisgyermekes nők alacsony munkaerő-piaci részvételének - a rugalmas munkalehetőségek hiánya mellett - egyik fő oka a kisgyermekek napközbeni ellátását biztosító férőhelyek alacsony száma. Az ország 3150 települése közül csak 273 helyen működik bölcsőde, ezek 91%-a városokban. 2009-ben a bölcsődei férőhelyek száma 26 677 volt, a bölcsődei férőhely- kihasználtság pedig 130%-os volt. Azonban így is csak az érintett korosztály 8,9%-a járt bölcsődébe, mialatt közel 6000 főt kellett az intézményeknek visszautasítaniuk férőhely- hiányra hivatkozva.
Jóllehet az új bölcsődei férőhelyek növelése és a jelenlegi férőhelyek korszerűsítése (elsősorban a regionális operatív programok támogatásával) folyamatos, a fejlesztések idő- és költségigénye nem tesz lehetővé olyan ütemű növekedést, amely valamennyi bölcsődébe beíratandó gyermek (és ezzel együtt munkaerő-piacra visszatérő szülő) igényeit kielégítené. A további bölcsődefejlesztések mellett tehát szükség van egyéb, kisgyermekek napközbeni ellátását biztosító helyi intézmények létrehozására is, amelyek rugalmasan képesek igazodni a szülők munkaidejéhez és munkarendjéhez.
A szolgáltatások kialakításánál elengedhetetlen a rugalmasság, amely a helyi igényeknek és a szülők munkarendjének megfelelő formájú és idejű gyermekfelügyeletre teremt lehetőséget.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41.- (3) bekezdése szerint a gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető - a gyermekek életkorának megfelelően - különösen bölcsődében, hetes bölcsődében, családi napköziben, családi gyermekfelügyelet vagy házi gyermekfelügyelet keretében. Jelen pályázati kiírás a családi napközik, illetve egyéb, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 51.A,B és C §.-ai alapján, a gyermekek életkorának megfelelő, kiscsoportos gyermekfelügyelet megszervezését támogatja.
A nappali kisgyermekellátás fejlesztésével, lehetőségeinek és rugalmasságának növelésével könnyebbé válik a munkahelyi és a magánéletbeli kötelezettségek összeegyeztetése és ezáltal több, kisgyermeket nevelő szülő számára válik tényleges lehetőséggé a munkaerőpiacra való visszatérés, a nőknek nem kell feltétlenül a karrier és a család között választaniuk, így remélhetőleg az intézkedés (a családtámogatási rendszer egyéb elemeivel egymást erősítve) hozzájárul a gyermekvállalás növekedéséhez is.

Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretöszszeg a Közép-magyarországi Régióban 250 000 000 forint.
A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 40%-a, azaz legfeljebb 100 000 000 forint fordítható.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

PÁLYÁZÓK KÖRE
Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:
- egyéb egyesület (KSH 529)
- szakszervezet (KSH 531)
- egyéb munkavállalói érdekképviselet (KSH 532)
- egyéb köztestület (KSH 549)
- egyház (KSH 551)
- önálló egyházi intézmény (KSH 552)
- egyéb egyházi szervezet (KSH 559)
- közalapítvány (KSH 561)
- közalapítvány önálló intézménye (KSH 562)
- egyéb alapítvány (KSH 569)
- nonprofit korlátolt felelősségű társasági (KSH 572)
- nonprofit részvénytársaság (KSH 573)
- egyesülés (KSH 591)
- egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
- nonprofit közkereseti társaság (KSH 621)
- nonprofit betéti társaság (KSH 622)
- egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699)
Vállalkozások (jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező vállalkozások):
- jogi személyiségű gazdasági társaságok: kft. (KSH 113), rt. (KSH 114)
- szociális szövetkezet (KSH 127)
- egyéb szövetkezet (KSH 129)
- jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok: kkt. (KSH 211), bt. (KSH 212)
- egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozó (KSH 231)
Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek:
- központi költségvetési szerv (KSH 312)
- helyi önkormányzat (KSH 321)
- helyi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322)
- többcélú kistérségi társulás KSH 326)
- helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 327)
- országos kisebbségi önkormányzat (KSH 351)
- országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 352)
- országos kisebbségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 353)
- helyi kisebbségi önkormányzat (KSH 371)
- helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 372)
- helyi kisebbségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 373)
A jelen kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató 8. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják.
Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a pályázati felhívásban és a pályázati útmutatóban meghatározott követelményeknek megfelel, részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában és támogatásban részesül. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a pályázatot tartalmazó CD/DVD-n szerepeltetni).
A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
- Konzorciumi tagok maximális száma 3, a konzorcium vezetővel együtt
- Egy szervezet csak 1 konzorciumban vehet részt
- Finanszírozás módja tagonként történő finanszírozás

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet és az EMK szabályozza.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a projekt adatlapon, a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be. A projekt adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt adatlapot kizárólag xzip formátumban fogadjuk el; pdf vagy más formátumban benyújtott projekt adatlap feldolgozására nincsen lehetőség.
Az xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a közreműködő szervezet kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.
A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Az adatlaphoz tartozó nyilatkozatot (F8. pont 1. dokumentum) papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírva kell benyújtani.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal (F8. pont 1. dokumentum) együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai3/futárposta4 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-2.4.5-12/2
A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések - Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása
Közreműködő szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázatok személyes benyújtására lehetőség nincs.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a pályázati felhívás kódszámát (TÁMOP-2.4.5-12/2), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetők le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu
honlap: http://www.ujszechenyiterv.gov.hu
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. - (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés közreműködő szervezethez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2012.05.01-től 2012.06.29-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a KSZ kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (pdf, 171 kB)
Pályázati útmutató (pdf, 413 kB)
Adatlap (doc, 337 kB)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum