Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében / TOP-6.5.2-15
Kiíró:
Pénzügyminisztérium
Határidő:
03/31/2020
Érvényes:
03/31/2020
Tárgymutató:
megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében / TOP-6.5.2-15
Pályázhat:
Megyei jogú város önkormányzata (GFO 321)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


FELHÍVÁS
Az önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítására a megyei jogú városok részére
A felhívás címe:
Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében

A felhívás kódszáma: TOP-6.5.2-15
Magyarország Kormányának felhívása az önkormányzatok és 100% önkormányzati tulajdonban álló társaságok számára, az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását. A cél elérését a Kormány a magyarországi önkormányzatok együttműködésével tervezi megvalósítani, a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak az "alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság" cél eléréséhez.
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.
- a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt fenntartását

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A beavatkozások elengedhetetlenek a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági illetve a 2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettségek tagállami teljesítéséhez. Mindezek hozzájárulnak a hazai és az EU 2020 célok megvalósításához. A támogatásban részesülő projektek megvalósulása hozzájárul a Nemzeti Reform Programban kitűzött 92 PJ 2020-ra elérhető primerenergia-megtakarítási célérték eléréséhez illetve a Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében 2020-ra kitűzött 14,65%-os megújuló energia részarány eléréséhez.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai célja az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez. Bár a klímaváltozás alapvető okainak nagy része a városias térségekben összpontosul, a széndioxid-kibocsátás csökkentés és az erőforrás-hatékonyság megvalósítása valamennyi településen kihívást jelent, így a város-vidék együttműködés is nagy szerepet kaphat a célkitűzések megvalósításában.
Mind a klímaváltozás hatásainak mérséklése, mind a városi térségek energiafüggősége szempontjából kiemelt jelentőségűek azok a kisebb léptékű komplex térségi energetikai programok, amelyek a térségi energiapotenciál, különösen a megújuló energia-források belülről fakadó kiaknázására, az autonóm energiaellátás egyéni és közösségi szintű megvalósítására irányulnak. Mindezen rendszerek a helyi nyersanyagokat, mint megújuló energiaforrásokat hasznosítják, így környezetkímélő, független és hosszú távon is fenntartható (elsősorban hő, de akár villamos) energia ellátást biztosítanak.
A felhívás célja ezért a szükséges térségi és települési jelentőségű, de kisebb léptékű, települési és településközi koordinációt igénylő, a saját (közcélú) energiaigény kielégítésére szolgáló megújuló energiaforrásokból nyert energia termelését és helyi felhasználását célzó komplex projektek támogatása, az alábbi feltételeknek megfelelően:
- 100%-ban megyei jogú városi önkormányzati és/vagy 100% megyei jogú városi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) tulajdonában lévő épületek saját (közcélú) energiaigényének kielégítése megújuló energiaforrásokból nyert energiával, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (a továbbiakban: ÜHG) kibocsátás csökkentését szolgálják.
- továbbá a fejlesztések eredményeképpen helyi termelési folyamatok indulhatnak be és így közvetetten új munkahelyek jönnek létre.
Tárgyi felhívás a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja.
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A területi egység számára rendelkezésre álló forrás meghatározása a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található. Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási területén 5601 millió Ft
A Felhívás teljes keretösszegének becsült támogatástartalma 5601 millió Ft, amely mértéke minden esetben a támogatott projektek támogatási intenzitása alapján kerül odaítélésre.
Az egyes területi szereplő területén felhasználható keretösszeget a vonatkozó területspecifikus melléklet tartalmazza.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma:12-29 db
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága hirdeti meg az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról alapján

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1896-0000-ás normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 30 órától 16 30 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.palyazat.gov.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek 3 meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
a) Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése biomassza alapú megújuló energiával
Fosszilis tüzelőanyagot és a vegyes szén-biomassza alapanyagot használó fűtőművek/erőművek átállítása tisztán biomassza alapú hő/ villamos energia/ kapcsolt hő és villamos energia termelésre/ vagy új biomassza alapú fűtőművek/erőművek létrehozása/ vagy már meglévő, biomasszát is felhasználó megújuló alapú fűtőművek/erőművek-re való csatlakozás megteremtése ahol az energiaellátásba bevonni kívánt épületek energiaellátását (tehát az adott hő körzet ellátását) ezen biomassza is biztosítja, így az épületek fosszilis energiájának kiváltását ezen biomassza biztosítja, az indikátorok teljesítése érdekében (a felhívás 3.1.4/ i) pontjában leírtak kivételével). Meglévő rendszerre való csatlakozás feltétele minden esetben az, hogy az energiatermelő rendszer üzemeltetése a felhívás 3.2/12.pontja alapján történjen!
- Fűtőművi/erőművi egység létesítése vagy átalakítása szilárd biomassza-alapú üzemvitelűre, a szükséges rendszertechnikai átalakításokkal. (Felhasznált biomassza a 2009/28/EK irányelv (RED) 2. cikk e) bekezdése alapján: a mezőgazdaságból - a növényi és állati eredetű anyagokat is beleértve -, erdőgazdálkodásból és a kapcsolódó iparágakból - többek között a halászatból és az akvakultúrából - származó, biológiai eredetű termékek, hulladékok és maradékanyagok biológiailag lebontható része, valamint az ipari és települési hulladék biológiailag lebontható része);
- A fűtőművi/erőművi egységtől a termelt villamos energia eljuttatása az energiaellátásba bevonni kívánt épületekhez való kapcsolódási pont(ok)ig és/vagy a szolgáltatói villamos hálózati csatlakozási pontig (a csatlakozási pont kialakításával), és/vagy az előállított hőmennyiség hőfogyasztókhoz való eljuttatása a szekunder hálózatra történő kapcsolódási pont(ok)ig, (a csatlakozási pontok kialakításával), és/vagy már meglévő, biomasszát is felhasználó megújuló alapú fűtőművek/erőművek-re való csatlakozás kiépítése, (vezeték kiépítése, a csatlakozási pont kialakításával). Meglévő rendszerre való csatlakozás feltétele minden esetben az, hogy a energiatermelő rendszer üzemeltetése a felhívás 3.2/12.pontja alapján történjen! Egymáshoz közel elhelyezkedő intézmények esetében egyedi hőkörzet is kialakítható több, fosszilis alapon működő intézmény összekötése és megújuló energia alapú energiaellátásra helyezése lévén;
- Az energia- termelési adatokat és az épületek fogyasztását (hő és/vagy villamos energia) mérő-rögzítő berendezések beépítése.

b) Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése geotermikus energiával
I. Meglévő geotermális kút vízhozamának növelése, vagy a meglévő mellé egy új geotermális kút létesítése, amennyiben a meglévő kút vízhozamának bővítése helyett ez fenntartható módon, gazdasági és műszaki szempontból egyaránt alátámasztottan indokoltabb megoldást jelent/ vagy igazoltan magasabb hozammal és/vagy hőmérséklettel rendelkező, fúrásra települő geotermális fűtőmű/ erőmű kialakítása / vagy már meglévő, geotermikus energiát is felhasználó megújuló alapú fűtőművek/erőművek-re való csatlakozás megteremtése ahol az energiaellátásba bevonni kívánt épületek energiaellátását (tehát az adott hő körzet ellátását) ezen geotermikus energia is biztosítja, így az épületek fosszilis energiájának kiváltását ezen geotermikus energia biztosítja, az indikátorok teljesítése érdekében (a felhívás 3.1.4/ i) pontjában leírtak kivételével). Meglévő rendszerre való csatlakozás feltétele minden esetben az, hogy az energiatermelő rendszer üzemeltetése a felhívás 3.2/12.pontja alapján történjen!
- A geotermális fűtőművi/erőművi egységtől a termelt villamos energia eljuttatása az energiaellátásba bevonni kívánt épületekhez való kapcsolódási pont(ok)ig és/vagy a villamos hálózati csatlakozási pontig (a csatlakozási pont kialakításával), és/vagy az előállított hőmennyiség hőfogyasztókhoz való eljuttatása a szekunder hálózatra történő kapcsolódási pont(ok)ig, (a csatlakozási pontok kialakításával) és/vagy már meglévő, geotermikus energiát is felhasználó megújuló alapú fűtőművek/erőművek-re való csatlakozás kiépítése, (vezeték kiépítése, a csatlakozási pont kialakításával). Meglévő rendszerre való csatlakozás feltétele minden esetben az, hogy az energiatermelő rendszer üzemeltetése a felhívás 3.2/12.pontja alapján történjen!
- Egymáshoz közel elhelyezkedő intézmények esetében egyedi hőkörzet is kialakítható több, fosszilis alapon működő intézmény összekötése és megújuló energia alapú energiaellátásra helyezése lévén.
- Visszasajtoló kút fúrása a meglévő vagy az új termelő geotermális kút kitermelt vízmennyiségének a visszasajtolására.
- Új geotermális kút létesítése, amennyiben a meglévő kút vízhozamának bővítése helyett ez fenntartható módon, gazdasági és műszaki szempontból egyaránt alátámasztottan indokoltabb megoldást jelent;
- Meglévő, ám nem hasznosított termálkút vizsgálata, felújítása, vízkúttá alakítása, és visszasajtoló kút létesítése (geotermikus kútpár kialakítása meglévő termálkút felhasználásával);
- Kútgeofizikai felmérés, mintavétel, laboratóriumi vizsgálatok;
- Fluidum kitermelő rendszer, felhasználókhoz történő hőszállító rendszer kialakítása és bővítése;
- Kísérőgáz energetikai hasznosítása;
- Ideiglenes tárolómedence kialakítása, ideiglenes vízelhelyező rendszer kialakítása, összhangban a vízgazdálkodási törvény vonatkozó rendelkezéseivel;
- Geológiai vizsgálatok, szeizmikus mérések és hidrogeológiai, hőterjedési modellek készítése
- Kútfej kialakítása és az ahhoz szükséges építmény (Pl. mérési állomás) és/vagy gépészeti beruházások;
- A geotermikus hasznosításhoz szükséges műszaki, gépészeti tervek, mintavizsgálatok, műszaki tervek elkészítése, valamint a fogyasztók rendszerbe történő bekapcsolása;
- A geotermikus energia-termelési adatokat és az épületek fogyasztását (hő és/vagy villamos energia) mérő-rögzítő berendezések beépítése.

II. Kettő vagy több önálló energetikai rendszerrel rendelkező épület geotermikus energiával történő ellátása közös vagy épületenkénti hőszivattyú(k) telepítésével, a geotermikus energia eljuttatásával az energiaellátásba bevonni kívánt épületekhez való kapcsolódási pont(ok)ig. A rendszer üzemeltetése a felhívás 3.2/12.pontja alapján kell hogy történjen, valamint a felhívás 3.2/25 pontjában foglaltak alapján gazdaságilag megtérülő beruházásnak kell lennie.

c) Napenergia alapú villamos erőművek létrehozása saját (közcélú) villamosenergia-igény kielégítése céljából
- Napenergia hasznosító berendezések és azok rögzítő, tartó rendszere, a tetőszerkezeti teherhordó elemek megerősítése, a villamos hálózati csatlakozáshoz és a rendszerrel való műszakilag biztonságos működéshez szükséges eszközök és hálózati elemek (Pl. napelemek, tartó eszközök, állványok, túlfeszültség védelmi eszközök, inverter, akkumulátor amennyiben szükséges) beépítése;
- A termelt villamos energia eljuttatása az energiaellátásba bevonni kívánt épületekhez való kapcsolódási pont(ok)ig és/vagy a szolgáltatói villamos hálózati csatlakozási pontig (a csatlakozási pont kialakításával);
- A villamos energia-termelési adatokat és az épületek fogyasztását mérő-rögzítő berendezések beépítése.
- Önkormányzati infrastruktúra energiafogyasztásának és termelésének mérésére és intelligens vezérlésére szolgáló menedzsment rendszer kialakítása (smart grid központ hardver szoftver elemei) vagy az ahhoz való csatlakozás/kapcsolódás kialakítása lehetséges.

d) 100% megyei jogú városi önkormányzati tulajdonú, közszolgáltatási szerződés alapján működtetett szennyvíztisztító telep létesítményeinek és kapcsolódó kiszolgáló épületeinek az energiaigényét biztosító, a telep működtetése során keletkező biogáz megújuló energiatermelés célú felhasználása a hozzá kapcsolódó tevékenységekkel
- Gázmotor, kazán, hőközpont "létesítés /felújítás /csatlakozás/ működtetés"-hez kapcsolódó tevékenységek;
- A szükséges hő- és villamos energia hálózati korszerűsítések/bővítések/kiépítések;
- Kiszolgáló épületek hőtechnikai korszerűsítése;
- Biogáz tárolásához kapcsolódó tevékenységek;
- Hálózatra történő kitáplálás elleni védelem kiépítése;
- Az energia- termelési adatokat és az épületek fogyasztását (hő- és/vagy villamos energia) mérő-rögzítő berendezések beépítése;
- Szennyvíztisztító-telepi üzemi célú kiszolgáló épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (szigetelés, nyílászárócsere) , valamint ezen épületek energiahatékonysági célú gépészeti korszerűsítései (A 3.1.1/d tevékenységre előírt, a felhívás 5.7 pontjában részletezett fajlagos elszámolható beruházási költségkorlátba a felsorolt tevékenységek közül kizárólag ezen tevékenység nem tartozik bele, viszont a teljes projekt összes beruházási költségének részeként a CBA számítás során figyelembe kell venni.).

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
- Megyei jogú város önkormányzata (GFO 321)
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Konzorciumi formában megvalósítandó projekt esetén konzorciumvezető kizárólag a támogatást igénylő megyei jogú városi önkormányzat lehet.
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 322)
- Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37)
- 100% megyei jogú városi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11; 572; 573), kivéve a távhőszolgáltatást végző 100% megyei jogú városi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.
5.3 A támogatás mértéke, összege
a. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.
b. A támogatás maximális adható mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, a felhívás támogatási jogcímekre vonatkozó szabályainak a figyelembevételével.
c. A 3.1.1/c tevékenységnek a 3.2/27/II. pontja szerinti megvalósítása esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 45%-a:
ca) ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható.
cb) Ha az elszámolható költség az ca) pont szerint nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.
A támogatási intenzitás a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 64. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető:
A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.
(Uniós versenyjogi értelemben vállalkozásnak minősül minden, gazdasági tevékenységet végző piaci szereplő, függetlenül jogi helyzetétől és finanszírozási formájától. Ebben a tekintetben gazdasági tevékenységnek minősül bármely, egy adott piacon termékek és szolgáltatások nyújtásával járó tevékenység, amely feltételezi az ellenszolgáltatásért vállalt kockázatot. A 3.1.1/c tevékenységnek a 3.2/27/II. pontja szerinti megvalósítása esetén ilyennek minősülnek a felhívás 4.1 pontja alatti támogatást igénylők.)
A támogatási intenzitás:
A) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban,
B) a Közép-Dunántúl régióban,
C) a Nyugat-Dunántúl régióban,
megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal növelhető.
A fentiek értelmében a támogatás maximális mértéke:
- nagyvállalkozásnak minősülő támogatást igénylő esetén:45%+15%=60%;
- középvállalkozásnak minősülő támogatást igénylő esetén: 45%+15%+10%=70%;
- kisvállalkozásnak minősülő támogatást igénylő esetén: 45%+15%+20%=80%.
d. Csekély összegű támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100 %-a
https://www.palyazat.gov.hu/top-652-15-nkormnyzatok-ltal-vezrelt-a-helyi-adottsgokhoz-illeszked-megjul-energiaforrsok-kiaknzsra-irnyul-energiaellts-megvalstsa-komplex-fejlesztsi-programok-keretben#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum