Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Civil szervezetek működési célú támogatása / NEA-12-M
Kiíró:
Wekerle Sándor Alapkezelő
Határidő:
05/02/2012, 05/03/2012, 05/04/2012, 05/07/2012, 05/08/2012
Érvényes:
05/08/2012
Tárgymutató:
civil szervezetek működési támogatása
Pályázhat:
a. szövetség vagy
b. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget), amelyek
c. az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) regisztráltak a Pályázati Útmutató szerint
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S
civil szervezetek működési célú támogatására
(Pályázat kiírás kódja: NEA-12-M)

A Nemzeti összetartozás Kollégium; az Új nemzedékek jövőjéért Kollégium, a Mobilitás és alkalmazkodás Kollégium; a Közösségi környezet Kollégium; valamint a Társadalmi felelősségvállalás Kollégium megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő (a továbbiakban: Alapkezelő) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.), a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban: NEAr.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására.
Jelen pályázati kiírás részét képezi a "Pályázati Útmutató a NEA 2012. évi működési pályázatokról" (a továbbiakban: Pályázati Útmutató), amely letölthető a http://www.civil.kormany.hu/NEA, illetve a http://www.wekerle.gov.huoldalon.

1. A pályázat célja
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás. A működési költség a projekteket és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a szervezet cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében felmerült kiadás.

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
A rendelkezésre álló forrást a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium biztosítja a "Nemzeti Együttműködési Alap" elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 332995) terhére.

3. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek
Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
a. szövetség vagy
b. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget), amelyek
c. az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) regisztráltak a Pályázati Útmutató szerint.
Amennyiben a szövetségek részére szétosztható keretösszeg nem kerül felhasználásra, a kollégiumok a b. pont szerinti civil szervezetek támogatására használhatják azt fel.
Azon szervezetek pályázata érvénytelen, amelyek nyilvántartásba vételéről szóló bírósági határozat 2011. december 31. napját követően emelkedett jogerőre.
A NEA Tanács elnökének és tagjainak, a Kollégium elnökének és tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozóként összeférhetetlennek jelzett szervezet pályázata érvénytelen a Civil tv. 62. § (2) bekezdése alapján.
Az Alap terhére csak visszatérítendő működési támogatás nyújtható azon közhasznú jogállású civil szervezetnek, amely a pályázat megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben beszámolóval igazolható éves bevétele eléri vagy meghaladja a NEAr. 14. § (1) bekezdésében meghatározott ötvenmillió forintot.

4. Pályázatból kizárt szervezetek
a. Nem jogosult az Alapból működési támogatásra az a civil szervezet, amely a pályázat kiírásának évében a költségvetési törvényben nevesítve részesül működési célú támogatásban.
b. Nem kaphat költségvetési támogatást az a civil szervezet, amely a Civil tv. 30. § szerint nem helyezte letétbe a 2011. üzleti évről szóló számviteli beszámolóját.

5. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
5.1. A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatási időszak a pályázó által a pályázatban megjelölt tevékenységi kör alapján, a megfelelő Kollégium támogatásához kapcsolódó időszak:
Kollégium - Kezdő - Záró
Nemzeti összetartozás - 2012. 04. 21.-2013. 02. 20.
Új nemzedékek jövőjéért - 2012. 05. 01.-2013. 02. 28.
Mobilitás és alkalmazkodás - 2012. 05. 11.-2013. 03. 10.
Közösségi környezet - 2012. 05. 21.-2013. 03. 20.
Társadalmi felelősségvállalás - 2012. 05. 31.-2013. 03. 30.
A Kollégium a civil szervezet fenti időszakban felmerült költségeihez nyújt vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatást.
A NEAr. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti előfinanszírozásra vonatkozó kérelem esetén - az Ávr. 78. § (2) bekezdése alapján - a támogatásból az előfinanszírozás összegének jóváírását követően felmerült költségek finanszírozhatók.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási időszak végéig megtörténik. Az elszámolás részletes szabályait az "Útmutató a NEA 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához" című segédlet tartalmazza.
5.2. A támogatás mértéke:
A jelen pályázat keretében nyújtható támogatás legkisebb összege a NEAr. 12. § (4) bekezdés alapján 250 000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint, legnagyobb összege 5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint.
A NEAr. 11. § (4) bekezdésének megfelelően jelen pályázat keretében a saját forrás arányának legkisebb mértéke a támogatási összeg 10 százaléka. A szükséges saját forrás biztosítása történhet természetben - különösen a közérdekű önkéntes munka igazolásával - vagy készpénzben.
Az Ávr. 76. § (2) bekezdése szerint, amennyiben a költségvetési támogatás feltételeként előírás, hogy a Kedvezményezettnek meghatározott nagyságrendű saját forrással kell rendelkeznie, nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás, kivéve az EU Önerő Alapból és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezetnek a részben európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához nyújtott önerő támogatást.
A saját forrás rendelkezésre állásának igazolási módja:
- közérdekű önkéntes munka biztosítása, egyéb tárgyi feltételek vagy szolgáltatások biztosítása esetén a pályázó erről szóló nyilatkozata a pályázati adatlapon;
- pénzbeli forrás biztosítása esetén az Ávr. 72. § (3) bekezdés aa) pontja alapján a számlavezető igazolásával, hitelszerződéssel, tagi kölcsönszerződéssel, magánkölcsönre vonatkozó szerződéssel, pénztári kiadási bizonylattal, engedményezési okirattal, tőkeemelésre vonatkozó igazolással, zárt végű pénzügy lízingre vonatkozó szerződéssel, értékpapír banki igazolás másolatával. A készpénzben rendelkezésre álló saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell és a rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell.
Az elvárt saját forrással a beszámolási kötelezettség keretében el kell számolni.

6. Támogatásból elszámolható költségek köre
A támogatás terhére elszámolhatók a NEAr. 6. melléklete szerinti - a Civil tv. 19. § (2) bekezdés c) pontja alapján felmerült és a támogatási időszak kezdete, valamint az elszámolási időszak vége között pénzügyileg is teljesült - költségek a civil szervezet működésével összefüggésben.

7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1. A benyújtás módja:
A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak a http://eper.hu/webeper/paly/palybelep.aspx honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mailcím). A regisztrációval és a Regisztrációs Nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 4. fejezete tartalmazza.
2012. évben a pályázóknak EPER költségtérítési díjat kell fizetni. Ennek összege 3000 Ft, azaz háromezer forint.
NEA pályázatok esetében az EPER költségtérítési díjat egy évben egyszer kell megfizetni.
A díjat átutalással a következő számlaszámra kell befizetni: 10032000-00285128- 00000000.
A közlemény rovatban kérjük, pontosan tüntessék fel a szervezet adószámát, a pályázati keret azonosítóját (NEA-12) a beazonosíthatóság érdekében!
Az EPER költségtérítési díjat legkésőbb a pályázati beadási határidő utolsó napjáig kell befizetni, be nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.
Az EPER-ből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján kell benyújtani az alábbi címre:
Wekerle Sándor Alapkezelő
1088 Budapest, Múzeum u. 17.
Az elektronikus pályázat beadását a Pályázati Útmutatóban (3-4. fejezet) rögzített módon kell elvégezni.
Az elektronikus pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz az elektronikus pályázati adatlap minden kérdésére választ adva és az alábbi melléklet elektronikus becsatolásával kell benyújtani:
- a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló oldalhű digitális másolatát.
7.2. Beadási határidő:
Kollégium - Határidő
Nemzeti összetartozás - 2012. május 2. 23:59 óra
Társadalmi felelősségvállalás - 2012. május 3. 23:59 óra
Mobilitás és alkalmazkodás - 2012. május 4. 23:59 óra
Közösségi környezet - 2012. május 7. 23:59 óra
Új nemzedékek jövőjéért - 2012. május 8. 23:59 óra
7.3. Pályázat benyújtásának helye:
A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani az alábbi oldalon: http://www.eper.hu
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (azaz véglegesített) pályázatokat az EPER automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a. a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő véglegesítése az EPER-ben,
b. a melléklet megfelelősége (oldalhű digitális másolat került felcsatolásra, a dokumentum olvasható),
c. a támogatási igény, valamint a mellékletként e dokumentum adatai között van-e ellentmondás,
d. a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága,
e. a Regisztrációs Nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma, továbbá
f. a határidőre befizetett EPER költségtérítési díj.
A NEAr. 3. § (5) bekezdése alapján a NEA pályázatai esetében formai hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért, ha a beadott pályázat formai hibát tartalmaz, akkor az Alapkezelő a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja.

9. A pályázat tartalmi elbírálása
A NEAr. 12. § (3) bekezdése szerint a jelen működési célú pályázati kiírás tartalmazza a Civil tv. 56. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keret biztosítását. Ha a pályázathoz mellékelt, a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozó számviteli beszámoló alapján a civil szervezet adományban részesült, a civil szervezet jogosult az adományhoz kapcsolódóan - az adomány összegének 5%-áig - működési támogatásra. Az adományhoz kapcsolódó támogatási igényt az érkezés sorrendjében bírálat nélkül ki kell elégíteni.
A NEAr. 12. § (4) bekezdése alapján civil szervezet működéséhez a Kollégium nem ítélhet meg támogatást, ha a támogatható költségek támogatásból finanszírozható összege nem éri el a 250 000 Ft-ot, azaz a kettőszázötvenezer forintot.
A NEAr. 4. § (5) bekezdése alapján a civil szervezet támogatásáról történő döntés során a pályázó által benyújtott támogatási igénynél alacsonyabb összegű támogatás esetében a NEAr. 7. melléklete szerint elkészített és benyújtott költségvetési tervben költségsoronként arányosan kell csökkenteni.
A pályázatok tartalmi elbírálása pontozás alapján történik. A bírálólap jelen pályázati kiírás melléklete.

10. Az elbírálás határideje
A NEAr. 4. § (1-3) bekezdés szerint a döntéshozó az érvényes támogatási igények adatait tartalmazó lista kézhezvételétől számított 15 napon belül dönt, amennyiben tartalmi hiánypótlásra nincs szükség.

11. Pályázók döntést követő kiértesítése
Az Alapkezelő a NEAr. 4. § (2) és (4) bekezdése szerinti támogatási döntés meghozatalát követően a Civil tv. 61. § (7) bekezdése szerinti döntéshozatalhoz kapcsolódó egyetértési jogköre tekintetében a Tanács elnökét nyilatkozattételre kéri fel. A Tanács elnökének egyetértő nyilatkozata esetén tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a támogatási igény benyújtóját a döntésről.
A Kollégium döntését jóváhagyó támogatói döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 napon belül az Alapkezelő a pályázónak postai úton értesítést küld a pályázat elbírálásának eredményéről. Elutasító vagy kizáró döntés esetén az Alapkezelő elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések az NEA honlapján, a http://www.civil.kormany.hu -n, illetve a http://www.wekerle.gov.hu honlapon is közzétételre kerülnek.
Az értesítésben a támogatási szerződés megkötése érdekében az Alapkezelő felhívja a támogatást igénylő civil szervezetet a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok megküldésére és egyben megküldi a támogatási szerződés tervezetét.

12. Jogorvoslati lehetőség
A pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozóan jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van lehetőség. Az Ávr. 90. § (2)-(3) bekezdése alapján a kifogást az Alapkezelő címére postai úton, de a közigazgatási és igazságügyi miniszternek címezve kell benyújtani a kifogásolt döntés közlésétől számított 5 munkanapon belül.

13. Szerződéskötés
A Kollégium támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját, valamint a támogatási szerződés példányait. A támogatási szerződés elválaszthatatlan melléklete a NEAr. 5. § (3) bekezdés szerinti Általános Szerződési Feltételek.
A döntéskor megítélt összeg legalább 10%-ának mértékéig saját forrást kell biztosítani (vagyis az igényelt és megítélt összeg arányában csökkenthető a vállalt saját forrás mértéke is). A készpénzben rendelkezésre álló saját forrás rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell a Pályázati Útmutató 5.2. és 9. pontjában leírtak szerint.
Az Alapkezelő a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, az Alapkezelő a kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel, egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, az Alapkezelő tájékoztatja a döntéshozó kollégiumot.
Szerződéskötés előtt a kedvezményezett szervezetnek lehetősége van költségvetésének módosítására. Azonban új sor nyitására nincs lehetőség, kizárólag a döntéshozó által jóváhagyott sorokat lehet áttervezni.
A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén az Alapkezelő által előkészített támogatási szerződést a miniszter nevében az Alapkezelő köti meg. Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követő 8 munkanapon belül kerül sor.

14. A támogatás folyósítása
A finanszírozás módjára vonatkozó támogatási döntés a támogatást igénylő szervezet az Ávr. 78. § (2) és 79. § (1) bekezdése és a NEAr. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti előfinanszírozásra vonatkozó kérelme hiányában utófinanszírozás.
A támogatás folyósításának feltételeit a NEAr. rendelkezései, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok alapján a döntéshozó határozza meg. A kifizetés feltételeit a nyertes pályázókat kiértesítő levél, valamint a támogatási szerződés tartalmazza.

15. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás (beleértve a normatív támogatást) és az elvárt saját forrás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a Pályázati Útmutató 11. pontja ad tájékoztatást.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a pénzügyi elszámolás része
a) a költségvetési tervben szereplő tételek felhasználására vonatkozó összesítő kimutatás,
b) a költségvetési támogatás felhasználását igazoló számlák, számviteli bizonylatok eredeti példányának záradékolt és hitelesített másolatai a költségvetési terv szerinti bontásban,
c) készpénzkifizetés esetén a készpénzkiadás tényét igazoló számviteli bizonylat, átutalással teljesített kifizetés esetén a pénzforgalmi számla terheléséről szóló banki igazolás vagy olyan kivonat, amelyen a kifizetett számla összegét meg kell jelölni, d) bérköltség elszámolása esetén a kifizetés pontos jogcímének megjelölése és a bérfizetést megalapozó jogviszony-igazolások.
A beszámolóhoz benyújtott pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell a hatályos jogszabályoknak megfelelő Számlaösszesítőt, valamint a teljesítést igazoló, eredetivel mindenben megegyező bizonylatok hitelesített másolatait.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen a továbbiakban: beszámoló) benyújtásának végső határideje a támogatási időszak leteltét követő 30. nap.
A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a Kollégium dönt.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a http://www.civil.kormany.hu és a http://www.wekerle.gov.hu honlapokról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az releváns:
- a szervezet székhelyén/működési helyén kihelyezett tájékoztató felirat;
- honlap működtetése esetén, a Nemzeti Együttműködési Alap támogatóként történő megjelenítése;
- esemény megvalósítása esetén az esemény hivatalos irataiban történő feltüntetés (meghívó, jelenléti ív, sajtóközlemény), valamint az esemény helyszínén tájékoztató felirat;
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként történő feltüntetés.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a Wekerle Sándor Alapkezelő ügyfélszolgálatától hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-14 óra között hívható 06-1/301-3200 telefonszámon, valamint az info@wekerle.gov.hu e-mail címen kaphatnak.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati útmutató - a NEA 2012. évi működési pályázatokrólIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum