Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Környezetvédelmi Alap
Kiíró:
Budapest Főváros Önkormányzata
Határidő:
09/06/2013
Érvényes:
09/06/2013
Tárgymutató:
Környezetvédelmi Alap, főváros
Pályázhat:
Rendelet 9. § (1) bekezdés szerinti civil szervezet, budapesti telephelyű köznevelés intézmény, budapesti telephelyű felsőoktatási intézmény és budapesti társasház, amely az elnyert összegből Budapest közigazgatási területén végez környezet- és természetvédelmi tevékenységet
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Fővárosi Önkormányzat
Környezetvédelmi Alapjának
2013. évi pályázati kiírása

Tekintettel a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról (továbbiakban: Környezetvédelmi Alap) szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet)
4. § a) pontja alapján, tekintettel környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (4) bekezdésére, Budapest Főváros Közgyűlésének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) nyílt pályázatot hirdet kizárólag az alábbi témakörökben.
Budapest környezeti állapotának javítása, fejlesztése körében:
a fővárosi zöldfelületek létrehozásával, megújításával, gondozásával kapcsolatos programok támogatása;
az avar és kerti zöld hulladék komposztálás elősegítését célzó programok támogatása;
helyi védett természeti értékek megőrzését, eredeti, természetes állapotuk helyreállítását, valamint tanösvények létrehozását segítő programok, akciók támogatása;
A pályázat alapján elnyerhető támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A nyújtandó támogatás mértéke legfeljebb a tervezett költségek 75 %-a. A pályázat benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a legalább 25 %-nyi saját rész meglétének hitelt érdemlő igazolását.
A támogatásra pályázó projektek a pályázat benyújtását követően saját felelősségre megkezdhetők, de a beérkezett pályázatok elbírálásáról szóló döntés dátumáig kiállított számlák a támogatásként nyújtott összeg terhére nem számolhatók el, azok önrésznek minősülnek.
A pályázat kiemelt céljaira összesen 26 604 ezer forint áll rendelkezésre.

1. Részvételi feltételek
A pályázaton részt vehet minden a Rendelet 9. § (1) bekezdés szerinti civil szervezet, budapesti telephelyű köznevelés intézmény, budapesti telephelyű felsőoktatási intézmény és budapesti társasház, amely az elnyert összegből Budapest közigazgatási területén végez környezet és természetvédelmi tevékenységet.
A pályázó szervezet a Környezetvédelmi Alaphoz csak a Rendelet előírásainak megfelelő, induló, meg nem kezdett beruházással, tevékenységgel pályázhat.
A pályázó szervezet működése, a projekt közvetett költségei a Környezetvédelmi Alapból nem támogathatók, így pl. a bérleti díj, iroda fenntartási költsége, állományi bér és járulékai.
A Környezetvédelmi Alapból nem támogatandók a pályázati célokkal közvetlenül nem összefüggő gép és eszközbeszerzések.
Amennyiben államháztartáson kívüli szervezet pályázik, nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban, aki, vagy amely szervezet a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdésében foglalt korlátozás alá esik, azaz összeférhetetlen
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, amely
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a pályázaton való részvételből való kizártságának tényét az Knyt. előírásai szerint működtetett honlapon közzétették.
A Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség esetén, amennyiben a pályázatot benyújtó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
úgy a pályázat benyújtásával egyidejűleg köteles kezdeményezni e körülménynek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által működtetett honlapon való közzétételét a Pályázati kiírás 10. sz. melléklet szerinti "Közzétételi kérelem" kitöltésével és a pályázathoz csatolásával.
Támogatási kérelmet benyújtó köteles a Pályázati kiírás 9. sz. melléklete szerinti "nyilatkozat" csatolására is. Nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen.
A Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről, pályázati rendszeréről szóló 61/2008. (XI. 21.) számú önkormányzati rendelet 13. §-a minden civil szervezet számára előírja, hogy amennyiben a Fővárosi Önkormányzat alapjára pályázik, előzetesen regisztrálnia kell a Fővárosi Civil Adatbázisba. A regisztráció során a szervezet letétbe helyezi az alapdokumentumait a Fővárosi Civil Irodán, így ezeket a Környezetvédelmi Alap pályázatán részt vevő civil szervezeteknek újból benyújtani nem szükséges. Hivatkozásul a Fővárosi Civil Adatbázis regisztrációs számát a pályázati űrlapon fel kell tüntetni.

2. A pályázattal kapcsolatos határidők és egyéb információk
A Pályázati dokumentáció tartalmazza a pályázati kiírást és a pályázati adatlapot, továbbá tájékoztató jelleggel a Bizottság döntése alapján a támogatott pályázóval kötendő Támogatási szerződés mintáját. A Pályázati dokumentációt a http://www.budapest.hu honlapról lehet letölteni, továbbá a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest, V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) lehet beszerezni (hétfő: 8.00-18.00, kedd-csütörtök: 8.00-16.30, péntek: 8.00-14.00).
A pályázatokat 2013. szeptember 6-ig lehet beküldeni (a beadási határidőt a feladási postabélyegző dátuma igazolja), vagy személyesen, lezárt borítékban benyújtani a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján. Kérjük, a borítékra írják rá: Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2013.
A pályázatot postán az alábbi címre kell eljuttatni:
Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala
"Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2013."
1052 Budapest, Városház u. 9-11.
A Főpolgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a Kormány által kijelölt szerv által üzemeltetett honlapon közzéteszi a pályázat tárgyát és kiíróját, benyújtóját, az igényelt összeget, az érintettséget.
A kiíró a pályázatokat 2013. november 30-ig bírálja el, a pályázók értesítéséről 2013. december 31-ig gondoskodik.
A Hivatal a pályázat elbírálását követően gondoskodik a pályázat eredményeinek, közérdekű adatainak közzétételéről.
A pályázat elszámolásakor a pályázat teljes összegével, a kapott támogatással és az önrésszel is el kell számolni. A Hivatal gondoskodik a benyújtott és elfogadott pályázati elszámolás közérdekű adatainak (lezárás összege, dátuma) közzétételéről.
A Hivatal törli a közzétett adatokat a támogatás igényléséhez való jog megnyílása naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével.
Kérjük, hogy a pályázati dosszié minden tájékoztató anyagát figyelmesen olvassa el, mielőtt részletes pályázatát megírná.
Minden kötelezően csatolandó mellékletet csatoljon pályázatához, mert hiánypótlás csak egyszer lehetséges.

3. A pályázatok elbírálásának szempontjai
Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek:
minél kisebb költségek mellett minél nagyobb új biológiai aktivitást eredményeznek, vagy
minél kisebb költségek mellett minél több fővárosi helyszínen történő szakszerű komposztálást eredményeznek, vagy
a fővárosi helyi védett természeti értékmegőrzés során minél kisebb költségek melletti minél magasabb szintű természetvédelmi kezelés valósul meg.

4. A szerződéskötés további feltételei
Ha a pályázat támogatást nyer, a szerződés megkötésének feltétele az aláírandó szerződés mellékleteként a "Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízáshoz" felhatalmazás kitöltése, aláírása és az aláírt szerződéssel történő egyidejű beküldése. Ezen okirat arra vonatkozik, hogy ha a támogatott nem számol el az átutalt támogatással határidőig, a Főpolgármesteri Hivatal jogosult a támogatás összegét beszedni. Az elszámolás részletes szabályait a szerződés tartalmazza.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum