Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása foglalkoztatóknál (KMR) / TÁMOP- 5.3.8.A2-12/2
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
09/07/2012
Érvényes:
09/07/2012
Tárgymutató:
munkaerő-piaci képzés leghátrányosabb helxzetúeknek, Kőzép-Mo. / TÁMOP- 5.3.8.
Pályázhat:
- 113 Korlátolt felelősségű társaság
- 114 Részvénytársaság
- 129 Egyéb szövetkezet
- 211 Közkereseti társaság
- 212 Betéti társaság
- 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
- 573 Nonprofit részvénytársaság
- 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
- 721 Leányvállalat
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci
esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és
kapcsolódó szolgáltatások támogatása foglalkoztatóknál
c.
pályázati felhívásához
Kódszám:
TÁMOP- 5.3.8.A2-12/2
Közép-magyarországi Régió

A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Alapvető cél és háttér információ
Jelen pályázati felhívás célja a megváltozott munkaképességű, foglalkozási rehabilitációban részesülő személyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, javítása képzésekkel, szakmai és informatikai fejlesztésekkel, munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával.
Jelenleg a foglalkozási rehabilitációra szakosodott szervezetekben foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek nehezen tranzitálhatók, és általában bennragadnak a támogatott foglalkoztatás rendszerében.
Ugyanakkor ezen szervezeteknek kiemelt jelentősége van a megváltozott munkaképességű személyek védett környezetben történő foglalkoztatása területén, illetve a nyílt munkaerő-piacon történő foglalkoztatásának elősegítésében. A megváltozott munkaképességű személyek tranzit foglalkoztatásának hatékonysága növelése érdekében speciális kompetencia- és készségfelmérésekre, fejlesztésekre, valamint képzésekre van szükség.
Jelen konstrukció célkitűzései egybe esnek az Európa 2020 Stratégia célkitűzéseivel, melyek az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés a magas foglalkoztatottság, a készségek fejlesztésébe való beruházás, a szegénység leküzdése és a munkaerőpiac modernizálása. A képzési rendszerek révén az emberek képessé válnak az előttük álló változások felmérésére, a változások kezelésére és összetartóbb társadalom kialakítására. A pályázati kiírás hozzájárul a Társadalmi Operatív Programban megfogalmazott munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megakadályozáshoz és önálló jövedelemszerzésre való képesség javításához.
A hazai fejlesztési terveknek is célja a munkaképes korú lakosság azon tagjainak integrálása - tranzit foglalkoztatás erősítése által is - a nyílt munkaerő-piacra, akik megmaradt munkaképességük alapján képesek munkát végezni, s részükre biztosítható is munkahely.
Európának teljes mértékben ki kell használnia munkaerő-potenciálját. Ezen cél eléréséhez elengedhetetlenül szükséges a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási arányának növelése, amely jelenleg az EU-ban 50%, Magyarországon pedig 23%.
2008-ban Magyarországon a magánháztartásokban élő tartós betegséget, egészségkárosodást vagy fogyatékot jelző mintegy 1,748 millió 18-64 éves (793 ezer férfi és 955 ezer nő) 53,7%-a válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy a munkavállalásban, illetve a munkavégzésben egészségi állapota miatt akadályozva érzi-e magát. Ez az összességében 938 ezer fő - 432 ezer férfi és 506 ezer nő - tekinthető megváltozott munkaképességűnek, hiszen ők azok, akiknek a munkaerő-piaci szerepvállalását egészségi állapotuk megakadályozza, illetve valamilyen mértékben nehezíti.1 A népszámlálási adatok szerint2 a megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon erősen alulreprezentáltak. Az aktivitási arány 27,4%-ot ért el, amíg a változatlan munkaképességűeknél 72,7%-ot. A foglalkoztatási rátájuk pedig 23% a megváltozott munkaképességűek esetében és 67,3% a változatlan munkaképességűeknél.
A fogyatékossággal élők körében az alacsonyabb foglalkoztatottság miatt a szegények aránya 70%-kal nagyobb az átlagosnál. A fogyatékos emberek körében hazánkban még mindig átlag alatti az iskolázottsági szint, az alapfokú végzettséget sem sikerül megszerezni 29%-nak.
A megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedési esélyei rendkívül csekélyek, és jelenleg nehezen jutnak hozzá olyan, az elhelyezkedést elősegítő munkaerő-piaci szolgáltatáshoz, mely hatékony, a fejlesztéseket és a munkaerő-piaci elhelyezkedést segíti elő. A 2011. évi CXCI. törvény a “A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról” hatására várhatóan több megváltozott munkaképességű személy munkaerő-piaci szolgáltatáshoz való hozzáférését kell biztosítani.
A TÁMOP-5.3.8. A konstrukció céljait egy kiemelt (TÁMOP- 5.3.8-11/A1) és két pályázatos komponens keretében kívánja elérni.
A TÁMOP-5.3.8-11/A1 kiemelt program keretében egy Országos szakmai és módszertani központ kerül létrehozásra, mely szakmai, módszertani, informatikai hátteret, szolgáltatásokat, támogatást biztosít a kiemelt programhoz szorosan illeszkedő TÁMOP- 5.3.8-12/A3-es konstrukció kedvezményezetteiből létrejövő munkaerő-piaci szolgáltató és szakmai támogató hálózat tagjai számára.
A munkaerő-piaci szolgáltató és szakmai támogató hálózat tagjai pedig a védett foglalkoztatók által foglalkoztatottak tranzitálásával kapcsolatos tevékenységekhez járulnak hozzá, és segítik ezzel elő a nyílt munkaerő-piaci integrációt.
A TÁMOP-5.3.8.A2-12/1 komponense (jelen pályázati kiírás) pedig (a TÁMOP-5.3.8-11/A1 komponens konzorciumában részt vevők kivételével) a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásában érintett foglalkoztató szervezeteket támogatja abban, hogy - elsősorban a TÁMOP-5.3.8-11/A1 komponensben kidolgozott módszertanok, felmérések és képzések, informatikai fejlesztések, valamint az ottani tapasztalatok felhasználásával - a náluk alkalmazásban álló megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésének esélyeit növeljék.

PÁLYÁZÓK KÖRE
A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásban érintett foglalkoztató szervezetek:
- Rehabilitációs költségtámogatásban részesülő foglalkoztatók (a 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet alapján). Igazolásként becsatolandó a hatályos védett szervezeti szerződés másolata.
- A 176/2005 (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés r pontja szerinti védett foglalkoztató. Igazolásként becsatolandó a kiemelt, illetve feltételes akkreditációs tanúsítvány másolata.
- A 2011. évi CXCI. törvény 25.§ (1) bekezdés b pontja szerinti bér- és költségtámogatásban részesül. Igazolásként becsatolandó a hatályos szerződés másolata.
Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25. KSH közlemény alapján:
- 113 Korlátolt felelősségű társaság
- 114 Részvénytársaság
- 129 Egyéb szövetkezet
- 211 Közkereseti társaság
- 212 Betéti társaság
- 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
- 573 Nonprofit részvénytársaság
- 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
- 721 Leányvállalat
Jelen kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet és a Nemzeti Fejlesztési Miniszter az egységes működési kézikönyv kiadásáról szóló 24/2011. (V.6.) NFM utasítása (a továbbiakban: EMK) szabályozza.
A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése
Jelen pályázati kiírásra nem vonatkozik.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon, a Pályázati Felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be. A Projekt Adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Projekt Adatlapot kizárólag .xzip formátumban fogadjuk el; pdf vagy más formátumban benyújtott Projekt Adatlap feldolgozására nincsen lehetőség.
Az xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A pályázatot (kitöltött Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt Nyilatkozat elektronikus formában benyújtott pályázathoz dokumentummal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai1/futárposta2 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TAMOP-5.3.8.A2-12/1
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TAMOP-5.3.8.A2-12/1), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu
honlap: http://www.ujszechenyiterv.gov.hu
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés KSZ-hez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2012. augusztus 15-től 2012. szeptember 7-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a KSZ kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati útmutató (pdf, 1 040 kB)
Adatlap (doc, 350 kB)
1.1_melleklet_Utmutato_adatlap_kitoltesehez (pdf, 105 kB)
1.2_melleklet_Koltsegvetes (xls, 3 108 kB)
2_melleklet_Nyilatkozat_Knyt_szerinti_erintettsegrol (doc, 150 kB)
3_melleklet_ESZA_Altalanos_utmutato (pdf, 380 kB)
4_melleklet_ERFA_Altalanos_utmutato (pdf, 263 kB)
5_melleklet_Kedvezmenyezettek_tajekoztatasi_kotelezettsegei (pdf, 192 kB)
6_melleklet_USZT_arculati_kezikonyv (pdf, 17 034 kB)
7_melleklet_Tamogatasi_szerzodes (pdf, 181 kB)
8_melleklet_Szakmai_Oneletrajz minta (doc, 62 kB)
9_ melleklet_Kozzeteteli_kerelem (doc, 160 kB)
10_melleklet_Kozbeszerzesi_utmutato (pdf, 465 kB)
11_melleklet_Nyilatkozat_elektronikusan_benyujtott_palyazathoz (doc, 162 kB)
12_melleklet_Nyilatkozat_csekely_osszegu_tamogatasrol (doc, 187 kB)
13_melleklet_Erteket_a_penzert_utmutato (pdf, 46 kB)
14_melleklet_Kornyezeti_fenntarthatosagi_szempontok (pdf, 110 kB)
15_melleklet_Eselyegyenlosegi_utmutato (pdf, 107 kB)
16_mellekelt_Szakmai_terv (pdf, 52 kB)
17_sz_melleklet_Egyuttmukodesi_megallapodas (doc, 172 kB)
18_sz_mellekelt_Egyuttmukodesi_megallapodas_szolgaltato_foglalkoztato_kozott (doc, 165 kB)
19_melleklet_Kepzesek_tematika (pdf, 63 kB)
20_melleklet_GANTT-diagram (xls, 25 kB)
21A_melleklet_Dokumentum_matrix (xls, 55 kB)
21B_melleklet_Dokumentum_matrix_ellenorzesi_szempontok (pdf, 184 kB)
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum