Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése / DAOP-2.1.3-12, DDOP-2.1.3/A-12, DDOP-2.1.3/B-12, DDOP-2.1.3/C-12, ÉAOP-2.1.3-12, ÉMOP-2.3.1-12, KDOP-2.2.1/A-12, KDOP-2.2.1/D-12, NYDOP-2.3.1/A-12, NYDOP-2.3.1/B-12 2
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
11/15/2012
Érvényes:
11/15/2012
Tárgymutató:
turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása vidéken
Pályázhat:
1. Egyesület (GFO 52)
2. Non-profit gazdasági társaság (GFO 57)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése” című, DAOP-2.1.3-12, DDOP-2.1.3/A,B,C-12, ÉAOP-2.1.3-12, ÉMOP-2.3.1-12, KDOP-2.2.1/A,D-12, NYDOP-2.3.1/A,B-12, kódszámú pályázati felhívás benyújtási határideje 2012. november 15-re változik!
Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt pályázókat, hogy a pályázat benyújtásához szükséges TDM regisztrációs levél hiánypótlás keretében is benyújtható, a benyújtáshoz szükséges feltétel a regisztrációra történő jelentkezés.
B3. A pályázók körére vonatkozó speciális feltételek között hibás kódszámú hivatkozások jelentek meg korábbi klaszterfejlesztési pályázati felhívásokat illetően (helyesen 11 kódszámmal végződnek), melyek javításra kerültek.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Dél-Alföldi Operatív Program
Dél-Dunántúli Operatív Program
Észak-Alföldi Operatív Program
Észak-Magyarországi Operatív Program
Közép-Dunántúli Operatív Program
Nyugat-Dunántúli Operatív Program
Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése
c.
konstrukciójához
Kódszám:
DAOP-2.1.3-12
DDOP-2.1.3/A-12, DDOP-2.1.3/B-12, DDOP-2.1.3/C-12
ÉAOP-2.1.3-12
ÉMOP-2.3.1-12
KDOP-2.2.1/A-12, KDOP-2.2.1/D-12
NYDOP-2.3.1/A-12, NYDOP-2.3.1/B-12 2

TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Alapvető cél
A Turisztikai desztináció menedzsment (TDM) rendszer kialakítása a Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia egyik pillére. A TDM rendszer célja a turizmus versenyképességének növelése, a desztináció turisztikai teljesítményének fokozása, a látogatók megelégedettségének emelése, a turisták desztinációhoz köthető információkkal való ellátottságának javítása, a turizmusban szereplők naprakész üzleti információkkal történő ellátásának biztosítása.
A TDM szervezetek három szintje kell, hogy egymásra épüljön: helyi, térségi és regionális. Míg a helyi szervezetek a helyi turisztikai szereplők együttműködésére épülnek, a felsőbb szintek elsősorban az alatta levő szint TDM szervezeteinek együttműködéséből állnak össze.
A TDM feladatok teljes struktúrán belüli, szintek közötti megosztása a hatékonyságra és az adott szervezeti szinten történő optimális ellátásra tekintettel (méretgazdaságosság, szakmai ismertek stb.) áll össze.
A pályázat célja egyrészt a TDM szervezetek kialakítása, fejlesztése, működési feltételeinek megteremtése, másrészt a szervezetek által ellátandó TDM szakmai feladatok támogatása.
A turisztikai klaszterek fejlesztésének célja a versenyző és kooperáló vállalatok, kapcsolódó és támogató iparági, pénzügyi intézmények, szolgáltató és együttműködő infrastrukturális (háttér)intézmények (oktatás, kutatás, szakképzés), vállalkozói szövetségek (kamarák, klubok), innovatív kapcsolatrendszerén alapuló együttműködés elősegítése, különös tekintettel az egyes régiók jellemző turisztikai potenciáljára.
A pályázat eredményeként olyan szervezetek jönnek létre, amelyek összefogják a desztináció és egy-egy régió szektoriálisan szerveződő turizmusban érdekelt szereplőit, illetve komplex tevékenységükkel egyaránt elősegítik a helyben élők életminőségének javítását és a turisták pozitív élményeinek kialakítását.
Jelen pályázati kiírás a helyi és a térségi TDM szervezetek valamint a tursztikai klaszterek fejlesztését támogatja.
Helyi TDM szervezetek esetén a kiírás támogatja, hogy a helyi TDM szervezetek az alábbi célokat valósítsák meg:
- a turisták igényeihez alkalmazkodó fejlesztési irányok meghatározása és azok megvalósítása.
- a turisták számára releváns információk gyűjtése, szolgáltatása.
- Szervezet, ill. szolgáltatásfejlesztés keretében a turizmusban érdekelt vállalkozásokkal, szolgáltatókkal való együttműködések megvalósítása.
- A desztináció turistákkal való megismertetése érdekében (koordinált) marketing tevékenység megvalósítása.
- A desztináció turistabarát jellegének erősítése érdekében szemléletformálás, a desztináció szolgáltatói számára oktatások, képzések megvalósítása.
A térségi TDM szervezetek a TDM struktúra következő lépcsőjét alkotják. Térségi szervezet a regisztrált helyi TDM szervezetek együttműködésével jön létre. Térségi TDM szervezetet legalább két regisztrált helyi TDM szervezet hozhat létre, illetve regisztrált helyi TDM szervezettel együttműködő, ugyanazon térségi desztináció területén működő, egyéb helyi turisztikai szervezetek közösen hozhatják azt létre. A térségi desztináció területi kiterjedését minden esetben a komplex tájegységi kínálatra tekintettel kell meghatározni. (A térségi TDM szervezet definícióját az F4. Fogalomjegyzék tartalmazza.)
Fontos szempont, hogy elkülönülten történjen a helyi és a térségi feladatok végrehajtása.
Ezért amennyiben nem regisztrált helyi TDM szervezetek alkotják a térségi TDM szervezetet, a térségi TDM szervezetnek együttműködési megállapodást kell kötnie a helyi szervezettel a feladatok ellátására és szakmai felelősséget kell vállalnia a helyi szervezet(ek) által ellátandó feladatokért.
Térségi TDM szervezetek esetén a kiírás támogatja, hogy a térségi TDM szervezetek az alábbi célokat valósítsák meg:
- a desztináció belföldi piacra vitelének elősegítése,
- a helyi szervezetek tevékenységének összehangolása,
- a desztináció egyedi kínálati profiljának kialakítása,
- a helyi TDM szervezeteken keresztül beérkezett információk elemzése,
- tevékenysége eredményességének folyamatos vizsgálata.
Turisztikai klaszterek esetében a kiírás támogatja a földrajzi koncentráción és szektoriális együttműködésen alapuló együttműködéseket, amelyek az alábbi célokat valósítják meg:
- az adott régió turizmus területén működő vállalkozások közös megjelenésének elősegítése,
- a helyi szervezetek tevékenységének összehangolása,
- hálózatos formában kialakítható szolgáltatások fejlesztése,

PÁLYÁZÓK KÖRE
TDM szervezetek fejlesztése esetén
Jelen kiírás keretében helyi és térségi TDM szervezetek fejlesztésére pályázatot kizárólag az alábbi formában létező, a Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvántartásában TDM regisztrációs számmal rendelkező, regisztrált szervezetek nyújthatnak be (a regisztrált szervezetek nevét és regisztrációs számát a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján hozza nyilvánosságra (http://www.ngm.gov.hu):
1. Egyesület (GFO 52)
2. Nonprofit gazdasági társaság (GFO 57)
Jelen kiírás keretében konzorciumban történő pályázat benyújtására nincs lehetőség. A Pályázati Útmutató B1. pontjában foglaltak nem alkalmazandóak.
A pályázók személyét érintő általános kizáró okokat a Pályázati Útmutató D4, illetve F1 pontja, továbbá az igényelt támogatás kategóriája alapján az ágazati korlátozásokat a Pályázati Útmutató D4 pontja tartalmazza.

Turisztikai klaszterek fejlesztése esetén
Az alábbi kettős könyvvitelt folytató klasztermenedzsment szervezetek vagy projekttársaságok:
- gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok (GFO 113, 114, 211, 212, 226, 572, 573, 599, 691),
- szövetkezetek (GFO 121, 124, 125, 129)
- egyesülés, egyesületek, (GFO 529,541,549,)
- alapítványok (GFO 561,562,569)
A szervezetek típusai mögött megjelölt GFO kódok megjelölik a pályázók pontos körét, amely szervezet GFO kódja nem a zárójelben megjelöltek közé tartozik, nem nyújthat be pályázatot.
Pályázatot a klasztermenedzsment szervezet, a klasztertagok és a klasztermenedzsment szervezet által alkotott projekttársaság nyújthat be.

A pályázók körére vonatkozó speciális feltételek:
1. Kizárólag induló klaszterek pályázhatnak. Ez alól kivételt képeznek a DDOP-2010-2.1.3/A és az ÉMOP-2008-2.3.1 felhíváson nyertes turisztikai klaszterek, amelyek megfelelnek az egyéb feltüntetett feltételeknek.
2. A klasztermenedzsment szervezet, projekttársaság csak annak a klaszternek a nevében pályázhat, amelynek maga a klasztermenedzsment szervezet vagy a projekttársaság alapítói tagok.
3. Nem tekinthetők klaszternek a franchise- és holdingszerű együttműködések.
4. Amennyiben a projekt tartalmaz beruházást, a pályázatot a klasztermenedzsment szervezet vagy a klaszter legalább 3 tagja (amelyből az egyik a klasztermenedzsment szervezet) által létrehozott projekttársaság nyújthatja be. A projekttársaság valamennyi tagjának Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező társaságnak kell lennie.
5. Kizárólag az alábbi tématerületen működő turisztikai klaszterek pályázhatnak:
a. Gyógy- és egészségturizmus
b. Lovas turizmus
c. Borturizmus
d. Öko- és aktívturizmus
e. Örökség alapú kulturális turizmus

A pályázatok benyújtásának helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be. A Projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható.
A kinyomtatott, cégszerűen aláírt nyilatkozat és az elektronikus adathordozóra mentett projektadatlap valamint azok mellékletei együtt képezik a pályázatot.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Dél-Alföld
Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft.
6726, Szeged, Középfasor 1-3.
Dél-Dunántúl (Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet vonatkozásában is):
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Mária u. 3.
Észak-Alföld
Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Széchenyi u. 31. A dokumentáció a KSZ levelezési címére is küldhető, mely a következő: ÉARFÜ Nonprofit Kft. ROP Közreműködő Szervezet 4002 Debrecen 2. postafiók 501
Észak-Magyarország
NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
3525, Miskolc, Széchenyi u. 107.
Közép-Dunántúl (Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet vonatkozásában is):
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. III. em.
Nyugat-Dunántúl (Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet vonatkozásában is):
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Kőszegi u. 23.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektjavaslat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projektjavaslat ellenőrzését!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség!
A nyomtatott nyilatkozatoknak tartalmaznia kell az azonosító számokat.
Kérjük, hogy a borítékon, csomagoláson és CD/DVD lemezen és tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát a pályázó nevét és címét, a felhívás nevét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó megfelelő tartalmáról!
Az előlapokon szerepeljen a pályázati kiírás kódja és a pályázat címe.

Benyújtási határidő: a pályázatok benyújtása 2012. augusztus 15-től 2012. november 15-ig lehetséges.

További információ:
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további általános, valamint kiírás specifikus információkat az NFÜ honlapján (http://www.nfu.gov.hu) talál, felvilágosítást pedig az alábbi elérhetőségeken keresztül kérhet:
Telefonon: +36-40-638-638.
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
E-mailen: http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (pdf, 880 kB)
Adatlap (pdf, 332 kB)
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum