Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Biztos Menedék - A krízishelyzetek megelőzését és kezelését végző szervezetek kapacitás- és szolgáltatásbővítésének, valamint a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés elősegítése / EFOP-1.2.5-16
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
10/26/2018
Tárgymutató:
Biztos Menedék / EFOP-1.2.5-16
Pályázhat:
Civil szervezetek, egyházak vagy egyházi szervezetek, egyházi fenntartású intézmények, nonprofit gazdasági társaságok, önkormányzati fenntartású intézmény:
529 - Egyéb egyesület
555 - Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személyek
321 - Helyi önkormányzat
569 - Egyéb alapítvány
327 - Helyi önkormányzatok társulása
525 - Vallási tevékenységet végző szervezet
559 - Egyházi szervezet technikai kód
572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
551 - Bevett egyház
552 - Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jog
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Biztos Menedék” című (EFOP-1.2.5-16 kódszámú) felhívás.
1. Módosul a Felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja pontja:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. év november hó 07. naptól 2017. év szeptember hó 29. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2016. év november hó 30. nap
2017. év január hó 30. nap
2017. év március hó 16. nap
2017. év április hó 16. nap
2017. év május hó 16. nap
2017. év június hó 16. nap
2017. év augusztus hó 16. nap
2017. év szeptember hó 29. nap


FELHÍVÁS
A krízishelyzetek megelőzését és kezelését végző szervezetek kapacitás- és szolgáltatásbővítésének
megvalósítására, valamint a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés elősegítésére

A Felhívás címe: Biztos Menedék
A Felhívás kódszáma: EFOP-1.2.5-16
Magyarország Kormányának felhívása a Krízisközpontot, illetve Átmeneti Szállást fenntartó állami, egyházi és civil szervezetek jelenlegi kapacitásainak és félutas ház állományának bővítése, valamint új szolgáltatási formaként, kríziskezelő ambulanciák létrehozása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a család társadalmi szerepének megerősítését és a társadalmi összetartás erősítését. A cél elérését a Kormány a Krízisközpontot, illetve Átmeneti Szállást fenntartó állami, egyházi és civil szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt támogatás:
1. krízisambulancia esetén 60-63 millió forint,
2. krízisközpont esetén 35-42 millió forint,
3. félutas ház esetén 20-44 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják
- a jelenleg kapacitáshiányos ellátórendszer túlterheltségének csökkentését;
- nemzetközi példák figyelembevételével a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatinak segítését bővített intézményi rendszer kiépítésén keresztül;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépést elősegítő nemzeti stratégiai célok meghatározásáról szóló 30/2015. (VII. 7.) OGY határozat felkéri a Kormányt, hogy tegyen intézkedéseket a kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépés érdekében. Az OGY határozat kiemelt célként fogalmazza meg a krízisközpontok és félutas kiléptető házak számának lehetőség szerint a szükségletekhez mérten való növelését, továbbá olyan szolgáltatások biztosítását, amelyek révén megelőzhető, hogy a kapcsolati problémák erőszakhoz vezessenek.
Hazánkban ún. krízisközpontok és egy Titkos Menedékház biztosítanak szállást és komplex szolgáltatásokat a kapcsolati erőszak azon áldozatainak, akik a bántalmazás miatt - akár gyermekkel, akár gyermek nélkül - otthonuk elhagyására kényszerülnek. A krízisközpontok 2005 és 2014 között összesen 10719 fő számára nyújtottak védett elhelyezést és segítő szolgáltatásokat. Sajnos alacsony azon kliensek száma, akik természetes támogató közegükre támaszkodhatnak a lakhatási probléma megoldását illetően. 2012-2013-ban a bántalmazottak 10,93%-a tudott barátokhoz, rokonokhoz költözni a krízisellátást követően. Valószínűleg eleve azok kerülnek krízisellátásba, akiknek valamilyen oknál fogva nincs erős természetes támogató hátterük, illetve nem rendelkeznek olyan saját jövedelemmel vagy megtakarítással, mely lehetővé tenné számukra az albérletbe költözést. (Albérletbe, saját ingatlanba a krízisellátásból kilépőknek mindössze 6,85%-a tudott költözni.)
Az ellátottak társadalmi reintegrációját segítő félutas házak 2006 óta működnek Magyarországon, jelenleg hazánk 4 ilyen intézménnyel rendelkezik. Félutas házakban átlagban 2 évig laknak a krízisellátásból kikerült bántalmazottak, ezt követően pedig jellemzően albérletbe, szociális bérlakásba költöznek, tehát kikerülnek a szociális ellátórendszerből.
Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló nemzeti stratégia (2013-2016) kormányzati szintű intézkedésként jelöli meg az emberkereskedelem áldozatai számára védett elhelyezést és komplex szolgáltatásokat biztosító Átmeneti Szállásokhoz kapcsoltan félutas házak létrehozását a kapcsolati erőszak áldozatait segítő ellátórendszer mintájára. Jelen program ezen vállalt intézkedés megvalósítását biztosítja.
A konstrukció a krízisközpontokon túl - összhangban az Emberkereskedelem Elleni Küzdelemről szóló 2013-2016 közötti Nemzeti Stratégiáról szóló (VI. 19.) 1351/2013. Korm. határozatban foglaltakkal - azon két ún. Átmeneti Szállás részére is biztosítani kívánja a félutas ház működtetésének lehetőségét, melyek az emberkereskedelem áldozatainak nyújtanak a krízisközpontokhoz hasonló szolgáltatásokat.
Az áldozatsegítés kiemelt szempontja a mihamarabbi segítségnyújtás biztosítása, annak érdekében, hogy a problémák rendezésére még az erőszakos megnyilvánulások elfajulása előtt sor kerülhessen, megelőzhető legyen az otthonról való elmenekülés szükségessége, legyen lehetőség változtatni akár a bántalmazó magatartásán, legyen esély a kapcsolati problémák megoldására. E célt is szolgálják a létrehozni kívánt ambulanciák. A konstrukció révén a hazai ellátórendszer egy eddig hiányzó, ugyanakkor más országokban már bevált, eredményesen működő szolgáltatási elemmel bővül.
A Felhívás célja
A konstrukció célja, hogy a kapcsolati erőszak, valamint az emberkereskedelem áldozatainak ellátottsága javuljon. Ennek érdekében az alábbi részcélok mentén valósulnak meg fejlesztések:
- Nemzetközi példák figyelembevételével a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése bővített intézményi rendszer kiépítésén keresztül.
- A jelenleg kapacitáshiányos ellátórendszer túlterheltségének csökkentése.
- A konstrukció keretén belül Magyarországon még nem létező új elem (kríziskezelő ambulanciák) kialakítása, a szolgáltatási paletta komplexebbé, az áldozatok igényeihez jobban illeszkedővé tétele.
A konstrukció keretében megvalósítandó célok tevékenységcsoportok szerint:
1. Kríziskezelő ambulanciák kialakítása esetén:
A konstrukció keretén belül Magyarországon még nem létező új elemmel (kríziskezelő ambulanciák kialakításával) bővül a kapcsolati erősszak áldozatait segítő ellátórendszer. Az ambulanciák egyik fő tevékenysége lesz a folyamatok korai kezelése, hogy az áldozatok mielőbb segítséget kapjanak. Emellett jelentős kapacitásbővítés valósul meg a már meglévő ellátórendszer tekintetében is.
A kríziskezelő ambulanciák lehetővé teszik, hogy azokban a kapcsolatokban, ahol problémák jelentkeznek, és azok nem megfelelő kezelése az erőszak kialakulása felé vezet, az áldozatok és potenciális áldozatok kellő segítséget kapjanak ahhoz, hogy ne alakuljanak ki súlyos krízishelyzetek. Emellett az irodák a kapcsolati erőszak elleni küzdelem terén regionális szintű társadalmi szemléletformálást és (a kapcsolati erőszak elleni küzdelemben érintett intézményi szereplők bevonásával megvalósuló) hálózatfejlesztést valósítanak meg.
2. Kríziskezelő központok kialakítása esetén:
A kríziskezelő központok védett elhelyezést és komplex segítő szolgáltatást biztosítanak a kapcsolati erőszak azon áldozatainak, akik a bántalmazás miatt - akár gyermekkel, akár gyermek nélkül - otthonuk elhagyására kényszerülnek.
3. Félutas házak kialakítása:
A kríziskezelő központokban ellátottak társadalmi reintegrációját segítik a félutas házak, melyek hosszú távú (maximum 5 éves) lakhatási lehetőséget és szakmai (főként jogi és pszichológiai) segítséget nyújtanak a lakóknak.
Ezen intézményhálózat kiépülése és bővülése mérsékli a jelenlegi ellátórendszer kapacitáshiányát. Így az érintettek szélesebb köre jut gyors, professzionális segítséghez, illetve az intézményhálózat szélesebb körű szolgáltatást tud majd nyújtani. Az ország több régiójában tevékenykedő szervezetek által több helyszínen megvalósuló nyertes programok hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltatások egységesen magas szakmai színvonalúak legyenek, így a programok megvalósítása által javul a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés és a területi differenciáltság.
A konstrukció keretében a kevésbé fejlett régiókban kríziskezelő ambulanciák (régiónként legfeljebb egy) kerülnek kialakításra, mely a személyes tanácsadásra, információnyújtásra és szemléletformálásra fekteti a hangsúlyt. Ezen kívül fontos összekötő kapocs a további segítő ellátórendszer és a gyermekvédelmi jelzőrendszer között, így elősegítve hogy az érintettek minél korábban segítséget kapjanak. Az ambulancia tevékenységi körébe tartozik a prevenció, így csökkentve a kapcsolati erőszak előfordulását. A kríziskezelő ambulanciák kapcsán a hosszú távú stratégiai cél a működést szabályozó jogszabályi háttér megteremtése és a szolgáltatások költségvetési forrásból való finanszírozása a projekt időszaka alatt felmerült tapasztalatok alapján.
Stratégiai kapcsolódás
A Felhívás célrendszere az alábbi főbb stratégiákhoz és törvényekhez kapcsolódik:
Magyarország Alaptörvényének azon pontjaihoz, mely kimondja az emberi méltóság és az egyéni szabadság tiszteletben tartását, a kapcsolati erőszak elleni küzdelem fontosságát, továbbá a gyermekek, a nők, a fiatalok, az idősek és a fogyatékosok fokozott védelmét.
Az Isztambuli Egyezmény, mely egy átfogó dokumentum a nők elleni erőszakkal és családon belüli erőszakkal szemben.
Az 1982. évi 10. törvényerejű rendelet, mellyel Magyarország csatlakozott a (CEDAW2) egyezményhez, ami a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöbölése érdekében fogalmaz meg célokat.
2 The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, az ENSZ A nőkkel szembeni diszkrimináció valamennyi formájának felszámolásáról szóló (CEDAW) egyezménye
Bűnmegelőzési stratégia (115/2003. (X. 28.) OGY határozata és melléklete, mely felhívja a figyelmet, hogy a kapcsolati erőszak különösen sok gyermek és nő számára jelent folyamatos bántalmazást, ezért különösen fontos olyan programok biztosítása, amely a krízisben lévők számára mielőbbi segítséget, illetve továbbmutató lehetőséget jelent.
A kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépést elősegítő nemzeti stratégiai célok meghatározásáról szóló 30/2015. (VII. 7.) OGY határozat kiemelt célként fogalmazza meg a kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépés érdekében a hatékony együttműködés a kormányzati és nem kormányzati szereplők között, a prevenciót (áldozattá válás megelőzése), a szakemberek folyamatos képzését és meghatározta a kormányzat feladatait, s ennek részeként szorgalmazza az állami támogatással működő intézményrendszer fejlesztését. Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló nemzeti stratégia (2013-2016) hangsúlyozza, hogy bár az emberkereskedelem a társadalom számára kevésbé érzékelhető, mint a szubjektív biztonságérzetet jelentősen befolyásoló más erőszakos bűncselekmények, szükséges minden lehetséges eszközzel küzdeni kell ellene.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumában készült Fehér könyv a gyermeket vállaló és nevelő családokról 2014-2020 c. dokumentum hangsúlyozza, hogy a családok támogatása és helyzetének javítása össztársadalmi és gazdasági érdek.
A Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 című 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat az esélyegyenlőség különböző területeken történő megvalósulása mellett többek között az erőszak elleni hatékony fellépéshez, a megelőzéshez szükséges intézkedések megtételét szorgalmazta.
A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózás Stratégiája is céljai között szerepelteti a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások (és hatékonyságuk) fejlesztését.
A Felhívás az EFOP 1. Prioritási tengelyén belül, az 1. Beruházási prioritás 1.2 (A család társadalmi szerepének megerősítése, továbbá a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása) intézkedéséhez kapcsolódik, mely többek között megfogalmazza a krízishelyzetek megelőzését és a krízishelyzetben lévő vagy azáltal fenyegetett családok támogatását elsősorban szolgáltatási oldalról.
Célcsoport
Közvetlen célcsoport:
A kapcsolati erőszak, valamint az emberkereskedelem áldozatai (az érintett áldozatok, gyermekeik és családtagjaik). A konstrukció célcsoportja nem sorolható egyetlen társadalmi csoporthoz sem, a kapcsolati erőszak, bármely érintettje számára kíván segítséget biztosítani.
Közvetett célcsoport:
- A kapcsolati erőszak és emberkereskedelem elleni küzdelem terén feladattal rendelkező helyi intézmények/szolgáltatók.
- A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai. (Gyvt. 17. § (1) szerint)
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,64 milliárd Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 36-56 db
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást az EFOP keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma EFOP és RSZTOP Irányító Hatósági Feladatokat Ellátó Főosztály hirdeti meg a 1037/2016. (II.9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJKETEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi kötelezően megvalósítandó tevékenységek támogathatóak:
A projekt szakmai megvalósítását szolgáló tevékenységcsoportok:
1. tevékenységcsoport - Kríziskezelő ambulanciák kialakítása - esetén:
- szakmai tanácsadás a célcsoport részére (jogi, pszichológiai, életvezetési, tanácsadás)
- esetkonferenciák, szakmaközi egyeztető fórumok tartása a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai számára egy-egy konkrét esethez kapcsolódóan, folyamatos kapcsolat a család és gyermekjóléti központtal
- helyi, regionális szintű szemléletformáló tevékenység a kapcsolati erőszak terén létező előítéletek és sztereotípiák lebontása érdekében
- egyedi esetekre vonatkozó információnyújtás (célcsoport, jelzőrendszeri tagok részére)
- a helyi szintű hálózatépítéshez kapcsolódó tájékoztató anyagok készítése és disszeminációja (célcsoport, jelzőrendszeri tagok részére)
- kapcsolati erőszak elleni küzdelemben részt vevő társszervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás és koordináció (különös tekintettel: OKIT3 és szakszolgálata, a régióban működő krízisközpontok, többi kríziskezelő ambulancia)
- az ambulanciák személyi állományához szakszemélyzet biztosítása
- az ambulancia munkatársai számára szupervízió biztosítása
- hálózatépítés
2. tevékenységcsoport - Kríziskezelő központok kialakítása - esetén:
- szakmai tanácsadás a célcsoport részére (jogi, pszichológiai, életvezetési tanácsadás)
- állandó szakszemélyzet biztosítása
- családgondozás, mentorálás
- szabadidős tevékenységek biztosítása a krízisközpontban ellátott családok, egyedülállók számára
- célcsoport teljes körű ellátása
A kríziskezelő központ üzemeltetését és kialakítását az érvényben lévő Szakmai protokoll szerint kell megvalósítani (Felhívás 5. számú melléklete).
3. tevékenységcsoport - Félutas házak kialakítása - esetén:
- szakmai tanácsadás a célcsoport részére (jogi, pszichológiai, életvezetési, lelki és egyéb mentálhigiéniás tanácsadás)
- családgondozás, mentorálás
- társadalmi reintegrációt elősegítő programok
- szakszemélyzet biztosítása
- célcsoport (a gondozás folyamatának megfelelő) részleges ellátása
Egy támogatási kérelemben csak egy tevékenységcsoport megvalósítása támogatható.
3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:
3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Mindhárom tevékenységcsoport vonatkozásában:
a) Előkészítés:
- Előzetes tanulmányok elkészítése,
- Közbeszerzés előkészítése, lebonyolítása,
- Szakmai terv készítése (Részletesen lásd a 3.4.1.1. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások - Műszaki és szakmai elvárások című részben.)
b) Projektmenedzsment:
Részletesen lásd a 3.4.1.1. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások - Műszaki és szakmai elvárások című részben.
c) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság:
A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeket az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza.
d) Horizontális szempontok érvényesítése:
Részletesen lásd 3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások című részben.
3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Beruházások
1. Kríziskezelő ambulanciák kialakítása esetén:
- tanácsadáshoz szükséges helyiség(ek) bővítése, felújítása , akadálymentesítése
- az ambulancia kialakításához, működéséhez közvetlenül kapcsolódó kisértékű eszközök beszerzése
2. Kríziskezelő központok kialakítása esetén:
- megfelelő helyiségek kialakítása, bővítése, felújítása, akadálymentesítése
- a protokollban leírt szolgáltatások nyújtásához szükséges kis értékű eszközök beszerzése
3. Félutas házak kialakítása esetén:
- megfelelő helyiségek kialakítása, felújítása, akadálymentesítése
- a protokollban leírt szolgáltatások nyújtásához szükséges kis értékű eszközök beszerzése
b) Egyéb szolgáltatások
- konferenciák szervezése
- szakértői tevékenység
- szupervízió
c) Bérleti díjak
- rendezvényekhez helyiségek bérlése
- szakmai megvalósításhoz szükséges helyiségek bérlése
Használt eszköz beszerzése esetén a 272/2014. (XI. 5) Kormány rendelet 5. számú mellékletének 3.3.10.2. pontját kell alkalmazni. Használt eszközök beszerzése esetén az új eszközökre vonatkozó nyilvántartási rendszer alkalmazása szükséges, mely a helyszíni ellenőrzések során vizsgálatra kerül.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Civil szervezetek, egyházak vagy egyházi szervezetek, egyházi fenntartású intézmények, nonprofit gazdasági társaságok, önkormányzati fenntartású intézmény:
529 - Egyéb egyesület
555 - Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személyek
321 - Helyi önkormányzat
569 - Egyéb alapítvány
327 - Helyi önkormányzatok társulása
525 - Vallási tevékenységet végző szervezet
559 - Egyházi szervezet technikai kód
572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
551 - Bevett egyház
552 - Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jog
1. Kríziskezelő ambulancia kialakítása esetén:
a. krízisközpontot már működtető szervezetek, és
b. a támogatást igénylő rendelkezik együttműködési megállapodással a megvalósítás helyszíne szerinti települési önkormányzat(ok)tal.
2. Krízisközpont kialakítása esetén:
A Gyvt. 51. §-ban meghatározott családok átmeneti otthonait fenntartó szervezetek.
3. Félutas ház kialakítása esetén:
A Gyvt. 51. §-ban meghatározott családok átmeneti otthonai/a Gyvt. előírásai, valamint a kötelező szakmai protokoll alapján működő krízisközpontok és az emberkereskedelem áldozatai számára létrehozott átmeneti szállásokat működtető intézmények.
Egy-egy krízisközponthoz, vagy az emberkereskedelem áldozatait fogadó átmeneti szállásokhoz kapcsolódóan maximum két félutas ház működtethető (függetlenül annak férőhelyszámától).
Egy szervezet több támogatási kérelmet is benyújthat.
Egy támogatási kérelemben csak egy tevékenységcsoport megvalósítása támogatható.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. év október hó 26. naptól 2018. év október hó 26. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2016. év november hó 30. nap
2017. év január hó 30. nap
2017. év június hó 30. nap
2018. év január hó 30. nap
2018. év október hó 26. nap
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztérium
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest, Pf. 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
1) krízisambulancia esetén 63 millió forint
2) krízisközpont esetén 42 millió forint
3) félutas ház esetén 44 millió forint
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
1) krízisambulancia esetén 60-63 millió forint
2) krízisközpont esetén 35-42 millió forint
3) félutas ház esetén 20-44 millió forint
A 3. tevékenységcsoport esetében egy kérelemben kettő félutas ház is létrehozható az alábbiak szerint: egy félutas ház 20-22 millió forint, két félutas ház 40-44 millió forint támogatás értékben.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-125-16-biztos-menedk
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum