Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Civil szervezetek működési célú támogatása 2018 / NEA-18-M
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
01/15/2018, 01/16/2018, 01/17/2018, 01/18/2018
Érvényes:
01/18/2018
Tárgymutató:
civil szervezetek működési célú támogatása 2018 / NEA-18-M
Pályázhat:
Magyarországon nyilvántartásba vett - szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
- szövetségek,
- alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Civil szervezetek működési célú támogatása 2018 / NEA-18-M

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP
Közösségi környezet kollégium
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium
Nemzeti összetartozás kollégium
Társadalmi felelősségvállalás kollégium
Új nemzedékek jövőjéért kollégium

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Civil szervezetek működési célú támogatása 2018.
Pályázati kiírás kódja: NEA-18-M
Meghirdetés dátuma: 2017. december 15.
A Közösségi környezet kollégium, a Mobilitás és alkalmazkodás kollégium, a Nemzeti összetartozás kollégium, a Társadalmi felelősségvállalás kollégium, az Új nemzedékek jövőjéért kollégium (továbbiakban: Kollégium) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Alapkezelő) nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek működési célú támogatására az alábbiaknak megfelelően:
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.);
- a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II.16.) KIM rendelet (továbbiakban NEAr.);
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.);
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet;
- a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (továbbiakban: Fejkez. rendelet).
Jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
Jelen pályázati kiírás részét képezi a "Nemzeti Együttműködési Alap Pályázati Útmutató a Civil szervezetek működési célú támogatása 2018." (továbbiakban: Pályázati Útmutató) című dokumentum, amely letölthető a http://www.emet.gov.hu illetve a http://www.civil.info.hu/web/nea linkeken.

1. A pályázat célja
A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén.

2. A támogatható tevékenységek
A támogatás a civil szervezet alapcélja szerinti tevékenységei feltételeinek biztosítására fordítható.

3. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Civil tv. 56. §, NEAr. III. fej., 20/2017. (09. 06.) sz. Tanácsi döntés
A rendelkezésre álló forrás 2 807 592 000 Ft Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 54. alcím Nemzeti Együttműködési Alap fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT: 332995] terhére (továbbiakban: pályázati keretösszeg.
A döntés meghozatalakor a pályázó szervezetek pályázat benyújtásakor az elektronikus pályázatkezelési rendszerben (az alapadatoknál) megjelölt szervezet típusa, azaz hatályos jogi státusza (alapítvány, egyesület, szövetség) az irányadó, így az abban bekövetkező változások a pályázati eljárás illetve döntés során nem vehetők figyelembe!
A számviteli beszámolóban feltüntetett adományok értéke után járó normatív kiegészítésre rendelkezésre álló forrást a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 54. alcím Nemzeti Együttműködési Alap fejezeti kezelésű előirányzat biztosítja, a támogatás külön pályázati kiírás keretében lesz elérhető.

5. Pályázók köre
Civil tv. 59. §
5.1. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek:
Az alábbi - Magyarországon nyilvántartásba vett - szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
- szövetségek,
- alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot)
5.2. A NEA-18-M jelű kategórián a NEAr. 1. sz. mellékletében foglalt alapcél szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek nyújthatják be pályázatukat.
NEA-KK-18-M Közösségi környezet kollégium
- audio- és telekommunikáció,
- elektronikus hírközlés,
- fogyasztóvédelem,
- informatika,
- ismeretterjesztés,
- közművelődés,
- szak- és felnőttképzés,
- társadalmi párbeszéd,
- település és közösségfejlesztés,
- tudomány és kutatás.
NEA-MA-18-M Mobilitás és alkalmazkodás kollégium
- a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme,
- élet és vagyonbiztonság,
- hobbi és sport,
- közbiztonság,
- közrend és közlekedésbiztonság védelme,
- mentés és katasztrófa-elhárítás,
- önkéntes tűzoltás,
- szabadidő.
NEA-NO-18-M Nemzeti összetartozás kollégium
- a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése,
- a Magyarországon élő nemzetiségek védelme,
- a vallási tevékenység elősegítése
- az emberi és állampolgári jogok védelme,
- az európai integráció elősegítése,
- kulturális tevékenység,
- hagyományápolás.
NEA-TF-18-M Társadalmi felelősségvállalás kollégium
- adományosztás,
- családsegítés,
- egyéb nonprofit tevékenységek
- hátrányos helyzetű rétegek segítése,
- időskorúak gondozása,
- nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások,
- rehabilitációs foglalkoztatás,
- szakmai és érdekképviselet,
- szociális tevékenység,
- polgári védelem.
NEA-UN-18-M Új nemzedékek jövőjéért kollégium
- betegségmegelőzés,
- egészségmegőrzés,
- gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
- gyermek- és ifjúságvédelem,
- gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- kábítószer-megelőzés,
- képességfejlesztés,
- nevelés és oktatás,
- természet- és környezetvédelem.
5.3. Nem nyújthatnak be pályázatot:
- szakszervezetek,
- pártok,
- párt által alapított alapítványok,
- párt részvételével létrehozott egyesületek,
- kölcsönös biztosító egyesületek,
- közalapítványok,
- bevett egyház, egyházi jogi személy,
- civil társaság,
valamint azon szervezetek:
- amelyek nem minősülnek átlátható szervezetnek;
Áht. 50. § (1) bek. c) pont
- amelyek az Áht. és a Civil tv. alapján összeférhetetlennek minősülnek;
Áht. 48/B. § (1) bek., Civil tv. 67. § (1)-(2) bek. Civil tv. 62. § (2) bek.
- amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban;
Ávr. 75. § (2) bek. b) pont
- amelyeket a támogatási igény benyújtásának évében vett nyilvántartásba a bíróság (jogerős döntés);
NEAr. 4. § (2) bek. c) pont
- amelyek a pályázat kiírásának évében a 2018. évi költségvetési törvényben nevesítve részesülnek támogatásban;
Civil tv. 59. § (3) bek.
- amelyek a megelőző lezárt üzleti évben a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI törvény (továbbiakban: Tao. tv,).2 alapján 3 000 000 Ft feletti látvány csapatsport támogatásban részesültek;
20/2017. (09. 06.) sz. Tanácsi döntés
- amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
Áht. 50. § (1) bek. a) pont, Ávr. 82. § (1)
- amelyek az Alap támogatásaiból kizárásra kerültek a NEAr. 9. §-a alapján. (Az Alapból történő kizárás a NEAr. 9. § (1) bekezdés a) pontja esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetésétől számított második év utolsó napjáig, a NEAr. 9. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben kizárási feltétel fennállását megállapító döntés napjával kezdődően, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetéséig áll fenn).
NEAr. 9. § (1)-(2). bek.
Egy pályázó szervezet egy pályázatot nyújthat be NEA-18-M kategória keretében.
A benyújtott pályázat nem vonható vissza, nem módosítható.
A pályázat befogadásáról az Alapkezelő legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.
Ávr. 70. § (1) bek.
A pályázat befogadása során az Alapkezelő vizsgálja, hogy
- a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra,
- az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető mértéket, és a támogatási arány nem haladja-e meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást, és
- a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik.
Ávr. 70. § (2) bek.
A pályázat befogadásáról vagy elutasításáról az Alapkezelő az elektronikus pályázatkezelési rendszeren keresztül elektronikus üzenetben küld tájékoztatást a pályázó részére.
A pályázat befogadása nem jelenti a pályázat formai követelményeknek való teljes körű megfelelését, azaz a pályázat érvényességét!
Az Alapkezelő a pályázatot annak beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a támogatási igény benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártát követő harminc napon belül az Országos Bírósági Hivatal (továbbiakban: OBH) által vezetett országos névjegyzék alapján ellenőrzi, valamint a beérkezés sorrendjében formai szempontból megvizsgálja, és elutasítja, ha:
Civil tv. 59. § (1) bek. NEAr. 3. § (2.) bek. 4. § (2) bek.
- a támogatási igény hiányosan vagy nem a kiírás szerinti elektronikus pályázatkezelési rendszer útján vagy határidőn túl került benyújtásra;
- a támogatási igény benyújtója a Civil tv. alapján nem jogosult az Alap támogatására;
- a pályázónak nincs érvényes Regisztrációs Nyilatkozata vagy korábbi regisztrációs adatainak módosítását követően, illetve új regisztráció esetén nem érkezett meg határidőre az Alapkezelőhöz a módosított vagy új Regisztrációs Nyilatkozat;
Regisztrációjának érvényességét a "Reg. nyilatkozat" menüpontban ellenőrizheti az EPER-ben.
- a támogatási igényt benyújtó civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló végzés a pályázat benyújtásának évében emelkedett jogerőre;
- a pályázó szervezet jelen pályázatot megelőzően jelen pályázati kiírás keretében más kollégiumhoz is nyújtott be működési célú pályázatot;
- a támogatási igény benyújtója 2018-es költségvetési év vonatkozásában már rendelkezik benyújtott pályázattal és az újabb támogatási igényt a korábbitól eltérő Kollégiumhoz nyújtotta be;
Ha a pályázó a NEA-18-SZ kategóriájú kiírásra már nyújtott be pályázatot, akkor jelen kiírás keretében a NEA-18-M kategóriájú pályázatát csak ugyanahhoz a kollégiumhoz nyújthatja be!
- a pályázati díj fizetésére kötelezett pályázó a pályázati díj határidőben történő átutalását elmulasztotta;
Azon szervezetek, amelyek a "Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2018." (NEA-18-SZ) című pályázati kiírás keretében befizették a pályázati díjat, jelen pályázati eljárásban mentesülnek a pályázati díj megfizetése alól!
- a támogatási igény NEAr.-ben, valamint a pályázati kiírás 12. pontjában előírt mellékletei hiányoznak;
- nincs (a http://www.birosag.hu oldalon vagy az elektronikus pályáztatás rendszerben) elérhető, teljes (mérleget és eredmény-levezetést / eredmény-kimutatást hiánytalanul magában foglaló), a pályázó adatait olvashatóan tartalmazó, aláírtan és keltezve szkennelt vagy OBH által elektronikus érkeztető bélyegzővel ellátott/elektronikusan visszaigazolt utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolója;
- az elektronikus pályázatkezelési rendszerben nem elérhető az utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló letétbe helyezését igazoló dokumentum (amennyiben nincs a http://www.birosag.hu oldalon elérhető, teljes, a pályázó adatait olvashatóan tartalmazó, aláírtan és keltezve szkennelt vagy OBH által elektronikus érkeztető bélyegzővel ellátott/elektronikusan visszaigazolt utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló);
- a támogatási igény, valamint a mellékletként benyújtott dokumentumok adatai között ellentmondás van;
- az utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló alapján a szervezet éves összes bevétele elérte vagy meghaladta az 50 millió Ft-ot, azonban a finanszírozás módjánál a "vissza nem térítendő" támogatást jelölte meg;
Kizárólag visszatérítendő működési támogatás nyújtható azon civil szervezetnek, akiknek az utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló szerinti összes éves bevétele eléri vagy meghaladja az 50 millió Ft-ot.
- a támogatási igényt benyújtó személyt az elektronikus pályázatkezelési rendszerben aláíróként nem regisztrálták, vagy egyébként nem jogosult a támogatást igénylő szervezet képviseletére. Ha a szervezet képviselőjének változását a szervezet elfogadott és hitelesített jegyzőkönyvvel (legfőbb szerv ülése), alapítói határozattal és a bírósági eljárás megkezdettségét igazoló okirattal támasztja alá a pályázat benyújtásával egy időben (és az elektronikus pályázatkezelési rendszer nyilatkozatával összhangban), az új képviselő is elfogadható a benyújtó képviselőjeként;
- az elektronikus pályázatkezelési rendszer regisztrációs nyilatkozatának adatai, pályázati adatlap és a hatályos bírósági kivonat hivatalos képviselő személyére vonatkozó adatai nem egyeznek meg vagy az elektronikus pályázatkezelési rendszerben nem elérhetőek a képviseleti változásokat, jogosultságot igazoló dokumentumok;
- az EPER-ben a költségvetés "Tétel részletezése" c. oszlopot nem vagy nem szövegesen töltötte ki;
- a támogatást igénylő szervezet a pályázati adatlapjához nem csatolta a hivatalos képviselője által aláírt, a pályázat benyújtásánál 30 nappal nem régebbi nyilatkozatát a pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben rendelkezésre álló saját forrásról;
- az Alap támogatásaiból kizárásra kerültek a NEAr. 9. §-a alapján. (Az Alapból történő kizárás a NEAr. 9. § (1) bekezdés a) pontja esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetésétől számított második év utolsó napjáig, a NEAr. 9. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a kizárási feltétel fennállását megállapító döntés napjával kezdődően, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetéséig áll fenn.)

10. A pályázatok benyújtásának módja és helye
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Civil tv. 53. § (3) bekezdése szerint a civil szervezetek részére nyújtott költségvetési támogatások szakmai összehangolása, a támogatási programok párhuzamos finanszírozásának kiszűrése érdekében szakmai monitoring rendszer működik. Párhuzamos finanszírozás akkor áll fenn, ha ugyanazon pályázó nyertes pályázataiban a projekt céljának azonossága megállapítható.
10.1. A pályázatot kizárólag elektronikusan EPER-ben lehet benyújtani. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit az EPER felhasználói kézikönyvben leírtak szerint, illetve a Pályázati Útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.
Az EPER-t a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon vagy az http://www.emet.gov.hu honlapon (EPER belépési pont) keresztül lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.
10.2. A pályázatok benyújtása során, a jelen pályázat beadása napjáig a pályázónak egyszeri és egyösszegű pályázati díjat kell megfizetnie kizárólag banki átutalással, melynek összege 2000 Ft. A banki átutalást alátámasztó dokumentumot (pl. banki átutalási megbízás, bankszámlakivonat nyitó- és záró egyenleggel), kérjük az elektronikus pályázatkezelési rendszerbe "dokumentumbeküldőn" (EPER) keresztül felcsatolni. A díjat banki átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000
IBAN HU17100320000145146100000000
A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után. Kérjük, pályázatát csak akkor véglegesítse az elektronikus pályázatkezelési rendszerben, ha a pályázati díjat már elutalta és az utalást alátámasztó banki dokumentumot az elektronikus pályázatkezelési rendszer megfelelő oldalára feltöltötte.
A pályázónak nem kell befizetnie a pályázati díjat, ha a NEA-18-SZ kiíráshoz kapcsolódóan egyszer már megfizette azt.
Kérjük, a pályázati díj befizetésekor a beazonosíthatóság érdekében tüntesse fel a megjegyzés rovatban a pályázó szervezet - elektronikus pályázatkezelési rendszerben megadott - adószámát, továbbá azt, hogy NEA.
10.3. Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázónak az Alapkezelő által elfogadott (érvényesnek nyilvánított) regisztrációs nyilatkozattal kell rendelkeznie. Nem kell beküldeni a regisztrációs nyilatkozatot, amennyiben az utoljára beküldött regisztrációs nyilatkozata érvényes és adataikban nem történt változás.
Regisztrációjának érvényességét a "Reg. nyilatkozat" menüpontban ellenőrizheti az EPER-ben. A szervezet adatait az Országos Bírósági Hivatal alábbiakban megjelölt honlapján a Civil Szervezetek Névjegyzékével kell egyeztetni.
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses
Amennyiben újonnan regisztrált a szervezet vagy változás történt, esetleg módosítást lát szükségesnek, úgy a regisztrációs nyilatkozatot az Alapkezelő részére postai úton meg kell küldeni. A módosítást követően az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát (és az azt alátámasztó dokumentumok hiteles másolatait) postai úton az alábbi postacímre kell küldeni:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1381 Budapest, Pf. 1407
Az új vagy adatmódosítást/adatfrissítést tartalmazó regisztrációs nyilatkozatnak legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig (EPER-ben történő véglegesítésig) be kell érkeznie az Alapkezelőhöz.
Amennyiben a regisztrációs nyilatkozat nem, vagy határidő után kerül postázásra, az a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.

11. A pályázat benyújtási határideje
A pályázat elektronikus pályázatkezelési rendszerben való véglegesítésének határideje:
Kollégium elnevezése Benyújtási határidő
Közösségi környezet kollégium 2018. 01. 15. 23:59
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 2018. 01. 16. 23:59
Nemzeti összetartozás kollégium 2018. 01. 17. 23:59
Társadalmi felelősségvállalás kollégium 2018. 01. 15. 23:59
Új nemzedékek jövőjéért kollégium 2018. 01. 18. 23:59
Azon pályázatok, amelyek a táblázatban jelölt határidőben nem kerülnek EPER-ben véglegesítésre, nem minősülnek benyújtott pályázatnak, és az Alapkezelő formai ellenőrzésnek sem veti alá.
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum