Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása / TÁMOP-5.3.2-12/1
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
07/29/2012
Érvényes:
07/29/2012
Tárgymutató:
hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása / TÁMOP-5.3.2-12/1
Pályázhat:
- közalapítvány (KSH 561) főpályázóként
- egyéb egyesület (KSH 529), nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572) konzorciumi partnerként
A háromtagú konzorcium tagja olyan szervezet lehet, amely - a pályázati kiírás megjelenésének napján hajléktalan-ellátásra vonatkozó érvényes működési engedéllyel rendelkezik, és
- a pályázati kiírás megjelenésének napjától számított legalább 5 éve bizonyíthatóan a hajléktalan-ellátás területén dolgozik, valamint
- a fent meghatározott időszak folyamán miniszteri kinevezéssel vagy a szaktárcával kötött támogatási szerződés keretében a hajléktalan-ellátás területén módszertani tevékenységet látott el.
A Főpályázó kivételével konzorciumi tag olyan szervezet lehet, amely
- székhelye vagy szervezeti egysége Szombathelyen működik, továbbá rendelkezik az adott területre, hajléktalan-ellátásra vonatkozó érvényes működési engedéllyel, vagy
- székhelye vagy szervezeti egysége a Dél-alföldi Régióban működik, továbbá rendelkezik az adott területre, hajléktalan-ellátásra vonatkozó érvényes működési engedéllyel
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
"Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi
visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci
integrációjának megalapozása" program szakmai és
módszertani támogatása
c.
Kiemelt Pályázati Felhívásához
Kódszám:
TÁMOP-5.3.2-12/1

A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Alapvető cél és háttér információ
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek:
1. Gyógyító Magyarország - Egészségipar
2. Megújuló Magyarország - Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés - Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés - Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány - Innováció - Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés - Tranzitgazdaság
A konstrukció a foglalkoztatáshoz, mint kitörési ponthoz kapcsolódva, a hajléktalan emberek, különösen az utcán élő hajléktalan emberek társadalmi integrációjának erősítését tűzi ki célul. A hajléktalan emberek társadalmi integrációja foglalkoztathatóságuk erősítésével, foglalkoztatásuk növelésével és lakhatásuk rendezésével lehet eredményes és tartós. Az utcán élő hajléktalan emberek társadalmi integrációja az önfenntartásukhoz hozzájáruló munkajövedelemmel és az önálló életvitelt lehetővé tévő, tartós, intézményi elhelyezésen kívüli lakhatással erősíthető.
Az eredményes integrációhoz széles körű szociális segítés, egészségügyi gyógyítás, képességbeli és mentális fejlesztés, az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazása szükséges. Az utcai hajléktalanság problémájának jelentős enyhítéséhez kezdeményező készség, nem kevés bátorság, kreatív és használható megoldások keresése, a segítő szociális munka lehetőségeinek és eszközeinek megújítása szükséges, ezért a folyamatban a települési önkormányzatoknak, a helyi szociális szolgáltatóknak és intézményeknek, egészségügyi szereplőknek, hatóságoknak partnerként kell megjelenniük.
Az utcán élők számának csökkentése érdekében a konstrukció szakmai és módszertani segítséget nyújt a társadalmi integrációjukat szolgáló szociális és foglalkoztatási eszközök és támogatások
- helyi, regionális és országos megismertetéséhez,
- a helyi települési viszonyokhoz történő alakításához és alkalmazásához,
- a kormányzati szociálpolitika a társadalmi integrációt erősítő döntéseinek elősegítéséhez.
A konstrukció illeszkedik az Európai Bizottság által elfogadott Európa 2020 stratégiához, amely 20 millió fővel kívánja csökkenteni a kirekesztettségben élők számát az időszak végére. Ennek jegyében 2010. a Szegénység és a Társadalmi Kirekesztés elleni Küzdelem Európai Éve lett. Az Európai Év zárásaként Konszenzus Konferencia került megrendezésre a hajléktalanüggyel kapcsolatban, melynek ajánlásai között szerepelt egy európai szintű hajléktalanügyi stratégia kidolgozása, valamint, ahol még nincs ilyen, azokban az államokban nemzeti stratégiák kialakítása. A stratégiákban kiemelten törekedni kell a tartós lakhatási megoldások előnyben részesítésére az átmeneti (intézményi) elhelyezéssel szemben, és kiemelten a lakhatás-központú ("housing-led"), azon belül is az elsőként lakhatás ("housing first") szemléletű megoldásokat kell központba helyezni. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre, valamint a lakhatás megtartását segítő programokra. 2011 szeptemberében az Európai Parlament ismételt határozatban1 kérte fel a tagállamokat, hogy haladéktalanul tegyék meg a szükséges lépéseket a közterületi hajléktalanság 2015-ig történő felszámolása érdekében - melyet már 2008-as határozatában célként tűzött ki -, valamint lépéseket fogalmaz meg a hajléktalanügyi stratégiák kialakításának és megvalósításának a nyílt koordináció rendszerébe történő beemelése felé. 2012 februárjában ezt követte egy 30 EP-képviselő által jegyzett újabb felhívás a már többször megismételt felkérés megvalósítására. Ezen a módon az Európai Unió célkitűzései között egyre hangsúlyosabban szerepel a szélsőségesen marginalizálódott közterületen élő hajléktalan célcsoport társadalmi integrációjának elősegítése, elsősorban az önálló lakhatás biztosításával, és annak megtartását segítő szociális munkára építő módszerekkel. A konstrukció illeszkedik ezekhez az elvekhez, a megvalósuló szakmai munka az európai elvek és módszerek hazai adaptációját célozza.
A hajléktalanság problémája - a korábbi önkormányzati szintről kilépve- az országos politikai diskurzus része lett. A finanszírozás és a szabályzás nehézségei miatt csak az életmentésre és az adott állapot fenntartására alkalmas eszközrendszerrel dolgozó önkormányzatok a központi kormányzattól várják a hajléktalanság problémájának megoldását - vagy legalább hatékonyabb kezelését -, azaz a hajléktalanok - elsősorban a látható hajléktalanok - számának csökkenését.
A méltányolható önkormányzati törekvések számára kíván a konstrukció olyan kiemelt projektet támogatni, amely a társadalmi integrációt erősítő szociálpolitikai eszközökkel éri el az utcán élők számának csökkentését.
A konstrukció a hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozását végző TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 azonosító számú kiemelt projekt tapasztalataira és eredményeire épül, és kapcsolódik a TÁMOP-5.3.3 konstrukciók pályázati programjaihoz, amelyek a hajléktalan emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését, foglalkoztatásának erősítését, önálló lakhatásának támogatását végzik. Ezen programok szolgáltatásainak megújítását, a társadalmi integrációt szolgáló szervezetfejlesztésüket a TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 számú kiemelt projekt a hajléktalan emberek integrációjára irányuló szakmai hálózati munka kialakításával és működtetésével, a foglalkoztathatóságra, foglalkoztatásra és támogatott lakhatásra, a mindezeket támogató szociális munkára vonatkozó módszertani anyagokkal, a helyi együttműködések és párbeszédek támogatásával, a projektek munkatársainak képzésével segítette.

PROJEKTGAZDAK KÖRE
Jelen kiemelt projekt felhívás keretében csak az a szervezet nyújthat be projektjavaslatot, amely rendelkezik az érintett miniszter írásos támogatásával. Az írásos támogatás tartalmi elemeit jelen Útmutató E. pontja tartalmazza.

Jogi forma
Jelen kiemelt projekt felhívás keretében az alábbi szervezetek konzorciuma nyújthatja be projektjavaslatát (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelete):
- közalapítvány (KSH 561) főpályázóként
- egyéb egyesület (KSH 529), nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572) konzorciumi partnerként
A háromtagú konzorcium tagja olyan szervezet lehet, amely - a pályázati kiírás megjelenésének napján hajléktalan-ellátásra vonatkozó érvényes működési engedéllyel rendelkezik, és
- a pályázati kiírás megjelenésének napjától számított legalább 5 éve bizonyíthatóan a hajléktalan-ellátás területén dolgozik, valamint
- a fent meghatározott időszak folyamán miniszteri kinevezéssel vagy a szaktárcával kötött támogatási szerződés keretében a hajléktalan-ellátás területén módszertani tevékenységet látott el.
A Főpályázó kivételével konzorciumi tag olyan szervezet lehet, amely
- székhelye vagy szervezeti egysége Szombathelyen működik, továbbá rendelkezik az adott területre, hajléktalan-ellátásra vonatkozó érvényes működési engedéllyel, vagy
- székhelye vagy szervezeti egysége a Dél-alföldi Régióban működik, továbbá rendelkezik az adott területre, hajléktalan-ellátásra vonatkozó érvényes működési engedéllyel.
Amennyiben a projekt megvalósításához együttműködő partner bevonása szükséges, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá.

A jelen felhívás keretében csak a fent felsorolt szervezetek konzorciuma nyújthat be projektjavaslatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni a jelen Útmutató 7/A. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján.
A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják.
Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a kiemelt projekt felhívásban és a jelen Útmutatóban meghatározott követelményeknek megfelel, részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában és támogatásban részesül. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a projektjavaslatot tartalmazó CD/DVD-n szerepeltetni).

A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
- Konzorciumi tagok száma legfeljebb három (Egy Főpályázó, kettő konzorciumi partner)

Székhely
Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet pályázhat. A konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie ennek a kritériumnak.

A projektjavaslatok benyújtásának módja, helye és határideje
A projektjavaslat magyar nyelven, kizárólag a Kiemelt Projekt Adatlapon, a Kiemelt Projekt Felhívásban, valamint jelen Útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be.
Felhívjuk a Projektgazda figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a Kiemelt Projekt Adatlapot nem kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött dokumentumok Word, Excel, illetve Pdf, Tif formátumban történő CD/DVD-re másolását jelenti.
A Kiemelt Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Jelen Útmutató 2. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírva kell benyújtani.
A projektjavaslatot (kitöltött Kiemelt Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az jelen Útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai4 /futárposta5 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TAMOP-5.3.2-12/1
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a projektjavaslatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Felhívjuk a tisztelt Projektgazda figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a projektjavaslat személyes benyújtására lehetőség nincs.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Kiemelt Projekt Felhívás kódszámát (TÁMOP-5.3.2-12/1), a Projektgazda nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.nfu.hu honlapról tölthetők le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu
honlap: http://www.nfu.hu
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a projektjavaslatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés Közreműködő Szervezethez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A projektjavaslat benyújtása a kiemelt projekt felhívás megjelenésétől (2012. 06. 29) számított 30. napig lehetséges. A projektjavaslat benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a Közreműködő Szervezet kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Palyazati_utmutato_Hajlektalan_szemelyek_integracioja_modszertan_kiemelt (pdf, 1 373 kB)
1_Projekt_adatlap (, 143 kB)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum