Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatása / IFJ-GY-12-A
Kiíró:
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Határidő:
05/02/2012
Érvényes:
05/02/2012
Tárgymutató:
határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek rendezvényeinek támogatása / IFJ-GY-12-A
Pályázhat:
Jelen pályázati kiírás keretében önálló jogi személyiséggel rendelkező határon túli ifjúsági közösségek pályázhatnak, amelyek rendelkeznek Magyarországon jogi személyiséggel rendelkező befogadó szervezettel (társadalmi szervezetek, alapítványok - kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek -, egyházak, egyházi szervezetek, egyházi fenntartású intézmények, önkormányzatok, önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények, és nonprofit korlátolt felelősségű társaságok.)
Amelyek (kivéve: önkormányzatok és egyházak esetében):
- gyermek- és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
- gyermek- és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
- gyermek- és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
- a gyermek- és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatása
A pályázat kódja: IFJ-GY-12-A

A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: Pályázatkezelő) az 1995. évi LXIV. törvény a Gyermek- és Ifjúsági Alapról, valamint a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványról, a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.), a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet határon túli magyar gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatására.

1. A pályázati program célkitűzései:
Olyan értékközpontú és értékteremtő, gyermek- és ifjúsági korosztály aktív részvételével - kizárólag Magyarország közigazgatási határán túl megvalósuló - rendezvények támogatása, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek- és/vagy ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába, továbbá hozzájárulnak a gyermek- és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a közösségek erősítéséhez és biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését.
A pályázati program keretében választható programtípusok:
- ifjúsági programok, programsorozatok (szakmai műhelyek, találkozók, tanulmányutak, tapasztalatcserék, helyi párbeszéd elősegítése stb.)
A tervezett programok minden esetben egy fejlesztő folyamat részeként valósíthatók meg, ahol az adott program vagy program sorozat közvetlenül segíti elő a pályázat célkitűzéseinek megvalósítását.
Jelen pályázati kiírás keretében sportrendezvények, - táborok és képzési programok megvalósítására nincs lehetőség.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 25 000 000 Ft, azaz Huszonötmillió forint a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20/15/03/04 címrendi besorolású "Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram támogatása" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT:031831) terhére.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton maximum 1 000 000 Ft, azaz Egymillió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

4. A támogatás mértéke
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a.
A saját forrás legalább 50%-nak készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értékével.
A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell, és a saját forrás rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell.
A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a Pályázati Útmutató 10. pontja szerint.
A Pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően 30 napon belül utalja át.
A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, teljesített, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó támogatási összeg, a saját forrás és az államháztartásból származó támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el.

5. Támogatási időszak
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. június 1. és 2013. április 30. közé eső időszak.

6. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

7. A Pályázók köre
Jelen pályázati kiírás keretében önálló jogi személyiséggel rendelkező határon túli ifjúsági közösségek pályázhatnak, amelyek rendelkeznek Magyarországon jogi személyiséggel rendelkező befogadó szervezettel (társadalmi szervezetek, alapítványok - kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek -, egyházak, egyházi szervezetek, egyházi fenntartású intézmények, önkormányzatok, önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények, és nonprofit korlátolt felelősségű társaságok).
Amelyek (kivéve: önkormányzatok és egyházak esetében):
- gyermek- és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
- gyermek- és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
- gyermek- és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
- a gyermek- és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban.

Továbbá, amelyek
- a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszere) regisztráltak. (A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.)

8. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
b) az előző években más magyarországi szervezettől, intézménytől azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el,
c) korábban megítélt magyarországi támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
d) nem rendelkezik befogadó nyilatkozattal, vagy a befogadó magyarországi szervezet nem felel meg az útmutatóban foglalt feltételeknek,
e) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

8.1. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

9. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a http://www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mailcím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.

10. A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje: 2012. május 2. 23:59 perc
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő Rendszerben véglegesítésre került. A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati Útmutató 6. pontja tartalmazza.

11. Pályázatkezelő
NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
1134 Budapest, Tüzér u.33-35. Telefon: (06-1) 237 6782 palyazat@ncsszi.hu
12. A pályázat érvényességének vizsgálata

A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére kerül sor a Pályázati Útmutató 7. pontjában meghatározott szempontrendszer szerint.
A pályázat beérkezését követően egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra.
Amennyiben a Pályázatkezelő a hiánypótlás ellenőrzése során újfent megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a Pályázónak a hiánypótlás beadási határidejétől számított 10 munkanapon belül.

13. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a Bírálati Bizottság a Pályázati Útmutató 8. pontjában meghatározott szempontrendszer és ütemezés szerint végzi.
A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.

14. A Pályázók döntést követő kiértesítése
A szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár döntését követően a Pályázatkezelő 15 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium és a http://www.ncsszi.hu honlapokon kerülnek közzétételre.
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2012. június 18.

15. Szerződéskötés
A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a Pályázatkezelő köti meg.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon megjelölt határidőn belül a Pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.
A szerződéskötéssel kapcsolatos részletes információkat a Pályázati Útmutató 9. pontja tartalmazza.

16. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap.
A pályázati program alapján támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az éves szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 12. pontja tartalmazza.
A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozólag) jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van lehetőség.

17. További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati útmutató tartalmazza.
A pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt rendelkezések a NEFMI fejezethez tartozó 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló NEFMI rendelet előírásai alapján módosításra kerülhetnek!
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.
Jelen pályázati felhívás és a Pályázati útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati útmutató letölthető a http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium és a http://www.ncsszi.hu honlapokról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint a palyazat@ncsszi.hu e-mail címen, valamint a NCSSZI-Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság regionális irodáitól az alábbi elérhetőségeken:
NCSSZI-Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság
Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.
Tel.: 06-46-506-348,
Fax: 06-46-506-347
E-mail: emriszi@mobilitas.hu
NCSSZI-Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság
Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
4024 Debrecen, Piac u. 26/a
Tel./Fax.: 52/531-053, -054, 52/530-026
E-mail: eariszi@mobilitas.hu
NCSSZI-Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság
Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
6720 Szeged, Dózsa György u. 2.
Tel./fax.: 62/540-788, 62/540-789
E-mail: dariszi@mobilitas.hu
NCSSZI-Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság
Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
7621 Pécs, Rákóczi u. 55.
Tel./Fax: 72/520-532
E-mail: ddriszi@mobilitas.hu
NCSSZI-Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság
Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
8200 Veszprém, Budapest út 3.
Tel./fax: 88/581-570, 88/581-571
E-mail: kdriszi@mobilitas.hu
NCSSZI-Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság
Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
9022 Győr, Árpád út 44.
Tel./Fax: 96/518-685, 96/518-686
E-mail: ndriszi@mobilitas.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati útmutatóIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum