Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos szemléletformálás / FM-LSZF/2018-01
Kiíró:
Földművelésügyi Minisztérium
Határidő:
06/06/2018
Érvényes:
06/06/2018
Tárgymutató:
hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos szemléletformálás / FM-LSZF/2018-01
Pályázhat:
a. 2017. január 01. előtt Magyarországon jogerősen nyilvántartásba vett egyesületek, alapítványok (Civil tv. 2. § 6. pont b) és c) bekezdés), amelyek alapító okiratában/alapszabályában 2018. január 01. előtt rögzítésre került környezet- és / vagy természetvédelmi és / vagy oktatási, nevelési tevékenység.
b. magyarországi önkormányzatok (települési, területi és nemzetiségi),
c. a http://egyhaz.emmi.gov.hu/ címen elérhető listában szereplő, magyarországi bejegyzéssel rendelkező egyházak.
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A hazai hulladékgazdálkodással
és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos szemléletformálásra

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 20. § (1) bekezdés g) pontja alapján a hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálás érdekében a Földművelésügyi Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.) pályázati felhívást tesz közzé.

I. A PÁLYÁZAT AZONOSÍTÓJA: FM-LSZF/2018-01.
Kérjük a pályázókat a pályázat összeállítását megelőzően figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és annak mellékleteit, beleértve a beszámoló sablont is!

II. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA
A Földművelésügyi Minisztérium (továbbiakban: Támogató), székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér. 11.

III. A PÁLYÁZAT CÉLJA
1. Magyarország hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos céljainak elérése - úgy, mint a hazai hulladékgyűjtési és -hasznosítási arányok folyamatos javítása, az Európai Unió erre vonatkozó elvárásainak teljesítése - érdekében elengedhetetlenül fontos a lakosság ezzel kapcsolatos szemlélet- és gondolkodásmódjának megváltoztatása.
2. Ezt támasztja alá Támogató jogelődje - az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság - által korábban készített felmérés eredménye, amely szerint bár a megkérdezettek mintegy 90 százaléka azt állította, hogy szelektíven gyűjti a körülötte keletkező hulladékokat, a valóságban mindössze 12-15 százalékuk tesz így.
3. A különböző típusú hulladékok (csomagolási: műanyag, papír, üveg, fém, italos karton; elektromos és elektronikai berendezések, gumi és akkumulátor hulladékok) megfelelő, azaz szelektív, elkülönített gyűjtése fontos feltétele ezen hulladékok megfelelő kezelésének és a bennük lévő értékes másodnyersanyagok hasznosításának.
4. Ahhoz, hogy ezen a területen erőteljes pozitív irányú változást érjünk el, nélkülözhetetlen a lakosság körében a felelős, környezettudatos magatartás és gondolkodás, a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése, a környezeti nevelés.
5. Ennek sikeres és eredményes megvalósításához, a Támogató által folyamatosan szervezett és lebonyolított országos társadalmi szemléletformáló kampányok mellett, helyi szintű, a helyi adottságokhoz és körülményekhez, valamint igényekhez igazított ösztönzésre is szükség van.
6. A fentieknek megfelelően, jelen pályázat célja a hazai hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformálás, a környezettudatos gondolkodás erősítése a helyi körülményekhez igazítva, a helyi lakosságra szabva.
Jelen pályázat során alkalmazandó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök:
a. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
b. az egyesülési jogról, a közhasznú szervezetek jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.),
c. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
d. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
e. a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 9/2017. (IX. 29.) FM utasítás (a továbbiakban: 9/2017. (IX. 29.) FM utasítás),
f. a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet,
g. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény,
h. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
i. a 20/02/11/00 Hulladékgazdálkodási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére az FM igazgatása költségvetésébe átcsoportosított forrás terhére történő kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás és utalványozás ellenjegyzése, valamint a szakmai feladatainak eljárási rendjéről szóló szabályzatról szóló 7/B/2017. (VII. 20.) FM utasítás (a továbbiakban: FM utasítás).
7. A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos környezettudatos lakossági szemléletformálás érdekében a Támogató pályázati felhívást tesz közzé.
8. Az FM utasítás és jelen pályázati felhívás esetleges eltérő jogi és elszámolási rendelkezései tekintetében az FM utasításban foglaltak az irányadóak.
9. Jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a III. fejezet 6. pontjában meghatározott jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök rendelkezéseit kell alkalmazni.

IV. A PÁLYÁZAT FORRÁSA
A pályázat a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklete szerint a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 20/02/11/00 törvényi soron szereplő "Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása.

V. TÁMOGATÁS FORMÁJA
Vissza nem térítendő, a támogatási szerződés megkötését követően egy összegben, támogatási előleg formájában (egy összegű előfinanszírozás) kerül kifizetésre, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti csekély összegű ún. de minimis támogatás.

VI. TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK
1. A pályázat keretében megvalósítható
a. a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésével,
b. a hulladékok keletkezésének megelőzésével és
c. a hulladékká vált anyagok újrahasznosításával, illetve újrahasználatával kapcsolatos projekt (a továbbiakban: projekt).
2. A projekt
a. a környezeti nevelésre,
b. a környezettudatosság erősítésére,
c. a felelős magatartás és az ahhoz szükséges információk megismerésére és elsajátítására
kell hogy irányuljon.
3. A pályázatból megvalósítható projektelemek többek között
a. belföldön megtartott, belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, belföldi székhelyű jogi személyek részére szervezett, témához szervesen illeszkedő rendezvény (pl. workshop, kiállítás, szakmai tájékoztató fórum, konferencia, vetélkedő) és/vagy
b. belföldi, a pályázat céljához illeszkedő tanulmányút, melynél elvárás a közelség elvének érvényesülése (csak a megvalósítás helyszínéhez legközelebb eső létesítmények látogatása támogatható) és/vagy
c. kiadvány (pl. különböző információs, tájékoztató anyagok, de szórólap elkészítése nem felel meg a pályázat elvárásainak) és/vagy
d. belföldön megtartott, belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek részére szervezett, témához szervesen illeszkedő tábor (bentlakásos vagy napközis),
amely a lakosság egy részét vagy egy speciális célcsoportot (pl. települési, járási, megyei vagy régiós szinten, társadalmi réteget vagy korosztályt) szólít meg.
A pályázatban legalább két különböző projektelem megvalósítása kötelező!
4. A nyertes pályázó a projektet legalább 3-féle módon köteles népszerűsíteni (pl. nyomtatott sajtó, online hirdetés, banner, elektronikus felület [rádió, televízió megjelenés], egyéb reklámfelület [plakát stb.]; honlap készítése azonban nem számolható el). A nyertes pályázó köteles a Támogatót minden esetben feltüntetni minden nyomtatott vagy internetes hirdetésben, bannerben, egyéb reklámfelületen stb.
5. Bármely papír alapon a pályázó által készített/készíttetett népszerűsítő kiadvány, kizárólag újrahasznosított papírból készülhet, amely tényt pályázó köteles igazolni.
6. A nyújtott támogatás cél és jogszabály szerinti felhasználását a Támogató ellenőrzi. Amennyiben a projekt részben, vagy egészben meghiúsul, a támogatás jogszabály- és/vagy szerződésellenesen kerül felhasználásra a Támogató jogosult a fel nem használt, vagy jogszabály- és/vagy szerződésellenesen felhasznált támogatását az Ávr. szerinti kamatokkal növelt összegben, a szerződés külön módosítása nélkül, írásbeli felszólítás alapján, az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napos teljesítési határidővel visszafizettetni.
7. A visszafizetési kötelezettségről a Támogató a támogatási szerződés felek általi módosítása során, a támogatási szerződés felmondásáról vagy az attól történő elállásról küldött értesítésben, vagy külön fizetési felszólításban értesíti a pályázót.
8. A nyertes pályázónak a döntés, értesítés, fizetési felszólítás kézhezvételét követő 30 nap áll rendelkezésére a visszafizetési kötelezettség teljesítésére.
9. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás vagy annak felmondása esetén a nyertes pályázó a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét az Ávr. 98. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű ügyleti kamattal, késedelmes visszafizetés esetén pedig az Ávr. 98. § (2) bekezdésében meghatározott késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
10. A kamatszámítás időpontjára az Ávr. 98. § (4) bekezdésében foglaltak az irányadóak.
11. A Támogató döntése alapján visszautalandó támogatási összeg kamattal növelt mértékű megfizetésének biztosítéka, a nyertes pályázó valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlája tekintetében, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel. A biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.

VII. KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE
1. A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerésére pályázatot nyújthatnak be:
a. 2017. január 01. előtt Magyarországon jogerősen nyilvántartásba vett egyesületek, alapítványok (Civil tv. 2. § 6. pont b) és c) bekezdés), amelyek alapító okiratában/alapszabályában 2018. január 01. előtt rögzítésre került környezet- és/vagy természetvédelmi és/vagy oktatási, nevelési tevékenység.
b. magyarországi önkormányzatok (települési, területi és nemzetiségi),
c. a http://egyhaz.emmi.gov.hu/ címen elérhető listában szereplő, magyarországi bejegyzéssel rendelkező egyházak.

VIII. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE
1. A minden oldalon cégszerűen aláírt, géppel kitöltött pályázati adatlapot, valamint a kötelezően csatolandó mellékleteket - úgymint a kitöltött, aláírt költségtervet, a kitöltött pályázati adatlapot és a kitöltött költségtervet excel formátumban, és civil szervezetek esetén a szervezet képviselője által hitelesített, a pályázat benyújtásakor hatályos alapszabály/alapító okirat szkennelt változatát tartalmazó elektronikus adathordozót - a következő módokon szükséges benyújtani:
a) elektronikus úton PDF formátumban beszkennelve a palyazat@szelektalok.hu e-mail címre a IX. 2. pont szerinti benyújtási határidőig, valamint
b) postai úton a teljes pályázati dokumentáció 1 eredeti példányban papír alapon, minden oldalát cégszerűen aláírva és 1 példányban elektronikus adathordozón (nem újraírható CD/DVD) tértivevényes küldeményként kell az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 munkanapon belül.
A Támogató postacíme:
Földművelésügyi Minisztérium
Környezettudatos Nevelésért és Szemléletformálásért Felelős Főosztály
1392 Budapest, Pf. 279
Kérjük feltüntetni: "PÁLYÁZAT FM-LSZF/2018-01."
A postai benyújtás igazolására a tértivevényes küldeményen elhelyezett postabélyegző kelte szolgál.
2. A kézírással kitöltött pályázati adatlapot tartalmazó dokumentáció elutasításra kerül!
3. Az elektronikus úton (e-mailben) benyújtott pályázati adatlapot - a postai úton megküldött dokumentáció tartalmával megegyező tartalommal - PDF formátumban az elektronikus levélhez csatolva kell megküldeni.
4. Javasoljuk, hogy az e-mail elküldése előtt állítsák be a kézbesítési és olvasási visszaigazolás kérését.
5. Az elektronikus levél tárgyában, illetve a lezárt postai küldemény borítékján kérjük feltüntetni: "PÁLYÁZAT FM-LSZF/2018-01."
6. A Támogató az elektronikus úton (e-mailben) megküldött pályázati dokumentáció beérkezését tekinti a beadási határidő szempontjából irányadónak.
7. A pályázati dokumentációnak, annak elektronikus úton történő megküldése esetén, a benyújtási határidő lejártáig ténylegesen be kell érkeznie a Támogató által megadott e-mail címre. A postai küldeményt pedig legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 munkanapon belül postára kell adni, különben a pályázat érvénytelen.
8. A pályázattal kapcsolatos postai vagy elektronikus küldemények esetleges késéséből vagy elvesztéséből eredő kockázat a pályázót terheli. A postára adás azonban - a pályázati dokumentáció eltűnése esetén - a feladást igazoló okirattal (feladóvevény) igazolható, ha elektronikusan határidőben megérkezett a pályázat.

IX. A BENYÚJTÁSI IDŐSZAK KEZDETE ÉS VÉGE
1. A benyújtási időszak kezdete: 2018. május 07.
2. A benyújtási időszak vége: 2018. június 06.
3. A benyújtási időszak kezdete előtt és a benyújtási időszak vége után benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek, és új pályázat benyújtására nincs lehetőség!
4. Az elbírálás a hiánytalan pályázati dokumentáció elektronikus úton történő beérkezésének sorrendjében történik, pályázni forráskimerülésig lehet.
Forráskimerülés esetén a Támogató nem fogad be több pályázatot, illetve a pályázatot lezárja, és erről a http://www.szelektalok.hu honlapján tájékoztatást ad. A pályázat újranyitása és ismételt lezárása lehetséges.
5. Az elektronikus benyújtást követően a pályázatot legkésőbb 3 munkanapon belül kell postára adni.

X. BENYÚJTHATÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA
Egy pályázó szervezet - összesen csak egy pályázatot adhat be. Amennyiben a beadott pályázat bármely okból nem kerül befogadásra vagy elutasításra kerül, újabb pályázat benyújtására nincs lehetőség. Amennyiben a pályázó forráskimerülés miatti lezárás és újranyitás közötti időszakban nyújtja be a pályázatát, az nem kerül befogadásra, és új pályázat benyújtására nincs lehetősége! Több pályázat beadása esetén a Támogató az elsőként beküldött pályázatot veszi figyelembe.

XI. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ
1. A pályázat során elektronikus úton benyújtandó dokumentumok.
- minden oldalon, illetve a kijelölt helyen cégszerűen aláírt, géppel kitöltött pályázati adatlap szkennelve,
- kitöltött, cégszerűen aláírt költségterv szkennelve,
- civil szervezetek esetén a szervezet képviselője által hitelesített, a pályázat benyújtásakor hatályos alapszabály/alapító okirat szkennelve,
- kitöltött pályázati adatlap excel formátumban,
- kitöltött költségterv excel formátumban,
A pályázat során postai úton benyújtandó:
- a teljes, elektronikusan benyújtott pályázati dokumentáció 1 eredeti példányban papír alapon, minden oldalon, illetve az arra kijelölt helyeken cégszerűen aláírva, valamint 1 példányban elektronikus adathordozón (nem újraírható CD/DVD).
A dokumentációt tértivevényes küldeményként kell beküldeni, az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 munkanapon belül.
2. A szerződéskötés során a pozitív elbírálásban részesülő pályázatokhoz az alábbi - 30 napnál nem régebbi - dokumentumokat kérjük beküldeni (erről külön értesítést is küldünk):
a. költségterv (ha szükséges módosítva), cégszerűen aláírva, (elektronikusan excel formátumban is!)
b. NAV együttes adóigazolás, vagy cégszerűen aláírt köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés igazolása eredetiben,
c. a pályázó nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája vagy az aláírás minta közjegyző által hitelesített másolata,
d. a bíróság által kiadott 30 naptári napnál nem régebbi "Kivonat a társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól" című dokumentum, vagy annak bíróság/törvényszék által 30 napnál nem régebben hitelesített aktuális példánya (kivéve magyarországi önkormányzat és magyarországi bejegyzéssel rendelkező egyház pályázók),
e. amennyiben a d. pontban meghatározott bírósági kivonat nem tartalmazza a szervezet céljainak meghatározásánál a környezet- és / vagy természetvédelmi és / vagy oktatási, nevelési tevékenységet, úgy a pályázó civil szervezet alapító okiratának vagy alapszabályának hitelesített másolata,
f. átláthatósági nyilatkozat, cégszerűen aláírva,
g. nyilatkozat érdekelt személyről,
h. de minimis nyilatkozat,
i. beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levél a pályázó valamennyi, jogszabály által beszedési megbízással terhelhető bankszámlájára,
j. a pályázó nyilatkozata arról, hogy az általa megadott adatok, benyújtott dokumentumok valódiak, hitelesek, teljes körűek,
k. a pályázó nyilatkozata arról, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban, illetve egyidejűleg mikor és hol nyújtott be (nemleges nyilatkozat is szükséges),
l. a támogatott tevékenységhez esetlegesen szükséges jogerős hatósági engedélyek.
A beadott pályázati dokumentációt módosítani nem lehet.
A pályázati dokumentáció letölthető: http://www.szelektalok.hu/palyazat oldalról.

XII. PÁLYÁZATI KERETÖSSZEG
A pályázati keretösszeg: összesen bruttó 250 000 000 Ft, azaz bruttó Kettőszázötvenmillió forint, amely az alábbiak szerint oszlik meg:
- bruttó 100 000 000 Ft, azaz bruttó Százmillió forint önkormányzatok részére,
- bruttó 150 000 000 Ft, azaz bruttó Százötvenmillió forint civil szervezetek és egyházak részére.
Az esetleges maradvány a források hatékony és teljes körű felhasználása érdekében a kedvezményezetti körök között átcsoportosítható.

XIII. TÁMOGATÁS INTENZITÁSA
A támogatás intenzitása: 100 %

XIV. ÖNERŐ
A pályázathoz saját forrás (önerő) biztosítása nem szükséges.

XV. AZ IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS MINIMUM ÉS MAXIMUM ÖSSZEGE
1. A támogatási minimum összege: bruttó 1 000 000 Ft, azaz bruttó Egymillió forint.
2. A támogatási maximum összege: bruttó 3 000 000 Ft, azaz bruttó Hárommillió forint.

Pályázati felhívás.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum