Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
07/05/2020
Érvényes:
07/05/2020
Tárgymutató:
ösztöndíj, nemzetiségi tanulmányi
Pályázhat:
azok a nemzetiségi nevelést, illetve oktatást folytató középfokú iskolák vehetnek részt, amelyek:
a) nemzetiségi anyanyelvű és nemzetiségi kétnyelvű középfokú oktatást, vagy
b) a nemzetiségi anyanyelvű, kétnyelvű gimnáziumi nevelés-oktatással nem rendelkező nemzetiségek esetében nemzetiségi nyelvoktató oktatást folytatnak
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Miniszterelnökség
Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága
pályázatot hirdet
a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter 2020. évi Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjára
nemzetiségi anyanyelvű és kétnyelvű - amely nemzetiségnél ilyen nincs, nemzetiségi nyelvoktató - nemzetiségi program szerint működő középfokú iskolák és tanulóik részére
a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) alapján.

1. A pályázat célja: a magyarországi nemzetiségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátása keretében - felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében - a Rendelet 1. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 1. mellékletében meghatározott nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő képességű tanulók támogatása, középfokú iskolájuk ajánlása alapján.

2. Az ösztöndíj forrása: a Magyarország mindenkori központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezetben áll rendelkezésre.

3. A pályázaton kizárólag azok a nemzetiségi nevelést, illetve oktatást folytató középfokú iskolák vehetnek részt, amelyek:
a) nemzetiségi anyanyelvű és nemzetiségi kétnyelvű középfokú oktatást, vagy
b) a nemzetiségi anyanyelvű, kétnyelvű gimnáziumi nevelés-oktatással nem rendelkező nemzetiségek esetében nemzetiségi nyelvoktató oktatást folytatnak.

4. A pályázaton az a magyar állampolgárságú, az érettségi megszerzésére irányuló képzés utolsó két évfolyamot megelőző évfolyamát végző tanuló vehet részt,
a. aki nyilatkozata és - vagy korlátozottan cselekvőképes tanuló esetében - törvényes képviselőjének nyilatkozata szerint valamely nemzetiséghez tartozik,
b. akinek a tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanév végén számított 4.00 átlageredményt eléri,
c. aki más forrásból azonos időszakra nézve államilag finanszírozott tanulmányi ösztöndíjban nem részesül,
d. aki törvényes képviselőjével egyetemben a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájárul személyes adatainak e rendelet szerinti kezeléséhez, továbbá
e. akit a Rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti középfokú iskola kiválaszt.

5. Az ösztöndíjban az a tanuló részesülhet, aki
a. a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat - a középfokú iskolával együttesen - hiánytalanul és határidőn belül benyújtotta és
b. a Rendeletben, valamint a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi feltételnek megfelel.

6. Az ösztöndíj mértéke és időtartama:
Az ösztöndíj mértéke tanulónként, havonta harmincezer forint, amely összeg 2020. szeptember 1. napjától számított két tanítási évben (a 2020/2021-as és a 2021/2022-es tanévben) - a nyári szünet időtartamának kivételével kerül folyósításra.

7. Az ösztöndíjas keretszám:
A 2020. évi pályázat keretében ösztöndíj középfokú iskolánként négy, ezen belül évfolyamonként két - az érettségi megszerzésére irányuló képzés utolsó két évfolyamát megelőző évfolyamát végző - tanuló számára kerülhet megállapításra.

8. A pályázat tartalmi és formai követelményei:
A pályázat egy példányban, papíralapon, számítógéppel kitöltve, a tanuló, a tanuló törvényes képviselője (képviselői) által aláírt, továbbá a középfokú iskola képviselője által aláírt és bélyegzőlenyomattal ellátott - a Pályázati felhívás 1. számú mellékletét képező - Pályázati adatlapon és a következő mellékletekkel ellátva nyújtandó be:

a. részletes szöveges indokolása annak, hogy a pályázó tanulmányi eredményeivel és a nemzetiségi közösségi életben végzett tevékenységével hogyan felel meg az ösztöndíj eszmeiségének, és milyen módon járul hozzá annak célkitűzéseihez (terjedelme maximum három oldal),
b. a középfokú iskolával fennálló tanulói jogviszonyról szóló igazolás,
c. a középfokú iskola szándéknyilatkozata arról, hogy szerződésben vállalja az ösztöndíj folyósításában történő együttműködést,
d. a Rendelet 2. § (3) bekezdés szerinti középfokú iskola ajánlása,
e. a Rendelet 2. § (4) bekezdés c) pont szerinti nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a tanuló más forrásból azonos időszakra nézve államilag finanszírozott tanulmányi ösztöndíjban nem részesül, valamint
f. korlátozottan cselekvőképes tanuló esetében a pályázat érvényességének feltétele a tanuló törvényes képviselőjének (képviselőinek) írásbeli hozzájárulása a tanulónak az ösztöndíjban való részvételéhez, továbbá 2. § (4) bekezdés c) pontja szerinti nemleges tartalmú nyilatkozattétele.

9. A pályázat benyújtásának határideje jelen felhívás közzétételét (2020. 06. 05) követő harmincadik nap, amelyet az alábbi címre szükséges megküldeni:
Miniszterelnökség
Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság
Nemzetiségi Főosztály
1357 Budapest, Pf. 6.

10. A benyújtott pályázati anyag a pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidőt követő nyolc napon belül kiegészíthető, módosítható. A hiánypótlásra nyitva álló határidő jogvesztő.

11. A benyújtott pályázatok alapján a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) dönt az ösztöndíj odaítéléséről. A nyertes tanulók névsora a Kormány honlapján kerül közzétételre. Az ösztöndíjassal a miniszter ösztöndíjszerződést köt. Az ösztöndíj folyósításának megkezdésére a szerződéskötést követően kerülhet sor.

12. A szerződéskötés határideje: 2020. szeptember 30.

13. Az ösztöndíj folyósításának módja: havonta, utólag.

14. Az ösztöndíjas és a középfokú iskola az ösztöndíj megállapítását követő első tanév végén - közös, az ösztöndíjas jogviszonnyal összefüggő valamennyi eseményről, körülményről - részbeszámolót, az ösztöndíj támogatással érintett második tanév befejezésével egyidejűleg záró beszámolót készít és nyújt be a miniszternek. Az ösztöndíjas a félévi eredményeiről igazolást küld a miniszter részére.

15. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, ha
a. a pályázathoz szükséges és a benyújtáskor fennálló feltételek utóbb megszűnnek,
b. az ösztöndíjas nem teljesíti a szerződésben vállalt bármely kötelezettségét,
c. az ösztöndíjas az ösztöndíjról lemond,
d. az ösztöndíjas tanulmányi eredménye a tanulói jogviszony alatt tett az érettségi megszerzésére irányuló képzés utolsó két évfolyama bármelyikének a végén a 4,0 átlagot nem éri el, illetve az ösztöndíjjal érintett időszak féléves átlageredménye a 3,5 átlag alá csökken, vagy
e. az ösztöndíjas olyan magatartást tanúsított, amely az ösztöndíjas jogviszonyhoz méltatlan, különösen, ha az ösztöndíjas iskolája fegyelmi büntetést szab ki rá.
  16. Az ösztöndíjast a jogosulatlanul felvett összeget illetően a 368/2011. (XII.31.) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint visszafizetési kötelezettség terheli.

  17. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének (képviselőinek) hozzájárulása szükséges.

  FIGYELEM
  Az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást a miniszter - legkésőbb minden tanév utolsó napjáig - közzéteszi a Kormány honlapján (http://www.kormany.hu). A honlapról a Pályázati felhívás és a Pályázati adatlap egyaránt letölthető.

  A pályázattal kapcsolatban információt a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság Nemzetiségi Főosztály nemzetiségi kulturális együttműködési referense (Név: Bedő Valér, Elérhetőség: +36 (1) 896 3113, valer.bedo@me.gov.hu) nyújt.

  2020 évi Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj.zip  Ingyenes e-mail tanfolyam
  Legalább ennyit a
  forrásteremtésről címmel
  Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
  Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
  Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

  Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
  A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
  Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
  Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
  Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
  Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
  Huszerl József szerkesztő
  Itt iratkozhat fel

  Távoktatási tanfolyamaink  Hírek a Főoldalról


  Ingyenes hírlevelünkre
  itt iratkozhat fel

  Nyomtatóbarát változat
  A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
  Vissza
  Felhasználási feltételek
  Adatvédelem
  Levél a szerkesztőnek
  Médiaajánlat
  Impresszum