Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Zöld forrás 2012
Kiíró:
Vidékfejlesztési Minisztérium
Határidő:
06/30/2012
Érvényes:
06/30/2012
Tárgymutató:
környezet- és természetvédelem / Zöld Forrás
Pályázhat:
Magyarországon bejegyzett, a létesítő okiratban rögzítetten környezet- és/vagy természetvédelmi céllal létrejött, közhasznú fokozattal rendelkező, a 2011. évi CLXXV. törvény által civil szervezetnek minősülő alapítvány és egyesület
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

2012. évi
ZÖLD FORRÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek részére, állami feladatok átvállalására, a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósítása érdekében

A Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) szakmai kötelezettségvállalóként a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 41. §-ban meghatározott egyes feladatok ellátására, a 2009-2014. közötti időszakra szóló harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló 96/2009. (XII. 9.) OGY határozat céljai megvalósításának érdekében; a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltaknak, és a Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2012. (IV. 21.) VM utasításnak megfelelően; összhangban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénnyel az alábbiakban teszi közzé a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött, a nemzeti környezet- és természetvédelmi célok elérésében közvetlenül feladatot vállaló civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) számára nyilvános Pályázati Felhívását.

1. A pályázat forrása
A pályázat forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény XII. Fejezet (Vidékfejlesztési Minisztérium) 20-2-14 sora szerinti "Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában" előirányzat keretösszegből 85 000 000 Ft.

2. A támogatás igénybevételére jogosultak köre
A Zöld Forrás pályázati programból (a továbbiakban: Zöld Forrás) támogatást a Magyarországon bejegyzett, a létesítő okiratban rögzítetten környezet- és/vagy természetvédelmi céllal létrejött, közhasznú fokozattal rendelkező, a 2011. évi CLXXV. törvény által civil szervezetnek minősülő alapítvány és egyesület kaphat, amely 2011.01.01. előtt jogerősen bejegyzésre került, és a 2011. évi közhasznúsági jelentését nyilvánosságra hozta, valamint saját maga képes a pályázati programjának lebonyolítására, koordinálására.
Civil társaság, párt, szakszervezet, biztosító egyesület, közalapítvány, Nonprofit Kft, gazdasági társaság, köztestület illetve közhasznú fokozattal nem rendelkező civil szervezet nem pályázhat.
Minden pályázó csak önállóan adhat be pályázatot. Egy pályázó szervezet legfeljebb egy pályázatot adhat be. Amennyiben többet nyújt be, a benyújtási határidőn belül legkésőbb beérkezőt tekinti a VM érvényesnek.

3. A támogatási cél
A Zöld Forrásból a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek (alapítványok és egyesületek) által hatékonyan és eredményesen ellátható és átvállalható állami feladatok támogathatók, amelyek a III. Nemzeti Környezetvédelmi Program (a továbbiakban: NKP III.1) célterületeihez illeszkednek, azok teljesítését segítik.
A fentieknek megfelelően az alábbi NKP III. célok megvalósítására lehet pályázatot beadni:
1. A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése
2. Éghajlatváltozás
3. Környezet és egészség
4. Települési környezetminőség
5. A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem
6. Fenntartható terület- és földhasználat
7. Vizeink védelme és fenntartható használata
8. Hulladékgazdálkodás
9. Környezetbiztonság

Egy pályázaton belül egy NKP III. célterületet kell megjelölni (több is teljesíthető, ekkor az NKP III. szerinti relevanciát a megjelölt célterületekre vizsgálja a Támogató).

Az NKP III. céljainak teljesülése érdekében a civil szervezetek hagyományosan kiemelkedő szerepet vállalnak egyes megelőző környezetvédelmi és életmód célok elérésében, míg más céljait kormányzati, hatósági, vállalkozói eszközökkel lehet hatékonyan elérni, egyéb források bevonásával. A pályázatok értékelésénél előnyt jelent az alábbi, ún. kiemelt üzenetek közül egy közvetítése a pályázat megvalósítása során:
A hulladék keletkezésének megelőzése
Erőforrás- és anyagtakarékosság
Zaj- és rezgésvédelem, továbbá levegőminőség javítás
Gyakorlati környezet- és természetvédelem
Vízminőség javítás és fenntartás
A természetes ökoszisztémák és a belterületi környezetminőség jó állapotának őrzése2
Fenntartható életmód
Minden tevékenység támogatható, kivéve, amit a következő, 4. fejezet kizár.

4. Kizáró okok
Nem részesülhet támogatásban az NKP III. céljaihoz, az Áht. és az Ávr. előírásaihoz, a pályázati felhívás dokumentációjában szereplő követelményekhez nem illeszkedő, vagy azokat nem teljesítő pályázat, különösen:
a) amelynek benyújtója a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, hat naptári éven belül a jelen pályázat (támogatási jogcím) jogelődjétől juttatott támogatással/támogatásokkal összefüggésben a támogatási szerződés(ek)ben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette; vagy
b) amelynél a pályázónak esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása van az Áht. 50. § (3) szerint; vagy
c) amelyet nem a támogatásra jogosult szervezet nyújtott be; vagy
d) amelynél a megvalósítás folyamán, vagy az utóellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a pályázó szervezet vezető tisztségviselője, munkatársa a támogatás összegét érdekeltségi körébe tartozó, vagy részesedési viszonyban álló társaság közreműködésével használja fel; vagy
e) amely nem illeszkedik az NKP III. akcióprogramjai által meghatározott célok egyikéhez sem, vagy azok bármelyikével ellentétes; vagy
f) amely nem felel meg a felhívásban és az adatlapban vagy kitöltési utasításaiban előírt valamely formai vagy tartalmi feltételnek (pl. hiányos vagy nem megfelelően kitöltött pályázat, nem tartalmazza a kötelező mellékleteket); vagy
g) amely nem tartalmaz a tervezett tevékenységeihez részletes, költségtípusokra, egységárakra és egyéb részletekre is kiterjedő költségvetést; vagy
h) amely pályázat támogatási igénye, vagy támogatható költsége kisebb 300 000 Ft-nál.

Nem köthető támogatási szerződés azzal, aki
i) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; vagy
j) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett; vagy
k) a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll; vagy
l) esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van; vagy
m) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben leírtaknak nem felel meg; vagy
n) jogszabályban vagy a pályázati felhívásban vagy a pályázati adatlapban vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja; vagy
o) nem felel meg az Áht. 50. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok3 követelményének (ellenőrzéséhez ld. a 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet 4. §-t és 11. §-t).

Különösen nem támogatható projekt elemek és tevékenységek:
p) más forrásból is támogatott tevékenység;
q) beruházási tevékenység (beruházási célú felhasználás);
r) kizárólag kutatási és/vagy fejlesztési; település- vagy intézményszépítési; virágosítási, fásítási és/vagy parkosítási; hulladékgyűjtő edényzet beszerzési és/vagy karbantartási; táboroztató; élőhely fenntartási; élőhely fejlesztési; állatmenhely üzemeltetési és fejlesztési; kóbor állat kezelési; 1% gyűjtési célú pályázat (támogatható azonban a felsoroltak kombinációja, illetve kombinációjuk bármely nem felsorolt, de az NKP-III. céljaihoz szükséges tevékenységgel);
s) közösségfejlesztés önmagában;
t) üzleti vagy kereskedelmi célú (ide értve a turisztikai célt is) tevékenység;
u) közoktatási, szakképzési vagy felsőoktatási alaptevékenység (formális oktatás) és tehetséggondozás, valamint munkahelyi képzés;
v) tudományos lapok, tudományos könyvek és tudományos kiadványok létrehozása, terjesztése;
w) nemi, faji vagy etnikai hovatartozáson, valláson, vallásos vagy politikai meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést tartalmazó, vagy közízlést sértő kommunikációs tevékenység;
x) politikai tartalmú tevékenység.
Tájékoztatjuk a Pályázókat, hogy amennyiben a támogatott pályázat megvalósítása során, vagy a zárójelentés utóellenőrzésekor nyilvánvalóvá válik, hogy a megvalósított projekt a fenti kizáró okok közül bármelyik esetet mutatja, a szerződéstől való elállás mellett a támogatás visszavonásra kerül, és az Ávr. 82. § értelmében, mint jogosulatlanul igénybe vett támogatást, a Polgári Törvénykönyv szerinti kamattal növelt összegben kell visszafizetni a támogató számlájára.

5. A támogatás formája és a finanszírozás módja
A támogatás intenzitása 100%. A támogatás vissza nem térítendő támogatás. Bármely finanszírozási forma esetén a befejezési határidőt követően benyújtott zárójelentés a teljes támogatásról szól (ld. 16. fejezet).

A támogatás finanszírozási módja főszabály szerint az utófinanszírozás. A támogatást, az elszámolható költségeknek megfelelően, utófinanszírozásként, a projekt zárójelentés elfogadását követő 30 napon belül folyósítja a Támogató. A pályázat beadási határidejét követő naptól felmerült költségek, a megítélt támogatás összegéig - és a szerződés megkötéséig saját kockázatra - elszámolhatóak, amennyiben a többi elszámolási feltételnek megfelelnek. Előleg igényelhető, legfeljebb a teljes támogatási összeg 25%-áig. A támogatott tevékenységnek a támogatási szerződés megkötésétől számított egy hónapon belül meg kell kezdődnie, és legkésőbb 2013. február 28-ig le kell zárulnia.
500 eFt támogatási igényig, illetve támogatásig választható előfinanszírozású támogatás, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatási összeg 100%-át a Támogatási Szerződés aláírását követő 30 napon belül folyósítja a Támogató előfinanszírozásként. Előfinanszírozás esetén az egyösszegű kifizetésre a záró beszámoló elfogadása előtt kerül sor (ld. Ávr. 78.§ (2)). A tevékenységeket a pályázat beadási határidejét követő naptól - a szerződés megkötéséig saját kockázatra - meg lehet kezdeni. A támogatott tevékenységnek a támogatás számlára érkezésétől számított egy hónapon belül meg kell kezdődnie, és legkésőbb 2013. május 31-ig le kell zárulnia.
500 eFt támogatási igény, illetve támogatás felett választható a vegyes finanszírozású támogatás, elszámolási kötelezettség mellett. A támogatási összeg 80%-át a Támogatási Szerződés aláírását követő 30 napon belül folyósítja a Támogató előfinanszírozásként. A támogatás 20%-át utófinanszírozásként, a projekt zárójelentés elfogadását követő 30 napon belül folyósítja a Támogató. Előleg (az utófinanszírozott összeg vonatkozásában) nem igényelhető. A pályázat beadási határidejét követő naptól felmerült költségek, a megítélt támogatás összegéig - és a szerződés megkötéséig saját kockázatra - elszámolhatóak, amennyiben a többi elszámolási feltételnek megfelelnek (ld. Ávr. 78. § (2) bekezdés). A támogatott tevékenységnek az előfinanszírozás számlára érkezésétől számított egy hónapon belül meg kell kezdődnie, és legkésőbb 2013. február 28-ig le kell zárulnia.

6. Az igényelhető támogatás mértéke
A támogatási igény nem lehet kisebb 300 000 Ft-nál, továbbá 300 000 Ft-nál alacsonyabb támogatható összegre értékelt pályázatot támogatni nem lehet.
Ha a pályázó szervezet 2011. évi számviteli beszámolója szerint a szervezet
összes ráfordítása 2 millió Ft alatti, akkor legfeljebb 400 000 Ft támogatásra pályázhat, míg ha
összes ráfordítása 2 millió Ft-nál nagyobb, akkor legfeljebb ezen összes ráfordítása 20%-ának megfelelő összegű, de 2 millió forintot meg nem haladó támogatásra pályázhat.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Ávr. 76. § (2) bekezdésének értelmében a magyar központi költségvetésből származó támogatások csak egyéb forrásként vehetők figyelembe. Tehát a Zöld Forrásból származó támogatás más magyar költségvetési forrás felhasználásakor saját forrásként nem vehető figyelembe.

7. Pályázati díj
A pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetni.

8. A pályázatok benyújtása
Jelen pályázati felhívás teljes dokumentációja a Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalos weboldaláról (http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium) tölthető le.
A pályázati felhívással kapcsolatban a VM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya látja el az ügyfélszolgálati tevékenységet. Az ügyfélszolgálatnak nincs lehetősége projekttervek kidolgozásához részletes segítséget nyújtani. A pályázati adatlap kitöltése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a pályázati felhívást, és a zárójelentés sablont!
Az ügyfélszolgálat elérhetőségei: Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya 1055 Budapest, Kossuth tér 11. Tel.: (1) 795-3679, (1) 795-3798, (1) 795-2530, vagy ugyanezek a számok (30)-as előhívóval, e-mail: zoldforras2012@vm.gov.hu
A Projekt Adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva, az előírt dokumentumok és elektronikus adathordozó csatolásával kell benyújtani. A pályázatot minden oldalán a képviseletre jogosult személy által cégszerűen aláírva, egy példányban, egy példány elektronikus melléklettel ellátva, postai úton kell benyújtani. Az elektronikus melléklet tartalmazza a papíralapú változat tartalmával - az aláírást kivéve - mindenben megegyező elektronikus Pályázati Adatlapot és összes mellékletét, a Pályázati Adatlap 23. fejezetében jelölt formában. Az adathordozó (CD vagy DVD) burkolatán szerepeljen a képviseletre jogosult személy aláírása. A könyvelt postai küldeményt a Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya, 1055 Budapest, Kossuth tér 11. címre kell postázni, a borítékon feltüntetve: "Zöld Forrás 2012 pályázat". A papíralapú és az elektronikus változat megegyezőségéért a benyújtó felel, eltérés esetén az elektronikus változat tekintendő érvényesnek.
A pályázati felhívás közzétételének időpontja: 2012. május 31. A pályázatok benyújtásának (postára adásának) határideje: 2012. június 30. 24:00 óra.

9. A pályázatok formai értékelése
A formai feltételeknek nem megfelelő pályázatot a Pályázó egyszeri hiánypótlásra visszakapja az Adatlapon megadott e-mail címen keresztül. A hiánypótlásra (a felszólító levélben jelzett úton) legfeljebb 10 munkanap áll rendelkezésére. A formailag megfelelő pályázat befogadásáról értesítést kap a pályázó az általa a pályázati adatlapon megjelölt elektronikus (e-mail) címre. A hiánypótlás után is hiányos, a későn benyújtott, illetve a nem megfelelő módon benyújtott pályázatok nem befogadhatók.
A pályázó által megadott e-mail címmel kapcsolatos kockázatokat (pl. hibásan megadott cím, olvasatlan vagy átirányított e-mailek) minden esetben a pályázó viseli.
A befogadásra került pályázatok benyújtójának neve és a pályázatok címei a benyújtási határidőt követő 15 munkanapon belül a VM honlapján kerülnek közzétételre. A befogadásról vagy annak elutasításáról szóló közlés nyilvánosságra hozatalát követő 10 munkanapon belül a pályázatok benyújtásával kapcsolatosan észrevételt a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályához lehet írásban benyújtani.
A nem befogadott, a kizáró feltételek alá tartozó és/vagy a vonatkozó jogszabályoknak meg nem felelő pályázatok tartalmi elbírálása nem lehetséges, a Pályázó pályázatának elutasításáról levélben tájékoztatást kap, az elutasítás indokának közlésével.
10. Tartalmi értékelés
A pályázatok tartalmi értékelése a pályázati adatlapon és mellékleteiben a Pályázó által bemutatottak alapján történik. Az értékelés kiterjed a pályázat szakmai és pénzügyi megfelelőségére, a projekt NKP III. szerinti relevanciájára és hatékonyságára, az állami feladat ellátásának hatékonyságára, illetve a fennálló feladat-ellátási szükségletre, valamint a projekt megalapozottságának, megvalósíthatóságának vizsgálatára. A tartalmi előértékelést a VM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya koordinálja a VM szervezeti egységeinek és a Környezetvédő és Természetvédő Civil Szervezetek Országos Találkozója civil küldöttjeinek bevonásával, a további vidékfejlesztési előirányzatokra szóló igények, valamint az egyedi támogatási kérelmek és döntések ismeretében. Az értékelők döntési javaslata születhet kisebb összegre is, mint a pályázatban megjelölt igény. Az értékelés fontosabb szempontjai a következők:
A probléma és kezelése szakmailag, az állami feladat ellátást tekintve kiemelt prioritású, társadalmilag nagymértékben hasznos.
A tervezett program valamelyik kiemelt üzenetet közvetíti hatékonyan.
A pályázat tartalma egyértelmű, részletes, logikus, reális, teljesíthető.
A tervezett tevékenységek a probléma okainak kezelésére irányulnak.
A program szakmailag hatékony (problémamegoldáshoz való hozzájárulásának mértéke magas).
A pályázó szervezet és a végrehajtásban közreműködő személyek megfelelő képességgel, tapasztalattal rendelkeznek.
A költségvetés a várt eredményekhez viszonyítva arányos, az egyes költségek összhangban vannak a tevékenységekkel.
A pályázó a költségtételekhez megadta a kért adatokat (költségtípus, darabszám, egységár stb.), a költségek hatékonysága elfogadható, a költségek reálisak.
A szakértői javaslatokat egy, a vidékfejlesztési miniszter által kijelölt Bíráló Bizottság véglegesíti, és rangsorolja a támogatható pályázatokat. A Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya a támogatási javaslatot a vidékfejlesztési miniszter elé terjeszti döntésre.

11. Támogatási döntés
A pályázatokról a benyújtási határidőtől számított legfeljebb 60 napon belül a vidékfejlesztési miniszter írásban dönt. A minisztert döntésének meghozatalában a Bíráló Bizottság javaslata segíti.
A miniszteri döntés eredményéről a VM a döntéstől számított 15 napon belül írásban értesíti a pályázókat, megjelölve a szerződéskötéshez szükséges tudnivalókat is. A döntés eredménye (nyertesek neve, pályázat címe, megítélt támogatás, megvalósítás helyszíne) a VM honlapján (http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium) is közzétételre kerül, a döntést követő 15 napon belül.
A támogatás igénylője vagy a támogatott a miniszternél írásban kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárást jogszabálysértőnek tartja. A kifogás intézménye csak jogszabálysértések esetére vonatkozik, egyéb esetekre (pl. értékelés minősége, támogatás mértéke, keret kimerülése) nem. A kifogást legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtétől vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül lehet benyújtani a VM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályához, a miniszternek címezve. A kifogásra vonatkozó feltételeket egyebekben az Ávr. 90. § szabályozza.

12. Szerződéskötés
Szerződéskötésre, a támogatás kifizetésére, valamint a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén a Támogató által alkalmazható intézkedésekre általánosan az Ávr. 70.-90. §-aiban foglaltak az irányadók.
12.1. A szerződéskötésre rendelkezésre álló idő:
A pályázót a VM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya értesíti a szerződéskötés feltételeiről a miniszteri döntést követő 15 munkanapon belül. A szerződést - a megkötéséhez szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén - a miniszter helyett és nevében a miniszter által felkért vagy jogszabályban kijelölt személy köti meg.
A támogatottnak a szerződés megkötésére a támogatásról szóló értesítésben meghatározott időtartam, de legfeljebb a döntésről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 30 naptári nap áll a rendelkezésére, mely az Ávr. alapján, kérésre és indokolt esetben további 30 naptári nappal meghosszabbítható. A támogatásról szóló döntés hatályát veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül, a támogatottnak felróhatóan nem jön létre a támogatási szerződés.
A támogatásra irányuló jogviszony a szerződés megkötésének időpontjában keletkezik. A támogatási szerződés megkötéséig a projekt megvalósításából eredő kockázatok a Pályázót/Támogatottat terhelik.
12.2. A szerződéskötéshez kötelezően benyújtandó dokumentumok:
a bíróság által kiadott "Kivonat a társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól" c. dokumentum bíróság/törvényszék által 30 napnál nem régebben kiállított példánya, amennyiben közhiteles nyilvános elektronikus adatbázisból ez nem elérhető;
az alapító okirat/alapszabály pályázó által hitelesített másolata, feltéve, hogy a Kivonat nem tartalmazza a pályázó szervezet célja meghatározásánál a környezetvédelmi/természetvédelmi célt;
a támogatott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozata arról, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs. Részletfizetés, illetve fizetési halasztás esetén az arra vonatkozó határozat másolatának csatolása is szükséges;
a képviseletre jogosult személy aláírási jogosultságának igazolása (banki vagy közjegyzői aláírási címpéldány másolata);
felhatalmazó levél a Támogatott valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - bankszámlájára, amelyet a számlavezető pénzintézet(ek)nél nyilvántartásba vettek;
közbeszerzési kötelezettség esetén a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvényben meghatározott, az eredményes közbeszerzési eljárás lebonyolítását igazoló dokumentumok, valamint a megkötött szerződés(ek);
engedélyköteles tevékenység megvalósítása esetén a területileg illetékes hatóság(ok) által kiadott engedély(ek) hitelesített másolata;
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján előírt nyilatkozatok, illetve érintettség esetén a közzétételi kérelem eredetiben aláírt példánya.
12.3. Egyedi szerződéskötési feltételek:
Az adott pályázatra vonatkozó támogatási döntés alapján a fentieken kívül egyéb feltételek is előírásra kerülhetnek a támogatási szerződés megkötésének előfeltételeként, valamint a támogatási szerződésben.
A támogatási szerződéshez módosított költség-, és szükség esetén munkatervet kell mellékelni 1 eredeti példányban (dátummal, aláírással ellátva). A módosított (szükség esetén csökkentett) költségtervnek - figyelembe véve a támogatási feltételeket is - ugyanolyan szerkezetűnek kell lennie, mint a pályázatban szereplő eredeti költségvetésnek. Az eredetihez képest új elemeket (tevékenységeket, feladatokat, költségkategóriákat) nem tartalmazhat. A módosított költségtervben - amennyiben a miniszteri döntés másképp nem rendelkezik - a költségelemek aránya változtatható úgy, hogy az a megvalósulást csökkentett költségvetés mellett is minél jobban segítse, azonban az egyes tételekre az eredetileg igényeltnél magasabb összeg nem tervezhető, és az eredetihez képest új költségsor nem szerepelhet.

13. Elszámolható költségek
Kizárólag azon költségek számolhatók el, amelyek
a projekt megvalósításához nélkülözhetetlenek és a pályázat összeállításakor a pályázó mint jogcímet (költségelemet) szerepeltette a költségtervben, a támogatási szerződés rendelkezik róluk;
a költséghez tartozó érvényes szerződés hitelesített másolata benyújtásra került a pénzügyi bizonylattal együtt4;
egységárai nem haladják meg a szokásos piaci árat;
összhangban vannak a 2000. évi C. törvény (számviteli törvény) szerinti költség-haszon elvével;
a költségek elszámolhatóságának - fentiekben definiált és a szerződésben rögzített - kezdő és végső napja közötti időtartam alatt, de legkésőbb 2013. február 28-ig - vagy tisztán előfinanszírozás esetén 2013. május 31-ig - merültek fel és kerültek teljesítésre (ld. a Pályázati Felhívás 5. fejezetét is);
szerepelnek a Támogatott könyvelésében, adózási dokumentumaiban, azonosíthatóak és ellenőrizhetőek, továbbá igazolhatóak a teljesítést igazoló dokumentumok eredeti példányaival;
a Támogatott a feltüntetett költségek jogosságáról és összegszerűségéről, valamint az ellenszolgáltatások teljesítéséről előzetesen meggyőződött (ld. Ávr. 80. § (4)).
Támogató fenntartja magának a jogot, hogy 50 000 Ft egyedi beszerzési árnál nagyobb összegért megvásárolt áru és szolgáltatás esetében a beszámoló utóellenőrzése során bekérje az elszámolni kívánt tételhez a szerződés, vagy a megrendelés képviselő által hitelesített másolatát.
A projektmenedzsment költségei (beleértve az adminisztrációs, jelentéstételi, könyvelési, bérszámfejtési, egyszerű szervezési, titkári feladatok ellátását, de nem beleértve a projekt szakmai feladatainak teljesítését) a projekt bruttó támogatásának összesen legfeljebb 15%-os mértékéig számolhatók el, akár saját teljesítésben, akár szolgáltatásként számolják el.
A projektmenedzsment bérjellegű költségeit is beleértve a bruttó támogatás legfeljebb 50%-át lehet bérjellegű költségekre (pl. saját teljesítésű, alkalmazotti szakértői feladatokra) elszámolni.
A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, illetve amilyen mértékben annak célját szolgálják.
ÁFA visszaigénylésre jogosult (azaz áfa körbe tartozó) szervezetek esetén a költségek csak a visszaigényelhető ÁFA nélkül elszámolhatóak.
A macskák és ebek ivartalanítását, egyedi jelölését (chipezését) tervező projektek esetében kizárólag az állatorvosi beavatkozások költségei számolhatók el, egyéb költségek nem.
Az elszámolás során a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben/módosított költségvetésben szereplő költségvetési fősorok közötti eltérés - szerződés-módosítást nem igénylő - mértéke legfeljebb ±15%, mely eltérést a zárójelentésben indokolni kell. Ennél nagyobb arányú eltérést a megvalósítás folyamán időben jelezni kell és kezdeményezni kell azzal kapcsolatban a szerződésmódosítást. A szerződés módosítását a tény felmerülését követően, de legkésőbb az első, így kifizetni tervezett bizonylat teljesítését megelőző 15 munkanappal, ám nem később, mint a befejezési határidő előtt 15 munkanappal kezdeményezni kell írásban. A kérelemnek megfelelő indoklást is kell tartalmaznia.

14. Nem elszámolható költségek
a) a pályázat és támogatási szerződésének elfogadott költségtáblázatában nem szereplő tételek;
b) olyan költség, amelynek révén az NKP III. céljaival ellentétes vagy ellentétes hatású tevékenységet valósítottak meg;
c) határon kívüli tevékenységre elszámolni kívánt összeg;
d) azok a költségek, melyek esetében akár a megvalósítás folyamán, akár az utóellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a pályázó szervezet vezető tisztségviselője, munkatársa a támogatás összegét érdekeltségi körébe tartozó vagy részesedési viszonyában álló társaság közreműködésével használta fel;
e) más forrás felé is elszámolt tevékenység, más forrás felé is elszámolt költség, vagy más támogatási keretből (hazai költségvetési forrásból vagy nem hazai forrásból) már finanszírozott tételek; illetve a visszaigényelhető ÁFA;
f) azok a szellemi szolgáltatásra kifizetett összegek, amelyek az igénybevett szolgáltatásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, cél, tartózkodási idő, a tényleges szolgáltatás) valós tartalma alapján, akár közvetve is megállapítható, hogy az igénybevett szolgáltatás csak látszólagosan szolgálja a pályázati célt;
g) harmadik fél részére projekt/program vezetéssel, program asszisztenciával kapcsolatos megbízási vagy szolgáltatási díjak, melyek:
- a pályázati program teljes futamidejére vonatkoznak, vagy
- több közreműködővel ellátott ugyanolyan, vagy nagyon hasonló feladattal teljesített szerződések ellenértékei;
h) olyan, a támogatott szervezet saját tulajdonában, vagy bérleményében lévő gépkocsival bonyolított utazások költségei, melyekkel kapcsolatban a menetlevelek vagy útnyilvántartások adataiból nem derül ki egyértelműen az egyes utazások programhoz való kapcsolódása (nem elegendő csak az indulási és érkezési helységet, célállomást megnevezni, egyértelműen fel kell tüntetni, hogy az adott utazás melyik támogatott programnak mely eleméhez tartozik).
i) beruházási célú költség (beleértve minden, 100 000 Ft feletti egyedi beszerzési értékű eszközbeszerzést is);
j) a 100 000 Ft vagy e feletti egyedi beszerzési árú szolgáltatás - jogszabályi rendelkezés alapján - nem számolható el a támogatás terhére, ha az elszámolásban szereplő záradékolt számla képviselő által hitelesített másolatához nem csatolják a vásárlásra vonatkozó szerződés, megrendelés szintén hitelesített másolatát;
k) vásárolt személygépjármű bekerülési értéke;
l) korábban már használatba vett tárgyi eszköz;
m) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelynek alapján a támogatott, más gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó támogatást igénybe vett;
n) azon kiadások, amikor a támogatott olyan partnertől vásárolt terméket, szolgáltatást, amelyben maga is érdekelt és a vonatkozó jogszabályok alapján összeférhetetlenségi kapcsolatban állnak, hivatkozva
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott összeférhetetlenségi előírásokra,
- a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 25. § (1)-(4) bekezdésében foglalt szabályaira, és
- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szól 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § bekezdéseiben foglaltakra;
o) az alábbi, együttműködő szervezet/partner igénybevétele miatt felmerülő kiadások:
- olyan együttműködési szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely növeli a tevékenység végrehajtásának költségeit, de ezzel arányosan nem ad hozzá értéket;
- a közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött alvállalkozói szerződésben foglalt azon díjak, amelyek kifizetését a tevékenységek összköltségének a százalékos arányában határoztak meg, kivéve azt az esetet, amikor az elvégzett munka, szolgáltatás jogos ellenértékét a Támogató szervezet indokoltnak tartja;
p) bírságok, kötbérek és perköltségek;
q) pénzügyi díjak (pl. pénzforgalmi költségek, veszteségek, hiteltörlesztés, hiteltúllépés költsége, banki kezelési költség);
r) kamattartozás;
s) késedelmi kamat;
t) külföldi (roaming vagy külföldre irányuló) telefonköltség, amennyiben a projekt azt nem indokolja;
u) pályázatírás költségei;
v) jogi tanácsadói díj (kivéve a projekttel bizonyíthatóan és teljes egészében összefüggő szolgáltatás, amennyiben megfelel az elszámolható költségek feltételeinek, és a projekt költségtervében szerepel);
w) biztosítási díjak;
x) gépkocsi karbantartási vagy általános gépkocsi fenntartási költségek;
y) olyan állatorvosi beavatkozások költségei, amelyekhez nem tartozik regisztráció országosan elérhető, nyilvános adatbázisba (a regisztráció pl. a kampányban közreműködő állatorvossal kötött szerződés megfelelő tartalma alapján igazolható); valamint a macskák és ebek ivartalanítását, egyedi jelölését (chipezését) szolgáló projektek esetében az állatorvosi beavatkozásokon felüli költségek;
z) egyéb és "váratlan" költségek, biztonsági tartalék.

15. A szerződés módosítása, felmondása, változás bejelentés
A támogatási szerződés módosítását, az Ávr. rendelkezéseivel összhangban, bármelyik fél írásban kezdeményezheti, legkésőbb a támogatási szerződésben a támogatás felhasználására meghatározott befejezési határidő előtti 15. munkanapig. A támogatási szerződés módosítása nem irányulhat a támogatási összeg növelésére, illetve a támogatási szerződés csak akkor módosítható, ha a támogatott tevékenység a módosított feltételekkel is támogatható lett volna (ld. Ávr. 83. §). A fentiek szerinti kezdeményezéseknek tartalmazniuk kell azok indokait is. A támogatási szerződés módosítását az indokok felsorolásával bármelyik fél - a támogatás költségvetése, az azt alátámasztó költségterv, továbbá a támogatás felhasználásának kezdő időpontja és véghatárideje tekintetében - az eredeti támogatási szerződésben a támogatás felhasználására meghatározott véghatáridő letelte előtt minimum 15 nappal beérkezően írásban kezdeményezheti. A meghirdetett véghatáridő meghosszabbítására nincsen lehetőség az Ávr. 46. § (1) bekezdésben leírtak miatt. A támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmet a VM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályához kell benyújtani, írásban.
A támogatottnak a támogatási szerződésben rögzített feltételekben, valamint saját adataiban bekövetkezett változásokat a tudomására jutástól számított 8 munkanapon belül írásban be kell jelentenie a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályához.
A támogatási szerződést fel kell mondani vagy a támogatás visszavonásáról kell intézkedni, ha a támogatott tevékenység meghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy jelentős késedelmet szenved.

16. A támogatás folyósítása, a beszámolás és elszámolás szabályai
A támogatási összeg előfinanszírozott részét vagy a kért előleget a VM Költségvetési és Gazdálkodási Főosztálya folyósítja a Támogatási Szerződés aláírását követő 30 napon belül a Támogatott részére.
A támogatási összeg utófinanszírozott részét a VM Költségvetési és Gazdálkodási Főosztálya folyósítja a Zárójelentés elfogadását követő 30 napon belül a Támogatott részére.
A költségek elszámolhatóságának kezdő napja: ld. a Pályázati Felhívás 5. fejezet.
A költségek elszámolhatóságának végső napja: a költségek elszámolására vonatkozó számlákon/bizonylatokon szereplő teljesítési dátum (azaz az áru átadásának vagy a szolgáltatás teljesítésének időpontja) nem lehet későbbi a támogatási szerződésben rögzített befejezési időpontnál. Készpénzfizetés esetén a teljesítés dátuma megegyezik a számla kiállításának dátumával. Átutalásos fizetési mód esetén a számla kifizetése legkésőbb a zárójelentés benyújtásáig, illetve az elszámolási határidőig kell megtörténjen (a kettő közül a korábbi időpontig). Amennyiben a számla kiállítójának ÁFA bevallási, befizetési kötelezettsége van, az átutalással fizetendő számlát legkésőbb a teljesítés időpontjától számított 15 napon belül kell kiállítani.
A befogadható számla legkésőbbi kiállítási dátuma: 2013. február 28. vagy 2013. május 31., ld. a Pályázati Felhívás 5. fejezetét is.
A támogatás elszámolhatóságának végső napja: a zárójelentés benyújtásának, a támogatás elszámolhatóságának utolsó napja a támogatási szerződésben szereplő befejezési határidőtől számított 30. nap.
A szerződés és a mellékletét képező Zárójelentés sablon tartalmazza a támogatás folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és egyéb feltételeinek részletesebb szabályozását.
Minden elszámolni kívánt költségtételhez szükséges a záradékolt számla, és annak pénzügyi teljesítését igazoló záradékolt kifizetési bizonylatának hitelesített fénymásolatát csatolni. Minden 100 000 Ft egyedi érték feletti árubeszerzés, -megrendelés esetén szükséges az árajánlatkérés(ek), az árajánlat(ok), a szerződés(ek), a megrendelő(k) hitelesített másolatának csatolása is.
A pályázónak nyújtott támogatás harmadik félnek támogatásként, adományként tovább nem adható (ez azonban nem zárja ki a harmadik fél felé irányuló megrendeléseket, valamint a harmadik féltől érkező beszállítások, szolgáltatások kifizetéseit).
A megítélt támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt célra használható.
A zárójelentés ellenőrzésére annak a Támogató által történt kézhezvételét követő legkésőbb 3 hónapon belül kerül sor.

17. A nyilvánosság biztosítása
A projekt megvalósítójának biztosítania kell, hogy
minden, a projekt megvalósításához kapcsolódó meghívón, dokumentumon és bármely propaganda vagy információs anyagon (például brosúra, nyomtatvány, plakát, hirdetőtábla, tájékoztató tábla);
az elektronikus úton közzétett anyagokon (például honlap, adatbázis), illetve az audio-vizuális anyagokon és egyéb média megjelenések alkalmával; valamint
a Zöld Forrás programból támogatott projektek megvalósításával kapcsolatos rendezvények (például konferenciák, kiállítások) esetén tájékoztatást adjon arról, hogy a projekt a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásával valósult meg. A projektre vonatkozó kiadványoknak egyértelmű jelzést kell tartalmazniuk a címoldalon a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás program megnevezésével és a Vidékfejlesztési Minisztérium logójával.
A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályát tájékoztatni kell (a zoldforras@vm.gov.hu címen) a projekt végrehajtás során megvalósításra kerülő rendezvényekről legalább 15 munkanappal a rendezvény kezdete előtt, a tárgyban a "rendezvény értesítő (rendezvény dátum) pályázati azonosító" feltüntetésével annak érdekében, hogy a VM képviselői/partnerei a rendezvényen megjelenhessenek.
A pályázat révén (akár csak részben) támogatott kiadványokból legalább 3 példányt a támogatott köteles megküldeni a VM számára legkésőbb a zárójelentéssel együtt. A VM jogosult a támogatások segítségével létrejövő tartalmak, módszerek és tudáselemek nem kereskedelmi célú felhasználására, legfeljebb a zárójelentés elfogadásától számított 36 hónapon belül, a személyhez fűződő szerzői jogok egyidejű biztosítása mellett.
A pályázat révén elért, megszerzett új (eredeti) környezetvédelmi (NKP-III.) relevanciájú adatokat a támogatott köteles a VM által kezelt adatbázisokkal kompatibilis formában, nem kereskedelmi célú felhasználási joggal együtt átadni a támogatónak, legkésőbb a zárójelentés benyújtásával egy időben.

18. Beszámolási kötelezettségek, a teljesítés ellenőrzése
A támogatás felhasználását a VM, valamint a külön jogszabályokban, a pályázati felhívásban, továbbá a támogatási szerződésben meghatározott szervek ellenőrizhetik. A támogatás felhasználásának ellenőrzésekor alkalmazni kell a 2003. évi XXIV. törvény és az Ávr. vonatkozó szabályait, különös tekintettel az Állami Számvevőszék és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrzési jogosultságára, valamint az üzleti titkokra vonatkozó rendelkezésekre.
A pályázó az elnyert támogatási összeg szerződésszerű felhasználásáról a befejezési határidőt követő 30 napon belül köteles a szerződés mellékletét képező minta szerinti zárójelentést (szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást) a VM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályához egy eredeti, aláírt példányban megküldeni. A zárójelentésből egyértelműen ki kell tűnnie, hogy a támogatás a pályázatban meghirdetett és vállalt célokra, feladatokra közvetlenül került felhasználásra, bemutatva az elért környezet- és természetvédelmi eredményeket, az NKP-III.-mal összefüggésben.
Az ellenőrzés a szabályszerűség mellett kiterjed a projekt megvalósítására, a felhasználás rendeltetésszerűségének, az előírt jogszabályoknak való megfelelésének, az elért környezet- és természetvédelmi cél és egyéb feltételek teljesülésének ellenőrzésére is. A teljesítésigazoló a beszámolót a beérkezést követő 30 napon belül megvizsgálja, és javaslatot tesz a szakmai kötelezettségvállalónak annak elfogadására vagy elutasítására. A beszámoló elbírálására vonatkozó határidő indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható hiánypótlás, kiegészítés kérése esetén. A zárójelentéssel kapcsolatban egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra, melyekre legfeljebb az értesítés kézhezvételétől számítva 15 munkanap áll rendelkezésre. A döntésről és az esetleges visszafizetési kötelezettségről a döntést követő 8 napon belül a szakmai kötelezettségvállaló írásban értesíti a kedvezményezettet, és gondoskodik a felhatalmazó levél visszavonásáról és a támogatás még kifizethető részének folyósításáról az 5. fejezetben leírtaknak megfelelően.
A Támogatott köteles a Projekt összes költségére és a folyósított támogatásra vonatkozóan tételes és az ellenőrzés céljára pontos, rendszeres és teljes körű könyvviteli nyilvántartást vezetni, annak érdekében, hogy a projekt gazdálkodása egyértelműen követhető és egyéb tranzakcióktól elkülöníthető legyen. A Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani, és a felhasználásra vonatkozó minden dokumentumot a projekt befejezését követő 8 évig elkülönítetten megőrizni, a számviteli törvény előírásainak megfelelően.
A Támogatott köteles hozzájárulni a támogatott projekt megvalósításának, a támogatás felhasználásának a VM, az általa megbízott szervezet vagy az ellenőrzésre egyébként felhatalmazott szervezet nyilvántartás alapján történő vagy helyszíni ellenőrzéséhez, beleértve a teljes könyvvizsgálatot a könyvelési bizonylatok vagy bármilyen más, a projekt finanszírozására vonatkozó dokumentum alapján. Támogatott köteles gondoskodni arról, hogy együttműködési megállapodás, szerződés esetében az együttműködő partnerek is biztosítsák a szükséges információkat és hozzáférést az audit és ellenőrző szervezetek számára az alvállalkozói tevékenységekkel összefüggésben. Ezen ellenőrzések a projekt befejezését követő 8 éven belül lefolytathatók.
A Támogató döntése alapján a támogatott három évre kizárható az érintett előirányzatok támogatási rendszeréből, ha a támogatott önhibájából, felszólítás ellenére sem tett eleget a támogatási okiratban vagy a támogatási szerződésben előírt kötelezettségeinek, a beszámolási előírásoknak, illetve ha megállapítást nyer a támogatási szerződésben rögzített céltól és feltételektől eltérő teljesítés, a támogatás nem szabályszerű felhasználása, továbbá ha az Ávr. 82. §-ában foglaltak bármelyike bekövetkezik.

19. Letölthető dokumentumok:
Jelen pályázati felhívás
Pályázati adatlap, nyilatkozatai között a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján előírt nyilatkozatok, közzétételi kérelem sablon.
Zárójelentés sablon a szakmai beszámolóhoz és a pénzügyi elszámoláshoz

zold forras.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum