Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Infrastrukturális fejlesztések az esélyegyenlőség elvű minőségi oktatás és az egész életen át tartó tanulás támogatása érdekében az LHH kistérségekben "A komponens" / TIOP-1.2.5-12/1
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
08/06/2012
Érvényes:
08/06/2012
Tárgymutató:
oktatás esélyegyenlőség elvú infrastruktúra-fejlesztése, LHH kistérségi / TIOP-1.2.5-12/1
Pályázhat:
- az alábbi, önállóan működő és gazdálkodó intézmények önállóan, vagy konzorciumban:
- az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (a továbbiakban Kt.) 20. § (1) szerinti alábbi, OM-azonosítóval rendelkező nevelési-oktatási intézmények: általános iskola; szakiskola; gimnázium, szakközépiskola; alapfokú művészetoktatási intézmény; gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésioktatási intézmény, valamint
- a Kt. 33. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény, nevelési, oktatási célú tevékenységet folytató intézményegységével, valamint
- kulturális, közművelődési intézmények és múzeumok (az 1997. évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről)
- továbbá az A4. pontban feltüntetett táblázatban felsorolt alábbi szervezetek:
- Többcélú kistérségi társulás (KSH 326)
- Helyi önkormányzat (KSH 321)
- Területfejlesztési önkormányzati társulás (KSH 328).
Amennyiben az intézmény nem önállóan működő és gazdálkodó szervezet, illetve egyéb okokból önállóan nem pályázhat, a pályázatot a fenntartó nyújtja be. Ebben az esetben a pályázó az alábbi szervezet lehet a (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján):
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
- Központi költségvetési irányító szerv (KSH 311)
- Központi költségvetési szerv (KSH 312)
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek közül
- Helyi önkormányzat (KSH 321)
- Helyi Önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322)
- Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv) (KSH 325)
- Többcélú kistérségi társulás (KSH 326)
- Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 327)
- Területfejlesztési önkormányzati társulás (KSH 328)
- Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek közül
- Helyi nemzetiségi önkormányzat (KSH 371)
- Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 372)
- Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek közül
- Országos nemzetiségi önkormányzat (KSH 351)
- Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 352)
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek közül:
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv (381)
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv (382)
- Területfejlesztési tanácsok közül:
- Regionális fejlesztési tanács (KSH 361)
- Térségi fejlesztési tanács (KSH 362)
- Megyei fejlesztési tanács (KSH 363)
- Kistérségi fejlesztési tanács (KSH 365)
- Önkormányzatok jogi személyiségű társulása, európai területi együttműködési csoportosulás
- Önkormányzatok jogi személyiség nélküli társulása (KSH 951)
- Európai területi együttműködési csoportosulás (KSH 952)
- Nonprofit szervezetek:
- Egyházi szervezetek közül
o Egyház (KSH 551)
o Egyházi intézmény (KSH 552)
o Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy (KSH 553)
o Egyéb egyházi szervezet( KSH 559)
- Alapítvány
o Közalapítvány (KSH 561)
o Közalapítvány önálló intézménye (KSH 562)
o Egyéb alapítvány önálló intézménye (KSH 563)
o Egyéb alapítvány (KSH 569)
- Nonprofit gazdasági társaság
o nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)
o nonprofit részvénytársaság (KSH 573)
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet:
o egyesülés (KSH 591)
o egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
Infrastrukturális fejlesztések az esélyegyenlőség elvű
minőségi oktatás és az egész életen át tartó tanulás
támogatása érdekében az LHH kistérségekben
"A komponens"

c.
pályázati felhívásához
Kódszám:
TIOP-1.2.5-12/1

A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Alapvető cél és háttér információ
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek:
1. Gyógyító Magyarország - Egészségipar
2. Megújuló Magyarország - Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés - Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés - Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány - Innováció - Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés - Tranzitgazdaság
A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól. A változásokhoz való alkalmazkodás elősegítésének és a szerkezetváltási folyamatok kezelésének legfontosabb eszköze a képzés. Fontos, hogy a munkáltatók a munkavállalók képzését megtérülő befektetésnek tekintsék, az egyének pedig felismerjék a tudás és a készségek folyamatos fejlesztésének jelentőségét saját életminőségük és munkaerő-piaci lehetőségeik javítása szempontjából.

LHH program
A 311/2007. (XI. 17.) kormányrendelet 2. sz. mellékletében meghatározott Komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek több, egymást erősítő társadalmi-gazdasági problémával küzdenek, melyet a területi elszigeteltség, a periferikus elhelyezkedés gyakran tovább súlyosbít.
Közös, az országos átlagtól eltérő jellemzőik különösen:
- a népességszám csökkenése, ugyanakkor a 14 évnél fiatalabb népesség országos átlagot meghaladó aránya,
- a közoktatási (óvodai és iskolai) közszolgáltatások országos átlagtól jelentősen elmaradó színvonala,
- a szociálisan hátrányos helyzetűek országos átlagot jelentősen meghaladó aránya
- súlyos foglalkoztathatósági, egészségügyi és lakhatási problémák, és
- rendkívül alacsony foglalkoztatási szint, alacsony vállalkozás-sűrűség, magas munkanélküliség.
Jelen fejlesztés a közoktatási intézmények számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciák fejlesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.
Konstrukció bemutatása
A fejlesztés a közoktatási intézmények számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciák fejlesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez. Indokoltság: A kulturális, köznevelési intézmények informatikai eszközellátottsága sem mennyiségében, sem minőségében nem illeszkedik a folyamatosan növekvő felhasználási igényekhez. Az informatikai infrastruktúra, amelynek zömét az informatikai laborok adják, nem képes a pedagógia, módszertani reform támogatására. A mind fontosabbá váló kulcskompetenciák fejlesztése nagymértékben függ az IKT infrastruktúrától (infó-kommunikációs technológia), a taneszközök, szemléltető eszközökkel történő készségek fejlesztése kiemelt fontosságú. Az egész életen át tartó tanulás támogatása érdekében a fejlesztés biztosítja a kistérségek kulturális intézményeinek szolgáltatás-fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát. Az egész életen át tartó tanulás fontos színterei a könyvtárak és múzeumok. Azonban az elégtelen infrastrukturális feltételek miatt a múzeumokban őrzött tudásbázis, képzési potenciál jórészt kihasználatlan, az intézmények csak részben kapcsolódhatnak be a képesség- és kompetenciafejlesztésbe. Többségük nem rendelkezik korszerű, a képzést segítő, csoportfoglalkozásokra alkalmas, jól felszerelt múzeumpedagógiai részlegekkel, közösségi képzési terekkel, a múzeumfoglalkozásokat támogató, a gyűjteményekhez kapcsolódó informatikai pontokkal.
A formális oktatás hatékonysága nagymértékben függ attól, hogy mennyire támaszkodik a könyvtárakban őrzött dokumentumokra és az információvagyonra, a könyvtárak révén hozzáférhető információs rendszerek használatára. A könyvtárhasználat beépítése az oktatásba egyúttal felkészíti a tanulókat az információs rendszerek iskolán kívüli kezelésére.

PÁLYÁZÓK KÖRE
Projektgazda kizárólag a jelen útmutató A4. pontjában található táblázatban projektgazdaként nevesítve szereplő szervezetek és a Komplex programmal támogatott leghátrányosabb helyzetű kistérség (311/2007. (XI. 17.) Kormányrendelet 2. sz. mellékletében meghatározottak) valamelyikében működő intézmény vagy annak fenntartója lehet, valamint olyan székhelyintézmény, amelynek tagintézménye a fent meghatározott kistérségek valamelyikében működik és a tagintézmény a fejlesztésben érintett.
Projektgazda (konzorcium vezetője) csak az a szervezet lehet, mely a jelen útmutató A4. pontjában található táblázatban projektgazdaként nevesítve szerepel. Ettől eltérni csak a pályázati útmutató 3. számú mellékletében szereplő nyilatkozat kitöltésével lehet, melyben az eredetileg támogató döntéssel rendelkező szervezetnek le kell mondania a jóváhagyott projektötlet megvalósításáról és az arra jóváhagyott forrásról egy másik, a projektötlet megvalósítását vállaló szervezet javára és ezen döntést indokolnia is szükséges. Az új szervezetnek a pályázati útmutatóban meghatározott minden feltételnek meg kell felelni (kivéve az A4 pontban szereplő nevesítést), továbbá vállalnia kell a zsűri által meghatározott projektcél megvalósítását a jóváhagyott forrás keretén belül. A projekt adatlaphoz csatolni kell a projektről lemondó önkormányzat, vagy kistérségi képviselőtestületi/ társulási-tanácsi határozatát, valamint az adott kistérség projektgazda cserére vonatkozó támogató határozatát.

Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében pályázni jogosultak
- az alábbi, önállóan működő és gazdálkodó intézmények önállóan, vagy konzorciumban:
- az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (a továbbiakban Kt.) 20. § (1) szerinti alábbi, OM-azonosítóval rendelkező nevelési-oktatási intézmények: általános iskola; szakiskola; gimnázium, szakközépiskola; alapfokú művészetoktatási intézmény; gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésioktatási intézmény, valamint
- a Kt. 33. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény, nevelési, oktatási célú tevékenységet folytató intézményegységével, valamint
- kulturális, közművelődési intézmények és múzeumok (az 1997. évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről)
- továbbá az A4. pontban feltüntetett táblázatban felsorolt alábbi szervezetek:
- Többcélú kistérségi társulás (KSH 326)
- Helyi önkormányzat (KSH 321)
- Területfejlesztési önkormányzati társulás (KSH 328).
Amennyiben az intézmény nem önállóan működő és gazdálkodó szervezet, illetve egyéb okokból önállóan nem pályázhat, a pályázatot a fenntartó nyújtja be. Ebben az esetben a pályázó az alábbi szervezet lehet a (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján):
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
- Központi költségvetési irányító szerv (KSH 311)
- Központi költségvetési szerv (KSH 312)
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek közül
- Helyi önkormányzat (KSH 321)
- Helyi Önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322)
- Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv) (KSH 325)
- Többcélú kistérségi társulás (KSH 326)
- Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 327)
- Területfejlesztési önkormányzati társulás (KSH 328)
- Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek közül
- Helyi nemzetiségi önkormányzat (KSH 371)
- Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 372)
- Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek közül
- Országos nemzetiségi önkormányzat (KSH 351)
- Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 352)
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek közül:
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv (381)
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv (382)
- Területfejlesztési tanácsok közül:
- Regionális fejlesztési tanács (KSH 361)
- Térségi fejlesztési tanács (KSH 362)
- Megyei fejlesztési tanács (KSH 363)
- Kistérségi fejlesztési tanács (KSH 365)
- Önkormányzatok jogi személyiségű társulása, európai területi együttműködési csoportosulás
- Önkormányzatok jogi személyiség nélküli társulása (KSH 951)
- Európai területi együttműködési csoportosulás (KSH 952)
- Nonprofit szervezetek:
- Egyházi szervezetek közül
o Egyház (KSH 551)
o Egyházi intézmény (KSH 552)
o Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy (KSH 553)
o Egyéb egyházi szervezet( KSH 559)
- Alapítvány
o Közalapítvány (KSH 561)
o Közalapítvány önálló intézménye (KSH 562)
o Egyéb alapítvány önálló intézménye (KSH 563)
o Egyéb alapítvány (KSH 569)
- Nonprofit gazdasági társaság
o nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)
o nonprofit részvénytársaság (KSH 573)
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet:
o egyesülés (KSH 591)
o egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599).

A projektbe a megvalósulás helyszínéül bevont tagintézmény(ek), intézményegység(ek), telephely (ek), feladat-ellátási hely(ek) kizárólag a pályázó és/vagy a konzorciumi partner(ek) fenntartásában állhatnak, illetve a többcélú kistérségi társulás működési területén helyezkedhetnek el.
Azon többcélú kistérségi társulás, mely pályázatában olyan intézményt jelöl meg feladatellátási helyként, melynek nem fenntartója, pályázatához csatolnia szükséges a fenntartóval megkötött, jelen útmutató 17. sz. melléklete szerinti együttműködési megállapodást.
A jelen kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató 8. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Pályázati Felhívásban és a jelen Útmutatóban meghatározott követelményeknek megfelel, részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában és támogatásban részesül. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a pályázatot tartalmazó CD/DVD-n szerepeltetni).
A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
- Konzorciumi tagok maximális száma 7 lehet, a konzorcium vezetőjével együtt.
Konzorcium vezetője csak az a szervezet lehet, amely jelen útmutató A4. pontjában található táblázatban projektgazdaként szerepel. Ettől eltérni csak a B. pontban leírt esetben és módon lehet.
Méret
Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.

Székhely
Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személy.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a Projekt Adatlapot nem kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött dokumentumok Word, Excel, illetve Pdf, Tif formátumban történő CD/DVD-re másolását jelenti.
A Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Jelen útmutató 2. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírva kell benyújtani.
A pályázatot (kitöltött Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal (2. számú melléklet) együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai2/futárposta3 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
Kódszám: TIOP-1.2.5-12/1
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázatok személyes benyújtására lehetőség nincs.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TIOP-1.2.5-12/1), a Pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetők le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu
honlap: http://www.ujszechenyiterv.gov.hu
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés Közreműködő Szervezethez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2012. július 6-tól 2012. augusztus 6-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a Közreműködő Szervezet kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati útmutató (pdf, 404 kB)
Adatlap (doc, 285 kB)
Adatlap_2_melleklet_kitoltesi_utmutato (pdf, 101 kB)
1_melleklet_Koltsegvetes (xls, 9 531 kB)
2_melleklet_Nyilatkozat_elektronikusan_benyujtott_palyazathoz (doc, 163 kB)
3_melleklet_Nyilatkozat_projektgazda_csererol (doc, 149 kB)
4_melleklet_ERFA_Altalanos_utmutato (pdf, 263 kB)
5_melleklet_Kedvezmenyezettek_tajekoztatsi_kotelezettsegei (pdf, 192 kB)
6_melleklet_USZT_arculati_kezikonyv (pdf, 17 034 kB)
7_melleklet_Tamogatasi_szerzodes (pdf, 175 kB)
8_melleklet_Konzorciumi_megallapodas (doc, 153 kB)
9_melleklet_Szakmai_Oneletrajz_minta (doc, 62 kB)
10A_ melleklet_Kozzeteteli_kerelem (doc, 161 kB)
10B_Nyilatkozat_Knyt_szerinti_erintettsegrol (doc, 150 kB)
11_melleklet_Kornyezeti_fenntarthatosagi_szempontok (pdf, 99 kB)
12_melleklet_Eselyegyenlosegi_utmutato (pdf, 106 kB)
13_melleklet_Kozbeszerzesi_utmutato (pdf, 468 kB)
14_melleklet_Erteket_a_penzert (pdf, 46 kB)
15A_melleklet_Dokumentum_matrix (xls, 55 kB)
15B_melleklet_Dokumentum_matrix_ellenorzesi_szempontok (pdf, 184 kB)
16_melleklet_Muszaki_specifikacio (xls, 92 kB)
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum