Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten / VEKOP-6.2.1-15
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
08/31/2016
Érvényes:
08/31/2016
Tárgymutató:
leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten / VEKOP-6.2.1-15
Pályázhat:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. Konzorciumvezető kizárólag Budapest Főváros kerületi önkormányzata lehet.
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:
- helyi önkormányzat (GFO 31)
- helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32)
- Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO516,517,519,521,525,526,528,529, 563,565,569)
- egyházi jogi személy (GFO 55)
- helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 37)
- önkormányzati többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaság (GFO 57)
- társasházak, lakásszövetkezetek (GFO 593, 692)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című (VEKOP-6.2.1-15 kódszámú) felhívás.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=60603


FELHÍVÁS
A lakhatást, foglalkoztatást, közösségfejlesztést és közbiztonság fejlesztését célzó komplex projektek megvalósítására Budapest leromlott városi területein

A felhívás címe: A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja
Budapesten
A felhívás kódszáma: VEKOP-6.2.1-15

Magyarország Kormányának felhívása Budapest részére, a leromlott városi területek rehabilitációjának és az ott élő lakosság felzárkózásának megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a telepszerű körülmények között élők életkörülményeinek javítását, a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségeinek erősítését (lehetővé téve foglalkoztathatóságuk későbbi fejlesztését és majdan munkaerőpiaci részvételüket) és az önszerveződésre, stratégiai jövőformálásra képes helyi és térségi közösségek kialakítását. A cél elérését a Kormány az önkormányzatok és társadalmi partnereik együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt.
- A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 100 millió Ft - 2000 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt megítélt támogatás legfeljebb 25%-ának megfelelő, de legfeljebb 300 millió Ft összegű előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a leromlott városi területek rehabilitációja és az ott élő lakosság felzárkózása cél eléréséhez.
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.
- a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt fenntartását a fenntartási időszakban.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program fő küldetése és átfogó célja, hogy biztosítsa a Közép-magyarországi régió fejlődését, gazdasági versenyképességének további növekedését, valamint a régión belüli fejlettségbeli különbségek csökkentését.
Az intézkedés célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával és "Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra” c. dokumentummal összhangban a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.
A beavatkozások alapját az érintett városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi.
Integrált szociális jellegű rehabilitációt azokban a városrészekben kell megvalósítani, ahol a kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküliség magas szintje, az alacsony társadalmi státusz és az erősen leromlott környezet ezt indokolja.
A szociális városrehabilitációs programok alapvetően a Tematikus Fejlesztési Programok (TFP) Szociális Városrehabilitáció Tematikus Fejlesztési Program alapján annak mellékletében, a "Krízisterületek lehatárolása” c. dokumentumban meghatározott módszertannal lehatárolt, és a 10%-os küszöb alapján kijelölt krízis és/vagy veszélyeztetett tömbökre fókuszálhatnak:
- Krízis tömbök: Azok a tömbök, amelyek társadalmi és fizikai mutatók mentén a legrosszabb helyzetűek, ahol a hátrányok leginkább halmozódnak.
- Veszélyeztetett tömb: Azok a tömbök, amelyek társadalmi és fizikai mutatók mentén ugyan nem tartoznak a legrosszabb helyzetűek közé, azonban a helyzet további romlását nem lehet kizárni.
A lakhatási műveletek szélesebb körű támogatása, vagyis új szociális bérlakások építése és vásárlása az alábbi feltételek mellett valósulhat meg.
A programok:
- marginalizált közösségeket céloznak;
- komplex programok keretében és
- integrációs céllal valósulnak meg.
A terület további leromlásának megakadályozásához kapcsolódóan az intézkedés lehetőséget biztosít az akcióterületen élő alacsony státuszú lakosság közösségi és rekreációs tevékenységeinek segítésére, így az ehhez kapcsolódó közösségi, szabadidő eltöltésére alkalmas rekreációs területek (pl. közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri közösségi terek, települési zöldterületek) kialakítására, megújítására. Ilyen módon az intézkedés a közösségi funkciók erősödése, a fenntartható fejlődés biztosítása mellett hozzájárul az ideális települési térszerkezet kialakulásához.
Az infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítően vagy megalapozóan "szoft” típusú tevékenységek biztosítása kötelező (például társadalmi integrációt segítő, közbiztonsági programok).
Tárgyi felhívás a területi szereplő Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg elszámolható költség alapon, a VEKOP beavatkozási területén: 11 455 millió Ft.
A Felhívás teljes keretösszegének becsült támogatástartalma 11 455 millió Ft, amely mértéke minden esetben a támogatott projektek támogatási intenzitása alapján kerül odaítélésre.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 10-12 db.
A támogatási kérelem az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
1.3. A támogatás háttere
Az intézkedés javítja a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeit, életesélyeit, és lehetőségeit, ezáltal segítve a társadalmi kohéziót az épített környezet minőségi megújításával és a foglalkoztatásra, az oktatásra, az egészségügyre, a szociális szolgáltatásokra, a közösségfejlesztésre, a közbiztonságra és az elkülönülés megszüntetésére irányuló komplex tevékenységek által.
Jelen felhívást a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (továbbiakban: VEKOP) keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (IH) hirdeti meg az az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.
3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek (az alábbiakban felsorolt főtevékenységek (A) lakófunkció + B) soft) mindegyikéből 1-1 tevékenység kötelezően megvalósítandó):
A) Lakófunkciót erősítő tevékenységek:
I. Krízis- vagy veszélyeztetett tömb területén:
a) Társasházi, lakásszövetkezeti tulajdonban lévő lakóépületek alapító okiratában/alapszabályában nem külön tulajdonként definiált elemek energiahatékonyság javításával egybekötött korszerűsítése, felújítása az alábbi tevékenységeken keresztül:
- homlokzati nyílászárók energiahatékonyság-javulást eredményező cseréje;
- tartószerkezeti elemek, tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése;
- lépcsőház, külső és belső folyosók, bejáratok felújítása;
- épület gépészeti berendezések kialakítása, felújítása, cseréje (fővezetékek, lift, termofor gyűjtőkémények stb.);
- telken belüli hiányzó közművek kiépítése.
b) A modern szociális bérlakások kialakítása, komfortosítása érdekében önkormányzati (ide értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló, vagy a fejlesztés eredményeként kizárólagos tulajdonába kerülő szociális bérlakások korszerűsítésének keretében energiahatékonyság javítással egybekötve támogathatóak az alábbi tevékenységek:
- homlokzati nyílászárók energiahatékonyság-javulást eredményező cseréje;
- tartószerkezeti elemek, tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése;
- fűtési rendszerek felújítása, kialakítása a belső vezetékrendszerek (víz, csatorna, elektromos, gáz) kiépítése és/vagy cseréje;
- komfortosítás;
- belső falak bontása, áthelyezése, festése, burkolása;
- burkolatok cseréje;
- beépíthető fürdőszobai szaniterek, konyhai mosogató és szerelvények beszerzése;
- bútorzat beszerzése az alábbi funkciók biztosításához: alvás, tárolás, tanulás, étkezés, valamint műszaki cikkek esetében élelmiszerek főzésére, sütésére, hűtésére és ruhatisztításra alkalmas berendezés.
- melléképületek felújítása, amennyiben a lakófunkcióhoz kapcsolódó hasznosítása bemutatott;
- telken belüli hiányzó közművek kiépítése;
- kártyás közüzemi mérőórák felszerelése, amennyiben azok az önkormányzat (ide értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonába kerülnek.
c) Önkormányzati (ide értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló, vagy a fejlesztés eredményeként kizárólagos tulajdonába kerülő lakóépületek, lakások és melléképületeik megszüntetése:
- bontás (a lakófunkció teljes megszüntetése);
- összenyitás (a lakófunkcióra használt lakóegységek számszerű csökkentése).
II. Amennyiben a kiválasztott akcióterület krízistömböt tartalmaz, a fentiekben felsorolt tevékenységek mellett az alábbiak is támogathatóak:
1) Az akcióterület egészén, vagyis az akcióterület azon részein is, amely kívül esik a krízisterület(ek)en:
Maximum 1 db önkormányzati bérlakás biztosítása szolgálati lakásként, amennyiben a folyamatos segítő munkát az erre szerződtetett szakember életvitelszerű ott tartózkodással tudja biztosítani a program időtartamára és fenntartási időszakára.
(Az akcióterület definícióját lásd. a Felhívás 2. sz. melléklet és a 10. sz. melléklet fogalomjegyzékében.)
2) A beavatkozási helyszín(ek)en:
a) Önkormányzati (ide értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonába kerülő, a fejlesztés eredményeként szociális bérlakásként funkcionáló lakások és ahhoz tartozó melléképületek:
- vásárlása,
- építése,
- komfortosítása, felújítása,
- bútorzat beszerzése az alábbi funkciók biztosításához: alvás, tárolás, tanulás, étkezés, valamint műszaki cikkek esetében élelmiszerek főzésére, sütésére, hűtésére és ruhatisztításra alkalmas berendezések.
(A beavatkozási helyszín definícióját lásd. a Felhívás 10. sz. melléklet fogalomjegyzékében.)
B) Szoft típusú tevékenységek:
a) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók,
b) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok,
c) mediációs, antidiszkriminációs és az interkulturális elfogadást segítő programok,
d) munkaerő piaci beilleszkedést segítő tevékenységek, szükséges felzárkóztató képzés megszervezése, OKJ-s képzések,
e) foglalkoztatók felkészítését célzó programok, az előítéletek csökkentése és a célcsoport elhelyezkedésének segítése érdekében,
f) közösségi kertekben történő foglakoztatást elősegítő programok lebonyolítása és kapcsolódó szükséges eszközbeszerzés, amennyiben a termesztett növények kizárólag a foglalkoztatás célját szolgálják és nem kerülnek értékesítésre,
g) családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása,
h) egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat),
i) hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz,
j) folyamatos szociális munka, szociális munkások szupervíziója,
k) a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok,
l) pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési szolgáltatás,
m) bűnmegelőzést elősegítő programok (bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok, helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése, kötelező partnerségben a területileg illetékes rendőrséggel (területi vagy helyi szervek),
n) problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési terv készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata,
o) amennyiben a projekthez kapcsolódóan az akcióterületről kiköltöztetés is tervezett, úgy elvárás, hogy a költözők mellett a beavatkozási helyszínen (a költözéssel érintett ingatlanok környezetében) élők felkészítése is megtörténjen, amelyre az alábbi tevékenységek használhatók:
- mentorálás,
- mediátor biztosítása,
- attitűdformáló tréningek,
- előzetes találkozási alkalmak biztosítása a lakók és az odaköltözők között, mely moderátor, facilitátor bevonásával zajlik,
- lakossági fórumok szervezése.
Az akcióterületen élő lakosság integrációját segítő komplex fejlesztések kialakítása érdekében kötelező az infrastrukturális tevékenységeket kiegészítő "szoft” típusú tevékenységek megvalósítása, elsősorban a helyi, akcióterületi lakosság számára, melyeket az infrastrukturális fejlesztésekkel összehangoltan, integrált módon szükséges végrehajtani.
A kötelező "szoft” tevékenységeknek egyértelműen reagálniuk kell az akcióterületen azonosított társadalmi problémákra, valamint elvárás, hogy a projekt megvalósítási időszakát végigkísérjék. Valamennyi projektelem esetében elvárás, hogy a fizikai beruházások legyenek összhangban a "szoft” jellegű beavatkozások céljaival. A tevékenységek közvetlenül az akcióterületen élő lakosság és a beavatkozási helyszín(ek)re költözők felzárkózását, társadalmi integrációját és közösségépítést kell, hogy szolgálják.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. Konzorciumvezető kizárólag Budapest Főváros kerületi önkormányzata lehet.
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:
- helyi önkormányzat (GFO 31)
- helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32)
- Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 516,517,519,521,525,526,528,529, 563,565,569)
- egyházi jogi személy (GFO 55)
- helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 37)
- önkormányzati többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaság (GFO 57)
- társasházak, lakásszövetkezetek (GFO 593, 692)
Állami tulajdonban lévő országos közút területén települési önkormányzat kizárólag a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. alapján általa megvalósítható beruházásrészeket tervezheti és valósíthatja meg a felhívás támogatható tevékenységei szerint, a felhívásból nem támogathatók azok a közúton megvalósuló beruházásrészek, amelyek megvalósítására kizárólag a jogszabályban meghatározott építtetők (MK NZrt., mint közútkezelő, ill. NIF Zrt.) jogosultak. A projektekbe konzorciumi partnerként sem vonhatók be az MK NZrt. és NIF Zrt. építtetők.
Elvárás, hogy legalább egy olyan konzorciumi partner bevonásra kerüljön, amely legalább 3 éves, az oktatási vagy az egészségügyi vagy a szociális szféra területén szerzett tapasztalattal rendelkezik.
Egy támogatást igénylő egy akcióterületre vonatkozóan egy támogatási kérelem benyújtására jogosult.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
a) A támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 29-től 2016. augusztus 31-ig lehetséges.
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással11 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás12/futárposta-szolgáltatás13 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Programokért Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
1525 Budapest, Postafiók 95.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 2000 millió Ft lehet.
5.3 A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100 millió Ft, maximum 2000 millió Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, közszolgáltatásért járó ellentételezés esetében figyelemmel az alábbiakra is:
Az ellentételezés összege évente és feladatonként a közlekedés és a közlekedési infrastruktúra, valamint a következő pontok kivételével nem haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget. Amennyiben az ellentételezés összege a megbízás időszaka alatt változik, úgy az éves összeget a megbízási időtartamra tervezett ellentételezés éves összegeinek átlagaként kell kiszámítani.
5.4 Előleg igénylése
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25 %-a, de legfeljebb 300 millió Ft.
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. A szállító ezt az előleget közvetlenül jogosult igényelni, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. §-ában foglaltak figyelembevételével.
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.
https://www.palyazat.gov.hu/vekop-621-15-a-leromlott-teleplsrszeken-l-alacsony-sttusz-lakossg-letkrlmnyeinek-javtsa-trsadalmi-s-fizikai-rehabilitcija
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum