Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Lakhatási körülmények javítása / EFOP-2.4.2-17
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
10/30/2017
Érvényes:
10/30/2017
Tárgymutató:
lakhatási körülmények javítása / EFOP-2.4.2-17
Pályázhat:
Konzorcium vezetőként:
321 - Helyi önkormányzat
327 - Helyi önkormányzatok társulása
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
A konzorcium tagjai lehetnek:
321 - Helyi önkormányzat
529 - Egyéb egyesület
569 - Egyéb alapítvány
552 - Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
555 - Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

FELHÍVÁS
A szegregált élethelyzetek javításának támogatására
A Felhívás címe:
Lakhatási körülmények javítása

A Felhívás kódszáma:
EFOP-2.4.2-17
Magyarország Kormányának felhívása szociális bérlakással rendelkező önkormányzatok, civil szervezetek, egyházi jogi személyek részére1 a szegregált élethelyzetek javításának támogatása érdekében, városi és nem városi jogállású települések szegregátumai esetében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki, hogy a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségei javuljanak, kitörési lehetőséget nyújtva azon családok részére, akiknek felzárkózását lakhatási körülményeik is akadályozzák. A cél elérését a Kormány önkormányzatok, civil szervezetek, egyházi jogi személyek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 5 millió - 30 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100%-ának megfelelő összegű támogatási előleget biztosít;
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a városi és nem városi jogállású települések esetében szegregált élethelyzetek javításához;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet,

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Helyzetelemzés
A társadalmi-gazdasági problémák területi koncentrálódást mutatnak. 2016 második félévére, több éves előkészítő munka eredményeként a KSH a 2011-es népszámlálás adatainak felhasználásával elkészült az országos szegregátum adatbázis és térkép, mely a 2014-ben módosított szabályozásnak (314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet) megfelelően, térképi ábrázolás mellett tartalmazza majd az ország szegregátumainak legfőbb adatait, társadalmi jellemzőit. Az adatbázis alapján az ország területén 709 településen, 1384 - főként romák lakta telep illetve település szövetbe ágyazódott elmaradott településrész található, melyben az ország lakosságának 2,8%-a él. Ezeken a helyeken egyszerre vannak jelen munkanélküliség, a szociális és egészségügyi problémák, szolgáltatásokhoz való hozzájutási nehézségek.
A nélkülözés, a hátrányos helyzet generációról generációra való öröklődését a hátrányos helyzetben lévők illetve maguk a hátrányos helyzetű települések önerőből nem tudják meggátolni. Az elmaradott településrészeken élők felzárkózását a lakhatási körülményeik akadályozzák legnagyobb mértékben. Ezen területeken élő marginalizálódott csoportok kirekesztődéséhez nagyban hozzájárul lakóhelyüknek az átlagosnál lényegesen rosszabb infrastrukturális helyzete.
A rossz lakásminőség növeli az egészségügyi kockázatokat is, ami további leszakadáshoz vezethet.
A Felhívás célja
A konstrukció célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek lakhatási körülményeinek javítása és ezáltal a társadalmi felzárkózásuk segítése.
A lakhatási célú beruházások a társadalmi integrációt szolgálják: hozzájárulnak a marginalizált közösségeknek a többségi társadalomba történő fizikai és társadalmi integrációjához.
A felhívás célja a lakhatási körülmények, a lakhatás biztonságának javítása olyan infrastrukturális beruházásokkal, melyek nem építési engedély kötelesek.
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
Célcsoport
a szegregátumban élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok, akik a támogatást igénylő(k) tulajdonában lévő ingatlanokban élnek.
Stratégiai kapcsolódás:
Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. Tartósan rászorulók -szegény családban élő gyermekek -romák (2011-2020):
Célul tűzte ki a társadalmi, gazdasági javakhoz való egyenlő esélyű hozzáférés javítását, a társadalmi összetartozás erősítését”, ezen belül pedig a lakhatási körülmények, a lakhatás biztonságának javítását, lakhatási lehetőségek bővítését, valamint "a települési és térségi szegregáció csökkentését.
Lakhatási Stratégia: A lakhatás az emberek élethelyzetét nagyban befolyásoló tényező. A stratégia keretet biztosít az elmaradott településrészek lakhatási problémainak kezelésére. A lakhatási esélyteremtés elsődleges célja, hogy olyan beavatkozásokat teremtsen, mellyel az egyén képessé válik saját lakhatását és élethelyzetét kezelni úgy, hogy a helyi közösségi érdekek kölcsönös figyelembevétele megtörténjen az együttműködési normák alapján.
A Duna Régió Stratégia (DRS): jelen felhívás keretében megvalósuló fejlesztések támogatják és szolgálják a DRS-ben a makro-régió egyes területei közötti nagyfokú regionális fejlettségbeli különbségek felszámolására, lényeges mérséklésére meghatározott célok megvalósulását. A Duna Régió Stratégia 9. prioritásának (Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés) beavatkozási területei kapcsán célul tűzi ki az elmaradott régiók, térségek versenyképes tudáshoz való hozzáférését. A konstrukció az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) Együttműködő társadalom 2. prioritási tengelyén belül, a 9.(b) (A városi és vidéki területeken élő, rászoruló közösségek fizikai rehabilitációjának, valamint gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása) beruházási prioritáshoz kapcsolódik. A konstrukció az EFOP 2.4 Tartós szegénységben élők, romák felzárkózását és a periférikus élethelyzetek megszüntetését segítő infrastrukturális beruházások intézkedésének megvalósulását szolgálja.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 000 000 000 Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma 33-200 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016. (II.9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján. 7

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16:00 óráig, pénteken 8:30-14:00 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja! 8

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
Projekt szakmai megvalósítása
Az alábbi szociális bérlakásokat érintő nem építési engedély köteles3 beruházások támogathatóak:
3Az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységeket az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza. Jelen felhívás a lakhatási feltételek javítását célozza, így a mellékletben szereplő tevékenységek közül az 1-5. pontok, illetve a 22. pont támogatható. Ez utóbbi különösen indokolt esetben, elsősorban nem városi jogállású települések esetében.
- nem engedély köteles beruházások tervezése
- felújítás, átalakítás, korszerűsítés
- energiahatékonyság javítása
- komfortfokozat növelés
3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek
3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:
Projekt előkészítési tevékenységek
Fejlesztésben érintett megvalósítási helyszínek listájának összeállítása.
Projektmenedzsment
Részletesen lásd a 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások című részben.
Horizontális szempontok érvényesítése
Részletesen lásd a 3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások című részben.
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
A kötelező tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó elvárásokat az ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete tartalmazza.
Tájékoztatással és a kötelező nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek.
3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:
Projekt előkészítési tevékenységek
- Közbeszerzési, beszerzési terv készítése
- Közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása
- Projektirányítási és pénzügyi tervezési feladatok ellátása a projektindításig
Projekt szakmai megvalósítása
- a lakás berendezése beépített bútorokkal (pl. szekrény, galéria) és alapvető háztartási gépekkel (tűzhely, kályha)
3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása
A Felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatásnak.
A projekt megvalósítása során magántulajdonú ingatlanok bontása, átalakítása, bővítése, vagy építése illetve a magántulajdonban lévő lakókörnyezeti terület fejlesztése nem elszámolható.
3.3. Nem támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.
3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások
3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások
A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges.
Szakmai megvalósítással kapcsolatos elvárások
Kizárólag nem építési engedély köteles beruházás valósítható meg a projekt keretében.
Az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységeket az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza. Jelen felhívás a lakhatási feltételek javítását célozza, így a mellékletben szereplő tevékenységek közül az 1-5. pontok, illetve a 22. pont támogatható. Ez utóbbi különösen indokolt esetben, elsősorban nem városi jogállású települések esetében.
A fejlesztés kizárólag szegregátumban valósulhat meg a lakhatási körülmények javítása érdekében.
A beruházások a támogatást igénylő tulajdonában lévő szociális bérlakások esetében valósíthatóak meg.
Egy támogatási kérelem egy hátrányos helyzetű, elmaradott településrész fejlesztésére irányulhat. (Az elmaradott településrész meghatározását lásd a 3.7.1. Indikátorok pontban.)

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Konzorcium vezetőként:
321 - Helyi önkormányzat
327 - Helyi önkormányzatok társulása
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
A konzorcium tagjai lehetnek:
321 - Helyi önkormányzat
529 - Egyéb egyesület
569 - Egyéb alapítvány
552 - Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
555 - Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
Egy támogatást igénylő szegregátumonként egy támogatási kérelmet nyújthat be.
A szegregátum meglétét KSH igazolással szükséges alátámasztani, mely lehatárolás a 314/2012. Korm. rendelet 10. sz. mellékletében szereplő módszertan alapján történt.
A konzorciumi formában megvalósuló projekt esetében a konzorcium maximum 5 tagú lehet.
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nem nyújthatnak be:
o akik pályáztak vagy pályázni fognak az EFOP-1.6.2-16 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) c. felhívásra ugyanazon szegregátumra vonatkozó fejlesztéssel (erről nyilatkozni szükséges)
o akik pályáztak vagy pályázni fognak bármilyen TOP felhívásra ugyanazon szegregátumra vonatkozó fejlesztéssel (erről nyilatkozni szükséges).
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. szeptember 15-től 2017. október 30-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is!
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás6 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest, Pf. 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 000 000 forint és maximum 30 000 000 forint.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
A támogatás összegéből számított egy lakásra jutó támogatás maximuma, amely az összes támogatható költséget tartalmazza:
Az igényelhető minimális támogatási összeg minimum 5 000 000 Ft, melyből legalább 10 lakás felújítását kell megoldani. Minden további lakás programba vonása 500 000 Ft-tal emelheti a támogatási összeget;
Példa: 15 lakás bevonása esetén 15x500 000 Ft=7 500 000 Ft az igényelhető támogatás. A programon belül az egyes lakások esetében el lehet térni az 50 000 Ft-os korláttól. Ha egy lakásra elegendő 300 000 Ft, a másikra viszont 700 000 Ft ráfordítás szükséges, ez engedélyezett. A teljes keret tekintetében szükséges megfelelni az 500 000 Ft/lakás szabálynak.
Az egy lakásra igényelhető maximális összeg az elszámolható összes - valamennyi megvalósítandó tevékenységhez kapcsolódó - költséget tartalmazza.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-242-17-lakhatsi-krlmnyek-javtsa-
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum