Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Nyílt közoktatási pályázat
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma; Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
09/20/2012
Érvényes:
09/20/2012
Tárgymutató:
magyar nyelvű közoktatási programok támogatása
Pályázhat:
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén, valamint Ausztria területén működő oktatási profilú határon túli magyar civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok, alapítványok, közalapítványok), oktatási intézmények, pedagógiai intézetek, egyházak, egyházi intézmények
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázati felhívás
Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma
Külhoni Magyarok Osztálya
a Balassi Intézet közreműködésével
nyílt közoktatási pályázatot hirdet

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén, valamint Ausztriában az iskolai tanórán kívüli, az önazonosság-tudat megerősítését, a magyarság szellemi értékeinek megismertetését szolgáló magyar nyelvű közoktatási (iskolai) programok támogatására

1. A pályázat célja: a 2012/13-as tanévben az identitás megerősítését szolgáló tanórán kívüli közoktatási jellegű programok támogatása.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén, valamint Ausztria területén működő oktatási profilú határon túli magyar civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok, alapítványok, közalapítványok), oktatási intézmények, pedagógiai intézetek, egyházak, egyházi intézmények.

3. Általános tudnivalók:
- A támogatás forrása Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény XX. fejezet, 20/5/18/1. Határon túli oktatási feladatok támogatása nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat. (Áht azonosító: 295 002).
- A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma megküldi a központi nyilvántartást vezető szervezet részére.
- A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 18 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 100 ezer forint, felső határa 900 ezer forint vissza nem térítendő támogatás, a támogatási intenzitás 1-100% közötti.*
- A támogatásból elszámolható költségek köre: anyagköltségek, fogyóeszközök, a program eredményét bemutató záró rendezvénnyel kapcsolatos költségek, országon belüli utazás költségei, előadói- és tiszteletdíjak, étkezési költségek, rezsiköltségek.
- A pályázat benyújtásának feltétele: a magyarság szellemi értékeinek megerősítését, fejlesztését szolgáló, az önazonosság-tudatot erősítő, minimum 18 foglalkozásra lebontott részletes program kidolgozása és beküldése.
- Magyarországi kirándulás költségei nem támogathatók.
- A program megvalósításának ideje: 2012/13-as tanév.
- A foglalkozások kötelező minimum száma: 18 alkalom.
- A programban résztvevő diákok létszáma 10 főnél nem lehet kisebb.
- A programok folyhatnak szakkör, önképzőkör, kiegészítő foglalkozás keretében.
- Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.
- A pályázatokról az Emberi Erőforrások Minisztériuma oktatásért felelős államtitkára dönt az Értékelő Bizottság (elnök: Dr. Richly Gábor, tagok: Gyetvai Árpád, Hógenburg Tamás, Király Annamária) javaslata alapján 2012. október 1-jéig. A pályázati eredmény érvényességéhez a kedvezményezett részéről összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell nyújtani a szerződéskötés megelőzően a kötelezettségvállaló személyével és az Értékelő Bizottság tagjaival kapcsolatban.
- A pályázóknak nem kötelező saját forrás biztosítása (ha viszont ezt megadják, banki kivonattal igazolni kell annak rendelkezésre állását). Természetbeni önrészt (saját szállás, terem biztosítása) nem számítunk önköltségnek.
- A nyertes pályázókkal a Balassi Intézet 2012. október 30-ig köt szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről előfinanszírozás és vissza nem térítendő támogatás formájában. A támogatás folyósítására a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően, a szerződésben rögzített időpontig kerül sor.
- A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
- A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
- A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 2012. szeptember 1., véghatárideje szerződés szerint, de legkésőbb 2013. június 15.
- 2013-ra átnyúló finanszírozás esetén a program 2012. évi indítású kell, hogy legyen.
- A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott
- határidőig köteles szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.
- A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.
- A pályázati felhívást az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet honlapján közzé teszi.

4. A pályázatok benyújtása, határidő
- A pályázatokat kizárólag az Emberi Erőforrások Minisztériuma Külhoni Magyarok Osztálya adatlapján (letölthető itt) lehet benyújtani;
- A kitöltött pályázati adatlapokat 2 eredeti példányban – az előírt mellékletek csatolásával a Balassi Intézetbe (1519 Budapest, Pf. 385.). Szécsi Viktóriának címezve kérjük eljuttatni, továbbá egy-egy példányt elektronikusan az alábbi címekre: Szécsi Viktória szecsi@mad.hu, illetve Király Annamária annamaria.kiraly@emmi.gov.hu

2012. szeptember 20-ig (a postai bélyegző kelte).
Figyelem! Csak azokat a pályázatokat tudjuk érvényesnek tekinteni, melyeket elektronikusan is megküldenek 2012. szeptember 20-ig a fent megadott két címre.
- A pályázó a pályázat benyújtásakor az alábbiakat köteles csatolni

1. Adatlap a hozzá tartozó nyilatkozatokkal 2 példányban.
2. A szervezet hatályos létesítő okiratának egyszerű másolata, illetve annak magyar nyelvű fordítása egy példányban.
4. A szervezet létezését igazoló – határon túli szervezet esetében a pályázat benyújtásának napjától számított 90 napnál nem régebbi – eredeti okirat (cégkivonat, nyilvántartásba vételéről szóló igazolás), vagy annak közjegyző által hitelesített másolata és annak magyar nyelvű fordítása 1 példányban.
5. A szervezet képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya és annak magyar nyelvű fordítása 1 példányban (banki aláírási címpéldány nem fogadható el).
6. Amennyiben az átutalást magyarországi bankszámlával rendelkező szervezet fogadja be,
annak az erről szóló nyilatkozata.
A nyertes pályázókkal történő szerződéskötés során a Támogató a 98/2012. (V.15.) Korm. rendelet alapján eltekint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) 77.§-ában meghatározott biztosítékadási kötelezettség teljesítésétől, amennyiben a Támogatandó írásban nyilatkozik arról, hogy hazájában erre vonatkozó igazolást a bank nem ad ki.

5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:
- a leadott program szükségszerűsége, minősége, megvalósíthatósága,
- várható szakmai hasznosulás.
- a költségvetés megalapozottsága (pl. más támogatók, egyéb források stb.),
- az eddigi elszámolási és szervezési tapasztalat.

Nem jogosultak a támogatásra:
- azok a szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző két évben nem teljesítették az Emberi Erőforrások Minisztériuma és annak jogelődjével, illetve a Balassi Intézettel kötött szerződésben foglaltakat.

Érvénytelen a pályázat, és hiánypótlásra nincs lehetőség, ha
- nem a pályázati adatlapon nyújtotta be a jelölt a pályázatot;
- nem eredeti példányban nyújtotta be az adatlapokat;
- a pályázati adatlapot a meghirdetett beérkezési határidőn túl nyújtotta be.

Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az arról szóló elektronikus vagy szóbeli értesítést követő 4 naptári napig van lehetőség egy alkalommal.

A pályázat elbírálásáról a benyújtott adatlapon megadott e-mail címre 2012. október 10-ig küldünk értesítést.
A nyertes pályázók listáját az Emberi Erőforrások Minisztériuma: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma, valamint a Balassi Intézet (http://www.balassi-intezet.hu) honlapján tesszük közzé.
A pályázó a pályázati eljárással és döntéssel szemben írásban az Ávr 90.§-ában meghatározott kifogást nyújthat be az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszterének címezve a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül.
A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázó a pályázattal kapcsolatban az alábbi személyektől kérhet felvilágosítást:
Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium / Szécsi Viktória 36-30-4503539
A pályázatra egyebekben a magyar jog szabályai az irányadóak

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
adatlapIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum