Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára / TÁMOP-6.2.4/A/11/1
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
03/20/2012, 05/16/2012
Érvényes:
05/16/2012
Tárgymutató:
egészségügyi intézményekben foglalkoztatás / TÁMOP-6.2.4
Pályázhat:
közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó fekvő- és/vagy járóbeteg intézmények, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálatok és fogorvosi szolgálatok, illetve az egészségügyért felelős miniszter által irányított közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó háttérintézmények pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
1) Költségvetési szervek:
- Központi költségvetési szerv (312);
- Helyi önkormányzati költségvetési szerv (322);
2) Nonprofit szervezetek:
- Egyéb egyesület (529);
- Önálló egyházi intézmény (552);
- Egyéb egyházi szervezet (559);
- Közalapítvány (561);
- Egyéb alapítvány (569);
- Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572);
- Nonprofit részvénytársaság (573);
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (599);
- Nonprofit betéti társaság (622);
3) Vállalkozások:
- Korlátolt felelősségű társaság (113);
- Részvénytársaság (114);
- Betéti társaság (212);
- Egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozó (231)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP-6.2.4/A/11/1 jelű, „Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára” című kiírás szakmai tartalma megváltozott.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
Foglalkoztatás támogatása A) komponens:
Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények
számára
Kódszám:
TÁMOP-6.2.4/A/11/1

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
Alapvető cél:
A konstrukció alapvető célja az egészségügyi ellátórendszer hatékony működéséhez szükséges humánerőforrás biztosításához való hozzájárulás, figyelemmel az ágazati fejlesztésekre, valamint a Semmelweis Tervben foglalt egészségügyi struktúraátalakításra.
Ezt a célt elősegítheti egy olyan középtávú, foglalkoztatást támogató program elindítása, amely az egészségügyi intézményeknek nyújt átmeneti bértámogatást a hiányzó vagy az új funkciókhoz illeszkedő orvosi, szakdolgozói kapacitások biztosítása érdekében.

Részcélok:
Az egészségügyi humánerőforrás ágazatban tartása, mobilitásának elősegítése, hiányszakmák, hiányterületek felé történő orientáció.
Az egészségügyi ellátás homogenitásának és egységesen magas szakmai színvonalának biztosítása, ezáltal közvetetten hozzájárulva az életesélyek és az egészségben eltöltött életévek számának növekedéséhez.
A pályázat célja továbbá a foglalkoztatás támogatása mellett olyan, a nemzetközi gyakorlatban bevált team formában végzett ellátási szolgáltatások bevezetése, amellyel elérhető a gyógyítás betegközpontúságának erősítése és a gyógyítás hatékonyságának növelése.

Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg 6 625 245 468 forint.
Figyelem: a Közép-magyarországi régióban nem áll rendelkezésre forrás.
A rendelkezésre álló keretösszeget a TÁMOP 2007-08, 2009-10 és 2011-13-as évekre szóló Akcióterve biztosítja.
A konstrukció keretében ERFA típusú tevékenységek finanszírozására nincs lehetőség.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
1 Közkiadás: a műveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből való hozzájárulás, amely kapcsolódik a strukturális alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló kiadás. A műveletek finanszírozásához nyújtott bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális vagy helyi hatóság közjogi intézményei vagy társulásai, vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban eljáró közjogi intézmények költségvetéséből származik, hasonló kiadásnak tekintendő.

Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó fekvő- és/vagy járóbeteg intézmények, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálatok és fogorvosi szolgálatok, illetve az egészségügyért felelős miniszter által irányított közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó háttérintézmények pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
1) Költségvetési szervek:
- Központi költségvetési szerv (312);
- Helyi önkormányzati költségvetési szerv (322);
2) Nonprofit szervezetek:
- Egyéb egyesület (529);
- Önálló egyházi intézmény (552);
- Egyéb egyházi szervezet (559);
- Közalapítvány (561);
- Egyéb alapítvány (569);
- Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572);
- Nonprofit részvénytársaság (573);
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (599);
- Nonprofit betéti társaság (622);
3) Vállalkozások:
- Korlátolt felelősségű társaság (113);
- Részvénytársaság (114);
- Betéti társaság (212);
- Egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozó (231);
Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag közfinanszírozott egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó tevékenység támogatható.
A felsoroltakon kívül eső szervezet nem nyújthat be pályázatot. A fentiekben felsorolt szervezetek kizárólag saját nevükben nyújthatnak be pályázatot, az adott szervezet nevében a fenntartó intézmény (amennyiben releváns) nem pályázhat. A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
Amennyiben együttműködő partner bevonására is szükség van, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesülhet.
Méret
Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.

C. PÁLYÁZAT TARTALMA
Támogatható tevékenységek köre
A pályázat keretében az alábbi négy célterület vonatkozásában lehetséges fejlesztések megvalósítása:
I. célterület: Intézményi létszámbővítés
II. célterület: Intézményen belül új munkakörben történő foglalkoztatás
III. célterület: Mobil teamek létrehozása
IV. célterület: Többletteljesítményt nyújtók foglalkoztatása
Egy intézmény egy pályázatot nyújthat be, azonban egy pályázat a fenti négy célterület közül egy vagy több megvalósítását is szolgálhatja.
Az egyes célterületekre vonatkozó részletes szabályok:
I. célterület: Foglalkoztatás támogatása létszámbővítéssel
Támogatható tevékenységek: Az egészségügyi intézménynél/szolgáltatóknál alkalmazni kívánt orvos, fogorvos, továbbá gyógyszerész, klinikai szakpszichológus, egészségügyi szakdolgozó, valamint az egészségügyi szakellátáshoz kapcsolódó, közvetlenül a betegellátásban résztvevő egyéb, nem egészségügyi végzettségű szakemberek foglalkoztatásának támogatása különösen, de nem kizárólag az alábbi körben:
- szakdolgozói területen: általános ápoló, általános asszisztens, ápoló, szakápoló, mentőápoló, asszisztens, szakasszisztens, egészségügyi gyakorlatvezető
- szakorvosok esetében jogszabály alapján hiányszakmának minősített területen
- az egészségügyi szakellátáshoz kapcsolódó, közvetlenül a betegellátásban résztvevő egyéb, nem egészségügyi végzettségű területen: pszichológus, mentálhigiénikus, szociális munkás, szociális asszisztens, logopédus
A pályázók a fent felsoroltakon kívül más olyan szakterületre is igényelhetnek támogatást, amely az adott intézményben hiányszakmának minősül. A pályázat céljaival összhangban csak olyan területen történő foglalkoztatás támogatható, amelynek hiányszakma voltát a pályázó igazolta.
Egy fő esetében a foglalkoztatásnak el kell érnie a minimum heti 18 órát.
Hiányszakmák meghatározása:
Intézményi szintű hiányszakmát megalapozhatja:
a) megyei szinten orvosi hiányszakmává minősítés (az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a miniszter által adott évre megyei szinten meghatározott hiányszakmák),
b) tartósan (legalább 1 éve) betöltetlen állás,
c) a jogszabályban előírt feltételek teljesüléséhez szükséges a meghatározott szakképesítéssel rendelkező humánerőforrás biztosítása,
d) a korábban TIOP/ROP projektekben fejlesztett infrastruktúrához kötődő be nem töltött álláshely
További feltételek
A pályázaton az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (5) bekezdése szerinti rezidens foglalkoztatására is lehet pályázni. A pályázat mellékleteként benyújtandó az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) kiértesítése a miniszter döntése alapján a képzési díj tekintetében az államilag támogatott rezidensi álláshelyek elnyeréséről.
A pályázaton a szakorvos képzését az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevők számára szervezett központi gyakornoki rendszerről szóló 125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet alapján megkezdett, és szakgyakorlati idejét töltő szakorvos jelölt foglalkoztatására is lehet pályázni. A pályázat mellékleteként benyújtandó a szakorvos jelölt képzéséért felelős egészségügyi felsőoktatási intézmény nyilatkozata arról, hogy a pályázattal érintett személy a képzési díj tekintetében államilag támogatott szakorvos képzésben vesz részt.
A pályázaton a R. szerinti költségtérítéses képzésben részt vevő szakorvos jelölt foglalkoztatására is lehet pályázni. A pályázat mellékleteként benyújtandó a szakorvos jelölt képzéséért felelős egészségügyi felsőoktatási intézmény nyilatkozata arról, hogy a pályázattal érintett személy költségtérítéses szakorvos képzésben vesz részt.
A pályázatból az R. 2. § (4) bekezdése szerinti központi gyakornoki képzésben részt vevő szakorvos jelölt foglalkoztatására nem lehet pályázni.
Olyan általános orvosi képesítéssel rendelkező személy foglalkoztatására nem lehet pályázni, aki a szakorvos képzésbe nem lépett be, vagy a pályázat benyújtásáig nem nyújtotta be az államilag támogatott szakképzésben történő részvételre irányuló kérelmét az EEKH részére.
II. célterület: Új munkakörben történő foglalkoztatás elősegítése
Támogatható tevékenységek: Az egészségügyi intézménynél/szolgáltatóknál új munkakörben alkalmazni kívánt orvos, egészségügyi szakdolgozó, valamint az egészségügyi szakellátáshoz kapcsolódó, közvetlenül a betegellátásban résztvevő egyéb, nem egészségügyi végzettségű szakemberek foglalkoztatásának támogatása.
Új munkakör betöltésére az alábbi esetben lehet pályázni: Új, 2011. január 1-jét követően megszerzett, szakdolgozói vagy a 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 1. számú melléklete szerinti alap- és ráépített szakorvosi szakképesítések megszerzése esetén az újonnan megszerzett szakképesítésnek megfelelő új munkakörben történő foglalkoztatás.
III. célterület: Mobil teamek létrehozásának támogatása
Támogatható tevékenységek: A járó- és fekvőbeteg szakellátó intézményeken belül működő, szükség szerint multidiszciplináris, funkcionális csoport, ún. mobil team humán erőforrás állománya foglalkoztatásának támogatása, és ezen túl a teamen belül az egészségügyi szakellátáshoz kapcsolódó, közvetlenül a betegellátásban résztvevő egyéb, nem egészségügyi végzettségű szakemberek (pl: pszichológus, mentálhigiénikus, szociális munkás, szociális asszisztens) foglalkoztatásának támogatása az alábbi körben:
a. Palliatív mobil team
b. Decubitus mobil team
c. Mozgásszervi rehabilitációs mobil team
d. Korai rehabilitációs mobil team
e. Klinikai táplálási mobil team
f. Diabetes mobil team
g. Sürgősségi mobil team
h. Haemophilia mobil team
i. Geriátria mobil team
j. Légzőszervi mobil team
k. Stóma terápiás team
l. Fejlődészavarok korai felismerését és rehabilitációját segítő team
m. Pszichiátriai mobil team
n. Infekciókontroll mobil team
o. Burnout kezelő team
p. ROP mobil team
q. Újraélesztési team
Egy mobil teamnek minimum 3 főből kell állnia a 13. számú melléklet szerint és egy pályázó intézmény/szervezet több mobil team felállítására is igényelhet támogatást.
A mobil teamben legalább egy szakorvos kell hogy legyen.
A mobil team tagjai közül legalább 1 főt kell a projekt keretében újonnan foglalkoztatni, a másik 2 fő lehet az intézmény már meglévő alkalmazottja (közreműködője) is.
A mobil teammel kapcsolatos tevékenységekhez megfelelő dokumentációt szükséges vezetni, amely legalább havi bontásban készült igazoló lapot tartalmaz. Az igazoló lap tartalmazza:
- a team típusát (milyen feladat ellátására hozták létre),
- a teamben részt vevő egészségügyi dolgozók megnevezését és szakképesítését,
- az adott hónapban a team által elvégzett esetszámot napi bontásban.
Az igazoló lapot az ápolási igazgató hitelesíti.
A mobil teamek sajátos fajtáját jelenti az ún. burnout kezelő team, amely tevékenységét az egészségügyi dolgozók érdekében fejti ki, célja az egészségügyi ágazatban fokozottan jellemző kiégés megelőzése, tüneteinek csökkentése, valamint az egészségügyi dolgozókat érő traumák feldolgozása, kezelése egyaránt.
IV. célterület: Egyéb többlet-teljesítményt nyújtó munkaerő támogatása
Egyéb többletteljesítmény alatt az alábbi esetkör értendő:
azon szakdolgozók, akik többletteljesítményt végeznek a munkaköri leírásukban meghatározott egyéb tevékenységek vonatkozásában az egészségügyi szakdolgozó által, orvosi elrendelésre önállóan is ellátható tevékenységek felelősségi, szakmai, szakképesítési és szakképzettségi feltételeiről 66/2011. (XII.13-) NEFMI rendelet alapján (rendszeresen: bruttó 15.000 Ft/fő/hó).
Projekt területi korlátozása
Nem támogatható a Közép-magyarországi Régió területén megvalósuló fejlesztés.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.
Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege:
Legalább 2 000 000 Ft, de legfeljebb 200 000 000 Ft lehet az alábbi korlátozással:
- Az önálló járóbeteg-szakellátó intézmények, illetve a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálatok és fogorvosi szolgálatok által elnyerhető támogatás minimális összege 2 000 000 Ft, maximális összege 50 000 000 Ft.
- A városi szintű kórházak, szakkórházak esetén a támogatás minimális összege 10 000 000 Ft, maximális összege 50 000 000 Ft.
- Egyetemek, megyei szintű kórházak, az egészségügyért felelős miniszter által irányított közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó háttérintézmény (ideértve az országos intézetek)esetén a támogatás minimális összege 50 000 000 Ft, maximális összege 200 000 000 Ft.

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A támogatásban részesülő projektek kiválasztása a pályázati útmutató B, C, D és F pontjaiban foglalt kritériumok alapján történik.

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be. A projekt adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet.
A kitöltő program letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt adatlapot kizárólag .xzip formátumban fogadjuk el; pdf vagy más formátumban benyújtott projekt adatlap feldolgozására nincsen lehetőség.
Az xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban, tértivevényes küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-6.2.4/A/11/1
Közreműködő Szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP-6.2.4/A/11/1), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről, illetőleg hogy a CD/DVD lemezen minden benyújtott dokumentum (a mellékleteket is beleértve) olvasható formában szerepel-e!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az ujszechenyiterv@nfu.gov.hu e-mailcímen, illetve a 06-40/638-638 telefonszámon kapható.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés KSZ-hez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges:
2012. március 8-tól 2012. március 20-ig és
2012. május 2-től 2012. május 16-ig
A pályázatok benyújtása és elbírálása a beadási időtartamok alatt folyamatosan történik.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a KSZ kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Palyazati_felhivas_Foglalkoztatas_tamogatasa_eu_intezmenyek (pdf, 113 kB) (Feltöltve: 2012-01-16)
Palyazati_utmutato_Foglalkoztatas_tamogatasa_eu_intezmenyek (pdf, 348 kB) (Feltöltve: 2012-01-16)
0_nyilatkozat_adatlaphoz (doc, 164 kB) (Feltöltve: 2012-01-16)
3_koltsegvetes_sablon (xls, 3 102 kB) (Feltöltve: 2012-01-16)
4_horizontalis_adatlap (doc, 170 kB) (Feltöltve: 2012-01-16)
5_ESZA_utmutato (pdf, 268 kB) (Feltöltve: 2012-01-16)
6a_Tamogatoi_okirat_minta (pdf, 54 kB) (Feltöltve: 2012-01-16)
6b_Altalanos_Szerzodesi_Feltetelek (pdf, 129 kB) (Feltöltve: 2012-01-16)
7_Eselyegyenlosegi_utmutato (pdf, 63 kB) (Feltöltve: 2012-01-16)
8_Kornyezeti_fenntarthatosagi_szempontok (pdf, 78 kB) (Feltöltve: 2012-01-16)
9_Kozzeteteli_kerelem_minta (doc, 154 kB) (Feltöltve: 2012-01-16)
10_Kiiras_specifikus_nyilatkozatok (doc, 158 kB) (Feltöltve: 2012-01-16)
11_Kedvezmenyezettek_tajekoztatasi_kotelezettsegei (pdf, 192 kB) (Feltöltve: 2012-01-16)
12_Arculati_kezikonyv (pdf, 3 061 kB) (Feltöltve: 2012-01-16)
13_Mobil_teamek (pdf, 121 kB) (Feltöltve: 2012-01-16)
14_EEKH_kiertesites_minta (doc, 150 kB) (Feltöltve: 2012-01-16)
15_Mukodesi_engedely_es_kozfinanszirozas_igazolasa (xls, 40 kB) (Feltöltve: 2012-01-16)
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum